RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
25604
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Operation 1
2017-02-22
2019-02-22
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Anestesiklinik
Oxytocin vid sectio
Sammanfattning
Dokumentet beskriver administrering och biverkningar vid injektion av
oxytocin vid sectio.
Förutsättningar
Indikation
Uterussammandragande läkemedel vid sectio.
Genomförande
Dos och administration
Oxytocin 8.3 µg/ml = 5 E/ml
Blanda Oxytocin 8.3 µg/ml 1 ml + NaCl 9 mg/ml 4 ml
µg/ml = 1 E/ml
Oxytocin 1.66
Injektion Oxytocin 1.66 µg/ml, 5 ml iv under 5 minuter det vill säga
1 ml/minut
Om otillräcklig effekt kan denna dos upprepas.
Biverkningar
Vanliga
 Huvudvärk
 Illamående/kräkningar
 Tacky/bradykardi
Mindre vanliga men allvarliga:
 Uttalad hypotension
 Myokardischemi med ST-förändringar
 Arytmier
 Larynx ödem
Risk för biverkningar skiljer sig något åt mellan elektivt och akut sectio.
Notera att de flesta biverkningar uppstår vid för snabb intravenös bolusinjektion!
Vid stor atoni postpartum kan obstetriker ordinera att oxytocin skall ges snabbare.
Dokumentbenämning
Oxytocin vid sectio
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
25604
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Operation 1
2017-02-22
2019-02-22
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Anestesiklinik
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Hanna Lafrenz, överläkare, anestesikliniken, SÄS
Fastställt av
Anki Snygg, verksamhetschef
Nyckelord
Oxytocin, sectio, uterussammandragande
Dokumentbenämning
Oxytocin vid sectio