Avtal om konsultuppdrag - Medarbetarportalen

advertisement
Avtal om konsultuppdrag
Avtalets diarienummer: XXXXX
Mellan Göteborg universitet, nedan Beställaren, och Leverantören AB, nedan Konsulten, har denna
dag träffats avtal om utförande av konsultuppdrag enligt nedan.
§ 1 Uppdragsspecifikation
Uppdraget omfattar …….
Uppdraget innebär:
- att vara
§ 2 Åtaganden
Konsulten svarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av god
sedvänja i branschen samt med personal, som är kompetent för ändamålet. Konsulten har inte några
åtaganden, som inte uttryckligen angivits i avtalet eller anges i respektive uppdrag som Beställaren
och Konsulten överenskommer.
Beställaren svarar för anvisningar och erforderligt underlag för uppdragets genomförande.
§ 3 Konsulter och timarvoden
Uppdraget ska genomföras av följande person/personer:
Namn
Omfattning
Arvode SEK
exkl
mervärdesskatt
N. N.
80 % av heltid
N. N.
20 % av heltid
Totalt
167 timmar/månad
Tillkommer gör eventuella rese-, logi- och traktamentskostnader för resor utanför Göteborgsområdet
alternativt kan alla med uppdraget förenade kostnader ingå i avtalspriset.
Göteborgs universitet
405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
1 (3)
§ 4 Kontaktpersoner
Kontaktpersoner är för
Beställaren:
Konsulten:
Parternas kontaktpersoner har behörighet att med bindande verkan företräda respektive part i frågor,
som rör uppdragens genomförande. Ytterligare kontaktpersoner kan komma att tillkomma efter en
skriftlig överenskommelse med beställarens ombud.
§ 5 Avtalets giltighet
Avtalet gäller från 20åå-mm-dd och löper till 20åå-mm-dd. Efter en förhandling mellan Beställaren
och Konsulten kan avtalet förlängas en gång med maximalt tre månader.
§ 6 Övriga villkor
Betalning
I första hand ska elektroniska fakturor skickas. För information kring e-faktura, se länk:
http://www.gu.se/kontakt/Faktura+och+betalning/information-om-e-fakturaFakturaadress
Göteborgs universitet
Inst/motsv namn
Box 115
405 30 Göteborg
Fakturering sker en gång per månad. Fakturan ska vara försedd med beställar-id: 1111BXXXX
Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturans ankomstdatum.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.
Information
Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för
avtalets genomförande.
Föreskrifter
Konsulten skall vid arbete i Beställarens lokaler följa de för Beställarens personal gällande
skyddsföreskrifter samt övriga ordningsföreskrifter. Beställaren skall informera Konsulten om
gällande föreskrifter. Konsulten skall hålla sin personal försäkrad för skada som medför
arbetsgivaransvar enligt gällande lag.
Immaterialrätt
Beställaren skall ha en i tid obegränsad och kostnadsfri rätt att fritt använda, reproducera, ändra och
bearbeta resultatet av vart och ett av uppdragen under detta avtal (Resultatet). Vad som sägs i detta
avtal skall gälla oavsett på vilket sätt och i vilken form Resultatet framställts och oavsett om Resultatet
framställts av Konsulten ensamt eller tillsammans med annan. Konsulten får inte använda eller på
annat sätt disponera över Resultatet utan Beställarens medgivande.
Hävning
2 (3)
Beställaren har rätt att häva avtalet om Konsulten försätts i konkurs eller i övrigt befinns vara på
sådant obestånd att Konsulten inte kan fullgöra sitt åtagande. Beställaren äger också rätt att häva
avtalet om Konsulten inte lever upp till de krav som rimligen kan ställas på denna.
Tvist
Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans avgöras
av Göteborgs tingsrätt enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit vardera ett.
Göteborg
20åå-mm-dd
Göteborg
20åå-mm-dd
_______________
N. N.
Titel
Göteborgs universitet
org. nr. 202100-3153
_______________
N. N.
Titel
Leverantören AB
org. nr. 55xxxx-xxxx
Bilagor:
Bilaga 1.
Offert daterad 20åå-mm-dd
3 (3)
Download