Remissvaret

advertisement
Remissvar
29 augusti 2008
Svar från Styrelsen Svensk Geriatrisk Förening (SGF):
Remiss Ändringar i Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m m
Remis till SGF från Socialdepartementet via Sveriges Läkarförbund. Kort vill man i förslaget,
att:
 förskrivare skall få överlåta åt annan hälso- och sjukvårdspersonal att, med samtycke från
den registrerade, få tillgång till uppgifter i läkemedelsförteckningen för att den registrerade skall kunna få oundgänglig vård och behandling.
 farmaceut på apotek skall få använda uppgifterna i läkemedelsförteckningen vid individuella läkemedelsgenomgångar (och inte enbart, som i dag, vid expedition av läkemedel).
Bakgrund
Syftet med Läkemedelsförteckningen är att på ett ställe samla all information om en individs
uthämtade läkemedel under de senaste femton månaderna. Det framhålls, att många äldre har
komplicerad sjukdomsbild. De ofta använder ofta flera läkemedel. Man vill öka den kliniska
användningen av förteckningen genom att i vissa fall låta andra än förskrivare och farmaceut
få tillgång på uppgifterna i förteckningen.
SGF anser det vara bra, att:
 Man beskriver våra äldres ofta komplicerade flersjuklighet och samtidiga bruk av flera
läkemedel.
 Annan person än läkare når läkemedelsförteckning, särskilt vid brådskande omhändertagande och behandling av patient. Blir än mer väsentligt, om patienten har flera samtidigt ordinerade läkemedel, vilket är vanligt hos våra äldre. Detta förutsätter regler
hur beskriven överlåtelse ges, och att samtycke i efterhand sker. Förutsätter även, att
läkemedelsförteckningen skrivs enkelt, överskådligt och begripligt.
 Läkemedelsförteckning utnyttjas vid genomgång av läkemedel, varvid även ansvarig
förskrivare medverkar.
Sammanfattningsvis: Styrelsen för SGF ställer sig positiv till förslaget till ändringar i Lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning m m, beaktande synpunkterna ovan.
För styrelsen i Svensk Geriatrisk Förening
Ulf G H Malmsten
ledamot
Ordf. Anne Ekdahl, [email protected]
mobil: +46 73 84 84 250
Geriatriska Enheten, Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
vice ordf. Helle Wijk, [email protected]
facklig sekr. Arne Sjöberg, [email protected]
vet. sekr. Lars-Olof Wahlund, [email protected]
kassör Åke Rundgren, [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards