Kursplan

advertisement
Dnr: UGA 2013/1113­3.1.2
Kursplan Fakulteten för hälso­ och livsvetenskap Institutionen för biologi och miljö 1MX012 Geovetenskap, 7,5 högskolepoäng Earth science, 7.5 credits Huvudområde Miljövetenskap Ämnesgrupp Miljövetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd 2009­10­22 Senast reviderad 2013­09­06 av Fakulteten för hälso­ och livsvetenskap. Revidering förkunskaper Kursplanen gäller från och med höstterminen 2013 Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B eller Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3/A3). Naturkunskap B/2 kan ersättas av Fysik A/1a/1b1+1b2 och Kemi A/1. Mål Studenten skall efter avslutad kurs kunna: ­ redogöra för och beskriva jordens uppkomst; ­ redogöra för och beskriva bergarter och lösa avlagringar samt deras samhällstillämpning; ­ redogöra för endogena och exogena processer som t.ex. plattektonik och vittring; ­ översiktligt beskriva geologiska kretslopp; ­ redogöra för olika geologiska energikällor och mineralresurser liksom deras uthållighet samt ­ utifrån på kursen vunna geovetenskapliga kunskaper redogöra för olika miljöproblem och diskutera deras effekter. Innehåll ­ Jordklotets uppbyggnad. ­ Mineral och bergarter samt deras användbarhet i samhället, ­ Internationella geologiska utblickar, ­ Endogena processer som plattektonik, förkastningar, sprickbildning, bergkedjebildning, veckningar, vulkanism. ­ Exogena processer som vittring, ras, skred, tjälbildning, vinderosion, vattenerosion, strandprocesser, glaciärer, inlandsisar, minerogena jordar, organiska jordar. ­ Geologiska kretslopp. ­ Problem vid markanvändning ­ geologiska förutsättningar. ­ Geologiska energikällor. ­ Endogena processer som plattektonik, förkastningar, sprickbildning, bergkedjebildning, veckningar, vulkanism. ­ Exogena processer som vittring, ras, skred, tjälbildning, vinderosion, vattenerosion, strandprocesser, glaciärer, inlandsisar, minerogena jordar, organiska jordar. ­ Geologiska kretslopp. ­ Problem vid markanvändning ­ geologiska förutsättningar. ­ Geologiska energikällor. Undervisningsformer Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningar och fältmoment. Deltagande i övningar
och fältmoment är obligatoriskt. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examinationsformerna kan variera mellan muntlig redovisning av fältmoment samt skriftligt prov på de teoretiska delarna. En första omtentamen erbjuds inom sex veckor under terminstid. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Förväntade studieresultat (se ovan). Kursvärdering En skriftlig kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Utvärderingsresultatet sammanställs i en kursrapport, vilken arkiveras hos institutionens administration. Resultatet av utvärderingen och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med programansvarig, och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle. Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Lundkvist, Jan. 2006. Geologi, processer­utveckling­tillämpning. Studentlitteratur. ISBN 91­44­04729­0 
Download