Vinnare i långa loppet

advertisement
Foto: Scanpix
Aktieindexobligation
Hållbar utveckling
Kapitalskyddad
Certifikat
Marknadswarrant
TECKNAS SENAST
2 6 SE P T E MBE R
Vinnare i
långa loppet
Kategori
Kapitalskydd
Emittent
Garant
Garantrating
Löptid
Underliggande tillgång
Teckningskurs
Deltagandegrad
Aktieindexobligation
100%
SG Issuer
Société Générale
S&P A/Moody’s A2
5 år
Ett index
110%
1,5, lägst 1,2
VÄ RLDE N S L Ä N GS TA ULT RA M A RAT O N, the Self-Transcendence
3100 Mile Race, är ett test av de tävlandes förmåga att hushålla med
såväl fysiska som psykiska resurser. Varje deltagare måste springa en
sträcka som är längre än två maratonlopp i följd, varje dag, för att
klara det 4 989 kilometer långa loppet.
Även företag förstår vikten av effektiv resursanvändning, så kallad
hållbar utveckling, vilket kräver långsiktig planering för såväl ekonomiska som naturliga och mänskliga resurser. Aktieindexobligation
Hållbar utveckling 1477 Tillväxt baseras på europeiska företag som
ligger i frontlinjen för hållbar utveckling och därmed kan bli vinnare
i långa loppet.
Intresset från investerare av en djupare bolagsanalys
än den traditionella och strikt matematiska som länge varit praxis i marknaden ökar succesivt. Det har visat
sig att företag som förstår innebörden av, och vågar satsa på, en långsiktig hållbarhet och effektivitet vid
driften av sin verksamhet får betalt
för detta med en positiv och stabilare
utveckling.
Aktieindexobligation Hållbar utveckling Tillväxt ger exponering mot
ett europeiskt aktieindex som har
skapats för att finna de bolag som
ligger i frontlinjen för hållbar utveckling och effektivitet. Genom ett urval utifrån de 600 största bolagen i
Europa skapas Dow Jones Sustainability Europe Index som består av
de ca 120 bolag som bäst uppfyller
hållbarhetskriterierna. Utifrån detta
index görs månatligen en riskanalys
av bolagen vilket ger de 30 bolag
som utgör Finvex Sustainable and
Efficient 30 Europe Index. Produkten
har en deltagandegrad på indikativt
1,5, lägst 1,2, och är kapitalskyddad.
HÅLLBAR UT VECKLING
Historisk utveckling
200
Finvex S&E Index
Dow Jones Sustainability Index
Eurostoxx 50 Index
150
100
50
0
aug-09
aug-10
aug-11
aug-12
aug-13
aug-14
Diagrammet ovan visar underliggande tillgångs historiska utveckling** de senaste
fem åren, jämfört med EUROSTOXX 50 Index och Dow Jones Sustainability Index.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
(**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg Finance L.P.
För vem passar placeringen?
Placeringen passar investerare som vill ha exponering mot företag som
ligger i frontlinjen för hållbar utveckling och effektivitet men samtidigt vill
vara skyddad mot nedgång.
Investeraren är medveten om att ett köp av produkten innebär en kreditrisk på emittenten och garanten och att hela överkursen går förlorad
vid en negativ utveckling i underliggande tillgång.
Underliggande tillgång
Plus och minus
Ett index som är avsett för att finna bolag
med starka finanser, och lever upp till högt
ställda krav på socialt ansvar och effektiv
resursanvändning.
Hög deltagandegrad vid en kursuppgång i
index.
Geopolitiska risker kan påverka bolagen
negativt.
Överkursen återbetalas ej vid negativ utveckling.
Produkternas avkastning är kopplad till ett index. Utvecklingen för index beräknas i svenska kronor.
Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index (EUR)
Finvex Sustainable and Efficient 30 Europe Index består av 30 stora europeiska bolag som systematiskt och stegvis, på månadsbasis, väljs ut. Urvalet kommer från de 600 största bolagen i Europa
där först ca 120 bolag väljs ut, som är bäst avseende kriterier för miljö, sociala preferenser och sund
bolagsstyrning, vilket skapar Dow Jones Sustainability Europe Index. Därefter görs en finansiell
riskfiltrering av dessa bolags aktier för att finna de 30 bolag som skapar Finvex Sustainable and
Efficient 30 Index. Urvalsprocessen är helt regelbaserad och indexvärdet beräknas och publiceras
av en oberoende part, S&P Dow Jones.
Hemsida: http://www.finvex.com/eng/
För mer information om index se Slutliga villkor.
M A R K N A D S L Ä G E T Efter att ha sjunkit sex kvartal i rad
så steg BNP i EMU-länderna under de tre sista kvartalen 2013 och första kvartalet 2014. Samtidigt har de stora
underskotten i de offentliga finanserna minskat påtagligt
och de tidigare underskotten i bytesbalansen har vänts till
hyggligt stora överskott. Under det senaste halvåret har
dessutom arbetslösheten sjunkit från 12,0 till 11,5 procent.
Mellan första och andra kvartalet 2014 bröts dock uppgången i BNP, bland annat då krisen i Ukraina medfört
att investeringskonjunkturen i Tyskland dämpades under andra kvartalet 2014 Framåtblickande indikatorer,
som barometerindikatorn och inköpsindex, tyder dock
på att tillväxten kommer tillbaka under andra halvåret
2014. För tillfället verkar det som att finanspolitiken
inom EMU blir i stort sett neutral 2014 och 2015, efter
stora åtstramningar de senaste åren. Dessutom kommer
ECB troligen fortsätta stötta återhämtningen, med en
styrränta på rekordlåga 0,15 procent under flera år framöver. ECB stöttar också återhämtningen med långfristiga
refinansieringstransaktioner för att öka bankutlåningen
till hushåll och företag. Lägre inflation bidrar dessutom
till att hushållens köpkraft, som minskat de senaste tre
åren, åter ökar under såväl 2014 som 2015. Under första
halvåret 2015 väntas USA och Storbritannien höja sina
styrräntor vilket troligen medför att euron försvagas mot
USA och GBP, vilket är positivt för industrins konkurrenskraft.
Källa: Erik Penser Bankaktiebolag
Hur beräknas återbetalningsbelopp?
Räkneexempel
Vilket belopp som kommer att återbetalas beror på två faktorer:
•Indexutvecklingen
•Deltagandegraden
Utveckling
Indexutvecklingen är den procentuella förändringen mellan index slutkurs och startkurs.
Startkurs – index officiella stängningskurs på startdagen.
Slutkurs – beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer de sista
12 månaderna. Slutkursen kan därmed bli högre eller lägre än index
faktiska stängningskurs på slutdagen. Genomsnittsberäkningen ger ett
skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en
uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.
Indexutvecklingen multipliceras med deltagandegraden och läggs till
det nominella beloppet för att ge Återbetalningsbelopp. Placeringen är
kapitalskyddad.
RI S K E R Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar
lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den
personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade
produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några
av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och
övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt (från juni 2013)
och slutliga villkor som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag
(”EPB”) samt på www.penser.se.
Kreditrisk
Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale
och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten. Med
kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade produkten
inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren
Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna
på obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering
oavsett hur underliggande marknad utvecklats under löptiden. Société
Générale har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor’s och A2
från Moody’s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende
institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. Garantens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv
som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om
emittenten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett
innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Deltagandegrad
Återbetalningsbelopp
Effektiv
årsavkastning
+40%
1,5
160 000 kr
7,4%
+20%
1,5
130 000 kr
3,0%
0%
-
100 000 kr
-2,3%
-20%
-
100 000 kr
-2,3%
Räkneexemplet visar eventuella utfall för ett totalt
investerat belopp om 112 200 kr inkl courtage. Utvecklingen i exemplet ovan är hypotetisk*. Effektiv årsavkastning avser avkastning per år inklusive eventuell
överkurs och courtage (* Se sista sidan). Deltagandegraden i exemplet är indikativ.
Marknadsrisk
I en kapitalskyddad placering som återbetalar nominellt belopp om marknaden inte utvecklats positivt, tas en risk motsvarande den ränta som
hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande
instrument. En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan
avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland
annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad
framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Värdet kan också påverkas av förändringar i
legala förutsättningar.
Likviditetsrisk
En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt
sparandealternativ. Återbetalningsskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara såväl högre som lägre än
det nominella beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling
sker desto högre är risken för att värdet på den Strukturerade produkten är under såväl det investerade beloppet som det nominella beloppet. EPB avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera
en andrahandsmarknad i de Strukturerade produkterna. Vid handel på
andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan
det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan
till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon
relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid.
Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade
situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan
då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet.
Försäljning innan återbetalningsdagen
Den strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed
föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas
tillgänglig på www.penser.se.
Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt
var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 2,0 procent på likvidbeloppet under första löptidsåret,
därefter 0,5 procent.
Strukturerad produkt
En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer.
Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet
till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och
en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på
återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela det nominella beloppet.
Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat
på olika sätt. Ett Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument, men kan vara konstruerat så att emittenten åtagit sig att återbetala en viss del av det nominella beloppet.
En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande
tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. En Marknadswarrant är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument.
Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.
Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet
till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet.
Se Risker för mer information.
Symboler
Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer
För mer information om symbolerna se www.penser.se.
Ränta
Strategi
Marknad
Kapitalskyddad
Certifikat Marknadswarrant
VIKTIGT
Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om
underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt
samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik
Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040.
This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.
Disclaimer
The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index and the Finvex Sustainable Efficient
Europe 30 Price Index are calculated by S&P Dow Jones Indices LLC and its affiliates (”Calculation
Agent”). Finvex Group (”Finvex”) is acting as Index Sponsor and Index Composition Advisor for the
Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index (FSEURER) and the Finvex Sustainable
Efficient Europe 30 Price Index (FSEURE). Any use of these indices or their name must be with the
consent of the Index Sponsor. Subject to the Calculation Agent’s rights in the Dow Jones Sustainability
Europe Index, the Indexes’ composition methodology and the composition is the exclusive intellectual
property of Finvex. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor make no express or implied representation or warranty whether or not the Index may achieve any particular level or meet or
correlate with any particular objective. While the Index Sponsor and the Index Composition Advisor
will make reasonable efforts to ensure the accuracy of the composition, calculation and adjustment
of the Index, the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall have no liability in the
back-dated calculation prior to the launch date or in relation to any index calculation for any error,
omission, suspension or interruption in calculating the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index
Composition Advisor can be held liable for any modification or change in the Index methodology used
in the calculation the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor are under
obligation to continue the calculation, publication or dissemination of the Index and cannot be held
liable for any suspension or interruption in the calculation, dissemination and publication of the Index.
The Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall not have any liability whether by willful
negligence, fraud or default in connection with the Index value at any given time. None of the Index
Sponsor and the Index Composition Advisor shall be liable whether by willful negligence, fraud or
default to any person for any error in the Index and the Index Sponsor, and the Index Composition
Advisor are under no obligation to advise any person of any error therein. None of the Index Sponsor
and the Index Composition Advisor can be held liable for any loss whatsoever, directly or indirectly
related to the Index. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Index Sponsor nor
the Index Composition Advisor, have any liability (whether in negligence or otherwise) to any person
for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damage (including lost profits)
even if notified of the possibility of such damages. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index
(the “Index”) is the exclusive property of Finvex Group (“Finvex”), which has contracted with S&P
Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) to calculate and
maintain the Index. The Index is not sponsored by S&P Dow Jones Indices or its affiliates. Neither S&P
Dow Jones Indices, nor any of their affiliates will be liable for any errors or omissions in calculating
the Index. “Calculated by S&P Dow Jones Indices” and the related stylized mark(s) are service marks
of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) and have been licensed for use by S&P Dow
Jones Indices and sublicensed for certain purposes by Finvex. Société Générale’s and Erik Penser
Bankaktiebolags Aktieindexobligation Hållbar Utveckling is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P Dow Jones Indices, SPFS, or any of their affiliates (collectively, “S&P Dow Jones Indices
Entities”). S&P Dow Jones Indices Entities do not make any representation or warranty, express or
implied, to the owners of the Société Générale’s and Erik Penser Bankaktiebolags Aktieindexobligation
Hållbar Utveckling or any member of the public regarding the advisability of investing in securities
generally or in Société Générale’s and Erik Penser Bankaktiebolags Aktieindexobligation Hållbar
Utveckling particularly or the ability of the Index to track general market performance. S&P Dow
Jones Indices Entities only relationship to Finvex and Société Générale with respect to the Index is the
licensing of certain trademarks, service marks and trade names of S&P Dow Jones Indices Entities
and the provision of the calculation and maintenance services related to the Index. S&P Dow Jones
Indices Entities are not responsible for and have not participated in the determination of the prices
and amount of the Aktieindexobligation Hållbar Utveckling or the timing of the issuance or sale of
the Aktieindexobligation Hållbar Utveckling or in the determination or calculation of the equation
by which the Aktieindexobligation Hållbar Utveckling are converted into cash or other redemption
mechanics. S&P Dow Jones Indices Entities have no obligation or liability in connection with the
administration, marketing or trading of the 100% Capital Protected ATM Asian Call FSEURE. S&P
Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within the Index is not a
recommendation by S&P Dow Jones Indices Entities to buy, sell, or hold such security, nor is it investment advice. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR
ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC
COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS,
OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR
AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND SOCIETE GENERALE, OWNERS
OF THE SOCIETE GENERALE’S and Erik Penser Bankaktiebolags Aktieindexobligation Hållbar
Utveckling, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR
WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF
THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES
ENTITIES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS,
TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT
LIABILITY, OR OTHERWISE.
Viktig information
Produkter
I broschyren presenteras följande produkter:
Aktieindexobligation Hållbar utveckling 1477 Tillväxt
ISIN-kod: SE0006219663
Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag
(publ)
Emittent: SG Issuer
kommer att publiceras på www.penser.se
2 procent på totalt investerat belopp
Om den aktuella Strukturerade produkten är en
lämplig respektive passande investering måste
alltid bedömas utifrån varje enskild investerares
egna ekonomiska förhållanden och varken denna
broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste
därför själv bedöma lämpligheten i att investera
i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller Emittenten
åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna
publikation.
Förvaring
Beskattning
Lägsta Teckningsbelopp
Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr,
därutöver i nominella poster om 10 000 kr.
Courtage
Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos
annat institut.
Deltagandegrad
Deltagandegraden kommer att fastställas efter
teckningstidens slut på startdagen. Alla Deltagandegrader i texten är indikativa och baseras
på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Deltagandegraden kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade
marknadsförutsättningar så som tex förändringar
i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten)
för den eller de underliggande tillgångarna.
Indikativ Deltagandegrad är 1,5. Emissionen
kommer att ställas in om inte Deltagandegraden
fastställs till lägst gränsvärdet 1,2.
*Räkneexempel
Information markerad med * utgör endast exempel
för att underlätta förståelsen av den Strukturerade
produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden.
**Historisk utveckling
Information markerad med ** avser historisk
information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte
skall ses som en garanti för eller indikation om
framtida utveckling eller avkastning samt att den
Strukturerade produktens löptid kan avvika från
de tidsperioder som använts i broschyren.
Clearing
Euroclear Sweden AB
Inregistrering
Emittenten avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs
godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB.
Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala
marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade produkten.
På Startdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage
betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade
produkten säljs före återbetalningsdagen betalas
courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut
arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s
bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden.
Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i
syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att
bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s
förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB
är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har
avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode
motsvarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2
procent per år av den Strukturerade produktens
pris under antagandet att produkten behålls till
ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland
annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat
i den Strukturerade produktens pris. Den totala
ersättningen för den aktuella produkten utgörs
av courtage och arrangörsarvode. Observera att
storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt
arvode vid ett investerat belopp på 10 000 kronor
i Aktieindexobligation Hållbar utveckling 1477
Tillväxt med 5 års löptid:
200 kr
Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år
(inkluderat i investerat belopp)
600 kr
Fullföljande/Begränsning
Totalt
800 kr
Marknadsföring
Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och
grundas på information från allmänt tillgängliga
källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar
inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda
händelseförlopp som olika former av störningar
avseende hela eller delar av den underliggande
exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller
annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang, finns
i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar
•Grundprospekt
•Slutliga villkor
Erik Penser Bankaktiebolags:
•Marknadsföringsbroschyr
•Teckningsanmälan
Investerare uppmanas att ta del av den
viktiga dokumentationen innan beslut
om investering tas. Materialet finns tillgängligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag.
Arvode
Courtage: 2%
(betalas utöver investerat belopp)
Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller
motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet
kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt
att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare
information se Slutliga villkor.
Emittentens:
Den Strukturerade produkten är föremål för
beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex
beskattas som aktier. Strukturerade produkter där
avkastningen beror av utvecklingen för valutor
beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som
utländska, beror på investerares individuella omständigheter.
Minst 25 miljoner kr i respektive produkt. Erbjudandet av denna obligation kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger
25 miljoner kr.
Emissionsvolym
Viktig dokumentation
Rådgivning
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and
are subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Notes may not be offered,
sold or delivered within the United States or to
U.S. persons. EPB has agreed that neither itself
nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to
U.S. persons.
T I D S P L AN 25 aug 14
Första teckningsdag
26 sep 14
Sista teckningsdag
2 okt 14
Avräkningsnotor sänds ut
8 okt 14
Sista betalningsdag
8 okt 14
Startdag placering
17 okt 14
8 okt 19
Slutdag placering
24 okt 19
Återbetalningsdag
Emissionsdag och Planerad notering
Anmälan sändes till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Box 7405
103 91 Stockholm
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED
DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN
OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN
ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION
MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.
Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS
EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen och Strukturerade produkter i Sverige
(SPIS) som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se
vidare www.strukturerade.se
Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03
[email protected], www.penser.se
Teckningsanmälan
EMISSION NR 7 2014
Sista teckningsdag 26 sep
Sista betalningsdag 8 okt
Strukturerade produkter
JAG ÖNSKAR SÄLJA
Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.
kr i
kr i
kr i
kr i
Försäljningslikviden skall överföras till
Bank:
Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av
ovan sålda värdepapper hos
Bank:
Depå/VP-kontonummer:
Kontonummer:
JAG ÖNSKAR KÖPA
Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.
ISIN-kod
Nominellt belopp
Investerat belopp
Aktieobligation Leading Brands 1476 Tillväxt
SE0006245098
kr x 110%
kr
Aktieindexobligation Hållbar utveckling 1477 Tillväxt
SE0006219663
kr x 110%
kr
DEPÅ/ KONTONUMMER
Totalt investerat belopp
kr
Courtage, 2% av totalt investerat belopp
kr
Totalt likvidbelopp
kr
Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.
Bank/ Fondkommissionär
Depånummer
Vid försäkring
ISK-nummer
VP-kontonummer
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.
OBLIGATORISKA UPPGIFTER
Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning.
I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer
Bor du utomlands och har under det senaste året haft en hög politisk eller statlig post
som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här:
utanför Sverige eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan
NEJ
befattning? JA
Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan:
Varifrån kommer pengarna som skall investeras?
Arv/gåva
Sparande
Pension
Fastighetsförsäljning
1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter?
2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle?
3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter?
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen?
JA
NEJ
Annat:
UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT:
•
•
•
•
Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande
fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.
(Vänligen se www.penser.se)
Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB.
Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet
och kraven under detta avsnitt.
•
•
•
Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det
nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande
framför likvidbeloppet.
Anmälan är bindande.
Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning.
Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med
lämnad Investeringsrådgivning.
NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER
Namn
Person-/organisationsnummer
Postadress
Postnummer
Ort
Telefon (dagtid)
E-postadress
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Rådgivare
Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla
information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda
Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag.
Ja
Nej
EPB anteckning
Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM I [email protected] I Fax 08 678 80 03
Tel 08 463 80 40 I www.penser.se
Erik Penser Bankaktiebolag (publ)
Styrelsesäte: Stockholm
Organisationsnummer: 556031-2570
Download