Medicinskt PM

advertisement
Hotande förtidsbörd och induktion av lungmognad
Patienter med prematurt värkarbete mellan graviditetsvecka 24+0 - 34+0 skall initialt
behandlas med Bricanyl 0,25 mg subcutant, vid utebliven effekt skall i första hand Tractocilebehandling ges.
Vi inkomsten till förlossningen görs en spekulumundersökning och vid cervixpåverkan tas
allmän vaginalodling med frågeställning GBS.
För patienter som är i v 23+0 -24+0 görs en individuell bedömning. Var god se PM
Omhändertagande vid extrem underburenhet.
Indikation för Tractocile
• Hotande prematurbörd med regelbundet värkarbete (minst två sammandragningar/ 10 min
under 30 min i kombination med cervixpåverkan (= cervix utplånad >50% eller öppen
>1,5 cm) före graviditetsvecka 34+0.
Kontraindikationer
• Patologiskt CTG eller annan misstanke om fetal hypoxi
• Intrauterin infektion
• Pågående riklig vaginal blödning (ablatio eller previa)
• Cervix öppen mer än 5cm om det inte är för transport till annat sjukhus
• Andra tillstånd som kräver omedelbar förlossning.
Speciella övervägande görs vid vattenavgång i graviditetsvecka >30+0
Dosering
Målsättning är att ge behandling under 19 timmar varefter tokolytisk behandling i de flesta fall
kan seponeras, men vid fortsatta kontraktioner kan behandling ges upp till 44 timmar.
1. Bolusdos Drag upp 0,9 ml från flaska märkt 0,9 ml Tractocile 7,5mg/ml.
Ge 0,9 ml (6, 75mg) i.v. under 1 min. Omedelbar användning.
2. Infusion Drag upp och kasta 10 ml från en 100 ml infusionspåse 0,9 % NaCl eller 5 %
glukos). Tillsätt 2 x5 ml Tractocile 7,5 mg/ml till påsen.
3. Ge högdosinfusion Tractocile 24 ml/tim i.v. de första tre timmarna (=300ug/min).
4. Ge lågdosinfusion Tractocile 8 ml/tim i.v. upp till maximalt 44 timmar (=100ug/min).
Vid upprepad behandling börja även då med bolusdos.
Vid graviditetslängd under 28+0 veckor överväg att ge supp. Voltaren 50 mg.
Överväg antibiotika behandling vid minsta misstanke på infektion.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Indikationer för Bricanyl-dropp
• Biverkan av Tractocil
Kontraindikationer
• Patologiskt CTG eller annan misstanke om fetal hypoxi
• Intrauterin infektion
• Pågående riklig vaginal blödning (ablatio eller previa)
• Cervix öppen mer än 5cm
• Andra tillstånd som kräver omedelbar förlossning
• Patient med känd hjärtsjukdom
• Patient med thyreotoxikos
Dosering
Bricanyldroppet blandas genom att 10 ml Bricanyl 0,5 mg/ml blandas i 1000 ml 5 % glukos.
Börja med 60 ml/h, höj vid behov till max 120 ml/h. Kontroll av blodtryck och puls var 10: e
min första halvtimmen. Vid hjärtfrekvens >120 slag/min hos patienten samt uttalade subjektiva
besvär skall dosen av Bricanyl minst halveras. Den tokolytiska effekten kommer inom 30 min,
därefter kan man ofta sänka dosen.
När infusionen avslutas sätts patienten in på T Bricanyl 5 mg 1 x 4.
Antidot
1-2 mg Inderal i.v bryter effekten av Bricanyl såväl på patientens som fostrets hjärtfrekvens.
Induktion av lungmognad
• Rutinmässig behandling av kortikosteroider ges vid hotande förtidsbörd om graviditetstiden
är kortare än 34+0 graviditetsveckor.
• Även patienter med prematur vattenavgång bör behandlas med kortikosteroider.
• Den barnläkare som tar hand om barnet skall alltid meddelas att modern erhållit
kortikosteroider.
• Kvinnor med hotande förtidsbörd och komplicerande sjukdom, t.ex. diabetes kan med fördel
behandlas, dock skall hänsyn tas till interaktion mellan steroider och kvinnans
grundsjukdom. Vid diabetes tänk på att följa blodsocker och vid behov snabbt höja
insulindoserna.
Dosering
Injektion Betapred 12mg intramuskulärt två gånger med 24 timmars intervall.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Download