Saneringen av BT Kemi från miljöskandal till

Saneringen av BT Kemi
från miljöskandal till naturområde
David Bohgard
Projektledare
www.skane.com
http://morten-engelberg.com/kommunkarta.htm
Mål
• Ingen risk för
omgivningen och kan
användas på ett
ändamålsenligt sätt
• Lakvattenpumpningen
till Landskronas
reningsverk ska upphöra
• Projektet ska öppna upp
för vetenskaplig
forskning av såväl
miljömässig, teknisk,
medicinsk samt social
karaktär
• Bilden av, och attityderna
till Teckomatorp skall
förändras så att orten
inte längre belastas av BT
Kemi
• Markområdet skall
användas till
naturområde
• Ett föredöme för
framtida projekt
Riskbedömning
• Felaktig bedömning av olika ämnens utbredning
• Felaktig bedömning av jordmaterialets fysikaliska och kemiska
egenskaper
• Överklagan av tillstånd
• Felaktig eller bristfällig information till projektdeltagarna
• Avslag på bidragsansökan
• Fenoxisyror
• Dinoseb
• Klorfenoler
• Dioxin
• Klorkresoler
• Antimon
Instagram: @btkemi
Tack för er uppmärksamhet!
Frågor?
David Bohgard
0418-47 53 91
[email protected]