Manus, kortversion

advertisement
MANUS TILL PRESENTATION OM ENERGIEFFEKTIVISERING
1. Börja med att klicka på följande länk för att nå presentationen:
http://prezi.com/ndwliypc9tmm/energieffektivisering-kort-version/
2. För att förstora presentationen till helskärm klickar du på den knapp som är i rutans högra hörn.
Därefter klickar du på pilarna på tangentbordet för att ta dig framåt eller bakåt i presentationen.
3. Alternativt laddar du ner presentationen lokalt på din dator, klicka på knappen ”Download” under
presentationsfönstret.
Inledning
"Att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning
uppnå en större nytta än tidigare"
1:A HUVUDSIDAN - JORDGLOB
Klick 1 av 3, Den globala energiutmaningen



Det kommer att ske en dubblering av det globala energibehovet fram till år 2050 och
av elenergi redan till år 2030. Samtidigt ska CO2-utsläppen halveras för att minska
klimatpåverkan.
Om Kina och Indien når samma energiförbrukningsnivå per capita som USA skulle
världsförbrukningen tredubblas. Samtidigt skulle 1,6 billioner människor inte ha
tillgång till elektricitet.
20-20-20-målen: 2007 fattade EU ett beslut om att att utsläppen av växthusgaser ska
minska med 20 procent, 20 procent av den energi som används inom EU ska komma
från förnybara energikällor och att energieffektiviseringen ska öka med 20 procent.
Klick 2 av 3, Energianvändningen i Sverige




Om vi tittar på hur energianvändningen såg ut i Sverige per sektor 2009
stod transport för 25%, byggnader för 39%, och industrin för 36%.
Sverige försöker vara bäst i klassen.
Om vi ser till 20-20-20-målen där man formulerar de 20%-iga målen kopplat till BNP,
och ej i absoluta tal - energiförbrukningen ökar i takt med tillväxt.
Sverige kommer att öka sin energiförbrukning - Sverige blir sämst i klassen i absoluta
tal till 2020 enligt inlämnade prognoser.
Klick 3 av 3, Mycket snack men ganska lite verkstad

Enligt Energiindikatorn 2010 säger sig 56 % av företagen göra tillräckligt för att effektivisera
sin verksamhet.

69% av de undersökta företagen har genomfört ett eller flera interna energiprojekt.

Men, 42% vet inte vad det gav….
2:A HUVUDSIDAN - FLÖDESSCHEMA
Klick 1,2 av 10, Varför energieffektivisera?




Därför att ur företagsekonomisk synvinkel är energieffektivisering oftast lönsamt!
Enligt en uträkning, gjord 2011, skulle den samlade besparingen i Sverige bli 3,7
miljarder kr per år endast genom att energieffektivisera offentligt ägda fastigheter.
Energiindikatorn 2011 visar att det är plånboksargumentet som styr utvecklingen för
energieffektivisering.
Dessutom kan många företag spara upp till 15 % av sin energianvändning utan
investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.
Tips: berätta att vi i slutet av presentationen kommer titta på fyra framgångsrika exempel där företag
arbetat med energieffektivisering.
Klick 3,4 av 10, Att driva verksamhet kostar

Att driva verksamhet kostar, ökade energipriser leder till förlorade pengar om ingenting
görs, det innebär att företag måste energieffektivisera bara för att hålla samma
kostnadsnivå som idag.
Det finns en utbredd uppfattning inom företag att tryckluft, kylvatten och stadsvatten
är gratis. Vilket leder till onödigt stor förbrukning och höga kostnader.
Information till personalen kan minska förbrukningen betydligt.


Klick 5,6 av 10, Börja i rätt ände

Förankra arbetssätt hos nyckelpersoner och informera internt. Informera hur det är
organiserat och vilka mål som är beslutade.

Dokumentera alla åtgärder och kvantifiera besparingar och lönsamhet

Förr eller senare kommer frågan ”Vad har vi tjänat på effektiviseringen och är det
verkligen lönsamt?” Svaret på frågan kräver att varje åtgärd dokumenteras med
huvuddata som t ex kort beskrivning av åtgärden, energianvändning före och efter
åtgärd (helst baserad
på mätningar), kostnadsminskning, åtgärdskostnad och
lönsamhet.
Genomför några enkla åtgärder tidigt. Detta är värdefullt för att få konkreta åtgärder
och kostnadsminskningar att redovisa och kunna använda som exempel.

---> Sammantaget blir de anställda engagerade, ser resultat och företaget sparar pengar
(en win-win situation).
Klick 7, 8, 9 av 10, PAY OFF vs LCC

Kalkyler som jämför uppvärmningsformer och åtgärder för att spara energi bör
omfatta både investeringskostnader och driftskostnader. Det kan göras genom att
räkna ut investeringens återbetalningstid (Pay-off) eller med en förenklad analys av
livscykelkostnaden (LCC).

Kalkyler enligt Pay-off lägger stort fokus på investeringskostnaden och
kostnadsminskningar som erhålls under de allra första åren.

Kalkyler enligt LCC-metoden kan ta hänsyn till alla kostnader, dock främst
investeringskostnaden och energikostnader, under utrustningens hela livslängd. LCC
står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost). De viktigaste komponenterna när du ska
beräkna en produkts LCC är:
- Energikostnader under produktens livslängd.
- Investeringskostnader för produkten.
- Underhållskostnader för produkten under dess livslängd.
Klick 10 av 10, 5 Viktiga skäl för att energieffektivisera





Lönsamhet - snabbt ökande energikostnader minskar vinsten.
Klimat och miljö - fokuseringen på klimatfrågan är stark och kommer med all
säkerhet att kraftigt öka i framtiden.
Lagar, förordningar och myndighetskrav - Kraven från myndigheterna på att
företagen ska använda energin allt effektivare kommer att skärpas successivt
Image och PR - företag är måna om att de uppfattas positivt hos kunder och
allmänhet.
Kundernas krav - slutkunderna ställer i ökande omfattning krav på att du som
leverantör också ska vara energieffektiv, annars får någon annan leverera.
3:E HUVUDSIDAN - MÄTPANEL
Klick 1,2,3,4 av 8, Hur gör man?
Analysera

Analysera vilka delar av anläggningen ska omfattas av kartläggningen och analysen (vi
kommer snart att se en lista som man kan utgå ifrån)…

Beskriv även sådant i anläggningens omgivning som är av betydelse för dess
energianvändning.

Tjänar all energikrävande utrustning sitt syfte på bästa sätt? Är den är effektiv, rätt
dimensionerad och reglerad för verksamheten? Stödsystem, som belysning,
ventilation, tryckluft och lokalkomfort, står ofta för en förvånansvärt stor andel av
företagets energianvändning.

Sök efter åtgärder och värdera potentialen för effektivisering, är det ekonomiskt
rimligt? Vilka tekniska lösningar finns? Vilka kostnader bär dem med sig?
Värdera
Åtgärda
Åtgärderna består ofta, men inte nödvändigtvis, av en investering i ny eller förbättrad utrustning.
Exempelvis:
Klick 5 av 8, ISO 50001
2011 publicerades en internationell standard för energiledningssystem, ISO 50001, vilken nu även är
gällande svensk och europeisk standard. Energiledningsprocessen är uppbyggd enligt en cyklisk
process med stegen Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. Processen innebär att företaget
måste uppdatera och förbättra sitt energiarbete kontinuerligt. Man kan säga att
energiledningscertifieringen påminner om en ekonomisk revision fast med annat innehåll.
Tips! Koppla tillbaka ovan resonemang om image, PR och kundernas krav.
Klick 6 av 8, Besparingspotential
Här är ett exempel på hur besparingspotentialen kan se ut när man analyserat och värderat
områdena:
 Värme och varmvatten
 Luftkonditionering/kylsystem
 Belysning
Klick 7 av 8, Vad ska man titta på?
Vilka delar av anläggningen ska omfattas av analysen? Detta är en bra lista att utgå ifrån…
Värme & ventilation
- Reglering
- Ventilationsflöde
- Värmeåtervinning
Belysning
- "Rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid"
Tryckluft
- Spillvärme
- Driftstryck
- Läckage
Pumpar & motorer
- Frekvensstyrning
- Dimensionering
- EG godkänd
Klick 8 av 8, Vad kan ni som företag göra för att underlätta energieffektivisering?
 Beteende & attityd – inför nya rutiner och informera personal
 Utbilda personal – utbildad personal blir engagerad personal
 Använda LCC – kalkylera genom en väl beprövad modell
 Vinstdelningssystem – motivera personalen genom att ge tillbaka (bonus,
semesterdagar, trivselfaktorer på arbetsplatsen etc.)
4:E HUVUDSIDAN - TRAKTOR
Tips: dela ut broschyren ”Energieffektiva företag i Skåne” som exemplen är hämtade från.
Klick 1 av 4, NORDIC SUGAR
Nordic Sugar är en livsmedelsproducent som tillverkar socker och betfiberprodukter av naturliga
råvaror, primärt sockerbetor. Fabriken i Örtofta utanför Eslöv har cirka 170 anställda och 60-70
säsongsanställda under produktionssäsongen som pågår mellan september till januari.
Nordic Sugar satsar på uppföljning och utvärdering av sina insatser, vilket har givit resultat!
Omsättning 2010: Nordic Sugar A/S omsatte cirka DKK 5,9 Mdkr
Total energianvändning 2010: 500 000 MWh/år (Nordic Sugar Örtofta)
Besparing efter genomförda åtgärder: 100 000 MWh per år sedan 2005 (Nordic Sugar Örtofta)
Klick 2 av 4, MAGNIHILL
Magnihill producerar djupfrysta grönsaker som le- vereras till industri, storhushåll och butik. Anläggningen ligger i Mörarp och har 29 anställda.
Magnihill har fått energikartläggningscheck och biogasstöd, något som generat att de kunnat satsa på
energieffektivisering.
Omsättning 2010: 106 Mkr
Total energianvändning 2010: 3 337 MWh
Besparing efter genomförda åtgärder: 600 MWh per år sedan 2010.
Klick 3 av 4, ELEKTROKOPPAR
Elektrokoppar framställer koppar- och alumini- umprodukter till den elektriska industrin och för
mekanisk tillämpning. Produktionsanläggningen är belägen nära Råå i Helsingborg och har cirka 150
medarbetare.
Elektrokoppar återvinner stora delar av sin värme, bland annat från smältugnens rökgaser och
kompressorns värme, något som resulterat i:
Omsättning 2010: 7,7 Mdkr
Total energianvändning 2010: 75 000 MWh
Besparing efter genomförda åtgärder: 334 MWh sedan november 2009 till följd av återvinning från
kompressorns spillvärme
Klick 4 av 4, LANTMÄNNEN
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom sektorerna livsmedel, energi och lantbruk. På
årsbasis hanterar verksamheten i Helsingborg 350 000 ton spannmål och tillverkar 155 000 ton djurfoder. Verksamheten ligger i Helsingborgs hamn och har 30 anställda.
Lantmännen arbetar med detaljerade kartläggningar inom produktionsanläggningen. Arbetet följer
den så kallade LEAD- metoden där varje medarbetares delaktighet, kunskap och engagemang är
central. Några åtgärder som sänkt energianvändning är översyn av element, belysning,
tryckluftsläckage samt minskning av anläggningens tomgångsanvändning.
Omsättning 2010: Lantmännen lantbruk omsatte 11,1 Mdkr
Total energianvändning 2010: 14 000 MWh el och 13800 MWh naturgas
Besparing efter genomförda åtgärder: 500 MWh per år sedan 2005
Download