(I kursiv stil är målen i LU´s strategiska plan

advertisement
Geologiska institutionen
Strategisk plan för geologiska institutionen 2008-2012
fastställ av institutionsstyrelsen den 7 juni 2007
INLEDNING
Utgångspunkten för Geologiska institutionens strategiska plan är Lunds universitets
strategiska plan
http://www5.lu.se/upload/regelverket/organisation/strategisk_plan_061218.pdf
Institutionens strategiska plan åtföljs av en verksamhetsplan som anger hur verksamheter och
målen i planen skall förverkligas. Där beskriver vi hur de olika verksamheterna skall
utvecklas och förändras för att de grundläggande uppgifterna och de övergripande målen i vår
strategiska plan skall uppnås inom institutionens ekonomiska ramar. Vi beskriver också vilka
kompetenser som behöver förstärkas, avvecklas eller ersättas.
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
De grundläggande uppgifter som är av relevans för Geologiska institutionen framgår bl. a. av
LU´s strategiska plan, där det står
 att vi genom forskningsbaserad utbildning ska utbilda studenter som kan bidra till att
utveckla framtidens globala kunskapssamhälle,
 att vi genom internationellt framstående och grundläggande forskning ska föra
kunskapen framåt,
samt att inom Geologiska institutionen
 bedriva utåtriktad verksamhet, skapa intresse och tillgodose behovet av geologisk
kunskap i samhället
GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
De grundläggande värderingar för verksamheten vid Lunds universitet, och som anges i LU´s
strategiska plan, gäller också för Geologiska institutionen;
Lunds universitet ska som ledande, kreativt och gränsöverskridande universitet stå för
grundläggande mänskliga och akademiska värden. Den akademiska integriteten ska vara
absolut. Forskning och utbildning ska vara intellektuellt och moraliskt oberoende av olika
påverkansfaktorer. Hederlighet i all verksamhet ska gälla.
Rationalitet och kvalitet ska genomsyra vårt universitet. Det ska vara högt i tak för åsikter
och debatt. Respekt för argument och saklighet ska styra verksamheten. Kritiskt och
konstruktivt tänkande ska främjas. Vi ska utveckla en innovativ och kreativ
1
universitetsmiljö med utrymme för förändring och utveckling av vår personal. Humor,
konstruktiv skepticism och humanism är nyckelord.
Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social mångfald
ska råda. Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. Respekt, tolerans
och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot
universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål.
Universitet ska vara en pådrivande kraft i samhället. Vi ska delta i den internationella
universitetsgemenskapen och medverka i forskning och utbildning kring globala och för
människors framtid avgörande frågor. Högre utbildning och forskning bidrar till
demokrati, hållbar utveckling och människors frigörelse från förtryck. Vårt universitet ska
stå för hoppingivande mål och visioner!
VISION
I visionen i LU´s strategiska plan anges att Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta
bland Europas universitet.
Inom ramen för universitetets övergripande vision är vår vision
 att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ska vara den bästa i landet inom det
geologiska ämnesområdet,
 att utbildningen på avancerad nivå skall hålla mycket hög internationell standard,
 att utbildningen på forskarnivå skall ge en ämnesmässig fördjupning av högsta
internationella klass, men också innefatta ämnesövergripande kunskaper,
 att forskningen skall hålla en allmänt mycket hög nivå med delar av denna i den
internationella forskningsfronten.
ÖVERGRIPANDE MÅL
De övergripande målen för vår utbildning och forskning är
 att utbildningen på grundnivå skall erbjuda studenterna en allsidig och gedigen
teoretisk utbildning inom hela det geologiska ämnesområdet,
 att utbildningen på avancerad nivå ska erbjuda studenterna fördjupade teoretiska
kunskaper med bergrundsgeologisk eller kvartärgeologisk inriktning,
 att det skall finnas ett brett utbud av tillämpade kurser som möjliggör ett direkt inträde
på arbetsmarknaden såväl efter examen på grundnivå som på avancerad nivå,
 att utbildningen på både grundnivå och avancerad nivå ska ha starka och direkta
kopplingar till den forskning som bedrivs inom institutionen och utgöra en gedigen
grund för fortsatt utbildning på forskarnivå,
 att utbildningen på forskarnivå ska ge kunskaper och färdigheter som möjliggör
fortsatt internationell forskning, och leda till kvalificerade arbetsuppgifter på den
öppna arbetsmarknaden såsom planering, genomförande och utvärdering av större
projekt,
 att vår grundforskning skall leda till resultat av högsta relevans för det internationella
forskarsamfundet, manifesterade bland annat genom publicering i välrenommerade
internationella tidskrifter,
 att vår tillämpade forskning skall vara av hög kvalitet och ha tydlig samhällsrelevans,
 att vår forskning också skall synliggöras i populärvetenskapliga media samt vara en
viktig del av samhällsdebatten.
KVALITETSSÄKRING
Lunds universitets resursfördelningssystem skall utformas så att det stöder
kvalitetsutveckling.
2
Geologiska institutionen skall kvalitetssäkra sin verksamhet inom utbildning, forskning och
administration bland annat genom
 kursutvärderingar, utvärderingar och uppföljning av dessa,
 säkring och utveckling av lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska kompetens,
 kontinuerlig uppföljning av individuella studieplaner inom forskarutbildning,
 att varje lärare/forskare årligen redovisar sin undervisnings- och forskningsinsats,
 att administrativ personal fortlöpande erbjuds möjligheter till kompetensutveckling
för att säkerställa en professionell hantering av ekonomi, personalfrågor, IT-frågor
och utbildningsadministration.
 den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanens mål och åtgärder.
3
Download