Maria Ljungkvists och Emma Grimlunds presentation.

advertisement
Pilotprojekten
Bildanvändning på kulturarvsområdet
Emma Grimlund
Verksjurist
Riksantikvarieämbetet
Maria Ljungkvist
Chef, Digital samverkan och
utveckling, Nationalmuseum
Pilotprojekten del I
Storskaligt nyttjande av upphovsrättsligt
skyddat bildmaterial
• November - december 2014
• BUS, Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet
• Två möten
• Skriftliga underlag
Syfte
• Två kulturarvsinstitutioner som testar enskilda avtal
utifrån grundvillkoren.
• Fokusfrågor:
- vilken typ av bildanvändning kommer att omfattas av
avtalet,
- hur mycket tid krävs för att administrera avtalet,
- finns en gemensam grund för kostnadsberäkning?
Utfall
• Öppen dialog om uppdrag och mandat:
-
Kunskapshöjande och forskning,
[email protected] kulturarv och Europeana,
PSI-lagen (2010:566),
CC-licensiering, etc.
• Förståelse för varandras förutsättningar:
- Sektorns behov av moderna kanaler för att kunna vara
relevanta.
- Användarvillkor i sociala medier kan röra sig om
långtgående rättighetsupplåtelser.
Pilotprojekten del II – utreda sociala
medier och tredje mans användning
• Mars-april 2015
• BUS, NM, RAÄ, Nordiska museet, Digisam
• Två möten
• Skriftliga underlag
Utfall
• Bearbetat varandras uppdrag och förutsättningar.
• Nyttjanden som bör omfattas av bildavtalet:
- tillgängliggörande av bildarkiven,
- publicering av enskilda bilder i sociala medier och
egen webbsida i syfte att hänvisa till sökning i
bildarkiven
- samarbete med tredje part om tillgängliggörande av
arkiven.
• Undersöker om tekniska lösningar kan ge
ovanstående juridiska möjligheter.
Download