Tokolytisk behandling vid prematurt värkarbete

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-04-15
25359
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Förlossningsenhet
2016-04-14
2018-04-13
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Kvinnoklinik
Tokolytisk behandling vid prematurt värkarbete
Sammanfattning
Värkhämmande behandling vid hotade förtidsbörd – indikationer, preparatval
och dosering.
Förutsättningar
Hotande prematur förlossning/prematura sammandragningar utan
infektionstecken graviditetsvecka 23+0 – 33+6 (kan övervägas redan från
vecka 22+0, se riktlinje ”Hotande förtidsbörd och förlossning t.o.m. vecka
36+6”). Atosiban (Tractocile®) är förstahandsmedel vid diabetes,
flerbördsgraviditet samt till alla patienter med graviditetslängd t.o.m. vecka
27+6. Till övriga patienter ges i första hand terbutalin (Bricanyl®)-infusion.
Vid besvärande Bricanylbiverkningar övervägs byte till Tractocile.
Tokolys ska inte ges vid tecken på infektion.
Hos patienter med kontraindikationer kombinerade med vaginal blödning ska
i princip ej värkhämmande medel ges eftersom ablatio placentae kan
maskeras. Om man trots detta ordinerar tokolys måste patienten observeras
mycket noga inklusive kontinuerlig CTG.
Genomförande

Terbutalin (Bricanyl)-infusion: 5 mg Bricanyl (=10 ml) tillsätts i 500 ml
Glukos 50 mg/ml. Startdos 30 ml/tim. Dosen kan ökas med 10 ml/tim
upp till 60 ml/tim. När sammandragningarna lugnat sig bör successiv
dosminskning göras till lägsta effektiva dos.
 Atosiban (Tractocile) administreras intravenöst i 3 på varandra följande
steg:
- Steg 1 Initial i.v. bolusinjektion:
Dra upp 0,9 ml från en injektionsflaska märkt med 0,9 ml Tractocile
7,5 mg/ml injektionsvätska. Ge långsamt som i.v. bolusdos under
1 minut. Tractocile 7,5 mg/ml injektionsvätska skall användas
omedelbart.
- Steg 2 Högdosinfusion*:
Infusionshastighet 24 ml/timme under 3 timmar.
- Steg 3 Lågdosinfusion*:
Reducerad infusionshastighet: 8 ml/tim i upp till 45 timmar
Dokumentbenämning
Tokolytisk behandling vid prematurt värkarbete
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-04-15
25359
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Förlossningsenhet
2016-04-14
2018-04-13
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Kvinnoklinik
Behandlingstiden bör ej överstiga 48 timmar. Det är möjligt att ge upprepade
behandlingar med atosiban (Tractocile). Vid förnyad behandling upprepa från
och med steg 1 bolusdosen.
*Iordningsställande av den intravenösa infusionslösningen:
För intravenös infusion efter bolusdosen skall atosiban (Tractocile) 7,5 mg/ml
koncentrat av infusionsvätska spädas i en av följande lösningar
 0,9 % natriumkloridlösning
 Ringer-laktatlösning
 5 % glukoslösning
Dra upp 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse och kasta dessa. Ersätt
med 10 ml atosiban (Tractocile) 7,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska från
två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban
(Tractocile) i 100 ml erhålls.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Karin Pihl, överläkare, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Fastställt av
Serney Bööj, verksamhetschef, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Nyckelord
tokolytisk, Tractocile, Bricanyl, prematur, värkarbete, värkhämmande,
sammandragningar, hotande förtidsbörd, Tokolys
Dokumentbenämning
Tokolytisk behandling vid prematurt värkarbete