Kriterier för kränkning av internationella normer

advertisement
Swedbank Roburs kriterier för bolag som
associeras med kränkningar av internationella normer
Sidan 1 (2) Swedbank Roburs kriterier för bedömning av bolag som associeras med kränkningar
av internationella normer
Tillämpning
Utgångspunkt
Kriterierna är ett komplement till den hållbarhetsanalys
som tillämpas i portföljer med hållbarhetskriterier inom
fondfamiljerna Ethica, Talenten och Förbundsfonden.
Medan hållbarhetsanalysen syftar till att identifiera de
bolag som har det mest utvecklade hållbarhetsarbetet,
syftar normanalysen till att bedöma konkreta incidenter
där bolag kan associeras till kränkningar av internationella normer för skydd av människa och miljö.
Vi vill att bolag som kan associeras till kränkningar av
ovanstående normer:
1. Grundligt utreder bakgrund och orsaker till den uppkomna incidenten.
2. Vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
3. Kommunicerar kring bakgrund, orsaker och vidtagna
åtgärder.
4. Inför kontrollsystem för att förhindra upprepade
incidenter.
Värdegrund
Konsekvenser för våra investeringar
Två externa leverantörer tillhandahåller Swedbank
Robur med analys av vilka bolag som kan associeras med
kränkningar av internationella normer:
• Ethix SRI Advisors (Norm Based Screening)
• GES Investment Services (Global Ethical Standard)
Analysleverantörerna utreder huruvida det finns en
systematik i hur bolagen associeras till kränkningar
av internationella normer samt gör en bedömning om
bolagen agerar ansvarsfullt i den uppkomna situationen.
Utifrån den samlade bilden ges en rekommendation, där
exkludering av bolag är den starkaste.
Swedbank Robur granskar de olika rekommendationerna
och beslutar för vilka bolag man ska vidta åtgärder, exempelvis i form av fördjupad bolagsdialog. Den generella
regeln för hållbarhetsfonderna är att avstå investering
i bolag som någon av analysleverantörerna rekommenderar oss att exkludera.
November 2011
Normanalysen tar sin utgångspunkt i vår uppfattning
att bolagen har ett ansvar att följa internationella
normer och konventioner som går utöver det som är
bolagens strikta juridiska skyldighet. Kriterierna för
normanalysen utgår ifrån principer som är baserade
på vedertagna internationella konventioner utfärdade
bland annat av FN, ILO och OECD. Normanalysen
baseras övergripande på Global Compacts riktlinjer för
hållbart företagande och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och behandlar följande områden:
• Mänskliga rättigheter och rättigheter på arbetet
• Miljö
• Affärsetik och korruption
• Vapen
Ett urval av underliggande normer och konventioner
presenteras i Bilaga 1.
Sidan 2 (2) Swedbank Roburs kriterier för bedömning av bolag som associeras med kränkningar
av internationella normer
Bilaga 1: Underliggande normer och konventioner
Normanalysen baseras övergripande på Global Compacts riktlinjer för hållbart företagande och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag, samt på konventioner som exempelvis:
Mänskliga rättigheter och rättigheter på arbetet
•
•
•
•
•
•
•
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter
FN:s särskilda representants John Ruggies vägledande principer om mänskliga rättigheter och företag
Geneve-konventionen
Konventionen om skydden av rättigheterna för alla migrantarbetare och deras familjer
Miljö
•
•
•
•
FN:s konvention om klimatförändringar
Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet
FN:s konvention om biologisk mångfald (Rio-konventionen)
Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
Affärsetik och korruption
• FN:s konvention mot korruption
• OECD:s konvention mot korruption
Vapen
•
•
•
•
•
Fördraget om förbud av personminor
FN:s konvention om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen
FN:s konvention om kemiska vapen
Icke-spridningsavtalet för kärnvapen
FN:s konvention om klustervapen
Sidan 3 (2) Swedbank Roburs kriterier för bedömning av bolag som associeras med kränkningar
av internationella normer
Download