201617SD med anledning av Avslag på propositionen om

advertisement
SD
Enskild motion
Motion till riksdagen
2016/17:3659
av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
med anledning av prop. 2016/17:158
Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande
studiestöd
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår proposition 2016/17:158 om studiestartsstöd.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla den tidigare
avskrivningsmöjligheten för studielån och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Vi yrkar avslag på regeringens proposition om att införa studiestartsstöd. Orsakerna
härtill är att Sverige redan har ett av världens generösaste studiesystem, och att införa
ett system med bidrag för en grupp studenter medan andra är tvungna att låna pengar för
sina studier innebär en uppenbar orättvisa. Alla studenter bör i detta sammanhang
behandlas lika samt få liknande villkor. Förslaget med bidrag i stället för lån är också en
tveksam faktor för att skapa motivation för studier.
Vi anser dock att det nuvarande systemet, med avdragsmöjligheter på grund- och
gymnasienivå om studenten går vidare till högre studier, bör kvarstå. Den grupp som
avses nyttja studiestartsstödet bör med fördel kunna nyttja detta system.
För att ytterligare underlätta för gruppen lågutbildade, samma grupp som avses i
regeringens proposition, vill vi att möjligheterna att erhålla studielån och studiestöd
förlängs med två år. Denna möjlighet ska enbart gälla den grupp studenter som avses i
regeringens proposition, alltså gruppen med bristande grundskoleutbildning och som
har avsevärda svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Stefan Jakobsson (SD)
Robert Stenkvist (SD)
Crister Spets (SD)
Download