Handläggare

advertisement
Handläggare:
Alberto Pina
Trafikkontoret
Datum
1999-03-01
Makadamballast för spårväg
TK klass I och TK klass II
Material- och produktkrav
Innehållsförteckning
0
Allmänt
1
Materialkarv
1.1
1.2
1.3
1.31
1.32
Råmaterial
Bergarter och mineraler
Hållfasthet
Los-Angeles tal
micro-Deval
2
Produktkrav
2.1
2.11
2.12
2.13
2.14
2.2
2.21
2.22
2.3
2.31
2.32
Allmänt
Kornstorleksfördelning
Kornform
Kantighet
Renhet
Makadamballast TK klass 1
Kornstorleksfördelning
Kornform
Makadamballast TK klass 2
Kornstorleksfördelning
Kornform
3
Färgkrav, makadam
3.1
Allmänt
Rev.datum
2005-02-01
2011-02-02
ID:
C15
0
Allmänt
Prover avsedda att verifiera egenskaper hos material eller produkt skall
tas ut och hanteras enligt SS-EN 13450 ”Makadamballast för järnväg”.
SS 13 21 02 "Stenmaterial ( ballast) för byggnads- och
anläggningsändamål - Provtagning vid leverans" eller FAS Metod 226
"Provtagning vid kvalitetskontroll av stenmaterial".
Då prov inte tas ut enligt angivna rutiner skall överenskommelse,
mellan parterna, träffas om förfaringssätt.
Uttaget prov skall provas vid certifierat laboratorium.
Laboratoriet skall tillämpa vad som står i FAS Metod 001 "Allmän
information", FAS Metod 015 "Strykning av extremdata" samt FAS
Metod "Provberedning". Roterande neddelare godkänns.
Entreprenören skall till beställaren ange hur man avser
att kontrollera att leverantören uppfyller produkt och materialkraven
under pågående kontraktsperiod.
Angivna siktar för kalibrering, proportionering och utvärdering skall
följa tillämpliga delar i ISO 3310-1 och SS-EN 933-2.
1
Materialkrav
Kontroll skall utföras
Inför, eller vid, leverans från ny täkt (ny leverantör eller
ny lokal)
vid förändringar i pågående täkt eller verksamhet i täkt som
bedöms kunna påverka möjlighet att uppfylla krav.
Entreprenören skall också anmäla dylik förändring till
beställaren.
På beställarens begäran, i samråd med entreprenören under
pågående kontraktsperiod.
Särskild utredning skall företas vid avvikelse från materialkrav i färdig
produkt, för beslut om åtgärd. Pågående leveranser skall stoppas under
tiden.
1.1
Råmaterial
Råmaterial skall bestå av berg utsprängt ur täkt för
makadamtillverkning, eller material från bergschakt för andra ändamål
om kraven i övrigt innehålls.
1.2
Bergarter och material
Avseende krav på bergart eller bergarter skall petrografisk analys
utföras enligt SS-EN 932-3 ”Petrografisk analys av sand, grus och
sten”. SP-metod 1441, utgåva 3 "Petrografisk analys av sand, grus och
sten".
Denna analys skall åtföljas av ett utlåtande huruvida materialets kvartsrespektive glimmerhalt är nödvändiga att undersöka vidare genom
kvantitativ analys.
Bergmaterial skall, på grundval av den petrografiska analysen,
godkännas av beställaren. Kvartsit utgör icke godkänd bergart.
Bergmaterialets kvartshalt skall redovisas, då bergmaterial med hög kvartshalt inte godkänns av arbetsmiljöskäl. (synsätt
och krav i AFS 1992:16 "Kvarts" tillämpas för att förbättra
möjligheterna att innehålla krav i AFS 1990:13 " Hygieniska
gränsvärden").
Ingående bergarters korndensiteter skall bestämmas
enligt SS-EN 1097-6 ”Bestämning av korndensitet och
Vattenabsorbtion”. SS 13 21 25 "Betongprovning - Ballast Korndensitet (hydrostatisk metod) och Vattenabsorbtion" eller enligt
metod som föreskrivs i samband med bestämning av sprödhets- och
flisighetstal i FAS Metoder.
Materialets frostbeständighet skall vara hög. För detta ändamål skall
vattenabsorptionen bestämmas. Detta
skall göras enligt SS-EN 1097-6. SS 13 21 25 alt. SS 13 21 24. Godkänt
material för makadam klass 1 får absorbera högst 1.0 % och för
makadam klass 2 får absorbera högst 1,5% vatten.
1.3
1.31
Hållfasthet
Sprödhetstal
Sprödhetstalet skall bestämmas enligt FAS Metod 210 "Bestämning av
sprödhetstal" på fraktion 11.2-16 mm och vid normerad kornform.
Sprödhetstalet skall fastställas vid jämförbar kornform. Flisighetstalet
skall bestämmas enligt FAS Metod 209 "Bestämning av flisighetstal" på
fraktion 11.2 - 16 mm. Flisighetstalet för material till
sprödhetsprovning skall vara 1.35 ± 0.05.
Sprödhetstalet skall vara < 50.
1.321 Los Angelestal
För bestämning av Los Angeles-tal skall provning utföras med Los
Angeles Metoden enligt SS-EN 1097-2 “Metoder för bestämning av
motstånd mot fragmentering”. ASTM C 535 " Standard test method
for resistance to degradation of large size coarse aggregate by abrasion
and impact in the Los Angeles Machine". Avsteg enligt nedan skall
dock göras:
Analysprovet skall viktproportioneras lika för fraktionerna
31.5-45 mm och 45-63 mm
Dimension och vikt hos enskild stålkula skall följa krav i
prEN 1097" Tests for mechanical and physical properties
of aggregates, part 2: Methods for the determination of the
resistance to fragmentation".
Resultatet skall utvärderas på 1.6 mm sikt (enligt prEN 1097).
Angivna siktar för kalibrering, proportionering och utvärdering skall
följa tillämpliga delar i ISO 3310-1 och FAS Metod 022.
Analysen skall utföras på fraktion 10-14 mm för makadam klass 2 och
på fraktion 31,5-50 mm för makadam klass 1.
LA-talet skall vara < 20 18.
1.33
Kulkvarnsvärde
Kulkvarnsvärdet skall vara < 14 mätt på fraktion 11.2-16 mm enligt
FAS Metod 259.
micro- Deval
Krav enligt SS-EN1097-1 " Bestämning av nötningsmotstånd" och SS-EN
13450 ”Makadamballast för järnväg.
Analysen skall utföras på fraktion 10-14mm för makadam klass 2 enligt SSEN 1097-1 och på fraktion 31,5-50 mm för makadam klass 1 enligt Bilaga E
i produktstandarden SS-EN13450:2002.
MD värde  15 eller att resultat deklareras.
2
Produktkrav
2.1
Allmänt
Produktkraven gäller för makadamballast TK klass 1 och
TK klass 2 enligt avsnitten 2.2 och 2.3. För varje klass anges två
kvalitéer med hänsyn till finjordshalten 0.5% och 2% (avser borttvättad
mängd), enligt tabellerna 2.2-1 och 2.3-1.
2.11
Kornstorleksfördelning
Kornstorleksfördelningen skall bestämmas genom siktning ”BallastGeometriska egenskaper – Del 2: Bestämning av
kornstorleksfördelning enligt SS-EN 933-1.
Siktning skall utföras enligt SS-EN 933-1 ”Bestämning av
kornstorleksfördelning genom siktanalys”.
med siktar ur R20-serien angivna i SS-EN 933 "Ballast- Geometriska
egenskaper - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktar,
öppningars nominella storlek" med vissa förändringar. Trådsiktar får
tills vidare även användas för maskvidderna 4 mm och större.
Nedan angivna siktar skall användas till respektive klass.
0,063 mm
4 mm
11,2 mm
22,4 mm
31,5 mm
40 mm
64 mm
80 mm
Klass 1 och 2
Klass 2
Klass 1 och 2
Klass 1 och 2
Klass 1 och 2
Klass 1 och 2
Klass 1
Klass 1
0,063 mm
4 mm
Klass 2
Klass 2
0,063 mm
11,2 mm
Klass 1
Klass 1
8 mm
16 mm
31,5 mm
40 mm
Klass 2
Klass 2
Klass 2
Klass 2
22,4 mm
31,5 mm
40 mm
64 mm
80 mm
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Siktning skall utföras enligt FAS metod 221 "Bestämning av
kornstorleksfördelning genom siktningsanalys".
2.12
Kornform
Gällande krav och metod för verifiering, finns angivna under
respektive produkts rubrik. I angiven metodstandard noteras att
"kornets tjocklek (=T) definieras som vidden hos den minsta spalt
genom vilken kornet kan passera". Då definitionen på spalt inte är
tillräckligt förtydligas detta här till: med spalt avses utrymmet mellan
två oändligt långa, plana parallella ytor.
2.13
Kantighet
Kornen hos färdig produkt skall vara kantiga. Kravet kan anses vara
uppfyllt om produkten är nyproducerad och i övrigt uppfyller
materialkraven.
2.14
Renhet
Färdig produkt skall vara fri från jordmaterial, växtrester och andra
föroreningar.
2.2
2.21
Makadamballast TK klass 1
Kornstorleksfördelning
Passerande mängd i viktsprocent
0.063
(mm)
11.2
(mm)
22.4
(mm)
31.5
(mm)
40
(mm)
64
(mm)
80
(mm)
Klass 1
0.5%
< 0.5
<3
0-10
0-20
20-90
>90
100
Klass 1
2%
<2
<3
0-10
0-20
20-90
> 90
100
Tabell 2.2-1 Kornstorleksfördelning
(Nytt diagram nedan)
2.22
Kornform
Färdig produkt skall ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på
fraktion 31,5-64 mm. Medelvärdet skall vara högst 15% medelvärde 90%,
inget prov får understiga 85%.
Bestämt enligt FAS Metod 244 "Bestämning av LT index" på fraktion
31.5-64 mm.
2.3
2.31
Makadamballast TK klass 2
Kornstorleksfördelning
Passerande mängd i viktsprocent
0.063
(mm)
4
(mm)
11.2 8
(mm)
Klass 2
0.5%
< 0.5
< 3 0-5
0-20
50-70 20- > 90 8550
99
100
Klass 2
2%
<2
< 3 0-5
0-20
50-70 20- > 90 8550
99
100
Tabell 2.3-1 Kornstorleksfördelning
22.4 16
(mm)
33.5 31,5
(mm)
40
(mm)
(Nytt diagram nedan)
Passerande mängd vikt%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,063
4
8
16
31,5
40
Sikt mm
2.32
Kornform
Färdig produkt skall ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på
fraktion 8-31,5 mm. Medelvärdet skall vara högst 20%.medelvärde 85%,
inget prov får understiga 80%.
Bestämt enligt FAS Metod 244 "Bestämning av LT index" på fraktion
11.2 - 31.5 mm.
3
Färgkrav, makadam
3.1
Allmänt
I öppen banvall skall befintlig färg på makadam bevaras. Där
spårområdet beläggs finns inga krav på makadamfärg.
Download