Tidig förtidsbörd och sent missfall: är det samma tillstånd?

advertisement
Tidig förtidsbörd och sent missfall: är det samma tillstånd?
Förtidig förlossning (förtidsbörd) innebär förlossning före 37 fulla graviditetsveckor och är ett
globalt problem med omkring 15 miljoner förtidiga förlossningar per år. Förtidsbörd delas
ofta in i grupper efter hur förtidigt födseln inträffar. Det pågår många studier på detta område
runt om i världen, men hittills finns det väldigt begränsad forskning på de förtidsbörder som
inträffar så tidigt som i graviditetsvecka 16-23. Foster födda i dessa tidiga veckor överlever i
regel inte. I Australien är gränsen för missfall 20 veckor och i dagsläget tar man inte i
beräkning de förlossningar som sker före 20 veckor när man beräknar risken för att få
förtidsbörd vid nästkommande graviditet. Denna studies övergripande mål var att öka
förståelsen kring den kliniska presentationen av förlossning där fostret föds förtidigt för att
överleva, med det direkta syftet att söka och identifiera skillnader och likheter mellan orsaker
till förtidsbörd i vecka 16-19 jämfört med vecka 20-23.
King Edward Memorial Hospital i Perth är Western Australias center för omhändertagande av
förtidsbörd. Därmed fanns här insamlade data från alla för tidiga födslar i hela Western
Australia från 2000-2014. Dessa data utgjorde grunden för kartläggningen och jämförelsen.
Genom identifiering och organisering av informationen i förtidsbördsdatabasen skapade vi ett
material som kunde användas för statistiska analyser. Resultaten visade att det finns manga
likheter mellan förtidsbörd som sker i graviditetsvecka 16-19 och 20-23. Orsaker till den
förtidiga födseln verkar följa samma monster och uppdelning i de två grupperna.
De trender som sågs i denna studie indikerar att förtidsbörd i vecka 16-19 och 20-23 inte är
två distinkt skilda fenomen; de är snarare ett kontinuum av samma kliniska tillstånd. Därmed
borde de i samma utsträckning få förebyggande behandling mot återkommande förtidsbörd
vid efterföljande graviditet. Resultaten motiverar även fler framtida studier på förtidsbörd i
Stina Henman, Master Thesis in Medicine
Supervisors: Associate Professor Craig Pennell and Professor Bo Jacobsson
tidiga graviditetsveckor, för att öka kunskapen kring detta ämne och därmed i större
utsträckning kunna förebygga förtidsbörd och reducera dess negativa följder.
Stina Henman, Master Thesis in Medicine
Supervisors: Associate Professor Craig Pennell and Professor Bo Jacobsson
Download