Föreläsning 3
Kapitalmarknaden,
Utrikeshandeln och valutan
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
1
Idag
!
Kapitalmarknaden
"
"
"
!
Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte?
Vad handlas på kapitalmarknaden?
Hur fungerar den?
Utrikeshandel och valutan
"
"
"
"
"
Effekter av utrikeshandel.
Växelkurser och valutor.
Hur påverkar växelkursen handeln?
Olika växelkurssystem.
Valutan som stabiliseringspolitiskt instrument.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
2
3.1 Kapitalmarknaden
!
!
!
!
Kapitalmarknaden = samlade beteckningen för de
marknader där betalningsmedel av olika slag bjuds ut
och efterfrågas.
Sammanför individer med ett överskott av kapital
(utbud) med individer med ett underskott av kapital
(efterfrågan).
Syfte: Att slussa besparingar till att finansiera
investeringar, budgetunderskott, privatpersoners husoch bilköp etc. Hur skulle våra liv se ut om vi ej fick
låna? Budgeten (privat och offentlig) måste inte alltid
balanseras.
Består av två delar: kreditmarknaden och
aktiemarknaden.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
3
Översikt kapitalmarknaden
Kapitalmarknad
(capital market)
Kreditmarknad
Aktiemarknad
(credit market)
(stock market)
Penningmarknad
Obligationsmarknad
(money market)
(bond market)
Derivat
Derivat
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Derivat
4
Vad handlas det med på
kapitalmarknaden?
!
!
Kreditmarknaden (lånat kapital, dvs. skuldebrev).
" Penningmarknaden: korta skuldebrev,
statsskuldsväxel (hög likviditet).
" Obligationsmarknaden: långsiktiga lån (lägre
likviditet).
Aktiemarknaden (eget kapital, dvs. andelar i företag).
" Aktiemarknaden förser företagen med riskvilligt
kapital.
" Aktierna kan ge utdelning, ge rösträtt på
bolagsstämmor samt säljas igen.
" Fonder.
Nationalekonomi VT 2010
5
Maria Jakobsson
Hur fungerar
kapitalmarknaden?
!
Kredit och obligationsmarknaden: Varan är pengar
där pris = räntan.
"
!
Andrahandsmarknaden: Skuldväxlar och obligationer säljs och
köps. Dessutom förekommer handel med derivat (dvs kontrakt
angående köp och försäljning av skuldväxlar och obligationer)
Aktiemarknaden: Varan är aktier där priset =
börskursen. Alternativt: Varan är pengar där pris =
förväntad avkastning på aktierna.
Andrahandsmarknaden: Aktier köps och säljs (inte direkt från
emitterande bolag). Dessutom förekommer handel med optioner
(dvs. kontrakt angående köp och försäljning av aktier)
Aktier och obligationer= Finansiella tillgångar (financial
Nationalekonomi VT 2010
6
assets)
"
Maria Jakobsson
Riskspridning
!
!
Kreditrisk, valutarisk, ränterisk.
Handel med derivat.
Derivat (derivative instrument) = samlingsnamn för optioner och
terminer
"
"
Option: Kontrakt som ger innehavaren möjligheten att köpa eller
sälja ett värdepapper (t ex en aktie) till en förutbestämd kurs vid
ett förutbestämt tillfälle
Termin: Kontrakt som fastställer en framtida transaktion av ett
värdepapper till ett förutbestämt pris (kallas att terminsäkra )
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
7
Utbud och efterfrågan på
kreditmarknaden
!
Utbud
" Från
de som vill låna ut sitt sparande för
att tjäna pengar på det ( hushåll och
företag).
!
Efterfrågan
" Från
företag som vill investera, hushåll
som vill köpa bostad och kommuner
med underskott.
Möts inte alltid direkt på marknaden - via
mellanhänder som banker och fonder
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
8
Hur nås jämvikt?
Ränta = pris på pengar
Utbud
R1
R*
Efterfrågan
K*
K1
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Kreditvolym
9
Offentliga ingrepp på
marknaden
!
!
!
Att jämvikt nås som i exemplet ovan förutsätter att
stat och myndigheter inte ingriper.
Förekommer att räntekostnader i den offentliga
sektorn hålls nere, eller räntekostnader för lån till
någon annan verksamhet.
Exemplet med bostadsbyggande.
"
"
Räntetak ger låg kreditvolym och ”grå” marknad.
Bättre att stimulera kreditgivningen genom att
! Sänka skatten på ränteinkomster.
! Öka möjligheten för avdrag för räntekostnader.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
10
En räntereglering
Ränta =pris på pengar
Utbud
R*
Rtak
Efterfrågan
K*
K1
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Kreditvolym
11
Stimulans av kreditgivning – sänkt skatt
på ränteinkomster (utbudssidan)
Ränta =pris på pengar
Utbud
R*
R1
Efterfrågan
K*
K1
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Kreditvolym
12
Stimulans av kreditgivning – avdrag för
räntekostnader (efterfrågan)
Ränta =pris på pengar
Utbud
R1
R*
Efterfrågan
K*
K1
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Kreditvolym
13
Aktiemarknaden
!
!
Priset på aktien kallas kurs.
Utbud och efterfrågan ger jämviktspriset och
påverkas av.
"
"
"
!
!
!
förväntningar på framtida vinster och utdelningar
av händelser på kreditmarknaden
av psykologi (självförstärkande trender)
Aktier köps och säljs kontinuerligt och
sammansättningen i placerarnas ”portföljer”
förändras.
Som ett resultat är tillgångspriser på aktier mer
volatila än pris på varor och tjänster.
Psykologi.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
14
Prisbildning på aktiemarknaden
Pris/Aktiekurs
Utbud
P2
P1
P3
Efterfrågan
Volym
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
15
Samhällsnytta eller spekulation?
!
De finansiella marknaderna har en viktig
uppgift i samhällsekonomin:
" Knyter
ihop sektorer med överskottssparande med
underskottssektorer.
" Möjligt att försäkra sig mot risk.
" Förser företagen med kapital för produktion.
!
De flesta ekonomer skeptiska till en
reglering av marknaderna.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
16
3.2 Utrikeshandeln och valutan
!
Varför handla med utlandet?
" Teorin
om komparativa fördelar (comparative
advantages)
" Varje land bör specialisera sig på att
producera vad det är relativt bäst på
(sammanlagd produktion blir större)
" Möjligt utnyttja stordriftsfördelar
" Kluster av specialistkompetens
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
17
Frihandel och tullar
!
!
Ibland finns tullar (en sorts skatt) på utländska varor.
Varför?
"
Skydda inhemsk produktion av olika skäl:
!
!
!
!
Starka lobbygrupper som påverkar handelspolitik.
Strategiska skäl – bra med viss självförsörjningsgrad.
”Infant industry protection”.
Problem med tullar (protektionism)
Fördyrar produktionen.
Höjer levnadskostnader för konsumenterna.
Mindre effektiv ekonomi (inte det land som är relativt bäst på att producera en
produkt som producerar).
" Kan utlösa handelskrig.
" Försämrar prismekanismen.
"
"
"
World Trade Organisation (WTO) behandlar internationella handelsfrågor.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
18
Effekten av frihandel
Pris
Inhemskt utbud
Totalt utbud
P1
P2
Efterfrågan
V3
V1
V2
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Volym
19
Effekten av en tull
Pris
Inhemskt utbud
Totalt utbud efter tull
Totalt utbud
P3
P2
Efterfrågan
Vinh
Vtot
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
Volym
20
Effekter av utrikeshandel
Globalisering: den egna ekonomin integreras allt mer med
omvärlden (Sveriges export/BNP = ca 45%).
!
!
Högre välfärd pga effektivitetsvinster (teoretiskt).
Större konkurrenstryck.
"
"
!
Företag blir allt mer internationaliserade.
"
!
Vi får billigare konsumtionsvaror i Sverige.
Vi får svårare att producera konsumtionsvaror i Sverige.
Företag lokaliserar sig där det är bäst förhållanden.
Vi blir mer beroende av utlandet.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
21
Växelkurser och valutor
!
Växelkursen: priset på en viss valuta, uttryckt i
en annan valuta.
"
!
!
!
Exempel: Vara: dollar
Pris/växelkurs; SEK/USD= 7.64
Dvs, man måste betala 7.64 kronor för att köpa en dollar
Betrakta en valuta som en vara med utbud och
efterfrågan.
Valutan apprecierar (ökar i värde) och
deprecierar (minskar i värde).
Vad påverkar växelkursen (=priset på en dollar
mätt i kronor)?
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
22
Utbud och efterfrågan på valuta (SEK)
Växelkurs (priset på
kronor mätt i dollar,
USD/SEK)
Utbud
P1
Efterfrågan
Volym
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
23
Hur påverkar växelkursen
handel?
!
!
!
!
!
Växelkursen är priset på kronor.
Svenska varor säljs i utlandet för kronor.
För att köpa en svensk vara till ett givet kronpris
måste utlandet först köpa svenska kronor.
Om svenska kronor är dyra blir svenska varor
också det.
Ovan resonemang gäller fast omvänt när vi i
Sverige ska köpa varor och tjänster i utlandet.
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
24
Växelkurssystem, rörlig eller
fast kurs?
!
Rörligt - priset på kronan sätts på valutamarknaden.
"
"
!
Priset ökar: appreciering.
Priset minskar: depreciering.
Fast - priset bestäms av myndighet.
"
"
Priset ökar: revalvering.
Priset minskar: devalvering.
Tidigare vanligt med fast växelkurs, nu vanligt med rörlig
Nationalekonomi VT 2010
Maria Jakobsson
25
Valutan som
stabiliseringspolitiskt instrument
!
!
!
Om kronan blir billigare blir också svenska varor
utomlands billigare: export ökar, import minskar.
Efterfrågan på svenska varor ökar.
En devalvering/depreciering stimulerar BNP. Potentiellt
problem: om svenska löner och priser ökar fortare än
omvärlden (=högre inflation) ökar återigen priset på
svenska varor och efterfrågan minskar igen.
Lätt hamna i devalveringscykel. Nödvändig
omstrukturering av ekonomin kan tillfälligtvis undvikas
genom att minska värdet på valutan (terms of trade
försämras).
Nationalekonomi VT 2010
26
Maria Jakobsson