Avtal om konsultuppdrag

advertisement
Avtal om konsultuppdrag
Avtalets diarienummer:
Mellan Göteborg universitet, nedan Beställaren, och Leverantören AB, nedan Konsulten, har denna
dag träffats avtal om utförande av konsultuppdrag enligt nedan.
§ 1 Uppdragets art
Uppdraget omfattar uppdraget som enhetschef för information inom avdelningen för externa
relationer.
Uppdraget innebär:
- att vara
§ 2 Åtaganden
Konsulten svarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av god
sedvänja i branschen samt med personal, som är kompetent för ändamålet. Konsulten har inte några
åtaganden, som inte uttryckligen angivits i avtalet eller anges i respektive uppdrag som Beställaren
och Konsulten överenskommer.
Beställaren svarar för anvisningar och erforderligt underlag för uppdragets genomförande.
§ 3 Konsulter och timarvoden
Uppdraget ska genomföras av följande person/personer:
Namn
Omfattning
Arvode SEK
exkl resor och
omkostnader
N. N.
80 % av heltid
N. N.
20 % av heltid
Totalt
167 timmar/månad
Priserna ovan är exklusive mervärdesskatt. Tillkommer gör eventuella rese-, logi- och
traktamentskostnader för resor utanför Göteborgsområdet.
§ 4 Kontaktpersoner
Kontaktpersoner är för
Beställaren:
Konsulten:
Parternas kontaktpersoner har behörighet att med bindande verkan företräda respektive part i frågor,
som rör uppdragens genomförande. Ytterligare kontaktpersoner kan komma att tillkomma efter en
skriftlig överenskommelse med beställarens ombud.
1(3)
§ 5 Avtalets giltighet
Avtalet gäller från 20åå-mm-dd och löper till 20åå-mm-dd. Efter en förhandling mellan Beställaren
och Konsulten kan avtalet förlängas en gång med maximalt tre månader.
§ 6 Övriga villkor
Betalning
Fakturering sker en gång per månad. Fakturan ska vara försedd med beställar-id: Betalning ska
ske senast 30 dagar från fakturans ankomstdatum.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.
Information
Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av
betydelse för avtalets genomförande.
Föreskrifter
Konsulten skall vid arbete i Beställarens lokaler följa de för Beställarens personal gällande
skyddsföreskrifter samt övriga ordningsföreskrifter. Beställaren skall informera Konsulten om
gällande föreskrifter. Konsulten skall hålla sin personal försäkrad för skada som medför
arbetsgivaransvar enligt gällande lag.
Immaterialrätt
Beställaren skall ha en i tid obegränsad och kostnadsfri rätt att fritt använda, reproducera, ändra
och bearbeta resultatet av vart och ett av uppdragen under detta avtal (Resultatet). Vad som sägs
i detta avtal skall gälla oavsett på vilket sätt och i vilken form Resultatet framställts och oavsett
om Resultatet framställts av Konsulten ensamt eller tillsammans med annan. Konsulten får inte
använda eller på annat sätt disponera över Resultatet utan Beställarens medgivande.
Hävning
Beställaren har rätt att häva avtalet om Konsulten försätts i konkurs eller i övrigt befinns vara på
sådant obestånd att Konsulten inte kan fullgöra sitt åtagande. Beställaren äger också rätt att
häva avtalet om Konsulten inte lever upp till de krav som rimligen kan ställas på denna.
Tvist
Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans
avgöras av Göteborgs tingsrätt enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit vardera ett.
Göteborg
2013-11-dd
Göteborg
2013-11-dd
_______________
N. N.
Avdelningschef
Göteborgs universitet
_______________
N. N.
Titel
Leverantören AB
2(3)
org. nr. 202100-3153
org. nr. 55xxxx-xxxx
Bilagor:
Bilaga 1.
Offert daterad 2011-12-19
3(3)
Download