Styrelsemöte Hölö Båtklubb 030505

advertisement
Styrelsemöte Hölö Båtklubb 2006-09-19
Plats: Klubbstugan.
Närvarande: Sven Johansson, Mikael Jakobsson, Mikael Dunder, Roger Andersson,
Jari Savolainen Lars Nordström
§1.
Godkännande av dagordningen:
- Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.
§2.
Genomgång och justering av föregående protokoll:
- Föregående protokoll lästes igenom och justerades.
§3.
Kassarapport:
- Sven Johansson redovisade en balansrapport, kassarapport ej tillgänglig vid tiden för
mötet. Klubben har 339 608:- i tillgångar och beräknas gå ha ca 67 000:- i kassan vid
utgången av 2006.
§4.
Ny brygga:
- Den nya bryggan med Y-bommar är nu beställd med leverans under tiden 21 oktober
till 31 december 2006.
- Upptagning av båtar kommer att ske den 7:e oktober och bryggupptagning den 14:e
oktober. I samband med bryggupptagningen tar vi också upp stolparna och järnrören.
De yttersta rören lämnas som riktmärke för att underlätta arbetet. Stolparna behåller vi
till dess att vi bestämt om vi kommer att behöva dem i samband med omläggning av Pplatser på området innanför stängslet.
- Eftersom Y-bommarna ska monteras av klubben bör vi se till att det sker i god tid
innan isen bryter till våren, detta för att underlätta monteringsarbetet.
§5.
Arbeten i hamnen:
- Grind/bom för området till båtvagnsuppställning köps in för uppsättning till våren
2007.
- Övriga diskuterade arbeten läggs på is, dvs. inget el-arbete i höst.
§6.
Skrivelser:
Inget att rapportera.
§7.
Övriga frågor
- Mikael Jakobsson ordnar annons på blocket för den överblivna B-bryggan, totalt 15
sektioner (4,0m lång och 2,0m bred), pris 4 500:-/sektion, om vi hittar en köpare för alla
sektioner kan priset reduceras något.
- Vår hemsida är svår att hitta, om vi söker på Google finns den först på 11:e plats, val av
namn av hemsidan är inte riktigt bra. Mikael Jakobsson tar på sig att köpa in ett bättre namn
med .com eller .se, och att skriva in på hemsidan att vi vill ha in medlemmarnas e-mail
adresser.
- Roger Andersson har köpt in 25 st kepsar 127,50:-/keps. Det är inte rimligt att ta ut ett
högre pris än 100:-/keps. Administrationen av kepsar sköts av hamnfogdarna.
- Livlig diskussion om hur länge en styrelsemedlem ska sitta kvar i en och samma position,
viktigt med förnyelse och att ingen sitter för länge. Sven Johansson ska prata med
valberedningen om detta och att vi vill ha in någon i styrelsen från A-bryggan.
§8.
Mötet förklarades avslutat
Download