Kan privata finansiärer av sociala investeringar medföra förbättrade

Kan privata finansiärer av sociala
investeringar medföra
förbättrade sociala utfall?
Malin Bengtsson
Henrik Storm Dyrssen
Josefin Klingvall
Tomas Bokström
”
En social investering är en tidig eller
förebyggande insats som förväntas leda till
mänskliga och ekonomiska vinster i samhället
Tidiga och förebyggande
sociala insatser
Sociala investeringar
Sociala
investeringsfonder
Offentliga
Privata
”
Ordinarie tidiga och
förebyggande sociala insatser
Investerare
Fond
Utfallsansvarig
Utförare
Målgrupp
Över 50 kommuner och landsting/regioner
arbetar med sociala investeringar*
• 1,3 miljarder kr reserverade
• Ny modell – majoritet 2012 eller
senare
• Planering och diskussioner i
ytterligare 87 kommuner och
landsting
• Stockholm - beslut 2015
*Enkät genomförd sommaren 2014
– 265 av 310 respondenter
Sociala investeringar – ett nytt arbetssätt
1. Tvärsektoriella analyser av verksamheter
2. Strategiskt val av insatser som kan bidra till förbättrade resultat
3. Bedömning av effekter
4. Uppföljning och utvärdering av satsningar
5. Tvärsektoriellt genomförande av satsningar
6. Implementering och uppskalning av lyckade satsningar
Sociala investeringar – kräver organisation
• Aktivt engagemang från högsta ledningen
Möjliggör ett tvärsektoriellt perspektiv i utvecklingsarbetet
• Avsättning av finansiella medel för att driva utvecklingsarbete
Medel som kan användas verksamhetsöverskridande lyfter upp risk i
utvecklingsarbetet från enhetsnivå till organisationsnivå.
”
En social investering är en tidig eller
förebyggande insats som förväntas leda till
mänskliga och ekonomiska vinster i samhället
Tidiga och förebyggande
sociala insatser
Ordinarie tidiga och
förebyggande sociala insatser
Sociala investeringar
Sociala
investeringsfonder
Offentliga
Privata
Sociala
investeringsinstrument
Sociala
utfallskontrakt
”
Sociala
utfallsobligationer
Social Impact Bonds i världen
Socialt utfallskontrakt i Norrköping
Socialt
utfallskontrakt
Investerare
Utfallsansvarig
Intermediär
Placerade
barn
Utförare
Målgrupp
Sociala investeringar i Norrköping
→ Social investeringsfond
•
•
•
•
Sedan 2010
40 mkr
Sex insatser
Återföringsmodell
Lärdomar
• Uppföljning/utvärdering
• Metodutveckling
• Struktur
• ”Utifrånperspektiv”
• Kopplingen pengar och individ
→ Varför?
• Metodutveckling
• Ännu skarpare på uppföljning/utvärdering
• Ny modell för offentligt-privat
Socialt utfallskontrakt i Norrköping
Socialt
utfallskontrakt
Investerare
Utfallsansvarig
Intermediär
Placerade
barn
Utförare
Målgrupp
Arbetsprocess för att etablera ett socialt
utfallskontrakt
Bedöm
områdets
lämplighet
och identifiera
ingående
parter
Identifiera
resultat som
behöver
förbättras
och berörda
aktörer
Identifiera
tänkbara
insatser och
utfallsmått
Utveckla
nyttokalkyl
och genomförandeplan
Förbered
praktiskt
genomförande
Av de HVB/SiS-placeringar som inleddes 2014 och
avslutats har endast ett fåtal placerats i annan vårdform
Intentionsförklaring
Antal placerade individer utan och med föregående placering*, Norrköpings kommun, 2014
PRELIMINÄR
HVB/SiS som första placering, 2014
Ej HVB/SiS som första placering, 2014
Nytt HVB/SiS**
Nytt HVB/SiS**
6
Barn utan
insats *
17
HVB/SiS kvar i placering
2015*
1
10
Barn oavsett
tidigare öv-insatser
Familjehem**
20
4
Barn med
öv-insats(er)
6
4
*
**
18
HVB/SiSkvar i placering
2015*
5
Andel av vårddygn
i HVB/SiS (%)
Jourhem**
100
2
90
1
80
100 % = 68 individer
Ingen
placering
Jourhem**
17
2
100 % = 23 432
70
Kvar i placering innebär att individen fortfarande är kvar i samma resurs vid 60
10 september 2015.
Denna information avser endast individens placering efter avslutad HVB/SiS-placering. Eventuella efterkommande placeringar inom uppföljningstiden
illustreras ej.
50
Socialtjänsten i Norrköping (data för 1 januari 2013 – 10 september 2015); Health Navigator analys
De 20 % mest
KONFIDENTIELLT ARBETSMATERIAL
PRELIMINÄR
Andel vårddygn i HVB/SiS 2013-2015, individer som placerades i HVB/SiS år 2013
3
1
Ingen
placering
Källa:
2
20 % av45placerade individer driver 47 % av vårddygnen i
Familjehem**
HVB/SiS
3
40
vårdtunga
individerna
driver 47 % av
vårddygnen i
HVB/SiS
30
20
10
De 50 % mest
vårdtunga
individerna
driver 83 % av
vårddygnen i
HVB/SiS
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Andel av individer (%)
Källa:
Socialtjänsten i Norrköping (data för 1 januari 2013 – 10 september 2015); Health Navigator analys
KONFIDENTIELLT ARBETSMATERIAL
18
Utveckla socialt utfallskontrakt,
inklusive finansiell modell
Påskrift av socialt
utfallskontrakt
Genomför
insats, följ
upp utfall
och
betalningsströmmar
Socialt utfallskontrakt i Norrköping – sammanfattning 1
• Ska minska antalet återplaceringar av barn och unga
i HVB/SIS samt ge förbättrade skolresultat för målgruppen
• Målgrupp: BoU 7-18 år som får placeringsbeslut fr.o.m. augusti/sep 2016 och 20
månader framåt. Beräknas omfatta 60 individer
• Insatser:
• Multidisciplinärt team ansvarar för koordinering och uppföljning under
placering (intern utförare)
• Skolstödjande ”tutoring”-insats (extern utförare)
Socialt utfallskontrakt i Norrköping – sammanfattning 2
• Ekonomisk modell
•
•
•
•
LSV finansierar
Norrköping garanterar 40% på aktivitet
Utfallsbaserad återbetalning
Tak på maximal avkastning, 20% över hela
tidsperioden om ca 4 år
Modell för samverkan kring styrning och uppföljning ger
gemensamt ansvarstagande
• Insatsråd – ett forum för LSV och Norrköping att gemensamt följa upp
insats, utfall och finansiering
Diskussion – poänger med modell och
aktörssammansättning?
• Malin Bengtsson, [email protected]
• Henrik Storm Dyrssen, [email protected]
• Josefin Klingvall, [email protected]
• Tomas Bokström, [email protected]