Varför måste vi bygga lågenergihus?

advertisement
Lågenergihus för attraktivt boende
09:00
09:15
09:40
11:00
11:30
12:00
12:45
13:45
15:00
15:50
16:00
Inledning
Därför bygger vi lågenergihus
Vad är lågenergihus?
Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet
Byggprocessen och hur komma igång
Lunch
Erfarenheter från ägande och förvaltning
Så här bygger vi nya lågenergihus
Så här går det till att energieffektivisera miljonprogrammet
Summering av dagen
Avslut
FOKUSERADE OMRÅDEN 2013
 Arbeta för att nära-nollenergibyggnader 2019 – 2021 utförs med
betydligt bättre energiprestanda än de krav som gäller i dagens
byggregler och att kraven anpassas till det som är tekniskt och
ekonomiskt möjligt redan idag.
 Att säkerställa byggnaders långsiktiga energieffektivitet genom att
ställa höga krav på klimatskalet.
 Påverka anpassningen av energieffektiviseringsdirektivet till svensk
lagstiftning.
 Energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets byggnader.
Bygg allianser med andra aktörer och kommunicera ett helhetsgrepp
för renovering av det befintliga byggnadsbeståndet.
Besök gärna www.swedisol.se
…………………………………
2013
Inneklimat
och
hälsa
Rekrytering
och
utbildning
Energieffektivisering
www.nollhus.se
Bildare:
ATON Teknikkonsult AB
Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK)
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Lunds Universitet
Lunds kommun
Malmö Stad
Passivhuscentrum
Västerås Stad
Göteborgs Energi
•
•
•
•
Utveckla och förvalta FEBYs kriterier för passivhus
Skapa nätverk
Bevaka och påverka myndigheter för att främja utvecklingen
Sprida information och kunskap
Lågenergihus för attraktivt boende
Varför måste vi bygga lågenergihus?
Klimatförändring
Energiförsörjning
Energianvändning per sektor inom EU
VVS & Kyla
15%
Transport 28%
Byggnader 38%
Industri 34%
EU-regler som berör byggsektorn
Direktivet om byggnaders energiprestanda
Energieffektiviseringsdirektivet
Ekodesigndirektivet
Energimärkningsdirektivet
Av regering och riksdag fastlagda mål
Årtal
Energianvändning i våra byggnader
1995
100%
2020
80%
2050
50%
Regler för byggnader
Energihushållning
 Byggnadens specifika
energianvändning
 Installerad eleffekt
 Byggnadens klimatskal (U-värde)
 Effektiv elanvändning (SFP)
Hälsa
♥ Inomhusklimat
luft, ljus, temperatur, fukt
♥ Allmänna råd om ventilation
(SOSFS 1999:25)
♥ Arbetsplatsens utformning
(AFS 2009:02)
Energihushållningskrav
Uppdelning enligt Boverkets byggregler (BBR)
Bostäder
130
95
120
95
110
75
100
75
90
55
80
55
Lokaler
Målsättning med BBR
Hur ser verkligheten ut ?
BBR
Flerbostadshus med annat uppvärmningssätt än elvärme enligt Boverkets
energideklarationsregister från byggnader uppförda 2007-2010
,äldre
Källa: Boverkets energideklarationsregister
Sverige jämfört med andra länder
 Svårt att jämföra
 Energikrav
 Verifiera
Källa: är Boverkets PM från 2012-01-16 ”Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland” samt
Danska Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport ” Kartläggning av strategier för lågenergibyggnader i EU från februari
2011.
Därför ska vi bygga lågenergihus
 Minska CO2 och global uppvärmning
 Tillgången på energi
Lågenergihus är framtidssäkra.
 Människors hälsa och komfort
Lågenergihus är bra att bo i.
 Sveriges konkurrenskraft
Bra med stark hemmamarknad.
 Miljonprogrammet
Passa på att energieffektivisera.
 För Din egen skull i byggbranschen
Du vill väl tillhöra vinnarna?
Download