Åtgärder för att främja psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby

advertisement
Tjänsteutlåtande
Utredare
Haina Berndtsson
 08-590 975 19
[email protected]
2015-09-03, reviderat 2015-10-07
Dnr:
UBN/2015:79
20381
Utbildningsnämnden
Åtgärder för att främja psykisk hälsa för flickor i Upplands
Väsby
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att tillsammans med
social- och omsorgskontoret se över ansvaret för den lokala samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd, BUS-gruppen, och tydliggöra dess funktion när
det gäller samverkan.
2. Utbildningsnämnden beslutar att även samordning och utveckling av det
förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa ska ingå i samarbetet kring barn i
behov av särskilt stöd (BUS)- samarbetet.
3. Utbildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att göra en översyn av
elevhälsan i kommunens skolor och se över vilka delar som kan behöva
förstärkas.
4. Kommunstyrelsen ska få en återrapport om hur utbildningskontoret arbetat
med nämndens åtgärder senast mars 2016.
Beskrivning av ärendet
I Stockholmsenkäten för 2014 (Upplands Väsby alkohol och
drogvaneundersökning) som genomföras vartannat år sticker flickorna i årskurs 9
ut på ett oroväckande sätt. Utbildningsnämnden har, tillsammans med andra
berörda nämnder och utskott fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en
fördjupad analys av varför kommunens flickor sticker ut. Fokus ligger framförallt
på flickor i högre årskurser. I analysen ingår en genomlysning av hur det
förebyggande arbetet riktat mot denna målgrupp kan stärkas.
I uppdraget framgår att berörda nämnder och utskott ska redovisa resultaten av
analysen och genomlysningen samt förslag på insatser för kommunstyrelsen under
1
hösten 2015, dock kommer utbildningsnämnden att behöva återkomma med
förslag på insatser i mars 2016.
En genomlysning av orsaker till utvecklingen och hur arbetet kan stärkas har
gjorts genom intervjustudier av olika samhällsfunktioner/verksamheter i
kommunen. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från social- och
omsorgskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt
preventionssamordnare och folkhälsosamordnare har tillsammans genomfört
studien.
Utbildningskontoret har genomfört intervjuer med skolsköterskor och kuratorer i
de grundskolor i kommunen som har årskurs 4-9. Man har även haft samtal med
kommunala rektorer. Syftet med intervjuerna har varit att undersöka vad som
ligger bakom de höga ohälsotalen för flickor i årskurs 9 i kommunen, vilka
insatser som görs för att förebygga psykisk ohälsa i skolorna, samt vilka insatser
som kan behöva förstärkas.
Analysen som skrivits gemensamt av social- och omsorgskontoret,
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret och preventionssamordnaren, finns
bifogad som beslutsunderlag till detta tjänsteutlåtande; Rapport om Psykisk hälsa
för flickor i Upplands Väsby – analys och förslag till insatser.
I intervjuerna med elevhälsan och skolan har det framkommit att det finns ett
behov av ökad samordning mellan elevhälsa, BUP och socialtjänst, utökade
personalresurser inom elevhälsan för att kunna bedriva förebyggande och
hälsofrämjande arbete, samt behov av riktade insatser i form av exempelvis
samtalsgrupper för unga flickor.
Både rektorer och elevhälsa pekar på behovet av exempelvis en samordnande
funktion som fungerar som en länk mellan socialtjänsten och utbildningskontoret.
Denna kan bidra till att ytterligare stärka samordning mellan myndigheter kring
barn i behov av stöd.
I kommunen finns redan en överenskommelse om samverkan kring barn i behov
av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen, som är antagen av samtliga kommuner
och Stockholms läns landsting. Enligt överenskommelsen ska det finnas en lokal
BUS-grupp i varje kommun och stadsdel med förvaltningschefer och
verksamhetschefer. Följande verksamheter ska vara representerade: socialtjänst,
utbildningsförvaltning och/eller förskolan och skolan, barn-och
ungdomspsykiatrin (BUP), habiltering samt barn och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUMM). Även andra enheter, exempelvis elevhälsa och
husläkarmottagningen ska kunna medverka.
BUS-överenskommelsen ska täcka in många av de områden som nämns av
skolorna; samarbete och stärkt samordning mellan BUP, socialtjänst och skola.
Att både rektorer och elevhälsa ändå lyfter fram samarbete och samordning kring
barn som ett problemområde tyder på att ansvaret för den lokala BUS-gruppen
inte är tydligt och behöver ses över. Här är det viktigt att tydliggöra roller och
ansvarsfördelning mellan olika myndigheter inom gruppen.
2
BUS-grupperna ska fungera som ett forum att samverka kring barn på individnivå.
Då det finns behov av att stärka upp samordningen kring generellt, förebyggande
elevhälsoarbete, är det en god idé att använda BUS-gruppens möten som ett forum
att diskutera även förebyggande arbete när det gäller psykisk ohälsa.
I intervjuerna med olika verksamheter är en genomgående upplevelse att det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet brister i vissa skolor på grund av
resursbrist inom elevhälsan. Skolkuratorer vid två kommunala skolor och de
förebyggande verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen pekar på att det
finns behov av utökade personalresurser för att kunna bedriva förebyggande
arbete.
Även mer riktade insatser mot unga flickor nämns av skolorna. Detta kan
exempelvis ske som en förstärkning av samtalsgrupper med enbart flickor. Många
av skolorna har redan samtalsgrupper kring normer, jämställdhet och attityder,
men ser ett behov av att utöka dessa insatser. Mer information kring hur skolorna
arbetar med samtalsgrupper står med som beslutsunderlag till detta
tjänsteutlåtande; Rapport om Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby – analys
och förslag till insatser.
Riktade insatser kan även kräva mer fortbildning av personal i exempelvis DISAmetoden, samt alkohol, narkotika och tobaks-användning, då det är viktigt att
skolorna använder sig av evidensbaserade metoder för att förebygga psykisk
ohälsa. I bilaga 3 till Rapport om Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby –
analys och förslag till insatser, listas några sådana metoder, framtagna av
kommunens folkhälsosamordnare. Det är även viktigt att använda sig av den
kompetens som redan finns i kommunen. Här finns många verksamheter inom
Individ- och familjeomsorgen, såväl som ideella föreningar, som har signalerat
intresse att bistå skolorna med insatser för att förebygga psykisk ohälsa.
Med anledning av detta finns alltså behov att se över elevhälsan på de kommunala
skolorna, för att se vilka delar som kan behöva förstärkas, samt vilka typer av
insatser som det kan finnas behov av. Detta kommer att ske inom ramen för den
översyn av elevhälsans organisation som redan pågår i kommunen. Översynen
beräknas vara klar under hösten 2015. Utbildningskontoret kommer därefter att
återkomma till Utbildningsnämnden kring vilka delar av elevhälsan som
eventuellt kan behöva förstärkas.
Beslutsunderlag
1. Fördjupad analys av psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby,
2015-09-03, UBN/2015:79.
2. Rapport om Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby – analys och
förslag till insatser.
3. Beslut, kommunstyrelsen 2015-03-02 § 66.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Social- och äldrenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
3
Utbildningskontoret
Utbildningschef Astrid Täfvander
Bilagor:
1. Tabeller och figurer.
2. Sammanfattning av intervjuade verksamheters uppdrag, arbete och insatser
för ungas psykiska hälsa
3. Kartläggning av aktuella preventiva metoder och föräldrastödsprogram
4. Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS). Överenskommelse
mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län, 2012.
Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards