Litteratur till föreläsning *Eugenik/rashygien

advertisement
Schema: Hälsa, medicin och samhälle (HI 1675, 15 hp) vt
2017
Om inte annat anges gäller sal D411, Humanisten
26/1 2017.
Föreläsning 1: Introduktion/medicinhistorisk översikt/medicinskt tänkande +
från skrå till konkurrensutsatt meritokrati
(Anders Ottosson)
En översikt från Hippokrates till Virchow samt bakgrunden till och framväxten av
dagens hälso- och sjukvårdsprofessioner
Litteratur
 Emanuelsson, Agneta, Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strategier bland
svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1929, Stockholm, 1990. (Slut
på förlag men finns som stencilkompendium. Går att köpa via universitetets
reprocentral.)
2/2 2017.
Föreläsning 2: Folkhälsa och samhälle ca 1600-2000
(Anders Ottosson)
Litteratur
 Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, sidorna19-126, 177-256, 363-445
9/2 2017.
Föreläsning 3: Sjukdom, hälsa stat (Dödlighetsnedgång, epidemier)
(Daniel Larsson)
Litteratur


Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, sidorna 35-46, 87-103,
133-172 och 366-381.
Uppgifter om Tabellverket, dess tillkomst och utveckling och senare
tiders försök att bearbeta statistiken, finner du på Umeå universitets
demografiska databas (DDB) hemsida, ”häftet” Information från
Demografiska databasen. Befolkningsstatistik. Tabellverket. Uppgifter
om svenska församlingars befolkning 1749–1859
http://www.ddb.umu.se/digitalAssets/26/26365_tabellverksdoku
mentation2005.pdf
Se särskilt s. 2-17 och 23-29. Även en del intressant på s. 60-67. Läs
resterande sidor mera översiktligt.
16/2 2017.
Seminarium 1: Kyrkoboksmaterial
(Daniel Larsson)
Litteratur

Läs ”häftet” om kyrkböcker som finns på DDB:s hemsida, Kyrkböcker
– en historik
http://www.ddb.umu.se/digitalAssets/26/26356_kyrkbcker_histori
k_091214.pdf
23/2 2017
Föreläsning 4: Sjuk- och hälsovårdens ekonomiska förutsättningar (Föreläsning +
seminarium)
(Anders Ottosson)


Mansén, Elisabeth (Utdrag) Ett paradis på jorden. Om den svenska kurortskulturen
1680-1880, 2001, (Stencil)
Eggeby, Eva, (utdrag) Vandringsman, här ser du en avmålning av världen, 1996
(Stencil)
2/3 2017.
Föreläsning 5: Preventionen, hygien och arbetsmiljö
(Kjell Torén)

Torén, Kjell, Arbetsskadeförsäkringen - en historia om sambandet mellan arbete
och sjukdom. Arbete och Hälsa 2010;44(1). (Delas ut vid introduktion)
9/3 2017.
Föreläsning 6: Sjukvårdens villkor/Medicinsk specialisering
(Lars-Eric Hansson)
Litteratur tillkommer.,
16/3 2017.
Föreläsning 7: Medikalisering
(Rolf Ahlzén)
Litteratur (stenciler)
 Rafael Lindqvist ”Medikalisering och välfärdsstat” i Medikalisering,
professionalisering och hälsa: ett sociologiskt perspektiv (Lund, 1997), sid 39-53


Johannisson Karin, "När sjukdom behövs: Kultursjukdomar kring sekelskiftet
1900" i Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter
(Värnamo, 1990), sid. 99-125
Kursboken: Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv., sid. 110-125, 178-221,
224-255 och 331-341 sid. 110-125, 178-221, 224-255 och 331-341
23/3 2017.
Föreläsning 8: Psykiatri
(Rolf Ahlzén)
Litteratur (Stenciler)
Eva Eggeby ”’... Tills med honom bättre warder...’ Vård och vardag på Danvikens dårhus
under 1800- talet" i Bengt Erik Eriksson och Roger Qvarsell (red.) .) Hur ska själen läkas?
Den psykiatriska vårdens förändringar, Natur och Kultur Stockholm, 1997, sid. 47-75.
Mikael Eivergård och Lars-Eric Jönsson "Anstaltens idé och praktik. Om sekelskiftets
sinnessjukvård" i Bengt Erik Eriksson och Roger Qvarsell (red.) .) Hur ska själen läkas?
Den psykiatriska vårdens förändringar, Natur och Kultur Stockholm, 1997, sid. 108-126
Bengt Erik Eriksson "Före psykiatrin. Praktiska omständigheter och kunskapsmässiga
sammanhang" i Bengt Erik Eriksson och Roger Qvarsell (red.) Hur ska själen läkas? Den
psykiatriska vårdens förändringar, Natur och Kultur Stockholm, 1997, sid. 27- 46.
Jonas Larsson & Lars-Eric Jönsson, ”Behandlingstanken inom svensk sinnessjukvård
under 1800-talet”, Historisk tidskrift, Stockholm, 2001 (121), 2001, s. [511]-540.
Cecilia Riving ”Den olyckliga änkan på Lunds hospital: psykisk sjukdom under 1800talets andra hälft”, Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år, Natur och
Kultur Stockholm, 2013, S. 165-183.
Cecilia Riving, Jette Møllerhøj och Pernille Sonne, ”Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet
efter Foucault i skandinavisk och internationell psykiatrihistoria”, Scandia, Lund.
30/3 2017.
Föreläsning 1. Introduktion samt föreläsning: Alternativmedicin kontra ortodox
medicin i ett historiskt perspektiv
(Anders Ottosson)
Litteratur:
Motzi, Eklöf, Homeopati i Sverige: En kontroversiell medicinhistoria, 2014.
Vad som är alternativt respektive konventionellt är inte hugget i sten. Dagens debatt och
utbud av olika terapier visar detta. Men hur och varför ser det ut på det viset?
6/4 2017.
Föreläsning 2. Sjukt och friskt, kropp och själ
(Anders Ottosson)
Litteratur:
John S. Haller, Swedenborg, Mesmer, & and the Mind/Body Connection. The Roots of
Complementary Medicine, 2010.
Bildligt talat har den friska och sjuka kroppen idag börjat närma sig varandra, så även
relationen mellan ”kropp och själ”. Detta gäller såväl organisatoriskt/professionellt som
epistemologiskt. Detta skapar turbulens på dagens ”hälso- och sjukvårdsarena”. Det finns ett
förändringstryck. Men hur och varför uppstod delningen mellan frisk och sjuka och kropp och
själ? Historiskt sett är det en tämligen ny företeelse,
12/4 2017 (OBS! Onsdag)
Föreläsning 3. Eugenik
(Rolf Ahlzén)
Litteratur (Stencilkompendium):
Gunnar Broberg & Mattias Tydén: Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i
Sverige. Stockholm: Dialogos, 2005, s 59-96.
Nils Uddenberg: Idéer om livet: En biologihistoria, band II. Stockholm: Natur och Kultur,
2003, s 191-222
20/4 2017.
Föreläsning 4. Medicinska paradigm/framsteg i teori och praktik
(Lars-Eric Hansson)
Litteratur (Stencilkompendium):
David Graham Y. "History of Helicobacter pylori, duodenal ulcer, gastric ulcer and gastric
cancer". World J Gastroenterol 2014;20(18):5191-5204.
T. Leonhardt, "Psykosomatisk sjukdom eller infektion? Magsårssjukdomen i idéhistorisk
och vetenskapsfilosofisk belysning. Svensk medicinhistorisk tidskrift, volym 3, nr 1, 1999,
s, 133-161.
27/4 2017
Föreläsning 5. Synen på hälsa och sjukdom
(Helene Castenbrandt)
Litteratur (stencilkompendium + digitalt material):
James C. Riley, “Why Sickness and Death Rates do not Move Parallel to One Another
over Time”. Social History of Medicine, 12(1), 1999, s. 101-124.
Johansson, Sheila Ryan. (1991). “The health transition: the cultural inflation of
morbidity during the decline of mortality”. Health Transition Rewiew, 1, 1991, s. 39-65.
Digitalt material:
Tidevarvet, 22 december 1928 (s. 2, ”Tjänstemännens sjuklighet”):
http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1928/tidevarvet1928_51_52.pdf
Tidevarvet, 19 januari 1929 (s. 1 och s. 5-6, ”Tjänstemännens sjuklighet”):
http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1929/tidevarvet1929_3.pdf
Tidevarvet, 23 mars 1929 (s. 3, ”En fördjupad utredning om tjänstemännens
sjuklighet”):
http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1929/tidevarvet1929_12_13.pdf
4/5 2017.
Föreläsning 6. Age-Cap mm
(Ulrika Lagerlöf Nilsson)
11/5 2017.
Seminarium 1. Kolera och synen på smitta
(Daniel Larsson)
Seminarieunderlag (Stencilkompendium):
·
A. Jäderholm, ”Om kolerans utbredningssätt”, i Hygiea (1872), s. 223-237
·
L. a. Soldin, Åtgärder egnade att i betydlig mån skydda såväl kommuner som
enskilda mot Asiatisk Kolera, (1855),S. 5-10
·
P.C. Westring och C.F. Ewert, ”Berättelse om Cholera-farsoten i Götheborg” i
Svenska Läkaresällskapets nya handlingar (första bandet, 1837), s. 28-34
18/5 2017
Föreläsning 7. Livsstilssjukdomar/prevention/tobak
(Kjell Torén)
Litteratur:
Eric Conway & Naomi Oreskes, Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists Obscured
the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, 2012.
24/5 2017. (Obs! Onsdag)
Föreläsning 9. Forskningen, kliniken och etiken
(Rolf Ahlzén)
Gunnar Broberg & Mattias Tydén: Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i
Sverige. Stockholm: Dialogos, 2005, s 59-96.
Nils Uddenberg: Idéer om livet: En biologihistoria, band II. Stockholm: Natur och Kultur,
2003, s 191-222
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards