Teknik - Karolinska Universitetssjukhuset

advertisement
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 4
Teknik
De flesta barn med hörselnedsättning har nytta av att få ljudförstärkning med hjälp av hörapparat. Att tidigt börja med hörapparat ger den bästa förutsättningen för att utveckla hörsel
och talspråk. Det är också viktigt att barnet använder hörapparat och ev cochleaimplantat så
mycket som möjligt, helst hela dagarna.
Hörhjälpmedel utöver hörapparat och CI kan behövas både hemma och i förskola/skola.
I förskolan kan det handla om hörselslinga att använda vid t ex gruppsamlingar och sagostunder. I skolan kan hörselslinga användas på lektioner vid ex genomgångar. Kamratmikrofoner passar bra då andra elever pratar.
Ingenjören på Hörselhabiliteringen ordinerar hörselslinga att användas på förskola/skola.
Föräldrar, barn och berörd personal medverkar då hörselslinga ska beslutas. Ingenjören har
sedan kontakt med förskolan/skolan, bedömer ljud- och ljusmiljön för att hitta lämplig lokal.
Förskolan/skolan ansvarar för att slingan sköts, laddas etc. Viktigt att pedagoger, klasslärare
och andra förstår och kan använda den tekniska utrustningen. Därför utses en kontaktperson
på varje förskola/skola där det finns slinga installerad. Kontaktpersonerna bjuds in till
regelbunden kompletterande utbildning på Hörselhabiliteringen.
Hörselhabiliteringen anordnar också ”Hörselkonsultation” då föräldrar och ev ungdom, bjuds
in tillsammans med förskolans/skolans personal. Innehåll: Hörselnedsättningens konsekvenser, hörapparat/CI och hörseltekniska hjälpmedel – funktion och användning, ljudmiljön, tips
och råd.
Hörapparater
Bakom-örat-apparat
Sätts bakom ytterörat. Ljudet leds från själva apparaten genom en tunn plastslang till en insats
(plastpropp), som är specialgjuten för användarens öra. Insatsen ska sitta så tätt att det inte
uppstår rundgång. Bakom-örat-apparater har oftast volymkontroll, riktningsmikrofon, möjlighet att ställa in M-läge, T-läge eller M/T-läge (mikrofon eller telespole eller båda delarna
samtidigt). Skalet till bakom-örat-apparaterna kan ha olika färger. Även själva insatsen kan
vara i färgad plast och dekorerad.
Allt-i-örat-apparat
Sitter i själva hörselgången, så att ljudet leds direkt in i örat. De vanliga allt-i-örat-apparaterna
sticker ut lite utanför hörselgången, medan CIC – completely-in-the-canal får plats hel och
hållit inuti hörselgången. CIC-apparater passar endast för lättare hörselnedsättningar och kan
inte användas med hörselslinga, eftersom de saknar telespole.
Andra hörapparater som finns är t ex:
Benförankrade hörapparater som förmedlar ljud via skallbenet direkt till innerörat. De är
ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ha en tättslutande insats i örat.
Cros-apparater är framför allt till för personer som är döva på ett örat. Ljudet överförs från
en mikrofon vid det döva örat till en hörapparat i det hörande örat.
1
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 4
En hörapparat förstärker ljud, men kan inte ersätta skadade nervtrådar och sinnesceller. Därför
kan den inte heller återställa förmågan att automatiskt sortera bort ovidkommande ljud och
urskilja viktig information, t ex skilja störande trafikbrus från tal eller sortera flera olika röster
som talar samtidigt. I ett hörselskadat öra flyter ljuden lätt ihop. För att minska detta problem
finns hörapparater som särskilt fångar upp de ljud som kommer framifrån. Andra modeller
kan dämpa en del av det oönskade bakgrundsljudet.
Några vanliga problem och lösningar med hörapparater



Inget ljud: batteriet slut eller igensatt ljudkanal – byt batteri eller byt/rensa kanal.
Tillfälligt eller svagt ljud: igensatt ljudkanal, fukt, batteriet slut eller igensatt filter, slangfäste – byt batteri/kontakta Hörselhabiliteringen.
Pipande ljud: hörapparatens insats felplacerad, för liten – korrigera insatsens placering
eller kontakta Hörselhabiliteringen.
Cochleaimplantat
Vad är ett cochleaimplantat, CI?
Det är ett medicinsk-tekniskt hjälpmedel som ger gravt hörselskadade och döva personer
möjlighet att uppfatta ljud. Cochlean är den del av innerörat som kallas snäckan, i vilken
implantatet elektriskt stimulerar hörselnerven så att hjärnan uppfattar ljud.
Vem kan ha nytta av ett CI?
Både barn och vuxna kan ha stor nytta av ett CI. Förutsättningarna för CI-behandling är
dövhet eller grav hörselnedsättning. Det är svårt att förutse exakt hur bra cochleaimplantatet
kommer att fungera för en viss person. Vid medfödd eller tidigt förvärvad dövhet är CIbehandling aktuell från ca 8 månaders ålder. Barnen får störst nytta om de får sitt CI innan de
fyllt 3 år.
Hur bra kan man höra med ett CI?
Målsättningen med CI är att barn ska få möjlighet att tillägna sig talat språk. Beroende på det
enskilda barnets förutsättningar kan det variera från att få tillgång till hörselintryck till att
kunna förstå och producera talat språk. Det tar i allmänhet tid innan barnet lär sig att förstå
talljuden, speciellt för dem som aldrig har hört. En del barn förstår tal utan avläsestöd och
uppnår varierande grad av kommunikationsförmåga på talat språk men har, i likhet med andra
hörselskadade, svårigheter att uppfatta tal i bullrig miljö och i stora grupper av människor.
Hörseltekniska hjälpmedel
Telefonhjälpmedel
Det finns telefoner med bra ljudkvalitet och möjlighet till ljudförstärkning (T-slinga i luren).
Halsslinga med blåtand kan användas tillsammans med de flesta mobiltelefoner. Texttelefon
eller bildtelefon är också ett bra hjälpmedel för kommunikation. Se information om texttelefon i kapitel 5.
Varseblivning
Den som har svårt att uppfatta ljudsignaler från t ex telefon, dörrklocka och larm kan använda
hjälpmedel som förstärker den eller installera ljus- och vibratorsignaler.
2
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 4
Väckningshjälpmedel
För att vara säker på att uppfatta väckarklockan kan det vara bra med en vibrator att lägga
under kudden. Den kan på olika sätt vara kopplad till väckarklockan.
Hjälpmedel för TV, dator och musikspelare
Både bärbara och fasta installationer kan kopplas från hörapparat/CI till TV-apparater,
datorer, smartboards etc – helt enkelt alla andra elektriska ljudkällor.
 Slingkudde
Slingkudde är en hörselslinga som kopplas till TV’n och läggs under ex en kudde där du
önskar sitta och titta på TV. Hörapparaten slås om till T-läge och ljudet från TV’n går
från kuddens slingtråd till hörapparaten.
 Halsslinga
En halsslinga kan likställas med ett par hörlurar för någon som inte använder hörapparat.
Halsslingan kopplas till TV’n, datorn eller mp3-spelaren. Hörapparaten slås om till T läge och ljudet går direkt in i hörapparaten/CI.
Fast slinga på förskola/skola
Pedagogen pratar i en mikrofon som sänder till en mottagare. Ljudet går sedan ut på hörslingan, en kabel monterad i det rum som används. Telespolen i barnets hörapparat/CI plockar
upp signalen trådlöst från slingtråden via magnetfält. Barnet har hörapparaten kopplad på
MT/T-läge och hör därmed den som talar. Kamratmikrofoner används av klasskamraterna och
ska vara lätt åtkomliga.
Portabel slinga/FM-system
Talaren har en trådlös mikrofon och barnet en mottagare kopplad till sin hörapparat/CI.
Lämpligt då många olika lokaler används samt vid studiebesök etc.
Mikrofonråd
 Se till att knappar, smycken etc inte ligger mot mikrofonen – skrapljud!
 Se till att slingan alltid är laddad.
 Tala en i taget.
Bra ljudmiljö i förskola och skola är viktigt!
Se Hörselhabiliteringens folder ”Ljud- och ljusmiljö”.
Förslag på hur man kan skapa en bra akustisk miljö
 En genomtänkt möblering
 Mattor till samling och bygglek
 Hellre långa tjocka gardiner är tunna kappor
 Specialbord alt skrivbordsunderlägg
 Tassar på stolar och bord (tennisbollar eller ljuddämpande akustiksockor).
 Klädda korgar hellre än plastbackar.
 Slagdämpande gummilist/tätningslist i lådor, skåp och dörrar.
 Klä in hyllor med vaxduk eller annat dämpande material.
 Ljudabsorberande anslagstavlor.
 Ha dörrarna stängda.
3
Hörselhabilitering Barn och Ungdom


2015-07-01
KAPITEL 4
Se över tätningslister vid dörrar fönster för bättre ljudisolering.
Vid samtal – stäng av diskmaskin, torkskåp m m samt bakgrundsmusik.
Service och reparation av hörapparater och hjälpmedel
Rosenlund
Tideliusgatan 12, plan 9
Tel 08-616 64 95
besökstid:
måndag-torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-16.00
fredag kl 09.00-12.00
e-post [email protected]
Även försäljning
Audionommottagning för elever på Alviksskolan
Tranebergsvägen 73 D
Onsdagar kl 08.00-16.00
Tel 08-25 38 78
Reparationer av CI sköts av sektionen för Cochleaimplantat, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
Teknisk service tel 08-585 878 74
Hörselgångsinsatser
BC Studios AB
Rosenlund, Tideliusgatan 12, plan 9
Tel 073-332 74 52
Batterier
Beställs kostnadsfritt för barn och ungdom upp till 18 år via Bo Edin AB
Tel 08-767 18 18
e-post [email protected]
4
Download