Medicinskt PM

advertisement
Oxytocin i samband med förlossning
Värkarbetet kan i samband med förlossning stimuleras med oxytocin. Behandling sker efter
fortlöpande kontroll av värkarbetets frekvens och duration samt regelbunden kontroll av
fostrets hjärtaktivitet med CTG.
Indikationer
• Stimulering vid värksvaghet
• Induktion av förlossning
• Profylaktiskt mot postpartum blödning
• Behandling vid atonisk blödning – se särskilt PM
Kontraindikationer för oxytocinbehandling
• Hypertont värkarbete
• Mekaniskt förlossningshinder
Beredning och administrering
• 5 IE Syntocinon® blandas med 500 ml 5% Glukos och infunderas via infusionspump.
Infusionen inleds med 15 ml/tim. Vid avsaknad av värkar kan stimuleringen ökas med
15 ml var 20 min upp till 120 ml/tim.
Då värkar inträder ökas dosen stegvis tills värkarna har önskad frekvens och duration.
Vid utebliven progress ökas infusionshastigheten tills man uppnår 4-5 kontraktioner/10
min. Under utdrivningsskedet stimulering efter behov.
•
Vid tecken till hyperstimulering (≥ 6 kontraktioner/10 min) minskas eller avbryts
infusionen. Om effekten av detta ej är tillfredsställande kan intravenös injektion med
Bricanyl® 0,25 mg ges (0,5 mg Bricanyl blandad i 9 ml NaCl och 5 ml ges av denna
blandning).
•
Vid höga doser Oxytocin under lång tid skall den antidiuretiska effekten av läkemedlet
beaktas.
•
Så snart barnet är framfött skall alla patienter ha 10 IE Syntocinon intravenöst som
blödningsprofylax.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
013-22 31 23
E-post
[email protected]
Download