en samtidig världshistoria

advertisement
EN SAMTIDIG
VÄRLDSHISTORIA
HUVUDREDAKTÖR
Maria Sjöberg
DELREDAKTÖRER
DEL
i
Kerstin Cassel
DEL II
Ingela Wiman
DEL III
Thomas Lindkvist
DEL IV
Maria Sjöberg
DEL
v
DEL VI
Yvonne Svanström
Kim Salomon
UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL
- ZENTRALBIBLIOTHEK -
Studentlitteratur
Innehåll
CA 3 MILJ. F.KR.-CA ÅR 5 0 0 F.KR.
KARTFÖRTECKNING 14
FÖRFATTARPRESENTATIONER
I. VANDRINGARNAS TID
15
Delredaktör: Kerstin Cassel
I N L E D N I N G EN SAMTIDIG
VÄRLDSHISTORIA 19
1 HUR MÄNNISKAN BLEV MÄNNISKA 51
Maria Sjöberg
Kerstin Cassel
Bokens perspektiv
Disposition
20
21
Samtida samtidighet
22
Västerlandets företräde
Historisk samtidighet
Världen och globen
Medelhavet
27
29
Stilla havet
56
Färdmedel och kommunikation
59
Samlare-jägare och jordbrukare
60
Forntidens artefakter och råvaror
Stenredskap
35
Metalltid
35
Utbyten
36
64
65
Trosföreställningar
38
62
63
Forntida konst
38
60
62
Den användbara leran
Östersjön och Nordsjön
Atlanten
30
34
Indiska oceanen
54
Homo sapiens ger sig ut i världen
31
Hav som region
52
53
Färdleder och ursprung
24
Urval och begränsningar
Hav och land
Den långa förhistorien
Förändringarnas tider
67
Den australiska drömtiden 68
Kronologi och perioder
39
Monumentalt byggande
69
Samtidighet igen
41
Samhällets organisation
Sammanfattning
42
De stora flodernas betydelse 71
KÄLLOR TILL HISTORISK KUNSKAP 44
Kerstin Cassel, Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg,
Den tidiga skriften
Sammanfattning
70
72
73
Ingela Wiman
2 MÄNNISKANS UTVECKLING
Datering och tolkning
Bild och sten
44
78
Bo Gräslund
45
Skrift och religion
Från människoapa till modern människa
46
Massproduktion och perspektiv
47
Kulturell anpassning
78
82
Evolutionär anpassning
83
Historien som evolutionär produkt
85
Sammanfattning 88
INNEHALL 3
3 JORDBRUKETS FRAMVÄXT
Mesopotamien
90
Egypten
Kjel Knutsson
Vad är vilt och vad är tamt?
Induskulturen
91
Jordbruk och boskapsskötsel
Med båt till nytt land
Kina
93
Sammanfattning 147
94
97
FÖRDJUPNING 1
98
Över hav och längs floder
Med paddel och skära
FÖDD, DÖD OCH BEGRAVEN
98
149
Lotta Mejsholm
100
Odling och boskapsskötsel
101
Jordbruket möter motstånd
Liv och död - en definitionsfråga
101
Döden
Jordbruksekonomins konsekvenser
103
Könsroller i det neolitiska samhället
Hälsan i neolitiseringens spår
104
151
153
Att leva för evigt
106
Jordbruket förändrar samhället
Sammanfattning
137
142
Peru och Mexico 143
93
Jordbruket i Nordamerika och Afrika
En global process
135
Grekland, Anatolien och Levanten
91
Kontrollen över växter och djur
Risodlingens början i Kina
129
131
Livets början
155
157
Graven som symbol för mänskligheten?
107
Sammanfattning
161
163
108
5 0 0 ÅR F.KR.-500 ÅR E.KR.
4 SPRÅKETS UPPKOMST m
II. SAMHÄLLSBYGGANDETS TID
Östen Dahl
Delredaktör: Ingela Wiman
Är språket medfött?
111
Barnets språktillägnande
112
Neurologiska och fysiologiska korrelat till
språkförmågan
Har djur språk?
6 JORDEN BLIR RUND
Ingela Wiman
112
Skrivsystem under antiken
112
När uppkom språket?
113
Andra tänkesätt
Hur uppstod språket?
114
Intuitiv kunskap
169
Klimat och miljö
170
Språket i olika samhällstyper 115
Språket och den kulturella evolutionen
Språk och språkfamiljer
Tal och skrift
167
116
Sjukdomar och pandemier 172
Samhällssystem
117
120
167
168
172
Att förstå haven under antiken ^4
Spridning av språkliga fenomen
121
Sammanfattning 123
Från Medelhavet till Afrikas Atlantkust
Indiska oceanens Afrika
175
Till Medelhavet över Röda havet
5 DE FÖRSTA STÄDERNA
Likt grodor runt en pöl
Mats Roslund
179
Genom Asien på öknens skepp
Varför städer?
125
Urbanitet och politisk dominans
I Urban variation
128
176
Kristendomen och dess tidiga hamnar
124
Persiska riket
127
174
183
Östra delen av Sidenvägen
t 84
181
178
Norrut till taigan och tundran
Japan
INDISKA OCEANEN
184
8 MÖTEN I MONSUNEN
185
Stilla havets öar och Terra Australis incognita
Den amerikanska Stillahavskusten
Amerikas Atlantkust
190
Barbro Santillo Frizell
Kolonisation i väst
201
Bantu
202
Mindre Asiens kust
206
206
209
239
Indien
242
243
Nanda- och Maurya-väldena
211
Efter Ashoka
212
Makedonierna och Alexander
213
Flodhamnen Rom
Sydöstasien
217
Rom i eftervärldens ögon
218
Bröd och skådespel
Sammanfattning
222
Sammanfattning
Nätverket, urbaniseringen
224
252
Statsbildningen på öarna
221
Konstantinopel/Istanbul
251
251
och statsbildningen
219
247
249
Valutafiskarnas atoller
215
243
245
246
Indiens andra urbanisering
Ön vid världens mitt
214
241
241
Uppkomsten av stater i Sydasien
210
Athens sjöimperium
Ostia
237
238
En persisk renässans
208
Perser och mötet med den andre
MareNostrum
236
Azania och havet
Parther och deras motparter
208
Gudarnas närvaro
Lärdomsstaden
234
235
En afrikansk stat
Iran
231
233
Hellenismen vid Indiska oceanen
207
Pireus och Athen
231
Sydarabien
Kolonisation i alla väderstreck
Teater och sport
Periplus
230
Afrikansk metallurgi
201
204
Alexandria
229
Afrika
203
Demokrati
Flodkulturerna och havet
och globaliseringens begynnelse
198
Östra Medelhavsområdet
Kulturmöten
228
Den maritima Sidenvägen, nätverkets noder
Mare Mediterraneum
Kuster och hamnar
198
227
Med utriggare mot väster
De läraktiga yavana
7 SEGLATSER, STRÄNDER, STÄDER
Etrusker
226
Människans första hav
MEDELHAVET
Karthago
226
Monsunsystemet
188
226
Mats Mogren
Havet självt
188
Tillbaka till nollmeridianen
Sammanfattning
187
185
253
254
223
STILLA HAVET
9 BARRIÄR OCH FÄRDVÄG
256
Anders Kaliff
Oceanien - människans sista
stora nykolonisation
256
Ny expansion mot avlägsna öar
258
INNEHALL 5
Den kinesiska civilisationen
260
Samhällsbärande ideologier
262
Kina blir ett kejsardöme
D E A B R A H A M I T I S K A R E L I G I O N E R N A 318
Jan Hjärpe
264
Uppror och återetablering
267
Kulturer vid Sydamerikas västkust
Paracas- och Nascakulturen
Sammanfattning
FÖRDJUPNING 2
Spiritualiseringen
269
Skriftreligioner
273
320
320
Syntesen med grekisk filosofi
274
321
Förhållandet till makt och till lagstiftning
Reaktioner på geopolitiska och sociala
NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN
förändringar
1 0 M E L L A N N Ä R A O C H F J Ä R R A N 277
Elisabeth Arwill-Nordbladh
En historisk exposé
Folkvandringstid
Sekulariseringen
281
Båtar, navigation och havskunskap
328
Att studera religionerna
285
Sammanfattning
286
Navigation och annan kommunikation
329
329
290
5 0 0 - 1 5 00
292
Hus och hem, byar och gårdar
Kvinnliga uttryck
295
Delredaktör: Thomas Lindkvist
297
Runskrift, ett nytt medium
Sammanfattning
III. LANDVÄGARNAS TID
293
Lokala skillnader, nya möjligheter
298
1 2 S K I L D A V Ä R L D A R ? 335
300
Thomas Lindkvist
ATLANTEN
Medelhavets världar
1 1 E N N O R D A M E R I K A N S K V A R I A T I O N 302
Andra världar
Per Cornell
Skrift och språk
Nordamerikansk naturmiljö
Amerikansk variation
Kanadas kustområden
302
307
Mexikanska högplatån
Maya i det karibiska området
314
Det arktiska området
Sammanfattning
315
337
337
Papper och boktryck
314
339
Nödvändigt att segla?
306
Befolkning
340
341
342
Bönder och herrar
309
335
336
Olika samhällen
308
Mexikanska golfen
Andra språk
305
Stora sjöarna och östra skogsområdet
Sydvästra USA
326
327
Mystik eller doktrin
284
Landbaserad kommunikation
Hamnar
324
325
Andra världskrigets följder
280
Kontakter över gränsen
323
Upplysning och romantik
Kolonialism och mission
278
I romarrikets utkant
322
Tyngdpunktsförskjutning
344
Samlare, jägare, nomader
311
och varuförmedlare
Mongolerna
Kontroll av varuutbyte
Släkt
Städer
348
349
344
346
347
321
Politisk organisation
Utbildning
STILLA HAVET
351
15 KULTURENS FÄRDVÄGAR 410
353
Sammanfattning
Hans Hägerdal
353
Kina - det föränderliga kulturcentrumet 410
MEDELHAVET
Östasiatisk kulturspridning: Korea
1 3 I N T E G R A T I O N O C H S P L I T T R I N G 361
Japan: kulturimport och särart 416
Hossein Sheiban
En vietnamesisk kultur växer fram
Medelhavet i öster - Östrom
Återerövring och splittring
Islam och Medelhavet
Islam som en religion
Övärldarna
361
De som härskade
366
Arabiskt-islamiskt imperiebyggande
Det umayyadiska kalifatet
371
Det utvidgade Medelhavet
372
Decentralisering
Nedbrytning
370
426
428
Manligt och kvinnligt 431
Sammanfattning
433
374
NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN
375
Det förminskade Medelhavet
1 6 D E T V Ä H A V E N S O M B L E V E T T 435
376
Den islamiska civilisationens grundvalar
Kalifatet som en politisk-filosofisk fråga
Medelhavet i norr och väster
De frankiska kungadömena
378
380
381
Vid Europas nollpunkt
435
Den äldre vikingatiden
386
390
Kejsarnas återkomst
387
440
Karolingernas samhälle
442
442
Kungariken kring de nordliga haven
INDISKA OCEANEN
Globaliseringen som kom av sig
1 4 E N H E T O C H M Å N G F A L D 392
Tillväxt på Västeuropas kontinent
Thomas Lindkvist, Auöur Magnusdöttir
Sjöhandelns växande betydelse
Afrika
395
Norra Europas periferi
398
Stora Zimbabwe och södra Afrika
Indien: Enhet och splittring
Islam vinner terräng
Sydöstasien
400
399
407
447
448
449
Kontinentens bräckliga stormakter
Väldiga välden i öster
450
451
Kris och nordeuropeisk emancipation
Två hav i förening
405
Sammanfattning
401
445
446
De nordiska rikenas europeisering
Stad och land
443
444
Nordsjökustens uppsving och mångfald
392
438
439
Riksbildning i Östeuropa
Handel och handelsvägar
437
Framväxten av sjöfart och handelsplatser
384
Norra och västra Medelhavet som enhet
Sammanfattning
Nils Blomkvist
Kontinentala och maritima kulturer
382
Konsolidering - städer och handel
Korstågen
Handelsnätverk
420
422
Bönder och jordbruksmark
367
418
419
Den amerikanska Stillahavskusten
364
415
452
453
Krig och riksbildning vid Nordsjön
454
Unioner och frihetskrig vid Östersjön
456
Kustzoner och inland - skilda medeltider
Sammanfattning
457
458
INNEHALL
ATLANTEN
Plantagernas monokulturer
17 STATSBILDNINGSPROCESSER I SKILDA
Världssystemet och den historisk-politiska
VÄRLDAR
46o
ekologin
Från maya till azteker
505
462
Bildstoder och storhögar
1500-1800
462
IV. VÄRLDSOMSEGUNGARNAS
TID
Maya - den seglivade och
mytiska högkulturen
463
Den mångfacetterade mayavärlden
En värld av stadsstater
467
Delredaktör: Maria Sjöberg
468
Aztekerna - höjdpunkten före svanesången
Den sydamerikanska kulturen
Afrika - ett ekonomiskt nav
Ojämlikt och välordnat
469
18 HAVEN OCH DEN EUROPEISKA
472
Storhögar och heliga berg i Nordamerika
Sammanfattning
504
Sammanfattning
Louise Berglund
473
KOLONIALISMEN
509
Maria Sjöberg
475
Till havs
479
510
Världsomseglingarnas konsekvenser
480
FÖRDJUPNING 3
MILJÖN SOM HISTORIENS KÄRNA
Skepp, socker och slavar
516
Silver, handel och skydd
517
Merkantilism blir protektionism
482
Statslösa och statliga
Mats Mogren
482
Vetenskap och tryck
Var finns oceanernas egen historia?
Avskogning i långtidsperspektiv
Destruktivt mode i 'Ain Ghazal
484
486
Medelhavsländernas försvunna skogar
Motstridiga åsikter om Påskön
Normer och rätt
526
491
490
Könslig hierarki
Stad och land
Jättefåglar och sjökor: tester av blitzkrieg-
530
531
Hushåll från hög till låg
Med tigrar som ombud när källorna tryter
hypotesen
Makt och miljö
488
522
529
Renässans och upplysning
487
519
524
Två världar, flera gudar
485
512
520
Det politiska regentskapet
Solfläckar och vulkanvintrar
Pleistocent Blitzkrieg
503
532
534
535
Sammanfattning
537
492
Savannens elefanter:
djuren-marknaden-ekologin
494
Kyckling med bananer:
Indiska oceanens värld
PÄ EN NY 544
495
Aubergine- och spenatsallad med citron:
medeltidens islam
Karin Sennefelt
Handelns förändrade villkor
496
Solen går aldrig ner
544
Konsumtion: mat, smak och överlevnad
i maskrosornas imperium
Mikrobisk världshistoria
MEDELHAVET
19 DEN GAMLA ORDNINGEN OCH BÖRJAN
Religiös kamp och pragmatisk tolerans
498
Nya fronter och nya stater
499
Sockrets destruktiva färd västerut
502
548
550
553
Den åtråvärda ojämlikheten
557
J
NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN
Utmaningen mot den gamla
samhällsordningen
Sammanfattning
2 2 R E F O R M A T I O N E N S H A V 611
561
Svante Norrhem
567
De stora dragen
INDISKA OCEANEN
2 0 H A N D E L O C H I M P E R I E R 569
politik och motstånd
György Novåky
Ryssland och Polen
Stater och civilisationer kring Indiska
oceanen
569
Handel och religion
570
Den osmanska utmaningen
Mogulerna
622
Vägar mot nationalstaten
625
Utbildning och vetenskap
627
Vardagsliv
579
629
631
633
Sammanfattning
Tre steg i Indiska oceanen
628
Könshierarkiska ordningar
578
580
Sammanfattning
Handel öppnar Östersjön
Sociala förhållanden
572
612
622
Maktförskjutningar
Det multietniska rummet 571
Portugisernas ankomst
Safaviderna
611
Reformationen: religion,
634
582
ATLANTEN
586
2 3 E N A T L A N T I S K V Ä R L D 636
Gunlög Fur
STILLA HAVET
2 1 V Ä R L D S C I R K E L N S L U T S 588
En mångfald nationer
637
Kenneth Nyberg
De första kontakterna
639
Hur Stilla havet kom till
Omvälvande utmaningar
588
Kinas ekonomiska och politiska utveckling
Qingdynastin och utlänningarna
Den transoceana handeln
Norden söker kolonier
593
Handeln som magnet
594
Neokonfucianism under tryck
Bävern gör allt
596
De europeiska kolonialväldenas framväxt
Övärldens kolonisering
Etnicitetens betydelse
601
609
649
650
650
652
Varför afrikaner?
603
654
En ny värld för alla
656
Revolutioner och politisk omvälvning
605
Sammanfattning
606
Missionen, vetenskapen och "de andra"
Sammanfattning
Slavhandeln
602
604
Förändrade genusrelationer
648
Puritanska teokratier
Plantager i söder
Latinamerikas kolonialsamhällen
645
En blandad befolkning
600
Det kolumbianska utbytets följder
Motstånd och uppror
599
608
642
644
646
Atlantisk migration
597
Spansk-portugisiska Amerika
641
Ädla metaller och handelskompanier
592
Den kinesiska samhällsordningen
Tokugawa-shogunatets Japan
591
640
Europeiska koloniala anspråk
659
657
FÖRDJUPNING 4
MEDELHAVET
I M P E R I E R O C H I M P E R I A L I S M 661
25 TRE REGIONER, ETT HAV
Tore Linné Eriksen
Birgit Karlsson
Avstånd, olikhet och dominans
Det osmanska imperiet
662
inre kolonisering?
Maktens gränser
Napoleonkrigens konsekvenser
665
Nationalismen
Imperier utanför Europa 666
Maritima imperier och europeisk expansion
667
Från Nordamerika till Asien
722
Social förändring i Medelhavsområdet
671
Den ofrånkomliga nedgången
719
720
Imperialismen i Nordafrika
669
715
717
718
Handel och säkerhet
Egypten och Suez
Hur var det möjligt? 668
Sammanfattning
715
Social struktur och industrialisering
663
Den nya imperialismen
714
Frihet, jämlikhet, broderskap
Imperier, nationsbygge eller
713
Förspelet till första världskriget
673
Första världskriget
675
724
726
727
Nordafrika och strävan efter självständighet
Ekonomisk kris - fascismens utveckling
1800-1945
Andra världskriget
V. MODERNITETENS TID
Sammanfattning
729
730
734
735
Delredaktör: Yvonne Svanström
INDISKA OCEANEN
2 4 EN NY VÄRLDSORDNING
679
26 KOLONIALISM OCH NATIONALISM
Yvonne Svanström
Den industriella tiden
680
Nätverkens utsträckning vid 1800-talets
Modernitetens kontraster
- medicin och förstörelsevapen
början
683
737
Ökad kontroll över territorier
Befolkningsökning och förflyttning över
haven
Brittisk kolonisering
685
Kommunikation och handel över haven 688
738
739
Det brittiska "Raj"
741
Det stora upproret
742
Nya kolonialmakter och nya kolonier
690
Produktion och handel
Nationalism, imperialism och rasism
692
Kommunikationsnätverken tätnar 747
Emancipation
Världskrig
695
Migration och diaspora
697
745
747
Kunskap på europeiska villkor
Konsekvenser av en integrerad värld
698
Demokrati och diktatur - andra världskriget
Sammanfattning
737
Per Bolin
703
748
Konkurrens med andra kolonialmakter
700
Motstånd
750
Indiska oceanen i krig 1914-1918
Mellankrigstiden 1918-1939
Andra världskriget 1939-1945
Sammanfattning
758
754
754
758
749
STILLA HAVET
ATLANTEN
2 7 Y T T R E H O T O C H N Y A M Ö J L I G H E T E R 761
29 INDUSTRIALISERING OCH FÖRÄNDRADE
Bo Persson
RELATIONER 821
Imperialismen i Stillahavsområdet
Kina - sönderfall och beroende
Japan - reform och expansion
Erövringen av territoriet
Napoleonkrig och sydamerikansk frigörelse
765
Handelsvägar och hamnstäder
768
Uppror, krig och omvälvningar
De expanderande imperierna
Lars Berggren
763
Industrialisering och industrikapitalism i
770
USA
773
827
Slavhandeln och abolitionismen
774
Den ekologiska imperialismen i Oceanien
Immigration, ökat självstyre och rasism
Emigrationen
777
Australien - straffkoloni och nybyggarland
779
Syd- och mellanamerikanska
utvecklingslinjer
780
836
Den mexikanska revolutionen
Nationalism, kommunism och fascism
USA - krig och expansion
Sammanfattning
782
839
840
Afrikanska utvecklingslinjer
785
831
834
Statsförbund och raslagstiftning 781
Den stora kraftmätningen
821
823
843
Politiska och sociala förändringsprocesser
787
Världskrigen i Atlantperspektiv
Nya kommunikationsformer
NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN
Sammanfattning
2 8 M E L L A N Ö S T O C H V Ä S T 789
844
847
849
850
Martin Hårdstedt
FÖRDJUPNING 5
Napoleonkrigens omvälvningar 790
N O R D E N O C H O M V Ä R L D E N 853
Folkvilja, självbestämmande
och nationalism
Harald Gustafsson
792
Norden - en del av världen
Jordbruksomvandling, industrialisering och
handel
Kristnandet av Norden
795
Reformationen
Befolkningsökning, emigration, urbanisering
och klassamhällets framväxt
799
859
860
Välfärdsstaten och den starka
socialdemokratin
806
Återhämtning, depression och demokrati med
förhinder
858
De agrara och industriella revolutionerna
Amerikautvandringen
802
Första världskriget och revolutionen i
Ryssland
855
857
Det europeiska statssystemet
797
Nationalismens splittrande och enande kraft
Masspolitikens tidevarv
853
Sammanfattning
808
862
Världspolitiken och Norden efter 1945
864
865
Den nazistiska och kommunistiska
utmaningen
811
Nya livsvillkor - familjeliv och förändrade
könsrelationer
814
Andra världskriget - krig, massutrotning och
ockupation
1800
och
1945,
815
skillnader och likheter
Sammanfattning
818
819
INNEHALL 11
1945-2010
INDISKA OCEANEN
VI. GLOBALISERINGENS TID
32 NATIONALISM OCH
SJÄLVSTÄNDIGHET
Delredaktör: Kim Salomon
Stefan Amirell
3 0 MÅNGFALD OCH LIKRIKTNING 869
Nationell befrielsekamp i Sydöstasien
Indiens kamp för oberoende
Kim Salomon
Afrikansk frigörelse
En värld i förändring
En värld i konflikt
Avkolonisering
911
självständigheten
Globaliseringens ekonomiska räckvidd
utveckling
923
Kongo: Krig och kollaps
880
Flyktingar och migration
925
Det fortsatta kriget i Indokina
881
Den ekologiska utmaningen
Nya färdriktningar
878
879
Telefoner och datorer
922
Indonesien: Demokrati, diktatur och ekonomisk
876
Konsumtionskultur
Kambodjas tragedi
882
927
929
Sociala förändringar: demografi och ekonomisk
882
utveckling
930
Klass, kön och migration
884
932
Etnicitet och nationalism 933
Sammanfattning 935
MEDELHAVET
31 ÖST OCH VÄST, NORD OCH SYD
893
Elisabeth Elgån
STILLA HAVET
33 AMERIKANSK DOMINANS OCH
Storbritanniens och Frankrikes
tillbakadragande
ÖSTASIATISK ÅTERKOMST
895
Strävan efter verklig självständighet
895
Den iranska revolutionen och USA:s invasion av
Irak
899
Det svåra nationsbygget
940
Stillahavssamhällen under amerikansk
dominans
944
Kinesisk och koreansk kommunism
903
Den europeiska integrationen
904
Gränsöverskridande ojämlikheter
Sammanfattning
Japan: ockupation och demokratisering
i Stillahavsasien 941
902
Den jugoslaviska federationens uppgång och
fall
938
Johan Östling
Kommunismen och kalla kriget
897
Konflikten om Israel
909
919
Den politiska utvecklingen efter
874
876
Sammanfattning
916
Ekonomisk utveckling och stormaktspolitik
872
En ny världsordning
913
915
Interaktion i Stillahavsregionen
906
947
951
Drakens eller Stilla havets århundrade?
Sammanfattning
955
951
Förklaringar till kvinnors underordnade
NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN
3 4 HAVET SOM VALLGRAV
ställning
957
1010
Sammanfattning
Klas-Göran Karlsson
1020
Efter kriget: minnen, befrielse
och nytt förtryck
FÖRDJUPNING 7
960
Östersjön - kalla krigets innanhav
G L O B A L I S E R I N G E N S M Å N G A A N S I K T E N 1023
963
Birgitta Svensson
Östersjöområdets överflödsoch bristsamhällen
966
Nationalstat, folk och regim
Varvskriserna: nedläggning och uppror
Upplösning
972
Integration
974
970
1025
Globalisering och nationellt medborgarskap
Globalisering på stadens nivå
Könsdynamikens dubbla rörelse
Historiens återkomst
Sammanfattning
976
Globalisering och kulturalisering
977
Det globala i nationen
Sammanfattning
1026
1028
1029
1030
1032
1035
ATLANTEN
35 TVÄ AMERIKA - ETT USA
BEGREPP
979
Hanna Markusson Winkvist
Pax americana
1037
LITTERATUR 1053
981
Ett och flera Amerika på samma gång
Demokrati och diktatur
Militärjuntornas tid ...
REGISTER
986
1081
988
991
... men också socialismens och revolutionernas
tid
993
Människor i rörelse
Hållbar utveckling
Sammanfattning
995
998
999
FÖRDJUPNING 6
R Ä T T I G H E T E R , R E S U R S E R , R Ö S T E R 1001
Christina Florin
Bilder av jämställdheten utanför Europa
1002
Att se på världen ur ett
förändringsperspektiv
1004
Att se på världen ur ett statiskt perspektiv
1005
De internationella kunskapsbankerna och bilden
av hur framgång skapas
1006
Definition av jämställdhet och problematisering
av begreppet
1008
INNEHALL 13
Download