posom - Eslövs kommun

advertisement
POSOM
(psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor, katastrofer och i ofred)
BAKGRUND
Katastrofriskerna har ökat i det moderna samhället. Fler människor bor i tätorter och reser
oftare och längre bort. En förändrad familjesocial struktur och en ökande sekularisering bidrar
till att den enskilda individen blir mera sårbar.
Ett stort antal människor kan komma att drabbas vid en och samma olyckshändelse. Detta
ställer större krav på formella sociala hjälp- och stödinsatser. Som regel är behovet av
psykiska och sociala insatser betydligt större och långvarigare än de somatiskt-medicinska.
De kunskaper vi har idag om värdet av att de drabbade tas omhand på ett kompetent sätt, när
katastrofen inträffar, gör att en god beredskap måste finnas i hela landet.
Vid många olyckor under slutet av 1980-talet framkom brister i det sociala och psykiska
omhändertagandet av katastrofdrabbade och i organiserandet av hjälpen. Detta har varit
särskilt tydligt när barn har drabbats och när inga överlevande har funnits. Därför har
Socialstyrelsen i Allmänna råd ” Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer (1991:2), föreslagit att en psykisk och social katastrofberedskap byggs upp i
kommuner och landsting. Denna beredskap måste vara fast knuten till och helt samstämd med
kommunens och landstingets övriga katastrofberedskap.
SYFTE
Det psykiska och sociala omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer är mycket
betydelsefullt. Erfarenheter har visat, att det särskilt vid katastrofer som drabbar
lokalsamhället, är väsentligt att hälso- och sjukvården, räddningstjänsten, socialtjänsten,
kyrkan m fl organisationer samverkar i sina insatser för olika drabbade grupper. Många
grupper i samhället har förklarat sig villiga att hjälpa till med att ta omhand drabbade. Detta
har lett till ett behov av riktlinjer och samordning. Ett gott psykiskt och socialt
omhändertagande vid katastrofer förutsätter en helhetssyn på människan. Detta innebär att
arbetet måste bygga på kunskaper från olika kompletterande kunskapsområden och ta hänsyn
till biologiska, psykologiska, sociala och existentiella faktorer. Representanter för samtliga
dessa kunskaps- och erfarenhetsområden bör finnas med i katastrofplaneringen. POSOMgruppen skall ansvara för att drabbade människor och deras anhöriga erbjuds ett psykiskt och
socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer. Vidare skall POSOM-gruppen
förebygga psykisk ohälsa på sikt för drabbade grupper. I ett akutläge kan det även förekomma
praktiska insatser i form av hjälp med inkvartering, mat, kläder m.m
D:\265335584.doc
1
MÅL
Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid olyckor och
katastrofer är, att förebygga psykisk ohälsa på sikt. Målet uppnås genom följande delmål:
o
o
o
o
o
Kunskaper om psykiska reaktioner och emotionell första hjälp
Kunna vara stödperson
Kunna upprätta info- och stödcentrum
Kunna samverka med övriga organisationer som är berörda av olyckan
Verka för utbildning av egen organisation
ORGANISATION
POSOM organisationen skall bestå av en ledningsgrupp med kontaktpersoner samt
resurspersoner
POSOM-ledningsgrupp
är organisatoriskt underställd kommunens ledningsgrupp och består av en representant från
vardera
o Barn och Familjeförvaltningen, /BoF/ Eslövs kommun
o Vård och Omsorgsförvaltningen, /VoO/ Eslövs kommun
o Säkerhetsansvarig i Eslövs kommun, tillika ordf i POSOM-ledningsgrupp.
o Primärvården i Eslöv
o Svenska Kyrkan i Eslöv
o Närpolisområde Ringsjöbygden
o Räddningstjänst Syd
Representanterna i POSOM-ledningsgrupp skall ha genomgått Statens Räddningsverks s k
POSOM-kurs, som omfattar tre dagars utbildning. Kursavgift, vikariekostnad mm belastar den
förvaltning/organisation, som har POSOM-representanten anställd. POSOM-ledningsgrupp
ansvarar för att ny medlem rekryteras och tillsätts, när någon avgår från gruppen samt utser
sammankallande inom gruppen. POSOM-ledningsgrupp skall till sitt förfogande ha tre
kontaktpersoner från vardera AoF,* BoF,GoV,** VoO och Svenska Kyrkan. Dessa
kontaktpersoner ansvarar för att resp förvaltning/organisation i sin tur har resurspersoner i
tillräcklig omfattning att tillkalla när en större olycka eller katastrof har inträffat.
Resurspersoner
Resurspersonerna skall vara informerade om att de står till förfogande och kan komma att
tillkallas när behov uppstår. Därför måste deras adresser, telefonnummer mm vara aktuella.
Respektive organisation står för POSOM-medlemmarnas löner enligt gällande avtal.
*AoF /Arbete och Försörjning/, ** GoV /Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen/
D:\265335584.doc
2
NÄR SAMMANKALLAS POSOM-GRUPPEN
POSOM-gruppen är en del av kommunens krisberedskap och sammankallas endast vid
extraordinära händelser (större olyckshändelser eller katastrofer). Katastrof definieras här
som ”en akut inträffad eller hotande situation vid vilken omedelbart tillgängliga hälsooch sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänst- och smittskyddsresurser är otillräckliga för de
insatser som behövs och där extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga”. En
svår påfrestning är inte en enskild händelse i sig, till exempel en olycka, ett sabotage osv,
utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller eskalerar
till att omfatta flera delar av samhället.
VEM KAN SAMMANKALLA POSOM
Endast räddningsledare, polisinsatschef eller kommunens ledningsgrupp kan sammankalla
POSOM-ledningsgrupp. POSOM-ledningsgrupp i sin tur ansvarar för att
kontaktpersonerna tillkallar resurspersonerna, se schematisk skiss nedan.
Räddningsledare
Polisinsatschef
Kommunens ledningsgrupp
POSOMledningsgrupp
3 kontaktpersoner för
vardera:
AoF
BoF
GoV
VoO
Kyrka
Resurspersoner från:
AoF
BoF
GoV
VoO
Kyrka
D:\265335584.doc
3
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER SOM KAN BLI AKTUELLA FÖR
POSOM:S RESURSPERSONER
I huvudsak skall resurspersonerna i POSOM arbeta med samma uppgifter som i sin ordinarie
tjänst. Det som skiljer sig är, att man kanske måste arbeta på annan plats, med andra kollegor
och på annan tid än man vanligtvis gör. Nedan ges exempel på sådant som kan bli aktuellt att
utföra om en extraordinär händelse skulle inträffa i kommunen. Annat kan förekomma
beroende på vad som har inträffat.
o Ge akut ekonomiskt bistånd
o Ge råd och stöd till enskilda, familjer och grupper samt ge möjlighet till
krisbearbetning
o Bedriva uppsökande verksamhet för att nå dem som inte själv är i stånd att söka hjälp
o Sprida information till enskilda och grupper om den hjälp och det stöd som kan ges
o Hjälpa barn med krisbearbetning i samband med dramatiska händelser
o Ge stöd till barn och ungdomar som själva eller vars anhöriga eller kamrater drabbats
av katastrof
o Akut utöka tillgången på barnomsorg
o Förbereda för att få utökade och förändrade vårduppgifter till följd av omplacering av
vårdtagare
o Förbereda lokaler för utspisning och inkvartering av katastrofdrabbade och för samtal
o Meddela dödsbud
Eslöv 2007-06-08
Gunilla Emilsson El-gharbawi
chefsjuksköterska
D:\265335584.doc
Eddie Ellman
säkerhetsansvarig
4
Download