Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning
2015-11-01 20:56
Objekt:
Svartgarn 2:544
Utförd av:
Niklas Nuder, Skärgårdslovet AB
Beräkning enligt BBR 2012.
Sammanfattning
Klimatzon:
III Södra Sverige
Närmaste ort:
Stockholm
Atemp bostad: 146,0
Län:
Stockholms län
Atemp lokal:
0,0
Beräknad specifik energianvändning:
51 kWh/m².år
BBR:s krav på uppmätt energianvändning:
55 kWh/m².år
BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på
specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i bruk.
Summa installerad eleffekt för uppvärmning:
4,5 kW
BBR:s maximalt tillåten installerad eleffekt
för uppvärmning:
4,9 kW (innehåller ett tillägg om Atemp är större än
130 m²och/eller q är större än 0,35 l/s per m²)
BBR klassar byggnaden som eluppvärmd.
Klaras kraven?
Den beräknade specifika energianvändningen är 7% lägre än BBR:s krav
på uppmätt specifik energianvändning.
Denna marginal kan vara för liten.
ISOVER Energi 3
Objekt: Svartgarn 2:544
Niklas Nuder
Skärgårdslovet AB
Sida 1 (5)
Begreppsförklaringar till värmebalansen nästa sida
Förluster
Trans
Vent
Vatten
Transmissionsförluster
Ventilation och luftläckage
Vattenförluster - antas vara lika med energi till varmvattenuppvärmning
Tillskott
Gratis
Utnyttjbar del av personvärme, hushållsel eller verksamhetsel, fastighetsel samt infallande solenergi genom fönster
Värme
Energi till byggnadens uppvärmning
Varmvatten Energi till varmvattenuppvärmning
Energianvändning
Fast
Fastighetsel
VäSf
Energi från solfångare till värme
VVSf
Energi från solfångare till varmvatten
VäVP
Värmebesparing med värmepump
VVVP
Varmvattenbesparing med värmepump
nVä
Värmesystemets verkningsgrad för värme
nVV
Värmesystemets verkningsgrad för varmvatten
VäN
Värme Netto = Värme - VäSf - VäVP
VVN
Varmvatten Netto = Varmvatten - VVSf - VVVP
VäB
Värme Brutto = VäN / nVä
VVB
Varmvatten Brutto = VVN / nVV
Principfigur
Staplarnas storlek stämmer inte med tabellvärdena. Specifik energianvändning är energianvändning under ett normalår per m²
uppvärmd golvarea. Det är bruttovärdet som ska jämföras med BBR:s krav.
ISOVER Energi 3
Objekt: Svartgarn 2:544
Niklas Nuder
Skärgårdslovet AB
Sida 2 (5)
BOSTAD
Värmebalans, kWh
Förluster
Månad
Jan
Tillskott
Energianv. Brutto
Trans
1939
Vent
1480
Vatten
340
Gratis
862
Värme
2557
Varmvatten
340
Fast
127
VäB + VVB
1056
Kyla
0
Feb
1766
1348
307
1124
1990
307
115
837
0
Mar
1713
1307
340
1573
1447
340
127
651
0
Apr
1317
1005
329
1591
731
329
123
386
0
Maj
885
675
340
1281
279
340
127
225
0
Jun
491
374
329
762
103
329
123
157
0
Jul
383
292
340
616
59
340
127
145
0
Aug
461
352
340
701
112
340
127
165
0
Sep
765
584
329
986
363
329
123
252
0
Okt
1134
865
340
1181
818
340
127
422
0
Nov
1468
1120
329
898
1690
329
123
736
0
Dec
1799
1373
340
846
2326
340
127
971
0
14121
10775
4000
12421
12475
4000
1500
6004
0
Totalt
ISOVER Energi 3
Objekt: Svartgarn 2:544
Niklas Nuder
Skärgårdslovet AB
Sida 3 (5)
Indata
Bostad
Lokal
Genomsnittlig rumshöjd, m
Genomsnittlig innetemperatur, °C
Infiltration inkl. fönstervädring, oms/h
Ventilationsflöde, l/s per m²
Ventilationsflöde q-medel
Ventilationsflöde q (endast då lokal klassas som elvärmd)
Värmeväxling, verkningsgrad, %
Installerad el-effekt för ventilation, kW
Hushållsenergi, kWh/år
Fastighetsenergi, kWh/år
Antal personer, genomsnitt, st
Årsvärmefaktor
Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet, %
Dimensionerad för y% av husuppvärmningen, %
Installerad el-effekt för drift av värmepump, kW
Verkningsgrad Värme, %
Verkningsgrad Varmvatten, %
Installerad el-effekt för uppvärmning, kW
Solfångare för varmvatten, kWh/år
Solfångare för värme, kWh/år
Varmvattenberedning, brutto, kWh/år
Installerad el-effekt för varmvattenberedning, kW
Komfortkyla, elektriska kylmaskiner, kWh
Komfortkyla, övrigt, kWh
2,7
22
0,15
0,35
0
0
5000
1500
2,8
3,5
90
90
0,5
98
98
2
0
0
4000
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klimatdata
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Utetemperatur (°C)
-2,8
-3,0
0,1
4,6
10,7
15,6
17,2
16,2
11,9
7,5
2,6
-1,0
10
27
67
108
163
177
161
129
77
38
14
7
Globalstrålning (kWh/m²)
Byggnadsdata, bostad/utomhus
Golvyta, m²:
Volym, m³:
Yta
146,0
394,20
Area,m²
U, W/m²,°C
Golv
146,0
0,10
Tak
146,0
0,08
36,2
0,16
Fönster
6,0
1,20
Dörr
4,8
1,20
18,0
0,16
12,0
1,20
26,0
0,16
Vägg NO
Vägg NV
Fönster
Vägg SO
Fönster
Vägg SV
Fönster
Köldbrygga
ISOVER Energi 3
Objekt: Svartgarn 2:544
Niklas Nuder
Skärgårdslovet AB
4,0
1,20
32,0
0,16
15,0
1,20
Längd, m
Psi, W/m,K
Orientering, °
45
315
135
225
Sida 4 (5)
Platta på mark - L-element
52,00
0,17
Yttervägg trä / Vindsbjälklag trä
52,00
0,03
ISOVER Energi 3
Objekt: Svartgarn 2:544
Niklas Nuder
Skärgårdslovet AB
Sida 5 (5)