Remissvaret

advertisement
Marie-Louise Schyberg
Svenska Läkaresällskapet
[email protected]
Svar från Styrelsen över Svensk Geriatrisk Förening (SGF):
Remissen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11
Svensk Geriatrisk Förening (SGF) har av Svenska Läkaresällskapet erhållit
Socialdepartementets remiss nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)
Kort sammanfattning av utredningen
Man konstaterar att fler personer kommer att insjukna i cancer, vilket ställer större krav på
sjukvården i ett framtida perspektiv. Det är enligt utredningen uppenbart, att långsiktig och
målmedveten strategi är nödvändig för att möta denna utveckling, om cancervården skall
kunna behålla och förbättra sina resultat.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att:
 Samhället måste öka sina investeringar i prevention; det mest betydelsefulla för att minska
sjuklighet och död i cancer.
 Kunskapsbildning, kunskapsspridning och organisation inom cancervård och prevention
förbättras.
 Nationellt samarbete blir alltmer nödvändigt och måste ges fastare former.
 Cancervården måste kunna möta framtida patienters krav på information och kvalitet i
omhändertagandet.
 Särskilda insatser behöver göras för att minska skillnader mellan befolkningsgrupper.
Förslaget till nationell cancerstrategi förväntas ligga till grund för överenskommelse mellan
huvudmännen för hälso- och sjukvården genom SKL (Sveriges kommuner och landsting) och
staten. I överenskommelsen stadfästs aktiviteter och uppföljning av insatser och mål.
Svensk Geriatrisk Förenings synpunkter
SGF ställer sig positiv till denna gedigna utredning. Vi tycker dock våra äldres situation bör
beröras mer. De är utsatt grupp i samhället, likaväl som de socio-ekonomiskt svaga. Dessutom
bör våra äldres vårdgaranti vara kortare än 90 dagar, förslagsvis 45. De äldre blir ju fler
framöver, även de med maligna sjukdomar, varför vi finner det vara angeläget öka kvantiteten
av och kvaliteten hos specialister i Geriatrik. Detta för att i samarbete med andra specialister
optimera omhändertagandet av äldre med cancer, samt, sist men inte minst underlätta deras
sista tid, så att livets slut blir värdigt.
För Svensk Geriatrisk Förening
Ulf G H Malmsten
styrelseledamot i SGF
Ordf. Anne Ekdahl, [email protected]
mobil: +46 73 84 84 250
Geriatriska Enheten, Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
vice ordf. Arne Sjöberg, [email protected]
Hemsida www.sveger.se
Download