Nikon D80 manual

advertisement
%52
3E
$ENNA BRUKSANVISNING FÌR EJ REPRODUCERAS I NÌGON FORM VARE SIG HELT ELLER
DELVISUTANSKRIFTLIGTTILLSTÌNDFRÌN.)+/.#/20/2!4)/.
.IKON'UIDETILL$IGITAL&OTOGRAFERING
MED
$IGITALKAMERA
3E
4RYCKTI%UROPA
3","
-"!"
Sök här
Hitta det som du söker efter i:
Innehållsförteckningen
Se sidorna v–vi
Sök på funktion eller menynamn.
Index för frågor och svar
Se sidorna vii–ix
Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för ”frågor
och svar”.
Index
Se sidorna 147–149
Sök med nyckelord.
Felmeddelanden
Se sidorna 132–133
Om det visas en varning på kontrollpanelen, i sökaren eller på monitorn hittar
du lösningen här.
Felsökning
Se sidorna 129–131
Fungerar inte kameran som den brukar? Hitta lösningen här.
Hjälp
Använd kamerans inbygga hjälpfunktion när du behöver hjälp med menyalternativ och annat. Mer information
finns på sidan 9.
Introduktion
Handledning
Fotografering och bildvisning
Mer om fotografering (alla lägen)
Läge P, S, A och M
Referens
Mer om uppspelning
Ansluta till en TV, dator eller skrivare
Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
Meny-guide
Custom-inställningar
Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn
Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn
Teknisk information
i
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten har tillgång till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs:
Den här ikonen anger en varning. Läs alla varningar innan du använder den här Nikon-produkten, så att
det inte uppstår några personskador.
VARNING!
Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i bilden när du fotograferar bakgrundsbelysta motiv. Solljus som fokuseras i kameran när
solen är i eller nära bilden kan orsaka brand.
Titta inte rakt in i solen genom sökaren
Att titta rakt in i solen eller en annan stark ljuskälla genom
sökaren kan orsaka bestående ögonskador.
Använd sökarens dioptrijustering
Var försiktig när du använder sökarens dioptrijustering med
ögat mot sökaren, så att du inte sticker fingret i ögat.
Stäng genast av produkten i händelse av tekniskt fel
Om produkten eller AC-adaptern (som säljs separat) ryker
eller luktar konstigt kopplar du genast bort adaptern och
tar bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig.
Fortsatt användning kan ge skador. När du har avlägsnat
batteriet lämnar du in produkten på ett auktoriserat Nikonservicecenter.
Ta inte isär produkten
Undvik att vidröra produktens inre delar, eftersom det kan
leda till skador. Eventuella produktfel bör endast repareras
av en kvalificerad tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till
produkten så att den öppnas, tar du bort batteriet och/eller
nätadaptern och lämnar in produkten på ett auktoriserat
Nikon-servicecenter.
Använd inte produkten i närheten av lättantändlig gas
Använd aldrig elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas, eftersom det finns risk för explosion och brand.
Förvara produkten utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder
kan orsaka skada.
Låt inte barn ha kameraremmen runt halsen
Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt
halsen, eftersom det finns risk för att de skadar sig allvarligt.
Hantera batterierna varsamt
Batterier kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar
batterier till produkten:
ii
För säkerhets skull
• Använd endast batterier som är godkända för användning med den här produkten.
• Undvik att kortsluta eller att ta i sär batteriet.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
batteri. Om du använder en nätadapter kontrollerar du
att den är frånkopplad.
• Försök inte att sätta i batteriet uppochned eller åt fel
håll.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller eldslågor.
• Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för
väta.
• Sätt tillbaka kontaktskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans
med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen.
• Helt urladdade batterier tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier.
• Sätt fast terminalskyddet och förvara batteriet på en
sval, torr plats när det inte används.
• Batteriet kan bli varmt direkt efter användning eller om
produkten drivs med batteri under en längre tid. Stäng
av kameran och låt batteriet svalna innan du tar ur det.
• Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg
eller form.
Hantera snabbladdaren varsamt
• Håll snabbladdaren torr. Annars finns det risk för brand
eller elektriska stötar.
• Damm på eller i närheten av stickkontaktens metalldelar ska tas bort med en torr duk. Fortsatt användning
medför risk för brand.
• Rör inte vid nätkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder. Det medför risk för elektriska stötar.
• Nätkabeln får inte skadas eller ändras och inte heller
dras eller böjas med våld. Placera inte nätkabeln under
tunga föremål, och utsätt den inte för värme eller
öppen eld. Om isoleringen skadas så att ledarna syns,
ska nätkabeln undersökas av en servicerepresentant
som är godkänd av Nikon. Annars finns det risk för
brand eller elektriska stötar.
• Hantera inte stickkontakten eller laddaren med våta
händer. Det medför risk för elektriska stötar.
Använd rätt kablar
När du ansluter kablar i in- och utgångskontakterna ska
du endast använda de kablar som medföljer produkten
eller som säljs av Nikon.
CD-skivor
CD-skivorna med programvara och handböcker ska inte
spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-skivorna på en vanlig CD-spelare, kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen.
Hantera blixten varsamt
Avfyra inte blixten om den vidrör en person eller ett föremål eftersom det kan ge upphov till brand eller leda till
brännskador.
Om blixten utlöses nära en persons ögon kan detta
orsaka tilfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när
du fotograferar barn. Då bör blixten aldrig vara närmare än en meter från motivet.
Undvik kontakt med flytande kristaller
Var försiktig om bildskärmen går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och undvik att de flytande kristallerna
från bildskärmen kommer i kontakt med hud, ögon eller mun.
Anmärkningar
• Ingen del av handböckerna för den här produkten får reprodu- • Nikon kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppceras, överföras, skrivas av, översättas till ett annat språk eller kommit till följd av användningen av denna produkt.
lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i den här handboken är så exakt och fullständig som möjmedel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifika- ligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi
tionerna för maskin- och programvaran som beskrivs i dessa tacksamma om du påtalar felaktigheterna för närmaste Nikonåterförsäljare.
handböcker utan föregående meddelande.
Anmärkningar
iii
Symbol för separat insamling i europeiska länder
Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans
med det vanliga hushållsavfallet.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du
bor.
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med hjälp av en scanner, digitalkamera
eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag
Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar,
statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana
kopior eller avbildningar är märkta med ordet ”Oäkta” eller liknande.
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller
värdepapper som används i andra länder.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner
Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion
av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett
företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass
som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av
offentliga myndigheter och privata grupper, ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.
Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig
myndighet kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller
förfrankerade postkort som ges ut av staten.
• Copyrightregler
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddade verk
ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gäl- som böcker, musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar, filmer
och fotografier regleras av nationella och internationella copylande lagstiftning.
rightlagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa
olagliga kopior eller på något sätt som strider mot gällande
upphovsrättslagar.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder eller formaterar ett minneskort
eller andra datalagringsenheter. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det vilar på användarens ansvar att säkerställa integriteten hos sådan information.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som används för förinspelad vitbalans. Var försiktig när du
kasserar datalagringsenheter, så att du inte skadar dig själv.
Varumärkesinformation
Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Microsoft, Windows och Windows Vista är
antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. SD-logotypen är
ett varumärke som tillhör SD Card Association. SDHC-logotypen är ett varumärke. Adobe, Acrobat och Adobe Reader är registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. PictBridge är ett varumärke. Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken
eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
ägare.
iv
Anmärkningar
Innehållsförteckning
För säkerhets skull.................................................................ii
Anmärkningar....................................................................... iii
Indexför frågor och svar................................................... vii
Introduktion..................................................... 1
Bli bekant med kameran................................................... 2
Använda kamerans menyer.............................................. 9
De första stegen..................................................................11
Montera ett objektiv .....................................................................11
Ladda och sätta i batteriet.........................................................12
Grundläggande inställningar...................................................14
Sätta i minneskort...........................................................................15
Justera sökarens fokus .................................................................17
Handledning ..................................................18
“Sikta och knäpp”-fotografering(
läge)................19
Kreativ fotografering (Digital Vari-program) ............24
Grunder för bildvisning....................................................26
Referens .........................................................27
Mer om fotografering (alla lägen).........................28
Fokus.......................................................................................28
Autofokus.............................................................................................28
Val av fokusområde........................................................................30
Fokuslås.................................................................................................31
Manuell fokusering ........................................................................32
Bildkvalitet och storlek .....................................................33
Bildkvalitet ...........................................................................................34
Bildstorlek ............................................................................................35
Välja fotograferingsläge...................................................36
Självutlösare .......................................................................................37
Använda en fjärrkontroll.............................................................38
Använda den inbyggda blixten.....................................40
ISO-känslighet .....................................................................43
Tvåknapps reset ..................................................................44
Läge P, S, A och M ...................................................45
Läge P (programautomatik)............................................47
Läge S (slutarprioritet) ......................................................48
Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)...........................49
Läge M (manuell)................................................................50
Exponering ...........................................................................52
Mätning.................................................................................................52
Autoexponeringslås ......................................................................53
Exponeringskompensation ......................................................54
Blixtexponeringskompensation.............................................55
Gaffling ..................................................................................................56
Vitbalans ................................................................................58
Finjustering av vitbalans .............................................................58
Välja färgtemperatur .....................................................................59
Förinspelad vitbalans....................................................................59
Mer om uppspelning..............................................61
Visa bilder på kameran .....................................................61
Bildinformation.................................................................................62
Visa flera bilder: Visning av småbilder................................63
Ta en närmare titt: Uppspelningszoom............................ 64
Skydda bilder från radering...................................................... 65
Radering av enskilda bilder...................................................... 65
Ansluta till en TV, dator eller skrivare ...................66
Visa bilder på TV .................................................................66
Ansluta till en dator ...........................................................67
Innan du ansluter kameran...................................................... 67
Ansluta USB-kabeln....................................................................... 67
Skriva ut bilder ....................................................................69
Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning ................69
Meny-guide ....................................................74
Bildvisningsalternativ: Playback-menyn ....................74
Radera.................................................................................................... 74
Uppspellningsmapp..................................................................... 75
Rotera hög .......................................................................................... 75
Bildspel.................................................................................................. 75
Dölj bild ................................................................................................ 78
Utskriftsinst......................................................................................... 78
Fotograferingsalternativ: Foto-menyn .......................79
Optimera bild (läge P, S, A och M) ........................................ 79
Bildkvalitet (alla lägen)................................................................. 81
Bildstorlek (alla lägen).................................................................. 81
Vitbalans (läge P, S, A och M) ................................................... 82
ISO-känslighet (alla lägen) ........................................................ 83
Brusreducering (alla lägen)....................................................... 83
Hög ISO NR (alla lägen)............................................................... 83
Multipla exponeringar (läge P, S, A och M) ..................... 84
Custom-inställningar.........................................................86
R: Återställ............................................................................................ 86
1: Signal (alla lägen)....................................................................... 86
2: AF-omr.läge (alla lägen)......................................................... 87
3: Mittersta AF-omr (alla lägen).............................................. 87
4: AF-hjälpljus (alla lägen utom ,
och ) ......... 87
5: Inget minneskort? (alla lägen)........................................... 88
6: Bildvisning (alla lägen)............................................................ 88
7: ISO-auto (endast läge P, S, A och M) .............................. 88
8: Rutnätdisplay (alla lägen) ..................................................... 89
9: Sökarvarning (alla lägen) ...................................................... 89
10: EV-steg (alla lägen)................................................................. 89
11: Exponeringskomp. (endast läge P, S, A, och M ) .. 89
12: Centrumvägd (endast läge P, S, A och M)................90
13: Auto BKT inställd (endast läge P, S, A och M)......... 90
14: Auto BKT-ordning (endast läge P, S, A och M) ...... 91
15: Manövervreden (endast läge P, S, A och M)........... 91
16: FUNK-knapp (alla lägen)..................................................... 92
17: Belysning (alla lägen)............................................................ 93
18: AE-L/AF-L (alla lägen)........................................................... 94
19: AE-lås (alla lägen).................................................................... 94
20: Fokusområde (alla lägen)................................................... 94
21: AF-omr. bely (alla lägen)..................................................... 95
22: Inbyggd blixt (endast läge P, S, A och M)................. 95
Innehållsförteckning
v
23: Blixtvarning (endast läge P, S, A och M).....................98
24: Slutartid. blixt
(endast läge P, S, A och M).......................................................98
25: Auto FP (endast läge P, S, A och M)..............................98
26: Inställningsblixt (endast läge P, S, A och M)............98
27: Monitor av (alla lägen) .........................................................98
28: Automätning - av (alla lägen)..........................................99
29: Självutlösare (alla lägen)......................................................99
30: Fjärrstyrning på tid (alla lägen) .......................................99
31: Exp. inst. fördröjn. (alla lägen)..........................................99
32: MB-D80-batterier (alla lägen)........................................100
Grundläggande kamerainställningar:
Setup-menyn........................................................................... 101
CSM/inställn.meny .....................................................................101
Formatera minneskort ..............................................................102
Världstid .............................................................................................103
LCD-ljushet.......................................................................................103
Videoläge ..........................................................................................103
Språk(LANG) ....................................................................................103
USB........................................................................................................104
Bildkommentar..............................................................................104
Mappar ...............................................................................................105
Filnummersekvens ......................................................................106
Spegellås ...........................................................................................106
Dust Off ref. bild ............................................................................106
vi
Innehållsförteckning
Batteriinformation....................................................................... 107
Firmware Version ......................................................................... 108
Auto bildrotering ......................................................................... 108
Retuschera bilder:
Retuscheringsmenyn ..................................................... 109
D-lighting ......................................................................................... 110
Korrigering röda ögon.............................................................. 111
Beskär.................................................................................................. 111
Enfärgad ............................................................................................ 112
Filtereffekter .................................................................................... 112
Småbild.............................................................................................. 112
Bildöverlägg.................................................................................... 114
Teknisk information .................................... 116
Extra tillbehör ................................................................... 116
Objektiv.............................................................................................. 117
Blixtenheter (säljs separat) ..................................................... 119
Övriga tillbehör............................................................................. 122
Vårda din kamera............................................................. 124
Vård av kamera och batteri: Varningar ........................... 127
Felsökning.......................................................................... 129
Felmeddelanden och indikatorer i kameran.............. 132
Bilaga ................................................................................... 134
Specifikationer.................................................................. 142
Index .................................................................................... 147
Index för frågorochsvar
Hitta vad du söker med hjälp av det här indexet.
Allmänna frågor
Fråga
Nyckelfras
Sida
Hur använder jag menyerna?
Hur får jag mer information om en meny?
Vad betyder de här indikatorerna?
Använda menyerna
Hjälp
Kontrollpanel, sökare
Felmeddelanden och indikatorer i
kameran
Antal återstående exponeringar
Batterinivå
Exponering
Självutlösare, fjärrkontroll
Blixtenheter (säljs separat)
Objektiv
Tillbehör till D80
Godkända minneskort
Tillbehör till D80
Kameraservice
Rengöra kameran
9–10
3, 9
5, 6
Vad betyder den här varningen?
Hur många bilder till kan jag ta med det här kortet?
Hur mycket laddning finns det kvar i batteriet?
Vad betyder ”exponering” och hur fungerar det?
Vad gör jag med ögonmusslan för sökaren?
Vilka separata blixtar kan jag använda?
Vilka objektiv kan jag använda?
Vilka tillbehör finns det till kameran?
Vilka minneskort kan jag använda?
Vilka program finns det till kameran?
Vem kan reparera eller undersöka kameran?
Hur rengör jag kameran eller objektivet?
132–133
19
19
46
37, 38
119–121
117–118
123
122
123
x, 126
124
Kamerainställning
Fråga
Nyckelfras
Sida
Hur fokuserar jag sökaren?
Sökarens fokus
Hur förhindrar jag att monitorn stängs av?
Monitor Av
Hur ställer jag klockan?
Hur ställer jag om klockan till sommartid?
Världstid
Hur ändrar jag tidszonen på resor?
Hur ändrar jag monitorns ljusstyrka?
LCD-ljushet
Hur återställer jag standardinställningarna?
Tvåknapps reset
Hur stänger jag av lampan på framsidan av kameran?
AF-hjälpljus
Kan jag visa ett rutnät i sökaren?
Rutnätsdisplay
Hur kan jag se kontrollpanelen i mörker?
Belysningsreglage
Hur förhindrar jag att indikatorerna för slutartid och bländare
Automätning – av
stängs av?
Hur ändrar jag fördröjningen av självutlösaren?
Självutlösare
Hur ändrar jag fördröjningen av fjärrkontrollen?
Fjärrkontroll
Hur förhindrar jag att kameran piper?
Pip
Hur kan jag visa alla alternativ på menyerna?
CSM/inställn.menyn
Kan jag visa menyerna på ett annat språk?
Språk
Hur förhindrar jag att filnumret återställs när jag sätter i ett nytt
minneskort?
Filnummersekvens
Hur återställer jag filnumreringen till 1?
17
98
103
103
44
87
89
3, 93
99
99
99
86
101
103
106
Index för frågorochsvar
vii
Ta bilder
Fråga
Nyckelfras
Finns det något enkelt sätt att ta ögonblicksbilder?
Auto-läge
Finns det något enkelt sätt att bli en mer kreativ fotograf?
Digital Vari-programlägen
Hur tar jag porträtt med oskarp bakgrund?
Porträttläge
Hur tar jag bra landskapsbilder?
Landskapsläge
Hur tar jag närbilder av små föremål?
Närbildsläge
Hur ”fryser” jag ett rörligt motiv?
Sportläge
Hur tar jag landskapsbilder på natten?
Nattlandskapsläge
Kan jag ta med nattliga motiv som bakgrund i mina porträttNattporträttläge
bilder?
Hur tar jag många bilder snabbt?
Fotograferingsläge
Kan jag ta självporträtt?
Självutlösare
Finns det en fjärrkontroll till den här kameran?
Fjärrkontroll
Hur ändrar jag exponeringen?
Exponering; läge P, S, A och M
Hur gör jag rörliga motiv skarpa eller oskarpa?
Läge S (slutarprioritet)
Hur gör jag bakgrunden oskarp?
Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)
Kan jag göra bilderna ljusare eller mörkare?
Exponeringskompensation
Hur gör jag en tidsexponering?
Långtidsexponeringar
Hur använder jag blixten?
Kan blixten utlösas automatiskt vid behov?
Blixtfotografering, blixtläge
Hur förhindrar jag att blixten utlöses?
Hur förhindrar jag röda ögon?
Röda ögon-reducering
Kan jag ta bilder i svag belysning utan blixt?
ISO-känslighet
Kan jag påverka kamerans fokusering?
Autofokusering
Hur fokuserar jag på ett rörligt motiv?
Autofokusläge
Hur väljer jag var kameran ska fokusera?
Fokusområde
Kan jag komponera om bilden efter fokusering?
Fokuslås
Hur förbättrar jag bildkvaliteten?
Hur tar jag större bilder?
Bildkvalitet och bildstorlek
Hur får jag plats med fler bilder på minneskortet?
Kan jag ta mindre bilder för att skicka med e-post?
viii Index för frågorochsvar
Sida
19–23
24–25
24, 25
24, 25
24, 25
24, 25
24, 25
24, 25
36
37
38–39
45–51
48
49
54
51
40–42
41
43
28–29
29
30
31
33–35
Visa, skriva ut och retuschera bilder
Fråga
Nyckelfras
Kan jag se bilderna på kameran?
Kan jag se mer information om bilderna?
Varför blinkar vissa delar på bilderna?
Hur blir jag av med bilder jag inte vill ha?
Kan jag radera flera bilder samtidigt?
Kan jag zooma in i en bild och kontrollera skärpan?
Kan jag skydda bilder så att de inte raderas av misstag?
Finns det möjlighet till automatisk uppspelning (”bildspel”)?
Kan jag se bilderna på TV?
Kan jag lägga till musik till ett bildspel?
Hur kopierar jag bilder till datorn?
Hur skriver jag ut bilder?
Kan jag skriva ut bilder utan en dator?
Kan jag skriva ut datum på bilderna?
Hur beställer jag kopior av professionell kvalitet?
Hur tar jag fram detaljer i skuggorna?
Kan jag ta bort röda ögon?
Kan jag beskära bilder i kameran?
Kan jag göra en svartvit kopia av en bild?
Kan jag göra en kopia med olika färger?
Kan jag göra små kopior av bilder?
Kan jag lägga ihop två bilder och göra en bild av dem?
Uppspelning på kameran
Bildinformation
Bildinformation, sammanfattning
Radering av individuella bilder
Radera
Uppspelningszoom
Skydda
Bildspel
Uppspelning på TV
Pictmotion
Ansluta till en dator
Skriva ut bilder
Skriva ut via USB
Tidstämpel, DPOF
Utskriftsinst.
D-lighting
Korrigering röda ögon
Beskär
Enfärgad
Filtereffekter
Liten bild
Bildöverlägg
Sida
61, 63
62–63
62–63
26, 65
74
64
65
75–77
66
75–77
67–68
69–73
69–73
71, 73
73
110
111
111
112
112
112–113
114–115
Index för frågorochsvar
ix
Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad
information tillgänglig online på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om
digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare.
Kontaktinformation finns på följande webbadress: http://nikonimaging.com/
x
Index för frågorochsvar
Introduktion
Tack för att du köpt Nikon D80 en digital spegelreflexkamera (SLR) med utbytbara objektiv. Syftet med
den här handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din digitala Nikon-kamera. Läs handboken noga
innan du börjar fotografera och ha den nära till hands när du använder kameran.
För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner:
Den här ikonen används för varningar och information som du bör läsa innan du använder
kameran, så att du undviker att skada den.
Den här ikonen används för tips och extrainformation som kan vara till hjälp när du använder
kameran.
Den här ikonen används för anmärkningar och
information som du bör läsa innan du använder
kameran.
Den här ikonen anger att ytterligare information
finns någon annanstans i handboken eller i
Snabbguiden.
Den här ikonen används för inställningar som du
kan justera med hjälp av kameramenyerna.
Den här ikonen används för inställningar som du
kan finjustera med hjälp av Custom-menyn.
Objektiv
Ett AF-S DX 18–135 mm f/3,5–5,6G ED Zoom-Nikkor-objektiv (
tionsändamål.
145) används i den här handboken för illustra-
1 2 3 4
5
9
1. Brännviddsskala
2. Fokusring
3. Brännviddsindikering
8
4. Monteringsindikering:
5. Bakre skydd: 11
6. CPU-kontakter: 117
7
11
6
7. A-M-lägesväljare (Automatiskt/Manuellt):
8. Zoomring: 21
9. Objektivskydd: 17, 19
11, 32
Introduktion
1
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmarna. Det här avsnittet kan vara
bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken.
Kamerahus
23 24
1
33
2
22
32
3
20
25
26
4
21
5
19
6
28
7
8
9
10
11
18
17
16
15 14
13
27
30
29
12
1 Inbyggd blixt......................................................................... 23, 40 21 Ögla för kamerarem..................................................................... 8
2 -knapp (blixtläge).................................................................. 40 22 AF-hjälpbelysning.............................................................. 28, 87
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
(blixtkompensation) ........................................................ 55
-knapp (gaffling) ...........................................................56–57
Infraröd mottagare .................................................................... 38
Objektivmonteringsindikering........................................... 11
Ögla för kamerarem.....................................................................8
Kontaktskydd ................................................................ 66, 67, 70
USB-kontakt ................................................................................... 67
Återställningsknapp............................................................... 129
DC-IN-kontakt för EH-5-AC-adapter
(som säljs separat)................................................................... 123
Videokontakt ................................................................................. 66
Fjärrkabelskontakt................................................................... 123
Fokuseringsreglage........................................................... 28, 32
Objektivlås ...................................................................................... 11
Objektivfäste.................................................................................. 11
Spegel...................................................................................106, 125
Knapp för skärpedjupskontroll .......................................... 49
Grepp................................................................................................. 21
Sekundär ratt......................................................................... 10, 91
FUNK-knapp .................................................................................. 92
Introduktion: Bli bekant med kameran
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Självutlösarlampa............................................................... 37, 38
Röda ögon-reduceringslampa........................................... 39
Avtryckare ............................................................................... 22, 23
Strömbrytare......................................................................... 11, 19
Belysningsreglage......................................................................... 3
-knapp (exponeringskompensation) ................... 54
z (återställningsknapp).......................................................... 44
-knapp (blixtläge) ................................................................. 36
Enbilds/serietagningsläge .................................................... 36
Självutlösare................................................................................... 37
Fjärrstyrningsläge....................................................................... 38
-knapp (AF-läge) .................................................................. 29
z (återställningsknapp).......................................................... 44
Kontrollpanel ................................................................................... 5
Tillbehörsskoskydd..................................................................119
Tillbehörssko (för blixtenhet som säljs separat) ....119
(skärpeplansmarkering) ............................................... 32
Rattläge .....................................................................47, 48, 49, 50
-knapp (mätningsläge) .................................................. 52
-knapp (format) ................................................................. 16
1
20 21
2
19
18
3
4
17
16
6
7
8
15
9
14
5
1
2
3
4
5
6
10
13
12
11
Ögonmussla .....................................................................................8
Ögonmussla ..................................................................... 6, 17, 21
Dioptrijustering ........................................................................... 17
-knapp (AE-L/AF-L)....................................................... 31, 94
Skydd för DK-5-ögonmussla...................................................8
Huvudratt ................................................................................ 10, 91
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lock till minneskortfack ......................................................... 15
Fokusväljarlås ................................................................................ 30
Åtkomstlampa för minneskort................................... 15, 23
-knapp .......................................................................................... 9
Spärr för batterilucka................................................................ 13
Batterilucka .................................................................................... 13
Multiväljare *
Stativgänga
-knapp (uppspelningszoom) ..................................... 64
QUAL-knapp (bildkvalitet/bildstorlek) .................... 34, 35
-knapp (tumnagel) ............................................................ 63
ISO-knapp (ISO-känslighet) ................................................. 43
-knapp (hjälp/skydd) .................................................. 9, 65
WB-knapp (vitbalans)............................................................... 58
-knapp (meny) ........................................................................ 9
-knapp (uppspelning) ............................................. 26, 61
Monitor........................................................................................ 9, 26
-knapp (radera)............................................................ 26, 65
-knapp (format).................................................................. 16
* Multiväljare
Du använder multiväljaren för att förflytta dig på menyerna och för att ange hur bildinformationen ska visas.
Visa mer fotoinformation
Flytta markören uppåt
Bildvisning (
61)
Menynavigering (
Visa föregående foto
Gå tillbaka till föregående meny
Avbryta
9)
Visa nästa foto
Visa en undermeny
Välj alternativet
Visa mer fotoinformation
Flytta markören nedåt
Hjälp
För hjälp beträffande aktuellt läge eller menyalternativ trycker du på
-knappen
längst ned i vänstra hörnet på monitorn. Hjälp visas när
-knappen trycks ned.
För att bläddra trycker du på uppåt eller nedåt på multiväljaren. Hjälp är tillgänglig
i
läge (auto) och i Digital Vari-program eller när en
ikon visas längst ned till
vänster på monitorn.
LCD-belysningen
Om du håller strömbrytaren i
läget aktiveras exponeringsmätarna och kontrollpanelens bakgrundsbelysning
(LCD-belysning), så att bildskärmen kan läsas av även i mörker. När du släpper strömbrytaren är belysningen tänd
så länge exponeringsmätarna är aktiva eller tills slutaren utlöses.
Introduktion: Bli bekant med kameran
3
Funktionsratten
D80 har följande elva fotograferingslägen:
Avancerade lägen (exponeringslägen)
Välj dessa lägen när du vill ha full kontroll över kamerainställningarna.
P —Programautomatik ( 47): Kameran väljer slutartid
och bländare, användaren styr andra inställningar.
S —Slutarstyrd bländarautomatik ( 48): Välj korta
slutartider för att frysa rörelser, och långa slutartider
för att antyda rörelse genom att skapa oskärpa.
A —Bländarstyrd tidsautomatik ( 49): Justera bländaren för att mjuka upp bakgrundsdetaljer, eller öka
skärpedjupet för att fokusera både huvudmotivet och
bakgrunden.
M—Manuell ( 50): Justera slutartiden och bländaren
efter önskemål och behov.
Sikta-och-knäpp-lägen (Digital Vari-Program)
Om ett Digital Vari-Program väljs, optimeras automatiskt inställningarna så att de passar vald scen,
och kreativ fotografering blir inte svårare än att vrida på funktionsratten.
—Automatisk ( 19): Kameran justerar automatiskt inställningarna för att ge bästra resultat på
enkelt ”sikta- och-knäpp”-sätt. Rekommenderas för
förstagångsanvändare av digitala kameror.
—Porträtt ( 24, 25): Ta porträtt med bakgrund i
mjukt fokus.
—Landskap ( 24, 25): Bevara detaljer i landskapsfoton.
4
Introduktion: Bli bekant med kameran
—Närbild ( 24, 25): Ta klara närbilder av blommor,
insekter och andra små föremål.
—Sport (
24, 25): Frys rörelser för dynamiska
sportbilder.
—Nattlandskap ( 24, 25): Ta landskapsbilder på
natten.
—Nattporträtt ( 24, 25): Ta porträtt mot svagt
upplyst bakgrund.
Kontrollpanel
1
2
11
3
10
4
9
8
12
23
13
22
14
21
20
15
5
6
7
1 Slutartid .................................................................................... 48, 50
2
3
4
5
6
7
8
Exponeringskompensationsvärde................................... 54
Blixtkompensationsvärde...................................................... 55
ISO-känslighet .............................................................................. 43
Finjustering vitbalans eller
färgtemperatur..................................................................... 58, 59
Antal bilder i gafflingsserien..................................... 56, 140
ISO-känslighetsindikator........................................................ 43
ISO AUTO-indikator ................................................................... 43
Batteriindikator ............................................................................ 19
Blixtsynkläge.......................................................................... 40, 41
Bildkvalitet....................................................................................... 34
Bildstorlek........................................................................................ 35
Vitbalansläge................................................................................. 58
Antal återstående exponeringar....................................... 19
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten är full ........................................................... 36
16
19
17
18
9 ”K” (visas när det återstår minne för
över 1 000 exponeringar)
10 Fotograferingsläge .................................................................... 36
Självutlösar/fjärrkontrollsläge ..................................... 37, 38
11 Bländare (f/-nummer)...................................................... 49, 50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Indikator för datorläge ............................................................ 68 21
Indikator för förinställd vitbalans ...................................... 60 22
23
Gafflingsteg.................................................................................... 56
Indikator för datoranslutning.............................................. 68
Exponeringskompensationsindikator ........................... 54
Blixtkompensationsindikator.............................................. 55
Indikator för flexibelt program........................................... 47
Fokusområde ........................................................................ 30, 87
AF-områdesläge.................................................................. 30, 87
AF-läge.............................................................................................. 29
Indikator för pågående gaffling ........................................ 56
Mätningsläge................................................................................ 52
Indikator för multiexponering............................................ 84
Indikator för svartvitt................................................................ 81
Ljudindikator................................................................................. 86
”Klockan är inte inställd”-indikator .....................103, 132
Gafflingsindikator....................................................................... 56
Minneskort med stor kapacitet
Om det finns tillräckligt mycket utrymme kvar på minneskortet för att spara tusen
bilder eller fler med de aktuella inställningarna, visas antalet återstående bilder i
tusental, avrundat nedåt till närmaste hundratal (1 260 bilder visas till exempel som
1,2 K).
Introduktion: Bli bekant med kameran
5
Sökarvisningen
1
6
När batteriet är helt urladdat eller inte isatt är sökardisplayen nedtonad. När du sätter i ett fulladdat batteri visas
sökarbilden som vanligt igen.
2
7
8
9 10 11
3
12
13
14
15 16
17
18
4
5
19
20 21
22
1 Rutnät (visas när På valts för Custom-inställning 8 14 Elektronisk, analog exponeringsvisning.......................50
(rutnätsdisplay)) ......................................................................89
Exponeringskompensation ..................................................54
2 8-mm referenscirkel för centrumvägd
15 Blixtkompensationsindikator...............................................55
ljusmätning.............................................................................52, 90 16 Exponeringskompensationsindikator............................54
3 ”Inget minneskort”-varning1.....................................15, 133 17 Antal återstående exponeringar .......................................19
Antal återstående bilder innan
4 Batteriindikator1 ...........................................................................19
minnesbufferten är full............................................................36
5 Indikator för svartvitt1 ..............................................................81
Indikator för förinställd vitbalans.......................................60
6 Fokusmarkeringar (fokusområde).....................19, 21, 30
Exponeringskompensationsvärde ...................................54
7 Fokusmarkeringar för normalstort fokusområde
8
9
10
11
12
13
(fokusområde).......................................................................21, 87
Fokusmarkeringar (fokusområde) för brett bildområde .....87
Fokusindikator...............................................................................22
FV-lås (blixtvärde)........................................................................94
Autoexponeringslås (AE)........................................................94
Slutartid.....................................................................................48, 50
Bländare (f/-nummer).......................................................48, 50
1. Kan döljas med Custom-inställning 9 (
18
19
20
21
22
Blixtkompensationsvärde ......................................................55
Indikator för datoranslutning ..............................................68
Blixt klar-indikator.......................................................................23
Auto ISO-känslighetsindikator............................................43
Batteriindikator.............................................................................19
Gafflingsindikator........................................................................56
”K” (visas när det återstår minne för
över 1 000 exponeringar) .........................................................5
89)
Kontrollpanelen och sökaren
Kontrollpanelens och sökarens svarstider och ljusstyrka kan variera beroende på omgivningens temperatur. Den
här typen av sökarbilder kan ge upphov till tunna linjer som strålar utåt från det valda fokusområdet. Detta är normalt och tyder inte på något fel.
6
Introduktion: Bli bekant med kameran
Medföljande tillbehör
MH-18a batteriladdare (
12)
MH-18a är avsedd för användning med medföljande EN-EL3e-batteri.
LADDNINGSLAMPA
Nätingång
Nätadapterkontakt
Stickkontakt (modellen varierar beroende på land)
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL3e (
12, 13)
EN-EL3e är avsett för användning med D80.
Negativ kontakt
Laddningsbara litiumjonbatterier från andra
tillverkare utan Nikon-hologrammet som
visas ovan kan störa kamerans normala
funktioner eller göra att batteriet överhettas,
antänds, brister eller läcker.
Signalkontakt
Positiv kontakt
Kontaktskydd
.
Använd bara tillbehör från Nikon
En kamera från Nikon håller mycket hög klass och innehåller komplexa elektroniska kretsar. Det är endast tillbehör
(objektiv, blixtar, batteriladdare, batterier och nätadaptrar) som har certifierats av Nikon för användning i Nikons
digitalkameror som är utformade och testade för att fungera enligt funktions- och säkerhetskraven för dessa elektroniska kretsar.
ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKONGARANTI OGILTIG.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Nikon-produkter om du vill ha mer information om tillbehör till din
Nikon-kamera.
Introduktion: Bli bekant med kameran
7
Kameraremmen
Fäst kameraremmen enligt bilden nedan.
BM-7 LCD monitorskydd
Ett genomskinligt plastlock medföljer kameran för att hålla monitorn ren
och skydda den när kameran inte används. Du fäster locket genom att föra
in den utskjutande delen överst på locket i motsvarande fördjupning ovanför monitorn på kameran (c) och trycker sedan på nederdelen av locket
tills det klickar på plats (d).
Du avlägsnar skyddet genom att hålla kameran stadigt och sedan försiktigt
dra nederdelen av locket utåt som du ser på bilden till höger.
DK-21 Ögonmussla
Innan skyddet till ögonmusslan DK-5 eller andra tillbehör sätts fast ( 122)
ska du ta bort ögonmusslan genom att placera fingrarna under flänsarna
på varje sida och föra av den som bilden till höger visar.
8
Introduktion: Bli bekant med kameran
Använda kamerans menyer
Du kan komma åt de flesta fotograferings-, bildvisnings- och inställningsalternativen via kamerans menyer. Du visar menyerna genom att trycka
på -knappen.
Sidolisten visar position i aktuell meny
Välj mellan Playback-, Foto-, Custom-,
Setup- och Retuscheringsmenyn (se
nedan)
En ikon visar den aktiva inställningen
för respektive alternativ
Om ”?”-ikonen visas kan du trycka
på -knappen när du vill visa hjälpinformation om ett alternativ.
Meny
Det aktuella menyalternativet markeras
Beskrivning
Playback
Justera bildvisningsinställningar och hantera foton (
Foto
Justera fotograferingsinställningar (
74).
Egna inställningar
Anpassa kamerainställningar (
Inställningar
Formatera minneskort och ange grundläggande kamerainställningar (
Retuschering
Skapa retuscherade kopior av befintliga foton (
79).
86).
101).
109).
Multiväljaren och OK-knappen används för att navigera i kameramenyerna.
Flytta markören uppåt
Öka ett värde
Gå tillbaka till föregående meny
Visa en undermeny
Flytta markören nedåt
Minska ett värde
Tryck på OK för att välja ett markerat aternativ.
Introduktion: Använda kamerans menyer
9
Så här ändrar du menyinställningarna:
1
2
Visa menyer.
Markera ikonen för den aktiva menyn.
3
Välj meny.
4
5
Placera markören i den valda menyn.
6
Markera ett menyalternativ.
7
Visa alternativen.
Markera ett alternativ.
Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
8
Välj alternativet.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta menyerna och återgå till fotograferingsläge (
Monitorn stängs av.
Använda funktionsrattarna
Huvudratten kan användas för att flytta markören uppåt och nedåt, medan den
sekundära ratten kan användas för att flytta markören åt vänster och höger. Den
sekundära ratten kan inte användas för att välja.
10
Introduktion: Använda kamerans menyer
19, 28).
De första stegen
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när objektivet tas bort.
1 Stäng av kameran.
2 Avlägsna det bakre skyddet från objektivet.
Ta bort kamerahuslocket.
3
Rikta in monteringsindikatorn på objektivet mot monteringsindikatorn på
kamerahuset, sätt objektivet i kamerans bajonettfattning och rotera det i
visad riktning tills det klickar på plats.
Om objektivet har en A-M- eller M/A-M-väljare väljer du A (autofokus) eller M/A (autofokus med manuell proritet).
Ta bort objektiv
Se till att kameran är avstängd innan du tar bort eller byter objektiv. Ta bort objektivet genom att trycka på och
hålla ned objektivlåsknappen samtidigt som du vrider objektivet medsols. Efter att du tagit bort objektivet sätter
du tillbaka kamerahuslocket och det bakre objektivskyddet.
Bländarring
Om objektivet är utrustat med en bländarring ( 45, 117), låser du bländaren vid den minsta inställningen (det
högsta f/-talet). Mer information finns i handboken till objektivet.
Introduktion: De första stegen
11
Ladda och sätta i batteriet
Det EN-EL3e-batteri som medföljer kameran är inte laddat. Ladda batteriet med hjälp av batteriladdaren MH-18a som också följer med kameran.
1 Ladda batteriet.
Liio
n
BA
TT
ER
Y
PA
CK
1.1 Ta bort kontaktskyddet från batteriet.
1.2 Anslut nätsladden till laddaren och ett eluttag.
1.3 Sätt i batteriet i laddaren. LADDNINGSLAMPAN blinkar när batteriet
laddas. Det tar drygt två timmar att ladda ett helt urladdat batteri.
1.4 Laddningen är klar när LADDNINGSLAMPAN slutar blinka. Avlägsna
batteriet från laddaren och koppla ur laddaren.
Laddningsbara EN-EL3e-litiumjonbatterier
EN-EL3e-batteriet delar information med kompatibla enheter. Kameran använder denna information för att visa
batteriets laddningsstatus i sex nivåer i kontrollpanelen och för att visa batteriets laddningstatus, återstående livslängd och antal bilder som tagits sedan batteriet senast laddades i inställningsmenyn Batteriinformation-display
( 107).
12
Introduktion: De första stegen
2 Sätt i batteriet.
2.1 Kontrollera att kameran är avstängd innan du öppnar luckan till
batterifacket.
2.2 Sätt i ett fulladdat batteri (se bilden till höger). Stäng luckan till
batterifacket.
Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och anmärkningarna på sid. ii–iii och 127–128 i den här handboken, samt eventuella varningar
och anvisningar från batteritillverkaren. Använd endast EN-EL3e-batterier. D80 är inte kompatibel med MS-D70 CR2batterihållaren eller med EN-EL3- eller EN-EL3a-batterier för D100, D70-serien eller D50-kameror.
Använd inte batteriet vid temperaturer under 0°C eller över 40°C. Under laddning bör temperaturen ligga mellan 5
och 35°C. Bäst resultat uppnås om batteriet laddas vid temperaturer över 20°C. Batterikapaciteten kan sjunka om
batteriet används vid temperaturer under den temperatur som batteriet laddades vid. Om batteriet laddas vid
temperaturer under 5°C, kan indikatorn för batteriets livslängd i batteriinformation-displayen visa tillfällig försämring.
Avlägsna batteriet
Stäng av kameran innan du tar bort batteriet. För att undvika att batteriet försämras ska du sätta tillbaka kontaktskyddet när batteriet inte används.
Introduktion: De första stegen
13
Grundläggande inställningar
Första gången du sätter på kameran visas dialogrutan för språkinställningar (se steg 1) på monitorn.
Följ stegen nedan för att välja språk och ställa in tid och datum.
1
2
Sätt på kameran.
3
Välj språk.
4
Visa en karta över världens tidszoner.
5
Välj den lokala tidszonen.
6
Visa sommartidsalternativ.
7
Markera På om sommartid gäller
effekt.
8
Visa datum-menyn.
Välj komponent genom att trycka multiväljaren åt vänster eller höger, och ändra inställningen genom att trycka multiväljaren uppåt
eller nedåt.
For att andra visningsordningen av ar, manad och dag,
ska du valja Varldstid > Datumformat fran Setupmenyn ( 103).
9
Ställ klockan och återgå till fotograferingsläge.
Monitorn stängs av automatiskt.
Använda kamerans menyer
Språkmenyn visas endast automatiskt första gången menyerna visas. Information om normal menyanvändning
finns i ”Använda kamerans menyer” ( 9–10).
14
Introduktion: De första stegen
Sätta i minneskort
Kameran lagrar bilder på SD-minneskort (Secure Digital) (säljs separat).
1 Sätta i ett minneskort.
1.1 Innan du sätter i eller tar ur minneskort ska du stänga av kameran
och öppna locket till minneskortsfacket.
1.2 För in minneskortet så som visas till höger tills det klickar på plats.
Åtkomstlampan för minneskortet tänds och lyser under cirka en
sekund. Stäng luckan till kortplatsen.
Framsida
1.3 Sätt på kameran. Om kontrollpanelen visar återstående antal bilder kan kortet användas.
Om meddelandet som visas till höger visas i monitorn formaterar
du kortet enligt beskrivningen i “Felmeddelanden och indikatorer i kameran” ( 133).
Åtkomstlampan
Ta inte bort batteriet eller koppla ur strömkällan när åtkomstlampan för minneskortet är tänd. Kortet kan skadas om
du inte följer denna föreskrift.
Skrivskyddsreglaget
SD-kort är utrustade med skrivskyddsreglage för att förhindra
förlust av data. När detta reglage är i ”låst” position visar kameran ett meddelande för att varna om att foton inte kan sparas
eller raderas och att minneskortet inte kan formateras.
Introduktion: De första stegen
15
måste formateras första gången de används i D80. För att
2 Minneskort
formatera mminneskortet sätter du på kameran och trycker på knapparna
(
och
) tills kontrollpanels- och sökardisplayerna
blinkar så som visas till höger. Om du trycker samtidigt på båda knapparna ännu en gång formateras kortet. Under formatering visas bokstäverna
i bildräknaren. Stäng inte av kameran eller ta ur
batteriet förrän formateringen är klar, monitorn stängts av och kontrollpanelen visar antalet återstående exponeringar.
Formatera minneskort
Formatera korten i kameran. Prestationen kan försämras om de formateras i datorn.
När du formaterar ett minneskort raderas alla fotografier och övrig information på kortet permanent. Glöm
inte att kopiera all information som du vill spara till en annan lagringsenhet innan du formaterar kortet.
Avlägsna minneskort
1. Kontrollera att åtkomstlampan inte lyser.
2. Stäng av kameran och öppna luckan till minneskortet.
3. Tryck in kortet för att mata ut det (c). Kortet matas ut tillräckligt långt
för att du ska kunna ta tag i det med fingrarna och sedan dra ut det (d).
Avstängd kamera
Om kameran är avstängd och det finns ett batteri och minneskort i kameran, visas
antalet återstående bilder på kontrollpanelen. Om det inte finns något minneskort
i kameran visas
på kontrollpanelen och en
-ikon i sökaren.
16
Introduktion: De första stegen
Justera sökarens fokus
Fotografierna ”ramas in” i sökaren. Kontrollera att bilden i sökaren är skarp innan du börjar fotografera.
Sökarfokus
Sökarfokus (dioptrier) kan justeras i intervallet -2–+1m-1. Korrigeringsobjektiv (säljs separat;
på –5—+3m-1.
122) ger dioptrier
1 Avlägsna objektivskyddet och sätt på kameran.
dioptrijusteringskontrollen tills fokusmarkeringarna är skarpa. Var
2 Vrid
försiktig när du använder dioptrijusteringskontrollen med ögat mot
sökaren, så att du inte råkar få fingret eller en nagel i ögat.
Fokusmarkeringar
Introduktion: De första stegen
17
Handledning
Fotografering och bildvisning
Handledningen beskriver grunderna i att ta och visa bilder i
läge (automatiskt) och i Digital VariProgram. Detta avsnitt utgår från att standardinställningarna för kameran används. Läs sid. 134 för
information om hur man återställer standardinställningarna.
Använd ett CPU-objektiv
läge (automatiskt) och Digital Vari-Program finns endast med CPU-objektiv. Om de här lägena väljs utan att ett
CPU-objektiv är anslutet fungerar inte slutaren.
Automätning av
För att minska batteriförbrukningen stängs sökardisplayen och indikatorerna för bländare och slutartid på kontrollpanelen av som standard, om inga åtgärder utförs under sex sekunder (automätning av). Tryck ned avtryckaren
halvvägs om du vill aktivera displayen.
6s
Ljusmätning på
Ljusmätning av
Genom att använda Custom-inställning 28 (Automätning - av;
exponeringsmätarna stängs av automatiskt.
18
Handledning
Ljusmätning på
99) kan du justera hur lång tid det tar innan
“Sikta-och-knäpp”-fotografering (
läge)
Det här avsnittet beskriver hur du tar foton i
(automatiskt) läge, ett automatiskt “sikta-och-knäpp”läge där de flesta inställningar styrs av kameran utifrån fotograferingsförhållandena.
1 Sätt på kameran.
1.1 Avlägsna objektivskyddet och sätt på kameran. Kontrollpanelen
och sökardisplayen tänds. Monitorn förblir avstängd under fotograferingen.
1.2 Kontrollera batterinivån i sökaren eller på kontrollpanelen.
Kontrollpanel
Sökare
Beskrivning
—
Batteriet är fulladdat.
—
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Ha fulladdade reservbatterier redo.
(blinkar)
(blinkar)
Avtryckaren har inaktiverats. Byt batteri.
Batterinivån visas inte när kameran drivs med en nätadapter (tillval).
1.3 Exponeringsräknaren på kontrollpanelen och i sökaren anger hur
många bilder som kan lagras på minneskortet. Kontrollera antalet
återstående bilder.
Om det inte finns tillräckligt mycket minne för att lagra fler foton
med de aktuella inställningarna, blinkar indikatorn som visas i bilden till höger. Du måste byta minneskort ( 15) eller ta bort bilder för att kunna ta fler foton ( 26, 65, 74).
Handledning: “Sikta-och-knäpp”-fotografering (
läge)
19
2 Välj
läge och välj autofokus.
2.1 Vrid funktionsratten till
.
2.2 Vrid fokuslägesväljaren till AF (autofokus).
inställningarna i kontrollpanelen. Standardinställningarna för
3 Kontrollera
nedan.
Alternativ
c
d
e
f
g
h
20
Standard
Blixtsynkroniseringsläge
Bildkvalitet
Bildstorlek
Fotograferingsläge
Autofokusläge
AF-områdesläge
Handledning: “Sikta-och-knäpp”-fotografering (
läge visas i listan
läge)
Auto
40
JPEG Normal
Stor
Enbildstagning
Automatval
Automatisk AF
34
35
36
29
30
4 ”Rama in” ett foto i sökaren. Monitorn förblir avstängd under fotograferingen.
4.1 Håll kameran som på bilden.
Hålla kameran
Fatta handgreppet med höger hand och låt kamerahuset eller objektivet
vila i vänster hand. Håll armbågarna lätt tryckta mot överkroppen och placera ena foten ett halvt steg framför den andra så att du står stadigt och
håller överkroppen stilla.
4.2 Komponera bilden så att huvudmotivet hamnar i något av de
elva fokusområdena i sökaren.
Fokusområde
Zooma in
Använda ett zoomobjektiv
Använd zoomringen för att zooma in motivet så att det fyller en stor del
av bilden, eller zooma ut för att öka området som syns på den färdiga bilden (välj längre brännvidder på brännviddsskaleindikeringen för att
zooma in, och kortare brännvidder för att zooma ut).
Zooma ut
Handledning: “Sikta-och-knäpp”-fotografering (
läge)
21
5 Fokus.
5.1 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera bilden. Kameran
kommer att välja fokusområde automatiskt. Om motivet är mörkt
kan det hända att blixten fälls upp och AF-hjälpbelysningen
tänds.
5.2 När fokuseringen är klar markeras valt fokusområde en kort stund, det piper till och fokusindikatorn (z) visas i sökaren (det piper inte om objektet rör på sig). Fokus låses när avtryckaren trycks ned halvvägs, och samtidigt visas antalet exponeringar som kan lagras i
minnesbufferten i sökaren.
Slutartid
Bländaröppning
Valt fokusområde
Fokusindikator
Slutartid
Fokusindikator
z
z
(blinkar)
Bländaröppning
Sökare
Buffringskapacitet
Kontrollpanel
Beskrivning
Motiv fokuserat.
Kameran kan inte använda autofokus för att fokusera motivet i fokusområdet.
Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två lägen. Kameran fokuserar när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du tar bilden genom att trycka ned avtryckaren hela vägen.
Fokus
22
Handledning: “Sikta-och-knäpp”-fotografering (
läge)
Ta foto
6 TaTryckfotot.ned avtryckaren hela vägen för att utlösa slutaren och ta bilden.
Åtkomstlampan bredvid luckan till minneskortsplatsen tänds. Vänta
med att mata ut minneskortet eller koppla från strömkällan tills lampan
slocknat och bildlagringen har slutförts.
7 Stäng av kameran när fotograferingen är klar.
Visning när kameran stängs av
När kameran stängs av visas antalet resterande exponeringar på kontrollpanelen
om det finns ett batteri och ett minneskort i kameran.
Den inbyggda blixten
Om det krävs extra belysning för korrekt exponering i
läge, fälls den inbyggda
blixten upp automatiskt när avtryckaren trycks ned halvvägs. Blixtens räckvidd
varierar beroende på bländare och ISO-känslighet ( 141). Ta bort motljusskydd
när blixten används. Om blixten fälls upp kan fotot endast tas när indikatorn för klar
blixt ( ) visas. Om indikatorn för klar blixt inte visas tar bort fingret från avtryckaren
och försöker sedan igen.
Du kan spara på batteriet när blixten inte används genom att fälla ned den. Tryck
bara lätt på blixtenheten tills den klickar på plats. Läs sid. 40 för mer information om
hur blixten används.
Handledning: “Sikta-och-knäpp”-fotografering (
läge)
23
Kreativ fotografering (Digital Vari-Program)
Utöver
har D80 sex Digital Vari-Program att välja mellan. När ett sådant program väljs, optimeras
automatiskt inställningarna så att de passar valt motiv, och kreativ fotografering inte svårare än att
vrida på funktionsratten.
Inställning
Porträtt
Landskap
Närbild
Sport
Nattlandskap
Nattporträtt
Beskrivning
För porträtt.
För natur- eller kulturlandskap.
För närbilder av blommor, insekter och andra små föremål.
För rörliga motiv.
För bilder med dåligt ljus eller nattbilder.
För porträtt i dåligt ljus.
Fotografera med Digital Vari-Program:
1 Vrid på funktionsratten för att välja ett Digital Vari-Program.
2 Komponera fotot, fokusera och ta bilden.
Fokusområde
Vid standardinställning väljer kameran fokusområde automatiskt på följande sätt.
• , , , och lägen: Kameran väljer fokusområde automatiskt.
•
läge: Kameran fokuserar på motivet mitt i fokusområdet. Andra fokusområden kan väljas med multiväljaren (
30).
•
läge: Kameran fokuserar kontinuerligt och följer motivet i mitten av fokusområdet när avtryckaren är nedtryckt
halvvägs. Om motivet flyttar sig från fokusområdet i mitten, fortsätter kameran att fokusera på grundval av information från andra fokusområden. Det första fokusområdet kan väljas med multiväljaren ( 30).
Den inbyggda blixten
Om det krävs extra belysning för korrekt exponering i
tiskt när avtryckaren trycks ned halvvägs.
24
,
eller
läge, fälls den inbyggda blixten upp automa-
Handledning: Kreativ fotografering (Digital Vari-Program)
Porträtt
Används för porträtt med mjuka, naturliga hudtoner. Om motivet är långt
från bakgrunden eller om ett teleobjektiv används, kommer bakgrundsdetaljerna att mjukas upp för att ge kompositionen en känsla av djup.
Landskap
Används för klara landskapsbilder. Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av automatiskt.
Närbilder
Används för närbilder av blommor, insekter och andra små föremål. Kameran fokuserar automatiskt på motivet mitt i fokusområdet. Stativ rekommenderas för att undvika oskärpa.
Sport
Korta slutartider fryser rörelser, vilket ger dynamiska sportbilder med tydliga huvudmotiv. Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs
av automatiskt.
Nattlandskap
Långa slutartider används för att få fram spännande bilder av nattliga
landskap. Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av automatiskt. Stativ rekommenderas för att undvika oskärpa.
Nattporträtt
Används för naturlig balans mellan huvudmotivet och bakgrunden i porträtt som tas i dålig belysning.
Handledning: Kreativ fotografering (Digital Vari-Program)
25
Grunder för bildvisning
Fotona visas automatiskt ca 4 sekunder efter att de tagits. Om inga foton
visas på monitorn kan bara det senaste fotot visas genom att du trycker
på
-knappen. Ytterligare foton kan visas om du vrider på huvudratten
eller trycker multiväljaren åt vänster eller höger. Tryck multiväljaren uppåt
eller nedåt för att visa högdagrar eller ytterligare bildtagningsinformation
om den aktuella bilden ( 62-63).
Om du vill avbryta bildvisningen och gå tillbaka till fotograferingsläget, trycker du ned avtryckaren halvvägs.
Ta bort bilder
Om du vill ta bort det foto som visas på monitorn trycker du på
-knappen. En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på
-knappen igen om du vill
ta bort bilden och återgå till bildvisningsläget. Om du vill stänga menyn
utan att radera några bilder trycker du på
-knappen.
26
Handledning: Grunder för bildvisning
Referens
Det här avsnittet kompletterar avsnittet Handledning och beskriver mer avancerade fotograferingsoch bildvisningsalternativ.
Mer om fotografering (alla lägen):
28
Fotografera ett motiv i rörelse eller fokusera manuellt
Justera bildkvalitet och bildstorlek
Ta en bild i taget, ta bildserier eller använda självutlösaren eller en fjärrkontroll
Använda den inbyggda blixten
Öka ISO-känsligheten vid dåliga ljusförhållanden
Återställa standardinställningarna
Läge P, S, A och M:
Fokus:
28
Bildkvalitet och storlek:
33
Välja fotograferingsläge:
36
Använda den inbyggda blixten:
40
ISO-känslighet:
43
Tvåknapps reset:
44
Läge P (programautomatik):
47
Läge S (slutarprioritet):
48
45
Låta kameran välja slutartid och bländare
Skapa rörelseoskärpa eller frysa motiv i rörelse
Välja om bakgrunden ska vara oskarp
Läge A (bländarstyrd tidsautomatik):
49
Välja slutartid och bländare manuellt
Läge M (manuell):
50
Exponering:
52
Vitbalans:
58
Välja en mätmetod, låsa exponeringen, justera exponeringen och blixtnivån
Naturlig färgåtergivning
Fotografering vid ovanliga ljusförhållanden
Se Meny-guiden för information om andra åtgärder som bara kan utföras i läge P, S, A och M. Här ingår anpassning
av skärpning, kontrast, färgmättnad och nyans (”Optimera bild”; 79) och skapande av multiexponeringar (”Multiexponering”; 84).
Mer om uppspelning:
61
Visa bilder på kameran
Se Meny-guiden för andra uppspelningsalternativ (
Ansluta till en TV, dator eller skrivare:
Visa bilder på TV
Kopiera bilder till en dator
Skriva ut bilder
Visa bilder på kameran:
61
74).
66
Visa bilder på TV:
66
Ansluta till en dator:
67
Skriva ut bilder:
69
Referens
27
Mer om fotografering (alla lägen)
Fokus
Fokus kan justeras automatiskt (se ”Autofokus,” nedan) eller manuellt ( 32). Användaren kan även
välja fokusområde för automatisk eller manuell fokusering ( 30) eller använda fokuslåset för att komponera om bilden efter fokusering ( 31).
Autofokus
Kontroller som används: Fokuslägesväljare
När fokuslägesväljaren är inställd på AF fokuserar kameran automatiskt när
avtryckaren trycks ned halvvägs. I enpunkts AF hörs ett pip när kameran
fokuserar. Det hörs inte något pip när AF-A väljs i
(sport) läget eller när
kontinuerlig serverautofokus används (observera att kontinuerlig serverautofokus kan väljas automatiskt när rörliga motiv fotograferas i autofokusläget AF-A ).
Om objektivet inte stöder autofokus eller om det inte går att fokusera
kameran med autofokus använder du manuell fokusering ( 32).
A-M-val/Autofokus med manuell prioritet
Om objektivet har ett A-M-val eller en A/M-M-väljare väljer du A (autofokus) eller M/
A (autofokus med manuell prioritet).
AF-hjälpbelysningen
Om motivet är dåligt belyst tänds AF-hjälpbelysningen automatiskt för att underlätta autofokuseringen när avtryckaren trycks ned halvvägs. AF-hjälpbelysningen
tänds inte i läge , eller eller om Av har valts som Custom-inställning 4 (AFhjälpljus;
87). Hjälpbelysningen har en räckvidd på cirka 0,5–3,0m. Använd ett
objektiv med brännvidden 24–200mm när du använder hjälpbelysningen och ta
bort motljusskyddet.
1—Signal (
86)
Det här alternativet kan användas för att sätta på eller stänga av högtalaren för pipsignalen.
28
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Fokus
Autofokusläge
Kontroller som används:
-knapp
Följande autofokuslägen är tillgängliga när fokuslägesväljaren är inställd på AF:
Autofokusläge
AF-A
AF-S
AF-C
Automatval
(standardinställning)
Enkelservoautofokus
Kontinuerlig servoautofokus
Beskrivning
Enkelservoautofokus väljs automatiskt när motivet är stillastående, och kontinuerlig servoautofokus används när motivet rör sig. Slutaren kan bara utlösas om kameran kan
fokusera.
För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks ned halvvägs. Slutaren kan
bara utlösas om fokusindikatorn visas.
För rörliga motiv. Kameran fokuserar kontinuerligt när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Bilder kan tas även om fokusindikatorn inte visas.
Välj autofokusläge genom att trycka på
ning visas.
-knappen tills önskad inställ-
AF-A
AF-C
AF-S
Så får du bra bilder med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som anges nedan. Avtryckaren kan inaktiveras om det inte
går att fokusera vid dessa förhållanden. Det kan också hända att fokusindikeringen (z) visas och en ljudsignal hörs,
så att slutaren kan utlösas även om motivet inte är i fokus. Om något av detta inträffar använder du manuell fokusering ( 32) eller fokuslåsning ( 31) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd. Komponera sedan
om bilden.
Kontrasten mellan motivet och
bakgrunden är svag eller obefintlig
Fokusområdet innehåller objekt på
olika avstånd från kameran
Exempel: Motivet har samma färg som bakgrunden.
Exempel: Motivet är i en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster
Fokusområdet innehåller både
mycket ljusa och mycket mörka
områden
Exempel: En rad fönster på en skyskrapa.
Exempel: Motivet ligger delvis i skugga.
Motivet är mindre än fokusområdet
Motivet innehåller många små
detaljer
Exempel: Fokusområdet innehåller både förgrundsmotiv
och avlägsna byggnader.
Exempel: Ett fält med blommor eller andra motiv som är
små eller lika ljusa.
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Fokus
29
Val av fokusområde
Kontroller som används: Multiväljare (monitor av)
Du kan välja mellan elva fokusområden som tillsammans täcker en mycket stor del av bilden. Med
standardinställningen väljer kameran fokusområde automatiskt eller fokuserar på motivet i mitten av
fokusområdet. Fokusområdet kan också väljas manuellt för att komponera bilden så att huvudmotivet
kan placeras nästan var som helst i bildrutan.
väljs fokusområdet automatiskt i läge ,
1 Vid, standardinställningar
, , och lägen. Om du vill aktivera manuellt fokusval i de här
lägena väljer du Specifikt omr. eller Dynamiskt omr. som Custominställning 2 (AF-omr.läge; 87).
Skjut fokusväljarlåset till läget ”z”. Därefter kan du använda multivälja2 ren
för att välja fokusområde.
multiväljaren för att välja fokusområde i sökaren eller på kon3 Använd
trollpanelen medan exponeringsmätarna är aktiva ( 18). Du kan
föra tillbaka fokusväljarlåset till läget ”L” (låst) när du har valt fokusområde för att förhindra att det valda fokusområdet ändras när du
trycker på multiväljaren.
Custom-inställningar
Custom-inställning 2 (AF-omr.läge; 87) styr kamerans val av fokusområde. Custom-inställning 3 (Mittersta AFomr; 87) styr fokusområdenas storlek och antal. Custom-inställning 18 (AE-L/AF-L; 94) avgör vilken AE-L/AFL-knapp som används för val av fokusområde. Custom-inställning 20 (Fokusområde; 94) avgör om ytterligare
fokusområden ska visas när användaren har kommit till de yttersta fokusområdena. Custom-inställning 21 (AFomr. bely ; 95) avgör om det aktiva fokusområdet markeras i sökaren.
30
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Fokus
Fokuslås
Kontroller som används: AE-L/AF-L-knapp (AF-A/AF-C)/avtryckarknapp (AF-S)
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter fokuseringen för att på så sätt fokusera på ett
motiv som inte kommer att finnas i fokusområdet i den slutgiltiga bildkompositionen. Fokuslås kan
också användas när det inte går att fokusera med autofokussystemet ( 29).
bilden så att motivet hamnar i det valda fokusområdet
1 Komponera
och tryck ned avtryckaren halvvägs för att starta fokuseringen.
att fokusindikatorn (z) visas i sökaren.
2 Kontrollera
AF-A- och AF-C-autofokuslägen ( 29)
Tryck på AE-L/AF-L-knappen för att låsa både fokus och exponering.
Fokus förblir låst så länge AE-L/AF-L-knappen är nedtryckt, även om du
tar bort fingret från avtryckaren.
AF-S-autofokuslägen ( 29)
Kameran låser fokus automatiskt och fokusindikatorn visas i sökaren. Fokus förblir låst så länge
avtryckaren är nedtryckt till hälften. Du kan också låsa fokus genom att trycka på AE-L/AF-L-knappen (se nedan).
En AE-L-ikon visas i sökaren.
3 Komponera om bilden och tryck på avtryckaren.
Fokus förblir låst mellan bildtagningarna så länge avtryckaren är nedtryckt halvvägs så att flera foton i
följd kan tas med samma fokusinställning. Fokus förblir också låst mellan bildtagningarna så länge AEL/AF-L-knappen är nedtryckt.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan fokuslåset är aktiverat. Om motivet flyttar
sig fokuserar du om på det nya avståndet.
Serietagningsläge (
36)
Tryck på AE-L/AF-L-knappen för att låsa fokus i serietagningsläget.
18—AE-L/AF-L (
94)
Det här alternativet styr AE-L/AF-L-knappens funktion.
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Fokus
31
Manuell fokusering
Kontroller som används: Fokuslägesväljare/objektivets fokusring
Manuell fokusering kan användas för objektiv som inte stöder autofokus
(Nikkor-objektiv utan AF) eller om önskat resultat inte kan uppnås med
autofokus ( 29). Om du vill fokusera manuellt ställer du fokuslägesväljaren på M och vrider objektivets fokusring tills bilden i sökaren är i fokus. Du
kan ta bilder när som helst, även om bilden inte är i fokus.
När du använder ett objektiv med stöd för A-M väljer du M vid manuell fokusering. Med objektiv som
stöder M/A (autofokus med manuell prioritet) kan fokus justeras manuellt när objektivet är inställt på
M eller M/A. Mer information finns i dokumentationen som medföljde objektivet.
Den elektroniska avståndsmätaren
Om objektivets största bländare är f/5.6 eller större kan fokusindikatorn i sökaren
användas för att kontrollera om önskad del av motivet i det valda fokusområdet är i
fokus eller inte. När motivet finns i det aktiva fokusområdet trycker du ned avtryckaren halvvägs och vrider objektivets fokusring tills fokusindikatorn (z) visas. Observera att om motivet är av en typ som autofokus inte fungerar optimalt för ( 29)
kan fokusindikatorn visas när motivet inte är i fokus. Kontrollera att bilden i sökaren
är i fokus innan du tar bilden.
Objektivets fokalplan
Du kan avgöra avståndet mellan motivet och kameran med hjälp av skärpeplansmarkeringen på kamerahuset. Avståndet mellan objektivets monteringsfläns (
11) och skärpeplanet är 46,5mm.
32
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Fokus
Bildkvalitet och storlek
Bildkvaliteten och bildstorleken avgör tillsammans hur mycket utrymme som krävs för varje bild på
minneskortet. Större bilder med högre kvalitet kan skrivas ut i större format men kräver också mer
minne, vilket innebär att det ryms färre bilder på minneskortet.
Bildkvalitet och storlek
Stor fil
JPEG Hög
Hög<Bildkvalitet>Låg
JPEG Normal
JPEG Basic
Liten fil
S
M
Liten<Bildstorlek>Stor
L
Ändringar av bildkvalitet och storlek avspeglas i antalet återstående exponeringar som visas på kontrollpanelen och i sökaren ( 19).
Bildkvalitet, bildstorlek och filstorlek
Information om hur många bilder som kan sparas på ett minneskort finns i bilagan (
138).
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Bildkvalitet och storlek
33
Bildkvalitet
Kontroller som används:
-knapp + huvudratt (monitor av)
Kameran stöder följande bildkvalitetsalternativ (visas i fallande ordning efter bildkvalitet och filstorlek):
Alternativ
NEF (RAW)
JPEG Hög
JPEG Normal
(standard)
JPEG Basic
NEF (RAW) +
JPEG Hög
NEF (RAW) +
JPEG Normal
NEF (RAW) +
JPEG Basic
Beskrivning
Komprimerade RAW-data från bildsensorn sparas direkt på minneskortet. Välj det här alternativet för bilder som ska bearbetas på en dator.
Bilderna komprimeras mindre än JPEG Normal, vilket ger högre kvalitet. Komprimeringsgrad:
ungefär 1:4.
Det bästa valet i de flesta situationer. Komprimeringsgrad: ungefär 1:8.
Mindre filstorlek som lämpar sig för e-post eller webben. Komprimeringsgrad: ungefär 1:16.
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en högupplöst JPEG-bild.
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en normalupplöst JPEG-bild.
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en lågupplöst JPEG-bild.
Du kan ställa in bildkvaliteten genom att trycka på QUAL-knappen och
vrida huvudratten tills önskad inställning visas på kontrollpanelen. Bildkvaliteten kan även ändras på Foto-menyn ( 81).
NEF (RAW)/NEF+JPEG
Capture NX (säljs separat; 123) eller den medföljande programvaran ViewNX krävs för visning av NEF (RAW)-bilder
på en dator. ViewNX kan installeras från den medföljande Software Suite cd-rom-skivan. När bilder som har tagits
med NEF (RAW) + JPEG Hög, NEF (RAW) + JPEG Normal eller NEF (RAW) + JPEG Basic visas på kameran, visas
endast JPEG-bilden. När bilder som har tagits med dessa inställningar tas bort raderas både NEF- och JPEG-bilderna.
Vitbalansgaffling ( 90) är inte tillgänglig när ett NEF (RAW)+JPEG alternativ väljs som bildkvalitet. När du väljer ett
NEF (RAW)+JPEG-alternativ avbryts vitbalansgafflingen.
34
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Bildkvalitet och storlek
Bildstorlek
Kontroller som används:
knapp + sekundär ratt (monitor av)
Bildstorleken mäts i antal pixlar (bildpunkter). Du kan välja mellan följande alternativ:
Bildstorlek
Storlek (pixlar)
Ungefärlig storlek vid utskrift med en upplösning på 200 dpi *
Stor (3872×2592/10,0 M)
3872×2592
49,2×32,9cm
(standard)
Mellan (2896×1944/5,6 M)
2896×1944
36,8×24,7cm
Liten (1936×1296/2,5 M)
1936×1296
24,6×16,5cm
* ”dpi” står för dots per inch (punkter per tum), ett mått på skrivarens upplösning. Bilder som skrivs ut med högre
upplösning blir mindre, och bilder som skrivs ut med lägre upplösning blir större.
Du kan ställa in bildstorleken genom att trycka på QUAL-knappen och vrida den sekundära knappen
tills önskad inställning visas på kontrollpanelen. Bildkvaliteten kan även ändras på Foto-menyn ( 81).
Lägg märke till att det valda alternativet för bildstorlek inte påverkar storleken på NEF-bilder (RAW).
NEF-bilder har storleken 3872×2592 pixlar när de visas på en dator.
Filnamn
Bilder lagras som bildfiler med namn i formatet ”DSC_nnnn.xxx”, där nnnn är ett fyrsiffrigt nummer mellan 0001 och
9999 som tilldelas automatiskt av kameran i stigande ordning, och xxx är något av följande tillägg med tre bokstäver: ”NEF” för NEF-bilder eller ”JPG” för JPEG-bilder. NEF- och JPEG-filer som lagras med inställningen ”NEF+JPEG”
har samma filnamn men olika filnamnstillägg. Små kopior som skapas med alternativet Liten bild på Retuscheramenyn har filnamn som börjar med ”SSC_” och slutar med filnamnstillägget ”.JPG” (till exempel ”SSC_0001.JPG”).
Bilder som sparas med andra alternativ på Retuschera-menyn har filnamn som börjar med ”CSC” (till exempel
”CSC_0001.JPG”). Bilder som sparas för Optimera bild > Egen > Färgläge med inställningen II (AdobeRGB) (
80) har namn som börjar med ett understreck (t.ex. “_DSC0001.JPG”).
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Bildkvalitet och storlek
35
Välja fotograferingsläge
Kontroller som används:
-knapp
Fotograferingsläget avgör hur bilderna tas: en i taget, flera i följd, med tidsinställd slutarfördröjning
eller med en fjärrkontroll.
Inställning
Enbildstagning
Beskrivning
Kameran tar en bild varje gång du trycker på avtryckaren. Åtkomstlampan lyser medan
bilden sparas. Nästa bild kan tas direkt om det finns tillräckligt med utrymme i minnesbufferten.
Kameran tar cirka tre bilder i sekunden1 medan avtryckaren är nedtryckt.
Används för självporträtt eller för att minska risken för skakningsoskärpa ( 37).
Serietagning
Självutlösare
Fjärrläge med förKräver fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat). Används för självporträtt ( 38).
dröjt svar
Fjärrläge med
Kräver fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat). Minskar risken för skakningsoskärpa ( 38).
snabbt svar
1.Genomsnittlig bildfrekvens med kontinuerlig servoautofokus, manuell exponering eller exponering med slutarprioritet, en slutartid på ½50 s eller kortare och minne kvar i minnesbufferten.
Välj ett fotograferingsläge genom att trycka på
-knappen tills önskad inställning visas.
Buffertstorlek
När avtryckaren är nedtryckt visar exponeringsräknaren i sökaren och på kontrollpanelen hur många bilder som kan lagras i minnesbufferten med de aktuella
inställningarna. Antalet uppdateras när bilderna överförs till minneskortet och mer
minne blir ledigt i bufferten. Om 0 visas är bufferten full och det tar längre tid att ta
bilder. Högst 100 bilder kan tas. Mer information finns i bilagan ( 138).
Lampan bredvid minneskortsfacket lyser medan bilder sparas på minneskortet. Du
får inte ta bort minneskortet eller ta bort eller koppla från strömkällan förrän lampan
har slocknat. Om du stänger av kameran medan det finns data kvar i bufferten stängs inte strömmen av förrän alla
bilder i bufferten har sparats.
36
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Välja fotograferingsläge
Självutlösare
Du kan använda självutlösaren för självporträtt eller för att minska risken för skakningsoskärpa.
1 Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig, jämn yta.
2 Tryck på knappen tills visas på kontrollpanelen.
bilden. Innan du tar en bild med blixten i läge P, S, A eller M ( 45), trycker du på
3 Komponera
knappen så att blixten fälls upp. Vänta sedan tills -indikatorn visas I sökaren ( 40). Självutlösaren stannar om blixten fälls upp efter det att självutlösaren har startat.
I andra lägen än M avlägsnar du ögonmusslan och sätter i den med4 följande
DK-5-ögonmusslan enligt bilden. På så sätt förhindrar du att
ljus som kommer in via sökaren påverkar exponeringen.
ned avtryckaren halvvägs för att fokusera, och tryck sedan ned
5 Tryck
avtryckaren helt för att starta självutlösaren. Självutlösarlampan börjar
blinka och ett pipande ljud hörs. Två sekunder innan bilden har tagits
slutar självutlösarlampan att blinka och pipljuden kommer med kortare mellanrum. Vid standardinställningarna utlöses slutaren tio sekunder efter det att självutlösaren har startat.
Självutlösaren startar inte om kameran inte kan fokusera eller i andra situationer där slutaren inte
kan utlösas.
Självutlösaren kan stoppas genom att ett annat fotograferingsläge väljs. Om du stänger av kameran
inaktiveras självutlösarläget, och enbilds- eller serietagningsläget återställs.
Bulb
I självutlösarläge motsvarar slutartiden
1—Signal (
cirka 1/10 s.
86)
Det här alternativet styr pipsignalen som hörs under nedräkningen för självutlösaren.
29—Självutlösare (
99)
Självutlösarfördröjningen kan ställas in på 2s, 5s, 10s (standardinställningen) eller 20s.
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Välja fotograferingsläge 37
Använda en fjärrkontroll
Använd fjärrkontrolen ML-L3 (säljs separat) för självporträtt (
123) eller fjärrstyrning av kameran.
Innan du använder fjärrkontrollen
Innan du använder fjärrkontrollen första gången måste du ta bort den genomskinliga isoleringsplasten för batterierna.
1 Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig, jämn yta.
2 Tryck på -knappen när du vill välja ett av följande lägen:
Inställning
Fjärrläge med
fördröjt svar
Fjärrläge med
snabbt svar
Slutaren utlöses ungefär 2s efter det att fjärrkontrollens avtryckare trycks ned.
Slutaren utlöses när fjärrkontrollens avtryckare trycks ned.
Kameran övergår i standbyläge. Vid standardinställningarna återställs enbilds- eller serietagningsläget om du inte gör något på ungefär en minut.
bilden. Om autofokus är på kan kamerans avtryckare användas för att ställa in fokus,
3 Komponera
men slutaren kan bara utlösas med avtryckaren på fjärrkontrollen.
I andra lägen än M avlägsnar du ögonmusslan och sätter i den med4 följande
DK-5-ögonmusslan enligt bilden. På så sätt förhindrar du att
ljus som kommer in via sökaren påverkar exponeringen.
sändaren på ML-L3 mot den infraröda mottagaren på kameran
5 Rikta
och tryck på avtryckaren på ML-L3. I fjärrläge med fördröjt svar tänds
självutlösarlampan cirka två sekunder innan slutaren utlöses. I fjärrläge med snabbt svar blinkar självutlösarlampan när slutaren har
utlösts. Om du väljer AF-A eller AF-S i autofokusläge ( 29) återgår
kameran till standbyläge utan att slutaren utlöses om det inte går att
fokusera. Slutaren utlöses i manuellt fokuseringsläge om AF-C väljs i
autofokusläge, eller om kameran redan har fokuserats med hjälp av avtryckaren (se steg 3).
Fjärrkontrolläget kan inaktiveras genom att ett annat fotograferingsläge väljs. Enbilds- eller serietagningsläget återställs om kameran stängs av eller om inget görs på cirka en minut.
38
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Välja fotograferingsläge
Använda den inbyggda blixten
Om blixten behövs svarar kameran inte på avtryckaren på ML-L3 förrän blixten har laddats. I läge , ,
och
börjar blixten laddas när fjärrläget med fördröjt eller snabbt svar väljs. När blixten är laddad fälls den upp automatiskt vid behov när avtryckaren på ML-L3 trycks ned. I läge P, S, A och M avbryts tvåsekunderstimern om blixten
fälls upp under tvåsekundersnedräkningen i fjärrläget med fördröjt svar. Vänta tills blixten har laddats, och starta
sedan om timern genom att trycka på avtryckaren på ML-L3.
I blixtsynkroniseringslägen som stöder röda ögon-reducering tänds röda ögon-reduceringslampan cirka en
sekund innan slutaren utlöses. I fjärrläge med fördröjt svar blinkar self-timer-lampan i två sekunder och lyser sedan
med fast sken i en sekund innan slutaren utlöses.
1—Signal (
86)
Det här alternativet styr pipsignalerna som hörs när fjärrkontrollen används.
30—Fjärrstyrning på tid (
99)
Välj hur länge kameran ska vara kvar i standbyläge innan fjärrstyrningsläget inaktiveras.
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Välja fotograferingsläge 39
Använda den inbyggda blixten
Kameran stöder en rad olika blixtlägen för fotografering av dåligt belysta motiv eller motiv i motljus.
Använda den inbyggda blixten:
,
,
, och
lägen
1 Välj önskat läge genom att vrida funktionsratten.
2 Tryck på -knappen och vrid tills önskat blixtläge visas på kontrollpanelen (
41).
3 Ta bilder. Blixten fälls upp vid behov när avtryckaren trycks ned halvvägs och avfyras när en bild tas.
Använda den inbyggda blixten: Läge P, S, A och M
1 Välj önskat läge genom att vrida funktionsratten.
2 Tryck på -knappen så att blixten fälls upp.
3 Tryck på -knappen och vrid tills önskat blixtläge visas på kontrollpanelen (
41).
4 Välj en mätmetod och ställ in exponeringen.
5 Ta bilder. Blixten avfyras när du tar en bild.
Fälla ned den inbyggda blixten
Du kan spara på batteriet när blixten inte används genom att försiktigt
trycka ned den tills den klickar på plats.
40
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Använda den inbyggda blixten
Blixtläge
Det aktuella blixtläget visas på kontrollpanelen enligt bilden nedan.
blixten är avstängd.
visas när
: Röda ögon-reducering
Används för porträtt. Röda ögon reduceringslampan tänds innan blixten avfyras och reducerar ”röda ögon”.
: Av
Blixten avfyras inte ens när belysningen är svag eller motivet är i motljus.
AUTO: Automatisk blixt
När belysningen är svag eller motivet är i motljus fälls blixten upp automatiskt när avtryckaren
trycks ned till hälften och avfyras vid behov. Om den här knappen inte visas fälls blixten bara
upp när -knappen trycks ned.
LÅNGSAM: Långsam synk
Slutartiden förlängs automatiskt för att bakgrundsbelysningen ska återges på natten eller vid
svag belysning. Används för att ta med bakgrundsljus i porträttbilder.
BAKRE: Synk med andra ridån
Blixten utlöses precis innan slutaren stängs (se anmärkning följande sida). Om ikonen inte
visas avfyras blixten så snart slutaren öppnas.
Vilka blixtlägen som är tillgängliga beror på vilket läge som har valts med funktionsratten.
,
,
Auto
Auto+
röda ögonreducering
Auto+lång synkronisering
Av
Auto+
lång synkronisering+
röda ögonreducering
Av
P, A
S, M
Upplättningsblixt
Upplättningsblixt
Andra
ridån+ lång
synkronisering*
Röda ögonreducering
Röda
ögonreducering
Långsam
synk+
röda ögonreducering
Synk med
andra ridån
Långsam
synk
* LÅNGSAM visas när du släpper huvudratten.
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Använda den inbyggda blixten
41
Den inbyggda blixten
Används med CPU-objektiv med 18–300millimeters brännvidd eller objektiv utan CPU med 18–200millimeters
brännvidd ( 118. Observera att automatisk styrning av blixtnivån bara är tillgänglig med CPU-objektiv). Avlägsna
motljusskydd så att det inte uppstår några skuggor. Objektiv som skymmer sikten mellan röda-ögon-reduceringslampan och motivet kan störa röda ögon-reduceringen. Blixtens närgräns är 60cm och den kan inte användas i
makroområdet för makrozoomobjektiv.
Om blixten avfyras i serietagningsläget (
36) tas bara en bild varje gång avtryckaren trycks ned.
Avtryckaren kan tillfälligt inaktiveras för att skydda blixten när den har använts till flera bilder i rad. Blixten kan
användas igen efter en kort paus.
I bilagan finns mer information om den inbyggda blixten, inklusive blixtstyrning, slutarsynkroniseringstider och
räckvidd. Information om blixtenheter som säljs separat (Speedlight) finns i ”Blixtenheter (säljs separat)” ( 119).
Information om användning av FV-låset finns i ”FV-lås” ( 92).
Bakre ridå-synkronisering
Blixten avfyras normalt sett när slutaren öppnas (”främre ridå-synkronisering”, se nedan till vänster). Vid bakre ridåsynkronisering, utlöses blixten precis innan slutaren stängs, vilket skapar en effekt i form av en ljusström bakom
motiv i rörelse.
Främre ridå-synkronisering
22—Inbyggd blixt (
Bakre ridå-synkronisering
95)
Välj hur den inbyggda blixten ska avfyras.
26—Inställningsblixt (
98)
Förhandsgranska effekterna av blixten.
42
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Använda den inbyggda blixten
ISO-känslighet
Kontroller som används:
knapp + huvudratt (monitor av)
”ISO-känslighet” är den digitala motsvarigheten till filmkänslighet. Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för exponeringen, vilket ger möjlighet till kortare slutartider eller mindre bländare.
Du kan välja en ISO-känslighet mellan ungefär ISO 100 och ISO 1600 i steg motsvarande 1/3EV. Värden
över 1600 visas som HI 0.3 (motsvarande ISO 2000), HI 0.7 (motsvarande ISO 2500) och HI 1.0 (motsvarande ISO 3200).
(automatisk) och Digital Vari-programlägena har också en Auto-inställning
som gör att ISO-känsligheten kan ställas in automatiskt i förhållande till motivets belysning. Standardinställningen för
(automatisk) och Digital Vari-programlägena är Auto, medan standardinställningen för lägena P, S, A och M är 100.
Du kan välja ISO-känslighet genom att trycka på ISO-knappen och vrida huvudratten tills önskad
inställning visas på kontrollpanelen. ISO-känsligheten kan även ändras på Foto-menyn ( 83).
Hög ISO NR (
83)
Ju högre ISO-värde, desto större är risken att bilderna innehåller ”brus” i form av slumpmässigt placerade pixlar i
starka färger. Bilder som tas med en högre ISO-känslighet än ISO 1600 innehåller sannolikt märkbart brus. Alternativet Hög ISO NR på Foto-menyn kan användas för att minska bruset vid ISO-känsligheter på 400 eller mer.
7—ISO-auto (
88)
Det här alternativet kan användas för att aktivera automatisk styrning av ISO-känsligheten i läge P, S, A och M. Känslighet för H 0.3, H 0.7 och H 1.0 är inte tillgängliga när ISO-auto är aktiverat.
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/ISO-känslighet
43
Tvåknapps reset
-knappen +
Kontroller som används:
-knappen
Kamerainställningarna I listan nedan kan återställas till standardvärdena
genom att knapparna
och hålls ned samtidigt i mer än två sekunder (de här knapparna är markerade med en grön prick). Kontrollpanelen
stängs av tillfälligt när inställningarna återställs. Custom-inställningarna
påverkas inte.
Alternativ
Standard
Fotograferingsläge (
36–39)
Bildkvalitet (
34, 81)
JPEG Normal
Bildstorlek (
35, 81)
Stor
ISO-känslighet (
Auto
100
Vitbalans
58–60, 82) *
Auto
29)
AF-A
Fokusområde (
30) †
Mitten
Håll AE-lås (
52)
53)
56–57)
Blixtexponeringskompensation ( 55)
FV-lås(
Autofokusläge (
92–93)
Av
±0
±0 ‡
±0
Av
Blixtsynkroniseringsläge
( 40–42)
,
,
Automatisk synk på
främre ridå
Auto långsam synk
Matrix
P, S, A, M
Synk på främre ridå
Av
Multipla exponeringar
( 84–85)
Av
* Finjusteringar återställs till 0, och Välj färgtemperatur återställs till 5000K.
† Fokusområdet visas inte om Automatisk AF väljs
som Custom-inställning 2 (AF-omr.läge).
‡ Antalet bilder återställs till noll. Gafflingsstegen återställs till 1EV (exponerings- eller blixtgaffling) eller 1
(vitbalansgaffling).
Standardinställningar
En lista över standardinställningar finns i bilagan (
44
Standard
47)
Exponeringskompensation
( 54)
Gaffling (
P, S, A, M
Mätning (
Flexibelt program (
43, 83)
, Digital Vari-program
(
Alternativ
Enbildstagning
134-137).
Referens: Mer om fotografering (alla lägen)/Tvåknapps reset
Läge P, S, A och M
Läge P, S, A och M ger möjlighet att styra en rad avancerade inställningar, inklusive exponering (
vitbalans och bildoptimering. Varje läge ger olika grad av kontroll över slutartid och bländare:
Inställning
P
S
A
M
52),
Beskrivning
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för optimal exponering. Rekommenderas
Programautomatik
för ögonblicksbilder och i andra situationer där det inte finns tid att ändra kamerain( 47)
ställningarna.
Automatisk slutarAnvändaren väljer en slutartid, och en lämplig bländare väljs automatiskt. Används för
prioritet ( 48)
att skapa rörelseoskärpa eller frysa motiv i rörelse.
Bländarstyrd tidsauto- Användaren väljer en bländare, och en lämplig slutartid väljs automatiskt. Används för
matik ( 49)
att göra bakgrunden oskarp eller för att fokusera på både förgrund och bakgrund.
Användaren styr både slutartiden och bländaren. Ställ in slutartiden på ”bulb” eller ”--”
Manuell ( 50)
för långtidsexponeringar.
Bländarring
Om du använder ett CPU-objektiv som är utrustat med en bländarring ( 117), låser du bländaren vid den minsta inställningen (det högsta f/-talet). Typ G-objektiv är inte utrustade med bländarring.
Objektiv utan CPU kan bara användas i exponeringsläget M, då bländaren kan ställas in manuellt med bländarringen
(i andra lägen inaktiveras slutarutlösningen). Kamerans exponeringsmätare, den automatiska styrningen av ISOkänslighet och en rad andra funktioner kan inte användas ( 117).
Custom-inställningar
Använd Custom-inställning 7 (ISO-auto; 88) för att aktivera automatisk styrning av ISO-känsligheten i läge P, S, A
och M. Custom-inställning 10 (EV-steg;
89) avgör storleken av stegen vid exponeringsstyrning. Custom-inställning 15 (Manövervreden;
91) avgör huvudrattens och den sekundära rattens roller vid inställning av slutartid
och bländare.
Referens: Läge P, S, A och M
45
Exponering
Bildernas exponering (ljushet) bestäms av mängden ljus som faller på bildsensorn (CCD:n) medan slutaren är
öppen. Två faktorer avgör exponeringen: slutartiden och bländaren.
Med bländare avses storleken på den öppning som ljuset passerar genom. Ju större bländare, desto mer ljus passerar genom öppningen, och desto ljusare blir bilden. Mindre bländare ger mindre ljus och mörkare bilder. Kameran
visar bländaren i ”f/-tal”: ju högre f/-tal desto mindre bländare.
Slutartiden bestämmer hur länge slutaren är öppen. Ju längre slutartid desto längre tid utsätts bildsensorn för ljus,
och desto ljusare blir bilden. Kortare slutartider innebär att bildsensorn utsätts för ljus under kortare tid, vilket ger
mörkare bilder.
Förhållandet mellan slutartid och bländare kan jämföras med att fylla ett glas med vatten från en kran. Vattnet som
behövs för att fylla glaset är då den mängd ljus som behövs för en optimal exponering. Om vattnet rinner över kanten på glaset blir bilden överexponerad. Om glaset inte fylls med vatten blir bilden underexponerad. Hur mycket
kranen öppnas är bländaren, och hur länge kranen är öppen är slutartiden. Om du öppnar kranen mer fylls glaset
snabbare, och om du öppnar kranen mindre tar det längre tid att fylla glaset.
Precis som ett glas kan fyllas på olika lång tid med olika kraninställningar kan olika kombinationer av slutartid och
bländare ge samma exponering. Resultaten är emellertid mycket olika: korta slutartider och stora bländare gör rörliga objekt skarpa och ger mjuka detaljer i bakgrunden, medan långsamma slutartider och små bländare gör rörliga objekt oskarpa och framhäver detaljer i bakgrunden.
Kort slutartid (1/1,600 s)
Lång slutartid (1s)
Liten bländare (f/36)
Stor bländare (f/3)
(Kom ihåg: ju högre f/-tal desto mindre bländare.)
46
Referens: Läge P, S, A och M
Läge P (programautomatik)
I det här läget anpassas slutartid och bländare för optimal exponering i de flesta situationer. Läget
rekommenderas för ögonblicksbilder och andra situationer då du vill låta kameran välja slutartid och
bländare.
Så här tar du bilder i läget Programautomatik:
1 Vrid funktionsratten till P.
2 Komponera fotot, fokusera och ta bilden.
Flexibelt program
I läget P, kan du välja olika kombinationer av slutartid och bländare genom
att vrida huvudratten (”flexibelt program”). Vrid huvudratten åt höger för
att få stor bländare (dvs. mindre f/-tal) med en suddigare bakgrund eller för
att få snabbare slutartider som ”fryser” snabba rörelser. Vrid huvudratten åt
vänster för att få en liten bländare (dvs. större f/-tal) med större skärpedjup
eller långsammare slutartider som ger skärpa åt snabba rörelser. Alla kombinationer ger samma exponering. En indikator visas på kontrollpanelen
så länge flexibelt-programmet är aktiverat. Om du vill återställa standardinställningarna för slutartid och bländare vrider du huvudratten tills indikatorn försvinner, välj ett annat läge eller stäng av kameran.
Slutartid: 1/250s
Bländare: f/8
Slutartid: 1/2000 s
Bländare: f/2.8 (stor bländare)
Exponeringsprogrammet för läge P återges i bilagan (
139).
Referens: Läge P, S, A och M/Läge P (programautomatik)
47
Läge S (slutarprioritet)
I läget Slutarprioritet väljer du en slutartid mellan 30s och ¼000 s och sedan justeras bländaren automatiskt för optimal exponering. Använd långa slutartider om du vill återge rörelser genom oskärpa,
och korta slutartider om du vill ”frysa” rörelser.
Så här tar du bilder i läget Slutarprioritet:
1 Vrid funktionsratten till S.
2 Vrid huvudratten för att välja önskad slutartid.
3 Komponera fotot, fokusera och ta bilden.
Slutartid: 1/1600s
Slutartid: 1s
Blinkande slutartid
I “Felmeddelanden och indikatorer i kameran” (
“
” blinkar vid visning av slutartider.
48
132) finns information om vad du gör om “
Referens: Läge P, S, A och M/Läge S (slutarprioritet)
” eller
Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)
I läget Bländarstyrd tidsautomatik väljer du en bländare mellan objektivets minsta och största värden,
varefter kameran justerar slutartiden för optimal exponering. Små bländare (höga f/-tal) ökar skärpedjupet så att både huvudmotivet och bakgrunden är i fokus. Stora bländare (låga f/-tal) ger mjuka
detaljer i bakgrunden.
Så här tar du bilder i läget Bländarstyrd tidsautomatik:
1 Vrid funktionsratten till A.
2 Vrid den sekundära ratten för att välja önskad bländare.
3 Komponera fotot, fokusera och ta bilden.
Skärpedjup
”Skärpedjupet” är det område bakom och framför fokuspunkten där objekt verkar vara i fokus. Stora bländare (låga
f/-tal) minskar skärpedjupet så att objekt bakom och framför huvudmotivet blir oskarpa. Små bländare (höga f/-tal)
ökar skärpedjupet och tar fram detaljer i bakgrunden och förgrunden. (Observera att skärpedjupet även påverkas
av andra faktorer, till exempel brännvidden och fokusavståndet). Ett kort skärpedjup används ofta i porträtt för att
göra bakgrunden oskarp, medan ett långt skärpedjup används i landskapsfotografier för att både förgrund och
bakgrund ska vara i fokus.
Om du vill förhandsgranska skärpedjupet håller du ned skärpedjupskontrollen.
Objektivet bländas ned till det aktuella bländarvärdet så att du kan förhandsgranska
skärpedjupet i sökaren.
Referens: Läge P, S, A och M/Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)
49
Läge M (manuell)
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartiden och bländaren. Slutartiden kan ställas in på värden mellan 30s och 1/4,000 s. Du kan också låta slutaren vara öppen under obegränsad tid (
).
Den största och minsta bländaren beror på objektivet.
Så här tar du bilder i läget för manuell exponering:
1 Vrid funktionsratten till M.
huvudratten för att välja slutartid och den sekundära ratten för att välja bländare. Kontrol2 Vrid
lera exponeringen på de elektroniska och analoga exponeringsindikatorerna (se nedan).
3 Komponera fotot, fokusera och ta bilden.
Slutartid: 1/60 s, Bländare: f/4,5
Elektronisk, analog exponeringsvisning
Om du har monterat ett CPU-objektiv och väljer en annan slutartid än
kan du i området för elektronisk,
analog exponeringsvisning på kontrollpanelen och i sökaren se om bilden kommer att bli under- eller överexponerad vid de aktuella inställningarna. Beroende på vilket alternativ du väljer för Custom-inställning 10 (EV-steg;
89), visas över- eller underexponeringen i steg om 1/3EV eller ½EV. Om gränserna i exponeringsmätsystemet överskrids blinkar indikatorn.
EV-steg inställt på ”1/3-steg”
EV-steg inställt på ”1/2-steg”
Optimal exponering
50
Underexponerad med 1/3EV
Underexponerad med ½EV
Överexponerad med mer än 2EV
Överexponerad med mer än 3EV
Referens: Läge P, S, A och M/Läge M (manuell)
Långtidsexponeringar
Slutartiderna ”bulb” och “--” kan användas för långtidsexponeringar av rörliga ljuskällor, stjärnor, nattlandskap och fyrverkerier. Använd stativ och en fjärrkontroll ( 123) eller fjärrkabel ( 123) (säljs
separat) för att undvika skakningsoskärpa.
Slutartid
Beskrivning
Slutaren är öppen medan avtryckaren är nedtryckt.
Kräver fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) ( 123). Välj läge M, slutartiden ”bulb” och fjärrläge
med fördröjt eller snabbt svar ( 38). Slutaren öppnas när avtryckaren på fjärrkontrollen trycks
ned och förblir öppen i trettio minuter eller tills avtryckaren trycks ned igen.
Slutartid: 35s, Bländare: f/25
Använd ett fulladdat batteri eller en AC-adapter (säljs separat) för att strömmen ska räcka tills exponeringen är klar. Det kan uppstå brus vid långa exponeringar. Välj därför På för alternativet Brusreducering på Foto-menyn ( 83).
Referens: Läge P, S, A och M/Läge M (manuell)
51
Exponering
Mätning
Kontroller som används:
-knapp + huvudratt
Mätmetoden avgör hur exponeringen ställs in i kameran. Du kan välja mellan följande alternativ:
Metod
3D-färgmatris II
Centrumvägd
Spot
Beskrivning
Rekommenderas i de flesta situationer. En stor del av bilden mäts och exponeringen
ställs in för naturliga resultat utifrån fördelningen av ljushet, färg, avstånd och komposition.
Hela bilden mäts, men mitten prioriteras. Klassisk mätmetod vid porträttfotografering.
Rekommenderas vid användning av filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor) över
1× ( 122).
Kameran analyserar en cirkel på 3,5 mm i diameter (ca 2,5% av bilden). Cirkeln centreras i det aktiva fokusområdet, vilket gör det möjligt att mäta motiv som inte är i mitten
(om ett objektiv utan CPU används eller om Automatisk AF väljs som Custom-inställning 2 [ 87] analyseras fokusområdet i mitten). Ger korrekt exponering av motivet
även om bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare.
Välj en mätmetod genom att trycka på
12—Centrumvägd (
-knappen och vrida huvudratten tills önskat läge visas.
90)
Det här alternativet styr storleken på området med störst betydelse vid centrumvägd mätning. Standardinställningen är 8mm.
3D-färgmatrismätning II
Vid matrixmätning ställs exponeringen in med hjälp av en 420-segments RGB-sensor. Använd ett objektiv av typ G
eller D för resultat som inkluderar områdesinformation (3D-färgmatrixmätning II;
117). När andra CPU-objektiv
används ingår inte 3D-områdesinformation (färgmatrixmätning II).
52
Referens: Läge P, S, A och M/Exponering
Autoexponeringslås
Kontroller som används: AE-L/AF-L-knapp
Använd autoexponeringslås för att komponera om bilden efter exponeringsmätningen:
Välj läge P, S eller A och välj centrumvägd mätning eller spotmätning (exponeringslåset har
1 ingen
effekt i läge M. Läge
och Digital Vari-programläge rekommenderas inte , eftersom centrumvägd mätning och spotmätning inte är tillgängliga.i dessa lägen). Om du använder centrumvägd mätning väljer du det mittersta fokusområdet med muktiväljaren ( 30).
bilden så att motivet hamnar i det valda fokusområdet
2 Komponera
och tryck ned avtryckaren halvvägs. Med avtryckaren nedtryckt halvvägs och motivet placerat i fokusområdet trycker du på AE-L/AF-Lknappen för att låsa exponeringen.
En AE-L-indikator visas i sökaren så länge exponeringslåset är aktiverat.
Håll ned AE-L/AF-L-knappen, komponera om bilden och tryck på
3 avtryckaren.
Justera slutartid och bländare
När exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar justeras utan att de uppmätta värdena för exponeringen påverkas.
Inställning
Inställning
Programautomatik
Slutarprioritet
Bländarstyrd tidsautomatik
Slutartid och bländare (flexibelt program;
Slutartid
Bländaröppning
47)
De nya värdena kan bekräftas i sökaren och på kontrollpanelen. Observera att mätmetoden inte kan ändras så
länge exponeringslåset är aktiverat (eventuella mätändringar börjar gälla när låset inaktiveras).
18—AE-L/AF-L (
94)
Det här alternativet styr AE-L/AF-L-knappens funktion.
19—AE-lås (
94)
Det här alternativet avgör om avtryckaren låser exponeringen.
Referens: Läge P, S, A och M/Exponering
53
Exponeringskompensation
Kontroller som används:
-knapp + huvudratt
Exponeringskompensationen används för att ändra exponeringen från det föreslagna värdet, så att
bilderna blir ljusare eller mörkare. Den är effektivast när den används med centrumvägd mätning eller
spotmätning ( 52).
Exponeringskompensation kan användas i läge P, S och A. (I läge M påverkas bara exponeringsinformationen som visas på den elektroniska, analoga exponeringsindikatorn. Slutartid och bländare ändras
inte.)
Tryck på
-knappen och vrid huvudratten tills önskat värde visas på
kontrollpanelen. Du kan ställa in exponeringskompensationen till värden
mellan –5EV (underexponering) och +5EV (överexponering) i steg om
1
/3EV. I allmänhet bör du välja positiva värden om du vill att motivet ska bli
ljusare och negativa värden om du vill att det ska bli mörkare.
Vid andra värden än ±0 visas en -ikon när du släpper
-knappen. Det
aktuella värdet för blixtexponeringskompensation visas i sökaren när du
trycker på
-knappen.
+2.0EV
–0.3EV
–1EV
Ingen exponeringskompensation
+1EV
Du kan återställa normal exponering genom att ställa in exponeringskompensationen på
±0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.
10—EV-steg (
89)
Använd det här alternativet för att ställa in stegvärdet för exponeringskompensation på ½EV.
11—Exponeringskomp. (
89)
Om du vill kan du ställa in exponeringskompensationen utan att trycka på
54
Referens: Läge P, S, A och M/Exponering
-knappen.
Blixtexponeringskompensation
Kontroller som används:
-knapp + sekundärratt
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från den föreslagna nivån, så att huvudmotivet
blir mörkare eller ljusare i förhållande till bakgrunden. Du kan öka blixteffekten för att göra huvudmotivet ljusare eller minska uteffekten för att undvika oönskade högdagrar eller reflexer.
Tryck på
( )-knappen och vrid den sekundära ratten tills önskat
värde visas på kontrollpanelen. Du kan ställa in blixtkompensationen på
värden mellan –3EV (mörkare) och +1EV (ljusare) i steg om 1/3EV. I allmänhet bör du välja positiva värden om du vill att motivet ska bli ljusare och
negativa värden om du vill att det ska bli mörkare.
Vid andra värden än ±0 visas en
ikon när du släpper
( ) knappen. Det aktuella värdet för blixtkompensation visas i sökaren när du
trycker på knappen.
–0.3EV
+0.7EV
Du kan återställa normal blixteffekt genom att ställa in blixtkompensationen på ±0.0. Blixtexponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.
Använda blixtexponeringskompensation med externa blixtar
Blixtexponeringskompensation kan även användas med SB-800-, SB-600-, SB-400- och SB-R200-blixtar (säljs separat).
10—EV-steg (
89)
Använd det här alternativet för att ställa in stegvärdet för blixtkompensation på ½EV.
Referens: Läge P, S, A och M/Exponering
55
Gaffling
Kontroller som används:
-knapp + rattar
Vid gaffling varieras de valda inställningarna automatiskt något vid varje bild. Den inställning som
berörs väljs med Custom-inställning 13 (Auto BKT inställd; 90); Nedan antar vi att AE & blixt väljs
för att variera exponeringen och blixtnivån. Andra alternativ kan användas för att variera exponeringen eller blixtnivån var för sig eller för att gaffla vitbalansen.
på
1 Tryck
tre).
-knappen och vrid hhuvudratten för att välja antal bilder I gafflingsserien (två eller
Antal bilder
Förloppsindikator
på
2 Tryck
2.0EV.
-knappen och vrid den sekundära ratten för att välja gafflingssteg mellan 0.3EV och
Gafflingssteg
Förstå gafflingsvisningen
Antal bilder
Förloppsindikator
Beskrivning
3 bilder: oförändrad, negativ, positiv
2 bilder: oförändrad, positiv
2 bilder: oförändrad, negativ
Gafflingsprogram
En lista över gafflingsprogram finns i bilagan (
10—EV-steg (
140).
89)
Använd det här alternativet för att ställa in stegvärdet för blixtgaffling på ½EV.
14—Auto BKT-ordning (
91)
Det här alternativet kan användas för att ändra gafflingsordningen.
56
Referens: Läge P, S, A och M/Exponering
fotot, fokusera och ta bilden. Blixtnivå och exponering
3 Komponera
varieras för varje bild. Vid standardinställningarna tas den första bilden
med aktuella värden för exponerings- och blixtkompensation och följande bilder med ändrade värden. Om gafflingsserien består av tre bilder dras gafflingssteget bort från de aktuella värdena i den första
bilden och läggs till i den tredje. De ändrade värdena kan vara högre
eller lägre än de maximala och minimala värdena för exponering och
blixtkompensation. Den ändrade slutartiden och bländaren visas på
kontrollpanelen och i sökaren.
En förloppsindikator för gafflingen visas på kontrollpanelen så länge
gafflingsfunktionen är aktiverad.
segmentet försvinner från indikatorn när den oförändrade bilden tas,
-indikatorn försvinner när
bilden med det negativa steget tas och
-indikatorn försvinner när
bilden med det positiva steget tas.
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på -knappen och vrider huvudratteb tills antalet bilder i
gafflingsserien är noll och
inte längre visas på kontrollpanelen. Det program som användes
senast återställs nästa gång gaffling aktiveras.
Exponeringsgaffling
Kameran modifierar exponeringen genom att variera slutartid och bländare (programautomatik), bländare (slutarprioritet) eller slutartid (bländarstyrd tidsautomatik, läget för manuell exponering). Om du väljer På som Custominställning 7 (ISO-auto;
88), justeras ISO-känsligheten automatiskt för optimal exponering när gränserna i
kamerans exponeringsmätsystem överskrids. Vid exponeringsgaffling ändras inte slutartiden förrän kameran har
ändrat ISO-känsligheten.
Exponerings- och blixtgaffling
I serietagningsläge görs en paus i fotograferingen efter det antal bilder som har angetts i gafflingsprogrammet. Om
du väljer
eller Digital Vari-programlägen avbryts gafflingen och återupptas när läge P, S, A eller M väljs. Exponerings- och blixtgaffling avbryts när WB-gaffling väljs som Custom-inställning13 (Auto BKT inställd; 90).
Återuppta exponerings- eller blixtgaffling
Om minneskortet fylls innan alla bilder i serien har tagits, kan du återuppta fotograferingen från nästa bild i serien
när du har bytt minneskort eller när du har raderat bilder för att frigöra utrymme på minneskortet. Om kameran
stängs av innan alla bilder i serien har tagits, fortsätter gafflingen från nästa bild i serien när kameran sätts på.
Referens: Läge P, S, A och M/Exponering
57
Vitbalans
Kontroller som används: WB-knapp + huvudratt (monitor av)
Vitbalansen säkerställer att färgerna inte påverkas av ljuskällans färg. Automatisk vitbalans rekommenderas för de flesta ljuskällor, men vid behov kan andra värden väljas beroende på vilken typ av ljuskälla
det rör sig om. Du kan välja mellan följande alternativ:
Alternativ
Auto
Glödlampa
Lysrör
Direkt solljus
Blixt
Moln
Skugga
Välj färgtemperatur
Förinspelad vitbalans
Beskrivning
Vitbalansen ställs in automatiskt. Rekommenderas i de flesta situationer.
Används vid glödlampsbelysning.
Används vid lysrörsbelysning.
Används för motiv i direkt solljus.
Används med den inbyggda blixten eller fristående Nikon-blixtar (säljs separat).
Används vid fotografering i molnigt väder.
Används för motiv i skugga.
Välj färgtemperatur från en lista med värden ( 59).
Använd ett grått eller vitt motiv eller en befintlig bild som referens för vitbalansen ( 59).
Du kan välja ett värde för vitbalansen genom att trycka på WB-knappen och vrida huvudratten tills
önskad inställning visas på kontrollpanelen. Vitbalansen kan även ändras på Foto-menyn ( 82).
Finjustering av vitbalans
Kontroller som används: WB-knapp + sekundär ratt
(monitor av)
Vid andra inställningar än (Välj färgtemperatur) och PRE (Förinspelad vitbalans), kan vitbalansen “finjusteras” med ±3 i steg om ett. Välj lägre värden om du vill att bilden ska bli lite gulare eller
rödare, högre värden om du vill ge bilden en blåaktig ton.
Tryck på WB-knappen och vrid den sekundära ratten tills önskad inställning visas på kontrollpanelen.
Under fotograferingen visas andra inställningar än ±0 på kontrollpanelen
enligt bilden till höger.
58
Referens: Läge P, S, A och M/Vitbalans
Välja färgtemperatur
Kontroller som används: WB-knapp + sekundärratt
(monitor av)
Vid inställningen
(Välj färgtemperatur) kan du välja färgtemperatur
genom att trycka på WB-knappen och vrida den sekundära ratten tills önskat värde visas på kontrollpanelen. Färgtemperaturen kan även väljas på
Foto-menyn ( 82).
Förinspelad vitbalans
Den förinspelade vitbalansen kan användas när önskade resultat inte kan uppnås vid andra inställningar eller för att vitbalansen ska stämma med värdet som använts i en tidigare bild. Förinspelad vitbalans kan definieras med någon av två metoder:
Metod
Direkt mätning
Kopiera från en befintlig
bild
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt referensobjekt placeras i samma belysning som kommer
att användas vid fotograferingen och vitbalansen fastställs automatiskt ( 60).
Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet (
82).
Välj färgtemperatur
Ta en testbild för att försäkra dig om att den valda färgtemperaturen passar ljuskällan. Det är inte säkert att du uppnår önskat resultat med blixt eller lysrörsbelysning. Välj (Blixt) eller
(Lysrör) istället.
Färgtemperatur
Hur en ljuskällas färg uppfattas beror på betraktaren och andra förhållanden. Färgtemperaturen är ett objektivt
mått på ljuskällans färg och definieras utifrån den temperatur som ett föremål skulle behöva hettas upp till för att
utstråla ljus på samma våglängder. Medan ljuskällor med en färgtemperatur på 5 000–5 500K uppfattas som vita,
uppfattas ljuskällor med en lägre färgtemperatur, t.ex. glödlampsljus, som gul- eller rödaktiga. Ljuskällor med en
högre färgtemperatur uppfattas som blåaktiga. Färgtemperaturerna för olika vitbalansinställningar återfinns i bilagan ( 140).
13—Auto BKT inställd (
90)
Det här alternativet kan användas för att skapa en serie bilder med ”gaffling” av det aktuella vitbalansvärdet.
Referens: Läge P, S, A och M/Vitbalans
59
Mäta ett värde för förinspelad vitbalans
ett vitt eller grått referensobjekt i samma belysning som kommer att användas vid foto1 Placera
graferingen. Ett gråkort kan användas som referens i studiomiljöer. Använd inte exponeringskompensation.
2 Tryck på WB-knappen och vrid huvudratten tills
visas på kontrollpanelen.
WB-knappen snabbt och tryck sedan på knappen tills indikatorerna börjar blinka som på
3 Släpp
bilden till höger. Om du vill avbryta åtgärden utan att mäta ett nytt värde för vitbalans trycker du
på WB-knappen.
att referensobjektet fyller sökaren och tryck ned avtryckaren
4 Sehelatillvägen.
Kameran mäter ett värde för vitbalans och detta värde
används när du väljer förinspelad vitbalans. Ingen bild sparas.
Om du vill avbryta åtgärden utan att mäta ett nytt värde för vitbalans
trycker du på WB-knappen.
det gick att mäta ett värde för vitbalans blinkar indikatorerna som
5 Om
på bilden till höger i cirka sex sekunder innan kameran återgår till
fotograferingsläge. (Om du vill återgå till fotograferingsläget innan
indikatorerna slutar blinka trycker du ned avtryckaren halvvägs.) Vitbalansen ställs automatiskt in på det uppmätta värdet.
Om indikatorerna blinkar som på bilden till höger gick det inte att
mäta vitbalansen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till steg
4 och mäta vitbalansen igen.
60
Referens: Läge P, S, A och M/Vitbalans
Mer om uppspelning
Visa bilder på kameran
Om du vill visa bilder på monitorn trycker du på knappen
. Bilder som har tagits i stående orientering (på ”höjden”) visas också
stående. Se bilden till höger.
Följande åtgärder kan utföras i helskärmsvisning:
Om du vill
Använd
Beskrivning
Visa ytterligare
bilder
eller
Tryck multiväljaren åt höger eller vrid huvudratten åt höger om du vill
visa bilder i den ordning de har sparats. Tryck multiväljaren åt vänster
eller vrid huvudratten åt vänster om du vill visa bilder i omvänd ordning.
Visa
bildinformation
eller
Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt eller vrid den sekundära ratten
om du vill se information om den aktuella bilden ( 62).
Zooma in bilden
Radera bilder
Skydda bilder
Visa småbilder
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
Retuschera bilder
Auto bildrotering (
Avtryckare
eller
108)/Rotera hög (
Zooma in den aktuella bilden ( 64).
Radera den aktuella bilden ( 65).
Skydda den aktuella bilden ( 65).
Visa flera bilder ( 63).
Om du vill stänga av monitorn och återgå till fotograferingsläget
trycker du ned avtryckaren halvvägs eller trycker på
-knappen.
Visa menyer ( 74).
Skapa en retuscherad kopia av den aktuella bilden ( 109).
75)
Med de här alternativen bestämmer du om bilder som har tagits i stående orientering ska roteras vid visning på
monitorn.
6—Bildvisning (
88)
Välj om bilder ska visas när de tas.
27—Monitor Av (
98)
Välj hur länge monitorn ska vara på innan den stängs av automatiskt för att spara ström.
Referens: Mer om uppspelning/Visa bilder på kameran 61
Bildinformation
Bildinformation visas ovanpå bilder som visas i helskärmsvisning. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt
eller vrid den sekundära ratten för att gå igenom följande information: Grundläggande
information↔Fotograferingsdata sida 1↔Fotograferingsdata sida 2↔Retuscheringshistoria (endast
retuscherade kopior)↔Högdagrar↔RGB Histogram↔Grundläggande information.
Grundläggande information
1 Skyddsstatus ......................................65
2 Retuscheringsindikator ............109
3 Bildnummer/sammanlagt
antal bilder
4 Mappnamn.........................................75
5
6
7
8
9
Bildkvalitet .......................................... 34
Tagningsdatum .....................14, 103
Tagningstid ..............................14, 103
Filnamn................................................. 35
Bildstorlek............................................ 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fotograferingsdata sida 1
1
2
3
4
5
6
Skyddsstatus ......................................65
Retuscheringsindikator ............109
Kameranamn
Mätning.................................................52
Slutartid.........................................48, 50
Bländare........................................49, 50
7
8
9
10
11
Läge........................................................ 45
Exponeringskompensation ..... 54
Brännvidd............................................... 1
Blixtläge................................................ 40
Bildnummer/sammanlagt
antal bilder
1
2
3
4
6
8
10
5
7
9
11
Fotograferingsdata sida 2
1
2
3
4
5
Skyddsstatus ......................................65
Retuscheringsindikator ............109
Bildoptimering 1 ...............................79
ISO-känslighet 2 ................................43
Vitbalans
finjustering av vitbalans..............58
6 Bildstorlek/
7
8
9
10
11
12
Färgtonskompensation .............. 80
Skärpning............................................ 80
Färgläge/nyans ................................ 80
Mättnad................................................ 80
Bildkommentar 3 ...........................104
Bildnummer/sammanlagt
antal bilder
1
2
3
5
7
9
11
4
6
8
10
12
bildkvalitet...................................34, 35
1.Filternamnet visas om bilden har tagits med det filteralternativ som har
valts för Optimera bild>Svartvitt>Custom.
2.Visas med rött om ISO-känsligheten har ändrats från det valda värdet
genom ISO-auto.
3.Bara de första tretton bokstäverna visas.
Retuscheringshistoria 1
1 Skyddsstatus ............................................................................................................................. 65
2 Retuscheringsindikator ....................................................................................................109
3 Retuscheringshistorik: Visar vilka ändringar som har gjort av bilden med
1
2
3
alternativenpå Retuschering-menyn (
109), med början från den
senaste ändringen...............................................................................................................109
4 Bildnummer/sammanlagt antal bilder
1.Visas om bilden har skapats med alternativen på Retuschering-menyn.
4
62
Referens: Mer om uppspelning/Visa bilder på kameran
Högdagrar
Högdagrar är de ljusaste delarna av bilden. Detaljer kan gå förlorade (”frätas ur”) i överexponerade
delar av högdagrar.
1 2
3
1 Skyddsstatus ............................................................................................................................. 65
2 Retuscheringsindikator ....................................................................................................109
3 Bildmarkeringar (områden i bilden som är överexponerade) markeras
med en blinkande kantlinje
4 Bildnummer/sammanlagt antal bilder
4
RGB Histogram
Ett histogram är ett diagram som visar tonfördelningen i bilden. Den vågräta axeln visar pixlarnas ljushet, med mörka pixlar till vänster och ljusa pixlar till höger. Den lodräta axeln visar antalet pixlar med
olika ljushet i bilden. Observera att kamerahistogram kan skilja sig från histogram som visas i bildbehandlingsprogram.
1 2
1 Skyddsstatus ......................................65 5 Histogram för grön kanal
2 Retuscheringsindikator ............109 6 Histogram för blå kanal
4
3 Histogram (alla kanaler)
7 Bildnummer/sammanlagt
5
antal bilder
4 Histogram för röd kanal
6
3
7
Visa flera bilder: Visning av småbilder
Om du vill visa bilder på ”kontaktkartor” med fyra eller nio bilder
trycker du på
-knappen i helskärmsvisning. Följande åtgärder
kan utföras i småbildsvyn:
Om du vill
Använd
Visa fler bilder per
sida
Visa färre bilder per
sida
Markera
bilder
Visa den markerade bilden i helskärmsvisning.
Radera bilder
Skydda bilder
Återgå till fotograferingsläge
Visa menyer
Beskrivning
Öka antalet bilder som visas från en (helskärmsvisning) till fyra eller
från fyra till nio.
Minska antalet bilder som visas från nio till fyra eller från fyra till en
(helskärmsvisning).
Använd multiväljaren om du vill markera bilder. Vrid huvudratten om
du vill flytta markören uppåt eller nedåt, och vrid den sekundära ratten om du vill flytta markören åt vänster eller höger.
Visa den markerade bilden i tumnagelsvisning.
Avtryckare
eller
Radera den aktuella bilden ( 65).
Skydda den aktuella bilden ( 65).
Om du vill stänga av monitorn och återgå till fotograferingsläget
trycker du ned avtryckaren halvvägs eller trycker på
-knappen.
Visa menyer ( 74).
Referens: Mer om uppspelning/Visa bilder på kameran 63
Ta en närmare titt: Uppspelningszoom
Tryck på
-knappen om du vill zooma in en bild i helskärmsvisning. Följande åtgärder kan utföras:
Om du vill
Zooma in och ut
Använd
/
Visa andra områden
i en bild
Vrid huvudratten om du vill visa samma område i andra bilder med
samma zoomvärde.
Visa andra bilder
Avbryta zoomningen
Radera bilder
Skydda bilder
Återgå till fotograferingsläge
Visa menyer
64
Beskrivning
Tryck på
om du vill zooma in maximalt ungefär 25× (stora bilder), 19×
(mellanstora bilder) eller 13× (små
bilder). Tryck på
om du vill zooma
ut. Tryck multiväljaren uppåt, nedåt, åt
vänster eller åt höger medan bilden är
inzoomad, om du vill se delar av bilden
som inte syns på monitorn. Håll ned
multiväljaren för att snabbt visa andra delar av bilden. Navigeringsfönstret visas när zoomvärdet ändras. Området som syns i monitorn
omges av en gul ram.
Återgå till helskärmsvisning
Avtryckare
eller
Radera den aktuella bilden ( 65).
Skydda den aktuella bilden ( 65).
Om du vill stänga av monitorn och återgå till fotograferingsläget
trycker du ned avtryckaren halvvägs eller trycker på
-knappen.
Visa menyer ( 74).
Referens: Mer om uppspelning/Visa bilder på kameran
Skydda bilder från radering
I helskärms-, zoom- och småbildsvisning kan
-knappen användas för att skydda bilder så att de inte
raderas av misstag. Skyddade filer kan inte raderas med
-knappen eller alternativet Radera på
Playback-menyn och har DOS-status ”skrivskyddad” vid visning på en Windows-dator. Observera att
även skyddade filer raderas när minneskortet formateras ( 102).
Tryck på
-knappen om du vill skydda bilden som visas i helskärms- eller zoomvisning eller är markerad i listan med småbilder. Bilden markeras med en
-ikon.
Tryck på
-knappen när bilden visas i helskärms- eller zoomvisning eller är markerad i listan med
småbilder, om du vill ta bort skyddet från bilden så att den kan raderas. Om du vill ta bort skyddet från
alla bilder i den eller de mappar som är markerade för Uppspelningsmapp trycker du ned knapparna
och
samtidigt i ungefär två sekunder.
Radering av enskilda bilder
Tryck på
-knappen om du vill radera bilden som visas i helskärms- eller zoomvisning eller är markerad i listan med småbilder. Någon av följande dialogrutor visas. Tryck på
-knappen igen om du vill
radera bilden. Tryck på vilken annan knapp som helst om du vill avbryta åtgärden utan att radera bilden.
Radera (
74)
Det här alternativet kan användas för att radera flera bilder.
Referens: Mer om uppspelning/Visa bilder på kameran 65
Ansluta till en TV, dator eller skrivare
Visa bilder på TV
Den medföljande EG-D2-audio/videokabeln (A/V) kan användas för att ansluta kameran till en TV eller
videobandspelare för uppspelning eller inspelning. Bakgrundsmusik i Pictmotion-bildspel ( 75) spelas upp i TV-högtalarna.
1 Välj lämpligt videoläge (
103).
av kameran. Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur
2 Stäng
A/V-kabeln.
3 Anslut A/V-kabeln enligt bilden.
Anslut till videoenheten
Ljud (vit)
Videokontakt
Video (gul)
Anslut till
kameran
4 Sätt på TV:n på videokanalen.
på kameran. Under uppspelningen visas bilderna på TV:n eller
5 Sätt
spelas in på videobandet. Kameramonitorn förblir avstängd.
Använd en AC-adapter
Vi rekommenderar att du använder en EH-5-AC-adapter (säljs separat) vid längre uppspelning.
När EH-5-adaptern är ansluten stängs monitorn av efter tio minuter, och exponeringsmätarna
förblir på under obestämd tid.
66
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Visa bilder på TV
Ansluta till en dator
I det här avsnittet beskrivs hur kameran ansluts till en dator med den medföljande USB-kabeln UC-E4.
När kameran har anslutits kan programvara som Nikon Transfer (medföljer) eller programvara från
Nikon som säljs separat, exempelvis Camera Control Pro 2 eller Camera Control Pro, användas för att
kopiera bilderna till datorn eller för att fjärrstyra kameran.
Innan du ansluter kameran
Installera Nikon Transfer från den medföljande installations-cd:n med programvara (mer information
finns i Snabbguide). Försäkra dig om att batteriet är fulladdat så att överföringen inte avbryts. Om du
är tveksam laddar du batteriet innan du ansluter kameran. Alternativt kan du använda nätadaptern
EH-5/EH-5a (säljs separat).
Innan du ansluter kameran väljer du alternativet USB på kamerans Setupmeny och väljer ett USB-alternativ enligt beskrivningen nedan.
Datorns operativsystem *
Windows Vista (32-bitars Home Basic/Home
Premium/Business/Enterprise/Ultimate)
Windows XP (Home Edition/Professional)
Mac OS X, version 10.3.9 eller 10.4.10
Windows 2000 Professional
USB
Välj MTP/PTP eller
Mass Storage
Välj Mass Storage †
* Gå till någon av webbplatserna i listan på sidan x om du vill ha den senaste informationen om operativsystem
som stöds.
† Välj INTE MTP/PTP. Om du väljer MTP/PTP medan kameran är ansluten visas maskinvaruguiden i Windows.
Avsluta guiden genom att klicka på Avbryt, koppla från kameran och välj Mass Storage.
Ansluta USB-kabeln
1 Starta datorn.
2 Stäng av kameran.
den bifogade USB-kabeln UC-E4 så som du ser i bilden. Hantera kontakterna varsamt och
3 Anslut
sätt in dem rakt. Anslut kameran direkt till datorn. Anslut inte kabeln via ett USB-nav eller -tangentbord.
USB-kontakt
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Ansluta till en dator 67
på kameran. Datorn kommer att upptäcka kameran automatiskt
4 Sätt
och visa Nikon Transfer. Om du väljer Mass Storage för USB visas
indikatorerna till höger på kontrollpanelen och i sökaren. (När du väljer MTP/PTP visas de normala fotograferingsindikatorerna.)
bilder till datorn enligt anvisningarna i onlinehjälpen till Nikon Transfer. Om du vill se
5 Överför
onlinehjälpen startar du Nikon Transfer och väljer Nikon Transfer Hjälp på menyn Hjälp i
Nikon Transfer.
Om du väljer MTP/PTP för USB kan du stänga av kameran och dra ut USB-kabeln när överfö6 ringen
är klar. Om du väljer Mass Storage måste du först koppla bort kameran från datorn enligt
beskrivningen nedan.
Windows Vista/Windows XP
Klicka på ikonen ”Säker borttagning av maskinvara” i Aktivitetsfältet
( ) och välj Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet.
Windows 2000 Professional
Klicka på ikonen ”Koppla från eller mata ut maskinvara” i Aktivitetsfältet ( ) och välj Stoppa USB Mass Storage Device.
Mac OS X
Dra kameravolymen (”NIKON D80”) till Papperskorgen.
Observera att Nikon Transfer automatiskt kommer att ta bort
kameran från systemet när överföringen är klar.
Under överföringen
Stäng inte av kameran och dra inte ut USB-kabeln medan överföringen pågår.
Camera Control Pro 2 och Camera Control Pro
Camera Control Pro 2 och Camera Control Pro (båda säljs separat;
123) kan
användas för att styra kameran från en dator. Innan du ansluter kameran måste du
ställa kamerans USB-alternativ ( 104) på MTP/PTP. När Camera Control Pro körs
visas
i stället för antalet återstående exponeringar.
68
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Ansluta till en dator
Skriva ut bilder
Du kan skriva ut bilder med någon av följande metoder:
• Anslut kameran till en skrivare och skriv ut JPEG-bilder direkt från kameran (se nedan).
• Sätt i kamerans minneskort i en skrivare som är utrustad med ett kortfack (mer information
finns i handboken till skrivaren). Om skrivaren stöder DPOF ( 134), kan du välja bilder för
utskrift med hjälpa av Utskriftsinst. ( 73).
• Ta med kamerans minneskort till en fotofirma som skriver ut digitala bilder. Om fotofirman
har utrustning som stöder DPOF kan du välja bilder för utskrift med hjälp av Utskriftsinst.
• Överför bilder ( 67) och skriv ut dem från en dator med hjälp av ViewNX (medföljer) eller
Capture NX (säljs separat, 123). Observera att detta är det enda sättet att skriva ut RAW
(NEF)-bilder.
Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning
JPEG-bilder kan skrivas ut direkt från en kamera som är ansluten till en PictBridge-skrivare ( 134). När
du tar bilder för utskrift via en direkt USB-anslutning I läge P, S, A, and M väljer du Ia (sRGB) eller IIIa
(sRGB) för alternativet Custom>Färgläge på menyn Optimera bild ( 80).
Ta bilder
Välj bilder för utskrift
med hjälp av Utskriftsinst.
Välj MTP/PTP på kamerans USB-meny och anslut kameran till en skrivare (
Skriva ut bilder
bild i taget ( 71)
Skriva ut flera
bilder ( 72)
70)
Skapa indexutskrifter
( 72)
Koppla från USB-kabeln
Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning
Om det uppstår ett fel under utskriften visas dialogrutan till höger. Kontrollera skrivaren, tryck multiväljaren uppåt eller nedåt så att Fortsätt markeras och återuppta
utskriften genom att trycka på OK. Välj Avbryt om du vill avsluta utan att skriva ut
återstående sidor.
RAW (NEF)-bilder kan inte skrivas ut via en direkt USB-anslutning. De visas på menyn
Välj bild, men kan inte väljas för utskrift.
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Skriva ut bilder 69
Ansluta skrivaren
Före utskriften bör du kontrollera att kamerabatteriet är fulladdat. Ladda vid behov batteriet eller
använd en EH-5-AC-adapter (säljs separat).
1 Ställ in kamerans USB-alternativ på MTP/PTP (
104).
2 Sätt på skrivaren.
3 Stäng av kameran.
den bifogade USB-kabeln UC-E4 så som du ser i bilden. Hantera kontakterna varsamt och
4 Anslut
sätt in dem rakt. Anslut kameran direkt till skrivaren, inte via ett USB-nav eller USB-tangentbord.
USB-kontakt
på kameran. En välkomstskärm visas följt av bildvisningsfönstret i
5 Sätt
PictBridge. Gå vidare till “Skriva ut en bild i taget” ( 71) eller “Skriva
ut flera bilder” (
72).
Tryck multiväljaren åt vänster eller höger om du vill visa flera bilder. Du kan också hålla ned
knappen om du vill zooma in den aktuella bilden ( 64). Om du vill visa sex bilder i taget trycker
du på -knappen . Markera bilder med hjälpa av multiväljaren, eller tryck på
för att visa den
markerade bilden i helskärmsvisning.
70
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Skriva ut bilder
Skriva ut en bild i taget
Om du vill skriva ut den bild som är markerad i bildvisningsfönstret i PictBridge trycker du på OK. Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt
eller nedåt för att markera ett alternativ och välj alternativet genom att
trycka multiväljaren åt höger.
Alternativ
Starta
utskrift
Pappersstorlek
Antal
kopior
Ram
Beskrivning
Den aktuella bilden skrivs ut. Om du vill avbryta utskriften och återgå till bildvisningsfönstret i PictBridge trycker du på OK. Bildvisningsfönstret i PictBridge visas när utskriften är klar.
Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt och välj
pappersstorlek från Skrivarstandard (standardsidstorleken för den
aktuella skrivaren), 89×127mm, 127×178 mm, 100×150mm,
4×6in., 203×254 mm, Letter, A3, eller A4. Tryck sedan på OK för att
välja storlek och återgå till utskriftsmenyn.
Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att
välja antal kopior (högst 99). Tryck sedan på OK för att bekräfta valet
och återgå till utskriftsmenyn.
Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att
välja utskriftsformat från Grundinställning skrivare (standardinställningen för den aktuella skrivaren), Skriv ut med ram (skriv ut bilden med en vit ram) eller Ingen ram. Tryck sedan på OK för att
bekräfta valet och återgå till utskriftsmenyn.
Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att
välja Grundinställning skrivare (standardinställningen för den
Tidsstäm- aktuella skrivaren), Skriv ut tidsstämpel (skriv ut tid och datum när
pel
bilden togs på bilden) eller Ingen tidsstämpel. Tryck sedan på OK
för att bekräfta valet och återgå till utskriftsmenyn.
Menyn till höger visas. Om du vill avsluta utan att beskära bilden, ska
du välja Ingen beskärning och trycka på OK. För att beskära bilden,
ska du välja Beskär och trycka multiväljaren åt höger.
Beskärning
Om du väljer Beskär visas dialogrutan till höger. Använd knapparna
och
för att välja beskärningens storlek och använd multiväljaren för att välja beskärningens placering. Tryck på OK för att återgå
till utskriftsmenyn.
Pappersstorlek, Ram och Tidsstämpel
Välj Grundinställning skrivare om du vill skriva ut med skrivarens aktuella inställningar. Du kan bara välja de alternativ som stöds av skrivaren.
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Skriva ut bilder 71
Skriva ut flera bilder
Om du vill skriva ut flera bilder eller skapa en indexutskrift med alla JPEGbilder i form av små bilder trycker du på
-knappen i bildbvisningsfönstret PictBridge. Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt
för att markera ett alternativ och välj alternativet genom att trycka multiväljaren åt höger.
Alternativ
Beskrivning
Välj bild
De bilder som är markerade skrivs ut (se nedan).
Skriv ut DPOF Den aktuella DPOF-utskriftsbeställningen skrivs ut ( 73).
Skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder (maximalt 256). Dialogrutan till höger visas. Tryck på OK om du vill visa menyn med
utskriftsalternativ. Välj alternativ för pappersstorlek, ram och tidsSkriv ut index stämpel enligt beskrivningen på föregående sida (En varning
visas om den valda pappersstorleken är för liten). Starta utskriften
genom att markera Starta utskrift och trycka på OK. PictBridgemenyn visas när utskriften är klar.
Skriva ut markerade bilder
Om du väljer Välj bild visas menyn i steg 1.
1
Bläddra igenom bilderna. Om du vill visa den
aktuella bilden i helskärmsläge trycker du på
-knappen.
72
2
Markera den aktuella bilden och ange 1 för
antal utskrifter. De markerade bilderna visas
med ikonen .
3
Välj antal kopior (högst 99). Om du vill avmarkera bilden trycker du multiväljaren nedåt när
antalet kopior är 1. Upprepa steg 1–3 om du vill
markera fler bilder.
4
Visa utskriftsalternativ. Följ anvisningarna på
sid. 71 för att välja alternativ för pappersstorlek,
ram och tidsstämpel. När du vill skriva ut de
markerade bilderna markerar du Starta utskrift
och trycker på OK. PictBridge-menyn visas när
utskriften är klar.
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Skriva ut bilder
Skapa en DPOF-utskriftsbeställning: Utskriftsinst.
Alternativet Utskriftsinst. på Playback-menyn används för att skapa digitala ”utskriftsbeställningar”
för PictBridge-kompatibla skrivare och enheter som stöder DPOF. Om du väljer Utskriftsinst. på Playback-menyn visas menyn i steg 1.
1
2
Markera Välj/ange.
Visa dialogrutan för val.
bilder och ange antal kopior enligt beskrivningen i steg 2–3 på föregående sida.
3 Markera
Observera att RAW (NEF)-bilder inte kan markeras för utskrift.
Visa alternativen. Markera ett alternativ och
tryck multiväljaren åt höger:
• Tagningsdata: Slutartid och bländare skrivs ut på
alla bilder i en utskriftsbeställning.
• Datumstämpel: Fotograferingsdatum skrivs ut
på alla bilder i en utskriftsbeställning.
För att fullfölja utskriftsbeställningen och
avsluta markerar du Slutfört och trycker på OK.
4
Om du vill skriva ut den aktuella utskriftsbeställningen när kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare väljer du Skriv ut (DPOF) på PictBridge-menyn och följer instruktionerna i “Skriva ut markerade
bilder” för ändring och utskrift av den aktuella beställningen ( 72). DPOF-alternativ för datum och
tagningsdata stöds inte vid utskrift via en direkt USB-anslutning. Om du vill skriva ut tagningsdatum på
bilderna i den aktuella utskriftsbeställningen använder du PictBridge-alternativet Tidsstämpel ( 71).
Utskriftsinst.
Alternativet Utskriftsinst. är inte tillgängligt om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet för att
spara utskriftsbeställningen.
Utskriftsbeställningar skrivs kanske inte ut på rätt sätt om bilder raderas med hjälp av en dator efter att utskriftsbeställningen har skapats.
Referens: Ansluta till en TV, dator eller skrivare/Skriva ut bilder 73
Meny-guide
Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
Playback-menyn innehåller följande alternativ (andra alternativ kan visas om
du väljer Min meny för alternativet CSM-/inställn.meny på Setup-menyn
101). Mer information om hur du använder menyerna finns i ”Använda kamerans menyer” ( 9).
Alternativ
Beskrivning
Radera
Radera alla eller markerade bilder.
Uppspelningsmapp Välj en mapp för bildvisning.
Rotera hög
Rotera stående bilder under bildvisning.
Visa bilder i automatiska bildspel, med eller utan (standard) bakgrundsmusik, panoreBildspel
ring, zoom och övergångseffekter (Pictmotion).
Dölj bild
Dölj markerade bilder.
Utskriftsinst.
Välj bilder för utskrift.
Radera
Radera-menyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Markerad
Alla
Beskrivning
Radera markerade foton (se nedan).
Radera alla foton.
Markera flera bilder
Så här markerar du flera bilder för radering, bildspel eller alternativet Dölj bild:
1
2
Markera bilden. Tryck på
-knappen om du
vill visa den markerade bilden i helskärmsläge.
Välj den markerade bilden.
Ditt val visas med en ikon.
ytterligare bilder genom att upprepa
3 Välj
steg 1–2. Om du ångrar valet av en bild 4
markerar du den och trycker multiväljaren
nedåt.
Slutför åtgärden.
74
Meny-guide/Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
74
75
75
75
78
78
Uppspellningsmapp
Välj en mapp för bildvisning.
Alternativ Beskrivning
Endast bilder i den mapp som har valts för Mappar på Foto-menyn visas
under bildvisningen. Det här alternativet väljs automatiskt när en bild tas. Om
Aktuella
det finns ett minneskort i kameran och det här alternativet väljs innan bil(standard)
derna tas, anger ett meddelande under bildvisningen att mappen inte innehåller några bilder. Starta bildvisningen genom att välja Alla.
Alla
Visa bilder i alla mappar på minneskortet.
Rotera hög
Välj På om stående bilder ska roteras automatiskt på monitorn. Bilder som har
tagits med Av för Auto bildrotering ( 108) visas liggande (på bredden).
Bildspel
Spela upp bilderna en efter en i et automatiskt ”bildspel”. Alternativet Pictmotion ger tillgång till övergångar, panorering, zoomning och bakgrundsmusik
(bakgrundsmusiken hörs bara om kameran är ansluten till en TV; 66).
Vous trouverez ci-dessous les étapes qu’il est recommandé de suivre pour
créer un diaporama.
bilder
1 Välj
Markera Välj bilder och tryck multiväljaren åt höger. Markera ett av följande alternativ. Välj det
markerade alternativet och återgå till bildspelsmenyn genom att trycka på OK.
• Alla bilder: Alla bilder i den aktuella Playback-mappen ingår i bildspelet ( 75).
• Välj bilder: Välj upp till femtio bilder för bildspelet ( 74). Endast bilder i den aktuella Playbackmappen ( 75) kan väljas; det går inte att välja dolda bilder och bilder som inte kan visas av
kameran.
Meny-guide/Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
75
en stil
2 Välj
Markera Ändra inställningar och tryck multiväljaren åt höger. Markera sedan Stil och tryck
multiväljaren åt höger. Markera ett av följande alternativ. Välj det markerade alternativet och
återgå till bildspelsmenyn genom att trycka på OK.
• Standard: Bilder visas med valt intervall, utan bakgrundsmusik, övergångar och andra effekter.
• Pictmotion: Välj ett mönster med bakgrundsmusik och övergångar, panorering och zoomning.
Observera att bakgrundsmusiken bara hörs om kameran är ansluten till en TV ( 66).
ett bildintervall eller bildvisningsmönster
3 Välj
Markera Ändra inställningar och tryck multiväljaren åt höger. Välj sedan ett bildintervall eller
bildvisningsmönster enligt beskrivningen nedan.
”Standard” har valts i steg 2
Om du vill ändra intervallet mellan bilder från standardinställningen två sekunder markerar du Bildintervall och trycker multiväljaren åt höger. Markera ett av följande alternativ. Välj det markerade alternativet
och återgå till bildspelsmenyn genom att trycka på OK.
”Pictmotion” har valts i steg 2
Om du vill ändra bakgrundsmusiken från standardinställningen Pachelbel’s Canon markerar du Bakgrundsmusik och trycker multiväljaren åt höger. Markera ett av följande alternativ. Välj det markerade
alternativet och återgå till bildspelsmenyn genom att trycka på OK.
Panorering, zoomning och övergångar är valda för att passa till bakgrundsmusiken.
76
Meny-guide/Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
bildspelet
4 Starta
Starta bildspelet genom att markera Starttid och trycka OK. Följande
åtgärder kan utföras under ett bildspel:
Om du vill
Använd
Beskrivning
Gå till nästa eller
föregående bild
/
Tryck multiväljaren eller vrid huvudratten åt vänster om du vill
återgå till föregående bild och åt höger om du vill gå framåt till
nästa bild. Det här alternativet är inte tillgängligt om du har valt
Pictmotion i steg 2.
Visa fotoinformation
/
Ändra bildinformationen som visas. Det här alternativet är inte
tillgängligt om du har valt Pictmotion i steg 2.
Gör paus i bildspelet
Gör paus i bildspelet.
Återgå till Playbackmenyn
Avsluta bildspelet och gå tillbaka till Playback-menyn.
Återgå till bildvisningsläge
Återgå till fotograferingsläge
Avsluta bildspelet och återgå till helskärms- (
svisning ( 63).
Avtryckaren
61) eller småbild-
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att stänga av monitorn och
gå tillbaka till fotograferingsläget. Du kan ta bilder direkt.
Dialogrutan till höger visas när bildspelet är avslutat eller när du trycker på
-knappen för att göra paus i bildspelet. Välj Omstart om du vill starta
om bildspelet och Avsluta om du vill gå tillbaka till Playback-menyn.
Meny-guide/Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
77
Dölj bild
Dölj eller visa valda foton. Dolda bilder är bara synliga på menyn Dölj bild, och
du kan bara ta bort dem genom att formatera minneskortet.
Alternativ
Beskrivning
Välj/ange
Avmark. alla?
Dölj eller visa markerade bilder (
Visa alla foton.
74).
Filattribut för dolda bilder
Dolda bilder har statusen ”dold” och ”skrivskyddad” när de visas på en Windows-dator. För bilder i formatet
”NEF+JPEG” gäller markeringen både NEF (RAW)- och JPEG-bilder.
Utskriftsinst.
Välj Välj/ange om du vill välja bilder för utskrift på en PictBridge-skrivare eller
en DPOF-kompatibel enhet ( 73). Välj Avmark. alla? om du vill ta bort alla
bilder från den aktuella utskriftsbeställningen.
Skyddade och dolda bilder
När du visar en bild som är både dold och skyddad tas skyddet bort från bilden.
78
Meny-guide/Bildvisningsalternativ: Playback-menyn
Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
Foto-menyn innehåller följande alternativ (andra alternativ kan visas om du
väljer Min meny för alternativet CSM/inställn.meny på Setup-menyn
101). Mer information om hur du använder menyerna finns i ”Använda kamerans menyer” ( 9).
Alternativ
Beskrivning
Optimera bild *
Optimera bilder efter motivet.
Bildkvalitet †
Välj bildkvalitet.
Välj bildstorlek.
Bildstorlek †
Anpassa färgerna efter ljuskällan.
Vitbalans *, †
ISO-känslighet †
Öka känsligheten vid dåliga ljusförhållanden.
Brusreducering
Minska bruset vid långa slutartider.
Hög ISO NR
Minska bruset vid höga ISO-tal.
Multipla
Spara flera exponeringar i en bild.
exponeringar *, †
**Endast tillgängligt i läge P, S, A och M.
† Återställs till standardvärdena vid tvåknappsåterställning ( 44).
79–81
81
81
82
83
83
83
84–85
Optimera bild (läge P, S, A och M)
Optimera kontrast, skärpning och andra inställningar efter användningsområde eller motiv.
Alternativ
N Normal (standard)
SO Mjukare
VI Intensiv
VI Extra förstärkt
PO Porträtt
Custom
BW Svartvitt
Beskrivning
Rekommenderas i de flesta situationer.
Mjukar upp konturer och ger naturliga resultat som lämpar sig för porträtt eller för
retuschering på en dator.
Förbättrar mättnad, kontrast och skärpa för att skapa livfulla bilder med intensiva
röda, gröna och blå toner.
Maximerar mättnad, kontrast och skärpa för att skapa klara bilder med skarpa konturer.
Minskar kontrasten för att ge en naturlig struktur och en mjukare känsla åt hyn i porträttfoton.
Anpassa bildoptimeringsinställningar ( 80).
Ta svartvita bilder ( 81).
Vid andra inställningar än ”Custom”
Vid andra inställningar än Custom:
• Bilderna optimeras och anpassas efter de aktuella fotograferingsförhållandena. Resultatet beror på exponeringen
och motivets placering i bilden.
• sRGB-färgrymden används. Om du vill använda Adobe RGB-färgrymden väljer du Custom och II (Adobe RGB)
som Färgläge.
• Bäst resultat uppnås med objektiv av G- eller D-typ.
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
79
Anpassa bildoptimeringsalternativ: Custom
Välj Custom om du vill utföra separata ändringar av följande alternativ. Markera Slutfört när justeringarna är klara och tryck på .
• Bildskärpa: Välj hur mycket konturerna ska skärpas under fotografering. Välj
höga inställningar för skarpa konturer och låga inställningar för mjukare konturer.
Standardinställning: Auto.
• Färgtonskompensation: Styr kontrasten. Lägre inställningar förhindrar förlust av
detaljer i högdagrar vid hård belysning eller direkt solljus. Högre inställningar
bevarar detaljer i dimmiga landskap och andra motiv med låg kontrast. Välj
Custom (Egen) om du vill välja en användardefinierad tonkurva som har skapats med Camera Control Pro 2 eller Camera Control Pro (båda säljs separat;
123). Mer information finns i handboken för mjukvaran.
Standardinställning: Auto.
• Färgläge: Styr färgåtergivningen. Bilder som tas i läge Ia och IIIa anpassas till
sRGB-färgrymden och lämpar sig för utskrift eller användning ”i befintligt
skick”, utan ytterligare ändringar. Välj Ia för porträtt och IIIa för natur- eller
landskapsbilder. Läge II är anpassat till Adobe RGB-färgrymden, som stöder
ett bredare färgomfång än sRGB. Läge II lämpar sig för bilder som kommer att
bearbetas eller retuscheras mycket.
Standardinställning: Ia (sRBG).
• Mättnad: Styr färgernas intensitet. Välj Dämpad om du vill ha mindre intensiva färger och Förstärkt om du vill ha intensivare färger.
Standardinställning: Auto.
• Ändra nyans: Nyansen kan ändras från –9° till +9° i steg om 3° (graderna avser
”färghjulet” som ofta används för att uttrycka nyanser). Positiva värden gör
rött mer orange, grönt mer blått och blått mer lila. Negativa värden gör rött
mer lila, blått mer grönt och grönt mer gult.
Standardinställning: ±0.
”Auto”
Resultatet av automatisk bildskärpning, färgtonskompensation och mättnad beror på exponeringen och motivets
placering i bilden. Bäst resultat uppnås med objektiv av G- eller D-typ.
Färgläge
Läge Ia och IIIa rekommenderas för bilder som kommer att skrivas ut utan ändringar eller visas i program som inte
stöder färgbehandling. Om programmet stöder färgbehandling väljer du Adobe RGB-färgrymden när du öppnar
bilder som har tagits i läge II. ViewNX (medföljer) och Capture NX (säljs separat; 123) visar färger korrekt även om
man inte har valt rätt färgrymd.
80
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
Ta svartvita bilder: Svartvitt
Om du väljer Svartvitt för Optimera bild visas menyn till höger. Välj Standard om du vill ta vanliga svartvita bilder eller Custom om du vill ändra skärpning och tonkompensation före fotograferingen enligt beskrivningen på sidan
80. Custom stöder även följande färgfiltereffekter:
Filtereffekt
Av
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Ingen färgfiltereffekt.
Ökar kontrasten. Kan användas för att göra himlen mörkare i landskapsfotografier. Orange ger mer
kontrast än gult, rött mer kontrast än orange.
Gör hudtonerna mjukare. Kan användas för porträtt.
Svartvita indikatorer visas på kontrollpanelen och I sökaren när du väljer Svartvitt för Optimera bild
( 5–7).
Bildkvalitet (alla lägen)
Du kan välja mellan sju alternativ för bildkvalitet. Se ”Referens: Bildkvalitet och
storlek” ( 33).
Bildstorlek (alla lägen)
Du kan välja mellan bildstorlekarna Stor, Mellan och Liten. Se ”Referens: Bildkvalitet och storlek” ( 33).
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
81
Vitbalans (läge P, S, A och M)
Du kan välja mellan nio alternativ för vitbalans. Se ”Referens: Vitbalans” (
58).
Kopiera vitbalansen från en bild
Ett vitbalansvärde som kopieras från en befintlig bild kan användas som förinställd vitbalans. Välj
Vitbalans>Förinspelad vitbalans på Foto-menyn. Menyn från steg 1 visas.
1
2
Markera Använd bild.
*
Visa aktuell bildkälla.
**Om du vill använda det senast uppmätta värdet (
höger.
60) markerar du Mätning och trycker multiväljaren åt
3
4
Markera Välj bild.
†
Visa mapplista.
† Om du vill använda föregående bildkälla markerar du Denna bild och trycker multiväljaren åt höger.
5
6
Markera mappen.
7
Visa bilderna i den valda mappen.
8
Markera fotot. ‡
Ställ in den förinställda vitbalansen på värdet för den
markerade bilden och gå tillbaka till Foto-menyn.
‡ Även bilder som tagits med andra kameror kan visas, men endast bilder som har skapats med D80 kan användas som källa till förinställd vitbalans.
Om ett nytt vitbalansvärde mäts upp ställs vitbalansen in på det uppmätta värdet även om Använd
bild har valts på menyn för förinställd vitbalans.
82
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
ISO-känslighet (alla lägen)
Justera ISO-känslighet. Se ”Referens: ISO-känslighet” (
43).
Brusreducering (alla lägen)
Bilder som tas med slutartider på 8s eller mer kan behandlas för att minska
”brus” i form av oregelbundet placerade, ljusa färgpixlar. Välj mellan följande
alternativ:
Alternativ Beskrivning
Av
Brusreducering avstängd.
(standard)
Bilder som tas med slutartider på 8s eller mer behandlas för att minska bildbrus. Detta kan göra seriebildtagning långsammare och begränsa antalet bilder som kan lagras i minnesbufferten. Under bearbetningen visas
indikatorerna till höger på kontrollpanelen och i sökaren. Inga ytterligare bilPå
der kan tas förrän bearbetningen är klar. Brusreduceringen genomförs inte
om kameran stängs av under bearbetningen. Om du visar bilderna under
bearbetningen är det inte säkert att effekterna av brusreduceringen syns på
monitorn.
Hög ISO NR (alla lägen)
Bilder som tas med hög ljuskänslighet kan behandlas för minskat ”brus”. Välj
mellan följande alternativ:
Alternativ Beskrivning
Normal
(standard) Brusreducering sker vid känsligheter över ISO 400. Välj Låg för mindre brusLåg
reducering och Hög för mer brusreducering.
Hög
Brusreduceringen inaktiveras vid känsligheter upp till ISO 800. Minimal
Av
brusreducering sker vid känsligheter över ISO 800.
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
83
Multipla exponeringar (läge P, S, A och M)
Följ instruktionerna nedan om du vill lagra en serie på två till tre exponeringar i
en enda bild. Observera att vid standardinställning kommer fotograferingen att
avslutas automatiskt om ingen aktivitet sker inom 30s. Om du vill ha mer än
30s intervall väljer du 30min. för Custom-inställning 28 (Automätning-av;
99) eller använder en EH-5 AC-nätadapter.
du väljer Multipla exponeringar på Foto-menyn visas menyn till
1 Om
höger. Markera Antal bilder och tryck multiväljaren åt höger.
multiväljaren uppåt eller nedåt för att välja antal exponeringar som
2 Tryck
ska kombineras för att skapa ett enda foto. Om du trycker på OK kommer
du tillbaka till multiexponeringsmenyn.
3 Markera Autostyrka och tryck multiväljaren åt höger.
4 Markera ett av följande alternativ och tryck på OK.
Alternativ Beskrivning
På
Styrkan justeras efter antalet exponeringar som lagras (styrkan för varje
(standard) exponering ställs in på 1/2 för 2 exponeringar, 1/3 för 3 exponeringar).
Av
Styrkan justeras inte till rätt exponering. Rekommenderas om bakgrunden är mörk.
Byta minneskort
Minneskortet få inte avlägsnas eller bytas ut när en multiexponering sparas.
Bildinformation
Datum, mätning, exponering, läge, brännvidd, kameraorientering och annan information vid bildvisning gäller den
första bilden i multiexponeringen.
84
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
5 Markera Slutfört och tryck på OK.
En
ikon visas på kontrollpanelen. Om du vill avsluta utan att spara en
multiexponering väljer du Multipla exponeringar på Foto-menyn, markerar Nollställning och trycker på OK.
6 Komponera fotot, fokusera och ta bilden. Ikonen
börjar blinka.
Avbryta en multiexponering
Om du vill avbryta fotograferingen innan multiexponeringen är klar väljer
du Multipla exponeringar på Foto-menyn, markerar Avbryt och
trycker på OK. Fotograferingen avbryts också om:
• Exponeringsmätarna stängs av under fotograferingen ( 18)
• Användaren gör en tvåknappsåterställning
• om kameran stängs av
• om batteriet är urladdat
• Multiexponeringen raderas
• Ett annat läge än P, S, A eller M väljs
Om fotograferingen avbryts innan angivet antal bilder tagits, skapas multipla exponeringar från
de bilder som lagrats dittills. Om Autostyrka har aktiverats justeras styrkan efter antalet exponeringar som lagras.
återstående bilder. Ikonen
försvinner från kontrollpanelen när
7 Tafotograferingen
är klar. Upprepa steg 1–7 om du vill göra fler
multiexponeringar.
Gaffling och andra inställningar
Gafflingen avbryts när multiexponering har valts och kan inte aktiveras igen förrän fotograferingen är klar. När multiexponeringsläget är aktivt kan minneskort inte formateras och inga Foto-menyalternativ ändras, förutom Multipla exponeringar och Vitbalans.
Meny-guide/Fotograferingsalternativ: Foto-menyn
85
Custom-inställningar
Custom-inställningar används för att anpassa kamerainställningar efter egna
önskemål. Du har tillgång till följande alternativ när du väljer Enkel (standardalternativet) för CSM/inställn.menyn på Setup-menyn ( 101):
Alternativ
R
1
2
3
4
5
Alternativ
Återställ
86
Signal
86
AF-omr.läge
87
Mittersta AF-omr
87
AF-hjälpljus
87
Inget minneskort?
88
6
7
8
9
10
Bildvisning
ISO-auto
88
Rutnätdisplay
89
Sökarvarning
89
EV-steg
89
88
Om du vill visa följande alternativ väljer du Full under CSM/inställn.menyn:
Alternativ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Alternativ
Exponeringskomp.
89
Centrumvägd
90
Auto BKT inställd
90–91
Auto BKT-ordning
91
Manövervreden
91
FUNK-knapp
92–93
Belysning
93
AE-L/AF-L
94
AE-lås
94
Fokusområde
94
AF-omr bely
95
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Inbyggd blixt
Blixtvarning
95–97
Slutartid. blixt
98
Auto FP
98
Inställningsblixt
98
Monitor av
98
Automätning - av
99
Självutlösare, fördröjning
99
Fjärrstyrning på tid
99
Exp.inst. fördröjn.
99
MB-D80-batterier
100
R: Återställ
Välj Återställ om du vill återställa alla egna inställningar till standardvärdena,
inklusive inställningar som inte påverkas av en tvåknappsåterställning ( 44).
En fullständig lista över standardinställningar finns i bilagan ( 134).
1: Signal (alla lägen)
Vid standardinställningen På hörs ett pip när kameran fokuserar i enkelservoAF (AF-S eller vid fotografering av stillastående motiv i AF-A-autofokusläge),
medan utlösartimern räknar ned i självutlösarläge och fördröjt fjärrläge ( 37,
38) eller när en bild tas i fjärrläge med snabbt svar ( 38). Pipet hörs inte när
Av har valts. Den aktuella inställningen visas på kontrollpanelen:
visas när
pipet är på, när det är av ( 5).
86
Meny-guide/Custom-inställningar
98
2: AF-omr.läge (alla lägen)
Det här alternativet avgör hur fokusområdet väljs i autofokusläge (
bland följande:
Alternativ
28). Välj
Beskrivning
Användaren väljer fokusområde med multiväljaren. Kameran fokuserar endast på motiv i det
Specifikt omr. valda fokusområdet. Används för stillastående motiv. Standardinställning för läge P, S, A, M och
.
Användaren väljer fokusområde manuellt, men om motivet försvinner ur det valda fokusområdet, om så bara för en kort stund, fokuserar kameran med hjälp av information från andra fokusDynamisk omr.
områden. Används för motiv som rör sig på ett oförutsägbart sätt. Standardinställning för läge
.
Automatisk AF Kameran väljer fokusområde automatiskt. Standardinställning för läge
Den aktuella inställningen visas med en ikon på kontrollpanelen (
,
,
,
och
.
5).
3: Mittersta AF-omr (alla lägen)
Det här alternativet avgör det centrala fokusområdets storlek.
Alternativ
Beskrivning
Sökarbild
Normal zon
(standard)
Fokusera på ett visst motiv i ett litet område utan att
andra närliggande objekt stör fokuseringen.
Vid zon
Fokusera på rörliga motiv och andra objekt som är
svåra att följa. Ej tillgängligt när Automatisk AF har
valts som Custom-inställning 2 (AF-omr.läge).
Mer information om fokusinställningar finns i ”Fokus” (
28).
4: AF-hjälpljus (alla lägen utom
och
,
)
Om På (standardinställningen) väljs och motivet är svagt belyst, tänds AFhjälpbelysningen som en hjälp för fokusering i enkelservo-AF (AF-S eller enkelservo-AF som har valts i autofokusläget AF-A) när Specifikt omr. eller Automatisk AF väljs som Custom-inställning 2 (AF-omr.läge) eller närCustominställning 2 ställs in på Dynamisk omr. och det mittersta fokusområdet väljs.
Välj Av om du vill inaktivera AF-hjälpbelysningen. Om hjälpbelysningen är
inaktiverad kan kameran kanske inte fokusera på svagt belysta motiv med autofokus.
Meny-guide/Custom-inställningar 87
5: Inget minneskort? (alla lägen)
Om Frigör lås (standardinställningen) har valts inaktiveras avtryckaren om
inget minneskort sätts in. Välj Aktiv. Frigör om du vill aktivera avtryckaren när
det inte finns något minneskort i kameran. Bilderna visas på monitorn men
sparas inte.
6: Bildvisning (alla lägen)
Om På (standardinställningen) har valts visas bilder automatiskt på monitorn i
cirka fyra sekunder efter fotografering. Om Av har valts kan bilder visas på
monitorn genom en tryckning på
-knappen.
7: ISO-auto (endast läge P, S, A och M)
Om Av (standardinställningen) har valts förblir ISO-inställningen oförändrad
vid det värde som har valts med ISO-knappen ( 43) eller med alternativet
ISO-känslighet på Foto-menyn ( 83).
Om På har valts justeras ISO-känsligheten automatiskt om en optimal exponering inte kan uppnås med det valda värdet (blixtnivån ändras i motsvarande
grad). Det maximala värdet för den automatiska ISO-känsligheten kan väljas
med hjälp av alternativet Max. känslighet. I läge P och A ändras känsligheten endast om bilden skulle
bli underexponerad vid den slutartid som har valts för Min. slutarhastighet.
När På har valts visas ISO AUTO på kontrollpanelen och i sökaren. När ISO-känsligheten ändras från det värde som användaren har valt blinkar de här indikatorerna och det ändrade värdet visas i sökaren (indikatorerna blinkar inte om blixt
används).
ISO-auto
Automatisk ISO-styrning är inte tillgänglig när ett värde över ISO 1600 har valts för ISO-känslighet. ISO-känslighet
kan inte ställas in på värden över 1600 när På har valts för ISO-auto. Motiv i förgrunden kan bli underexponerade i
bilder som tas med blixt och långa slutartider, i dagsljus eller mot en ljus bakgrund. Välj då ett annat blixtläge än
lång synktid eller använd läge A eller M och välj en större bländare.
Det uppstår oftare brus vid hög känslighet. Använd alternativet Hög ISO NR på Foto-menyn för att minska bruset
( 83).
88
Meny-guide/Custom-inställningar
8: Rutnätdisplay (alla lägen)
Välj På om du vill visa stödlinjer i sökaren som en hjälp vid kompositionen av
bilden ( 6). Standardalternativet är Av.
9: Sökarvarning (alla lägen)
Välj På (standardalternativet) om du vill visa följande varningar i sökaren (
Varning!
B/W
6):
Beskrivning
Visas när Enfärgad har valts för Optimera bild på Foto-menyn (
Visas vid låg batterinivå.
81).
Visas när det inte finns något minneskort i kameran.
Inga varningar visas när Av har valts.
10: EV-steg (alla lägen)
Välj om ändringar av slutartid, bländare och gaffling ska göras i steg om 1/3EV
(1/3-steg, standardalternativet) eller ½EV (1/2-steg).
11: Exponeringskomp. (endast läge P, S, A och M)
Om Av (standardalternativet) har valts ställs exponeringskompensationen in
genom att
-knappen trycks in och huvudratten vrids ( 54). Välj På om du
vill ställa in exponeringskompensationen enbart med en ratt. Vilken ratt som
ska användas beror på vilket alternativ som har valts som Custom-inställning
15 (Manövervreden; 91):
Custom-inställning 15 (Manövervreden): Av
Custom-inställning 15 (Manövervreden): På
Inställning
P
Sekundär ratt
S
Sekundär ratt
A
Huvudratt (primär ratt)
M Du ställer in exponeringskompensationen genom att trycka på
Sekundär ratt
Huvudratt (primär ratt)
Sekundär ratt
-knappen och vrida på huvudratten.
Om du väljer På blinkar 0 i mitten av exponeringsvisningen även om exponeringskompensationen är
±0. Det här alternativet är inte tillgängligt i läge M.
Meny-guide/Custom-inställningar 89
12: Centrumvägd (endast läge P, S, A och M)
Det här alternativet avgör storleken av området mitt i sökaren som har störst
betydelse vid centrumvägd mätning. Standardalternativet är 8mm.
13: Auto BKT inställd (endast läge P, S, A och M)
Du kan välja mellan följande alternativ:
Alternativ
Beskrivning
AE & blixt (standard) Blixtnivå och exponering varieras för varje bild.
Endast AE
Exponeringen varieras för varje bild.
Blixtnivån varieras för varje bild (i-TTL och, med blixten SB-800 (säljs
Endast blixt
separat), endast automatiska bländarlägen; 119, 120).
Varje gång slutaren utlöses skapas flera bilder med varianter av den aktuella vitbalansinställningen. Det krävs bara en bild för hela gafflingsserien. Vitbalansgaffling rekommenderas vid
fotografering i blandad belysning eller om du vill experimentera med olika vitbalansinställWB-gaffling
ningar. Inte tillgängligt med vitbalansinställningen
(Välj färgtemperatur.) eller med
någon av bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW), NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal eller
NEF+JPEG Grund.
Information om hur du tar bilder med inställningarna AE & blixt, Endast AE och Endast blixt finns i
”Gaffling” ( 56). Så här tar du bilder med vitbalansgaffling:
1 Markera WB-gaffling och tryck multiväljaren åt höger.
2 Tryck på
-knappen och vrid på huvudratten för att välja antal bilder i gafflingsserien.
på -knappen och välj vitbalansjustering genom att vrida den sekundära ratten. Varje
3 Tryck
steg motsvarar cirka 10 mired.
90
Meny-guide/Custom-inställningar
fotot, fokusera och ta bilden. Varje bild bearbetas för att skapa
4 Komponera
det antal kopior du angett i gafflingsprogrammet och alla bilder får olika
vitbalans. Ändringar av vitbalansen läggs till i vitbalansjusteringen som
gjorts med finjusteringsverktyget för vitbalans.
Om antalet bilder I gafflingsprogrammet överstiger antalet återstående bilder visas
(
) och antalet återstående bilder blinkar. Fotograferingen kan börja när ett nytt minneskort
har satts i.
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på -knappen och vrider huvudratten tills antalet bilder I gafflingsserien är noll och
inte längre visas på
kontrollpanelen. Det program som användes senast återställs nästa gång gaffling aktiveras. Gafflingen kan också avbrytas med en tvåknappsåterställning
( 44). I detta fall återställs emellertid inte gafflingsprogrammet nästa gång
gafflingsfunktionen aktiveras.
14: Auto BKT-ordning (endast läge P, S, A och M)
Välj gafflingsordning.
Alternativ
Grundordning
(standard)
Under>MTR>över
Beskrivning
Oförändrad>negativ>positiv (
56).
Negativ>oförändrad>positiv (
56, 140).
15: Manövervreden (endast läge P, S, A och M)
Välj vilka Manövervreden som ska användas för inställning av slutartid och
bländare.
Alternativ
Grundinställning
(standard)
Motsatt
Beskrivning
Huvudratten styr slutartiden, och den sekundära ratten styr bländaren.
Huvudratten styr bländaren, och den sekundära ratten styr slutartiden.
Vitbalansgaffling
Vitbalansgafflingen avbryts om du väljer NEF (RAW), NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal, eller NEF+JPEG
Grund som bildkvalitet ( 34) eller
(Välj färgtemperatur) som vitbalans ( 58).
Gafflingsprogram
En lista med program för vitbalansgaffling finns i bilagan.
Meny-guide/Custom-inställningar 91
16: FUNK-knapp (alla lägen)
Välj vilken funktion som ska utföras med FUNK-knappen.
Alternativ
Beskrivning
ISO-display
(standard)
Den nya ISO-känsligheten visas medan FUNK-knappen är intryckt.
Tryck på FUNK-knappen och vrid huvudratten om du vill aktivera eller inaktivera rutnätet i sökaren ( 89).
AF-omr.läge
Tryck på FUNK-knappen och vrid huvudratten om du vill välja AF-områdesläge ( 87).
Tryck på FUNK-knappen och vrid huvudratten om du vill välja mellan normala och breda mitterMittersta AF-omr
sta AF-områden ( 87).
Om den inbyggda blixten eller en SB-800-, SB-600-, SB-400- eller SB-R200-blixt (säljs separat)
FV-lås
används, låses blixtvärdet när FUNK-knappen trycks ned ( 93). Tryck igen om du vill inaktivera
FV-låset.
Blixt av
Den inbyggda blixten och Speedlight-blixtar (säljs separat) stängs av när FUNK-knappen trycks ned.
Matrixmätning Matrixmätning är aktiv medan FUNK-knappen är intryckt (endast läge P, S, A och M).
Centrumvägd Centrumvägd mätning är aktiv medan FUNK-knappen är intryckt (endast läge P, S, A och M).
Spotmätning
Spotmätning är aktiv medan FUNK-knappen är intryckt (endast läge P, S, A och M).
Raster
FV-lås
Den här funktionen används för att låsa blixteffekten, så att blixtnivån inte ändras mellan bilder eller
medan bilden komponeras om. Blixteffekten justeras automatiskt vid eventuella ändringar av ISOkänslighet eller bländare.
FV-lås
Både FUNK- och AE-L/AF-L-knappen kan användas för FV-lås. FV-lås med hjälp av FUNK-knappen beskrivs nedan.
Om du vill använda AE-L/AF-L-knappen väljer du FV-lås som Custom-inställning 18 (AE-L/AF-L; 94).
1 Välj FV-lås som Egen inställning 16 (FUNK-knapp).
upp blixten. I läge , ,
och
fälls blixten upp automatiskt vid
2 Fäll
behov när avtryckaren trycks ned halvvägs. I läge P, S, A och M tryck på knappen för att fäll upp blixten.
92
Meny-guide/Custom-inställningar
bilden så att motivet hamnar i mitten och tryck ned avtrycka3 Komponera
ren halvvägs för att fokusera. Kontrollera att blixt klar-indikatorn ( ) visas i
sökaren.
på FUNK-knappen. En förblixt avfyras för att bestämma rätt blixtnivå.
4 Tryck
Kameran låser blixteffekten vid den här nivån och en ikon för låst blixtvärde visas i sökaren.
5 Komponera om bilden.
ned avtryckaren helt för att ta bilden. Om du vill kan du ta ytterligare
6 Tryck
bilder utan att inaktivera FV-låset.
på FUNK-knappen för att inaktivera FV-låset och kontrollera att
7 Tryck
ikonen inte längre visas i sökaren.
-
17: Belysning (alla lägen)
Om du väljer Av (standardalternativet) tänds kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCD-belysningen) endast när strömbrytaren vrids till . Om du väljer
På förblir bakgrundsbelysningen tänd medan exponeringsmätarna är aktiva
(detta ökar batteriförbrukningen).
Använda FV-lås med externa blixtar
FV-låset kan även användas med SB-800-, SB-600-, SB-400- och SB-R200-blixtar (säljs separat). Ställ in blixten i TTLläget (SB-800 kan även användas i AA-läge; mer information finns i handboken för blixten). Medan FV-låset är aktiverat justeras blixteffekten automatiskt vid ändringar av blixthuvudets zoomposition.
När du har valt Kommandoläge som Custom-inställning 22 (Inb. blixt;
96), kan du använda FV-lås med
externa SB-800-, SB-600- eller SB-R200-blixtar om (a) den inbyggda blixten, blixtgrupp A eller blixtgrupp B är i TTLläge eller om (b) en blixtgrupp består uteslutande av SB-800-blixtar i TTL- eller AA-läge.
Använda FV-lås med den inbyggda blixten
När den inbyggda blixten används ensam är FV-lås endast tillgängligt om TTL (standardinställningen) har valts
som Custom-inställning 22 (Inb. blixt; 95).
Meny-guide/Custom-inställningar 93
18: AE-L/AF-L (alla lägen)
Välj vilken funktion som ska utföras med AE-L/AF-L-knappen.
Alternativ
AE/AF-lås
(standard)
Bara AE-lås
AF-lås
Beskrivning
När du trycker på AE-L/AF-L-knappen låses både fokus och exponering.
Medan du trycker på AE-L/AF-L-knappen låses exponeringen. Fokuseringen påverkas inte.
Medan du trycker på AE-L/AF-L-knappen låses fokuseringen. Exponeringen påverkas inte.
När du trycker på AE-L/AF-L-knappen låses exponeringen, och den förblir låst tills du trycker på
Håll AE-lås
knappen igen eller exponeringsmätarna stängs av.
AE-L/AF-L-knappen initierar autofokus. Avtryckaren kan inte användas för att fokusera.
AF-ON
Om den inbyggda blixten eller en SB-800-, SB-600- eller SB-R200-blixt (säljs separat) används,
FV-lås
låses blixtvärdet när AE-L/AF-L-knappen trycks ned ( 92). Tryck igen om du vill inaktivera FVlåset.
Valj fokusområde Tryck på AE-L/AF-L-knappen och vrid den sekundära ratten om du vill välja fokusområde ( 30).
Tryck på AE-L/AF-L-knappen om du vill låsa fokus och exponering. Tryck på den sekundära ratAE-L/AF-L/AF-område
ten och vrid den om du vill välja fokusområde.
Tryck på AE-L/AF-L-knappen om du vill låsa exponeringen. Tryck på den sekundära ratten och
AE-L/AF-område
vrid den om du vill välja fokusområde.
Tryck på AE-L/AF-L-knappen om du vill låsa fokus. Tryck på den sekundära ratten och vrid den
AF-L/AF-område
om du vill välja fokusområde.
Tryck på AE-L/AF-L-knappen om du vill initiera autofokus. Tryck på den sekundära ratten och
AF-ON/AF-område
vrid den om du vill välja fokusområde.
19: AE-lås (alla lägen)
Om du väljer Av (standardalternativet) låses inte exponeringen när du trycker
ned avtryckaren halvvägs. Om du väljer På låses exponeringen när du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
20: Fokusområde (alla lägen)
Om du väljer standardinställningen Normal begränsas fokusområdesvisningen av de yttre fokusområdena. Det innebär till exempel att det inte händer
något när du trycker multiväljaren uppåt när det översta fokusområdet är valt.
Om du väljer Loop kan fokusområdesvalet fortsätta uppifrån och ned, nedifrån
och upp, från höger till vänster och från vänster till höger.
94
Meny-guide/Custom-inställningar
21: AF-omr, bely (alla lägen)
Vid standardinställningen Auto markeras det aktiva fokusområdet i sökaren
om det behövs för att skapa kontrast mot bakgrunden. Om du väljer Av markeras inte fokusområdet. Om du väljer På markeras alltid fokusområdet, även
om det kan vara svårt att se mot bakgrunden.
22: Inbyggd blixt (endast läge P, S, A och M)
Välj ett blixtstyrningsläge för den inbyggda blixten.
TTL (standard): Blixteffekten justeras automatiskt efter fotograferingsförhållandena.
Manuell: Blixten avfyras på den nivå som väljs på menyn till höger. Vid full effekt
har den inbyggda blixten ledtalet 13/42 (m/ft., ISO 100, 20°C/68 °F). Ingen förblixt avfyras.
Repeterande blixt: Blixten avfyras upprepade gånger medan slutaren är öppen,
vilket ger en stroboskopisk effekt. Om du väljer det här alternativet visas menyn
till höger. Tryck multiväljaren åt vänster eller höger om du vill markera något av
följande alternativ, uppåt eller nedåt om du vill göra ändringar.
Alternativ Beskrivning
Utmat.
Antal
Frekv.
Välj en blixteffekt (uttryckt som en bråkdel av full effekt).
Välj hur många gånger blixten ska avfyras med den valda styrkan. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket alternativ du har valt för Utmat..
Hur många gånger blixten avfyras per sekund.
”Antal”
Hur många gånger i följd som blixten kan avfyras avgörs av blixtens styrka. Lägg märke till att det faktiska antalet
blixtar kan bli mindre än det valda antalet, beroende på slutartiden och alternativet som väljs vid Frekv..
Tillgängliga alternativ för ”Antal”
Utmat.
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
2
2–5
2–10
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
Meny-guide/Custom-inställningar 95
kommandoläge: Använd den inbyggda blixten som huvudblixt för att styra en
eller flera SB-800-, SB-600- eller SB-R200-blixtar (säljs separat) i högst två grupper (A och B) med Advanced Wireless Lighting. Om du väljer det här alternativet visas menyn till höger. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att markera
något av följande alternativ, och uppåt eller nedåt för att göra ändringar.
• Inb. blixt: Välj ett blixtstyrningsläge för den inbyggda blixten.
Läget i-TTL. Välj ett blixtkompensationsläge (Komp.) från +3.0 till –3.0EV i steg om 1/3EV. Vid andra inställningar än ±0 visas
på kontrollpanelen och i sökaren.
Välj en effektnivå mellan 1/1 (full effekt) och 1/128 (1/128 av full effekt).
blixtrar på kontrollpanelen och i
M
sökaren.
Den inbyggda blixten avfyras inte med AF-hjälpbelysningen tänds.
visas inte i blixtläget på kontrollpa-nelen. Observera att den inbyggda blixten måste fällas upp för att förblixtar ska kunna avfyras.
TTL
• Grupp A/Grupp B: Välj ett blixtstyrningsläge för alla blixtar i grupp A eller B.
TTL Läget i-TTL. Välj ett Komp.-läge från +3.0 till –3.0EV i steg om 1/3EV.
Automatisk bländare. Välj ett blixtkompensationsläge (Komp.) från +3.0 till –3.0EV i steg om 1/3EV. Blixten
AA
på SB-600 och SB-R200 avfyras inte när detta alternativ väljs.
M Välj en effektnivå från 1/1 (full effekt) till 1/128 (1/128 av full effekt).
-- Blixtarna i den valda gruppen utlöses inte.
• Kanal: Välj mellan kanal 1–4. Alla blixtar i båda grupperna måste vara inställda på samma kanal.
Så här tar du bilder i Commander-läge:
blixtstyrningsläge och effektnivå för den inbyggda blixten. Observera
1 Välj
att du inte kan ändra effektnivån när du har valt -- som blixtstyrningsläge.
2 Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för blixtarna i grupp A.
3 Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för blixtarna i grupp B.
4 Välj kanal.
96
Meny-guide/Custom-inställningar
5 Tryck på OK.
bilden och placera ut blixtarna enligt illustrationen nedan. Observera att det maxi6 Komponera
mala avståndet för de externa blixtarna varierar med fotograferingsförhållandena.
Blixtarnas sensorer
måste vara vända
mot kameran.
på alla externa blixtar och ställ in dem på den kanal som valdes i steg 4. Mer information
7 Sätt
finns i handboken för blixten.
på knappen så att den inbyggda blixten fälls upp. Observera att
8 Tryck
även om - - väljs för Inb. blixt>Läge, måste den inbyggda blixten fällas
upp så att förblixtar kan avfyras.
att blixt klar-indikatorerna är tända på kameran och på alla blixtarna. Fokusera sedan
9 Kontrollera
och ta bilden.
Commander-läge
Rikta sensorfönstren på de externa blixtarna så att de kan ta emot förblixtarna från den inbyggda blixten (var särskilt noggrann om du inte använder ett stativ). Kontrollera att direkt ljus eller starka reflexer från de externa blixtarna inte träffar kamerans objektiv (i TTL-läge) eller fotocellerna på den externa blixtarna (i AA-läge), eftersom det
kan påverka exponeringen. För att förhindra att förblixtarna från den inbyggda blixten syns på närbilder bör du
använda ett lågt ISO-tal och en liten bländare (ett högt f/-tal) eller ett infrarött filter av modell SG-3IR (säljs separat)
för den inbyggda blixten. SG-3IR krävs för bästa resultat med synk på bakre ridå, vilket ger starkare förblixtar. Ta en
testbild när du har placerat ut de externa blixtarna, och granska resultatet på kamerans monitor.
Antalet externa blixtar som kan användas är inte begränsat, men i praktiken är det maximala antalet tre. Om du
använder fler blixtar än så kan ljuset från de externa blixtarna påverka resultatet.
Blixtkompensation (
53) läggs till blixteffekten för alla blixtar, också den inbyggda.
Meny-guide/Custom-inställningar 97
23: Blixtvarning (endast läge P, S, A och M)
Om du väljer På (standardinställningen) och belysningen är svag, blinkar blixt
klar-indikatorn ( ) I sökaren när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Denna
varning anger att du behöver använda den inbyggda blixten. Ingen varning
visas om du väljer Av.
24: Slutartid. blixt (endast läge P, S, A och M)
Välj den längsta slutartid där blixt kan användas i läge P och A (standardinställningen är 1/60sek.). Vilken inställning du än väljer avfyras blixten vid så långa
slutartider som 30s när den ställs in på långsam synk. ( 41).
25: Auto FP (endast läge P, S, A och M)
Välj På om du vill aktivera Automatisk snabb FP-synkronisering när du använder blixtarna SB-800, SB-600 eller SB-R200 (säljs separat) med kortare slutartider
än 1/200 s (eftersom den verkliga slutartiden kan vara något längre än den som
visas i läge P och A aktiveras Auto FP inte alltid vid en slutartid på 1/200 s). Bestäm
om du vill aktivera upplättningsblixt då du porträttfotograferar mot en ljus bakgrund eller om du fotograferar med en stor bländaröppning. Automatisk
snabb FP-synkronisering är inte tillgänglig när den inbyggda blixten används.
Standardinställningen är Av.
26: Inställningsblixt (endast läge P, S, A och M)
Om du väljer På avfyras en inställningsblixt från den inbyggda blixten eller
Nikons SB-800-, SB-600- eller SB-R200-blixtar (säljs separat) när du trycker på
skärpedjupskontrollen ( 49). Standardinställningen är Av.
27: Monitor av (alla lägen)
Välj hur länge monitorn ska vara på när inga åtgärder utförs (standardinställningen är 20s). Välj en kortare fördröjning för avstängning av monitorn om du
vill förlänga batteriets livslängd. Oberoende av vilken inställning du väljer förblir monitorn på i fyra sekunder under bildvisning ( 88) och i tio minuter när
kameran drivs med en EH-5-nätadapter (säljs separat).
98
Meny-guide/Custom-inställningar
28: Automätning - av (alla lägen)
Välj hur länge kameran fortsätter att mäta exponeringen när inga åtgärder
utförs (standardinställningen är 6s). Välj en kortare fördröjning för avstängning
av ljusmätningen om du vill förlänga batteriets livslängd. Oberoende av vilken
inställning du väljer förblir exponeringsmätarna på i tio minuter när kameran
drivs med en EH-5-nätadapter (säljs separat).
29: Självutlösare, fördröjning (alla lägen)
Välj hur länge det ska dröja innan slutaren utlöses i självutlösarläge (
Standardinställningen är 10s.
37).
30: Fjärrstyrning på tid (alla lägen)
Välj hur länge kameran ska vänta på en signal från fjärrkontrollen innan fjärrlägen med fördröjt eller snabbt svar avbryts ( 38). Välj kortare tider om du vill
förlänga batteriets livslängd. Standardinställningen är en minut.
31: Exp. inst. fördröjn. (alla lägen)
Välj På om du vill fördröja slutarutlösningen till ungefär 0,4s efter att du trycker
ned avtryckaren. Det minskar skakningsoskärpan i situationer när den allra
minsta kamerarörelse skulle kunna leda till oskarpa fotografier (t.ex. vid mikroskopfotografi). Standardalternativet är Av.
Meny-guide/Custom-inställningar 99
32: MB-D80-batterier (alla lägen)
Se till att kameran fungerar som förväntat när AA-batterier används i batteripack MB-D80 (säljs separat), genom att välja samma batterityp på den här
menyn som i batteripacket. Alternativet behöver inte anges vid användning av
EN-EL3e-batterier.
Alternativ
Beskrivning
LR6 (AA alkaline)
(standard)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA lithium)
ZR6 (AA Ni-Mn)
Välj det här alternativet när du använder alkaliska LR6-batterier i AA-storlek.
Välj det här alternativet när du använder HR6-nickelmetallhydridbatterier i AA-storlek.
Välj det här alternativet när du använder FR6-litiumbatterier i AA-storlek.
Välj det här alternativet när du använder ZR6-nickelmanganbatterier i AA-storlek.
Använda AA-batterier
EN-EL3e-batterier rekommenderas för bästa prestanda. Du kan inte ta lika många bilder med AA-batterier som
med EN-EL3e-batterier. AA-batteriernas kapacitet minskar dramatiskt vid temperaturer under 20°C och varierar
beroende på tillverkare och förvaring. I en del fall kan batterier sluta fungera före sista förbrukningsdatum. En del
AA-batterier kan inte användas på grund av prestandaegenskaper och begränsad kapacitet. Alkaliska batterier och
nickelmanganbatterier bör endast användas i brist på andra alternativ. Kameran visar nivån för AA-batterier enligt
följande:
Kontrollpanel
Sökare
—
Beskrivning
Batterierna är fulladdade.
Låg batterinivå. Ha nya batterier tillgängliga.
(blinkar)
(blinkar)
Avtryckaren har inaktiverats. Sätt i nya batterier.
100 Meny-guide/Custom-inställningar
Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn
Setup-menyn innehåller följande alternativ (andra alternativ kan visas om du
väljer Min meny för alternativet CSM-/inställn.meny. Mer information om
hur du använder menyerna finns i ”Använda kamerans menyer” ( 9).
Följande alternativ är tillgängliga när Enkel (stan- Om du vill visa följande alternativ väljer du Full
dardalternativet) väljs för CSM-/inställn.meny ): under CSM-/inställn.meny:
Alternativ
Alternativ
CSM-/inställn.meny
Formatera minneskort
Världstid
LCD-ljushet
Videoläge
Språk(LANG)
USB
101–102
102
103
103
103
103
104
Bildkommentar
104
Mappar
105
Filnummersekvens
106
Spegellås *
106
Dust Off ref. bild
106–107
Batteriinformation
107
Firmware Version
108
Auto bildrotering
108
* Inte tillgängligt vid batterinivån
eller lägre
eller när kameran drivs med batteripack MB-D80 och
AA-batterier.
CSM-/inställn.meny
Välj alternativen som visas på menyerna.
Alternativ
Beskrivning
Enkel
(standard)
Full
Visa endast grundläggande alternativ i Custom-inställningar ( 86) och
på Setup-menyerna (se ovan). Andra menyer innehåller alla alternativ.
Visa alla alternativ på alla menyer.
Visa endast valda alternativ på menyerna Playback, Foto, Custom-inställningar, Setup och Retuschering.
Min meny
Så här väljer du vilka menyalternativ som ska visas på Min meny:
Min meny och tryck multiväljaren åt höger. En lista över meny1 Markera
namn visas.
ett menynamn och tryck på OK. Alternativen på den valda menyn
2 Markera
visas som på illustrationen till höger (innehåller alternativen som visas när
Playback-menyn väljs). Alternativet CSM-/inställn.meny på Setupmenyn kan inte väljas.
Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn 101
ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt,
3 Markera
och bekräfta eller ångra valet genom att trycka den åt höger. Valda alternativ markeras med en bock.
Markera Slutfört och tryck på OK, så kommer du tillbaka till listan över
4 menynamn
i steg 1. Upprepa steg 2–3 om du vill redigera ytterligare
menyer.
Slutfört i listan över menynamn och tryck på OK så kommer du
5 Markera
tillbaka till Setup-menyn.
Formatera minneskort
Välj Ja om du vill formatera minneskortet. Observera att alla bilder och övrig
information som lagras på kortet raderas permanent. Kopiera därför alla filer du
vill spara till en dator innan du formaterar kortet.
Formatera minneskort
Stäng inte av kameran och ta inte ut minneskortet medan formateringen pågår.
Tvåknappsformatering
Du kan också formatera minneskort med knapparna
(
and
)(
44).
102 Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn
Världstid
Ställ in aktuellt datum och aktuell tid.
Alternativ
Beskrivning
Välj tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt på tiden i den valda
Tidszon
zonen.
Ställ kameraklockan ( 14). Ställ regelbundet klockan så att den visar
Datum
rätt tid.
Datumformat Välj i vilken ordning månad, dag och år ska visas.
Aktivera eller inaktivera sommartid. Kameraklockan ställs automatiskt
Sommartid
fram eller tillbaka en timme.
LCD-ljushet
Ändra monitorns ljusstyrka från –2 (mörkast) till +2 (ljusast).
Videoläge
Välj NTSC när du ansluter kameran till en TV eller videobandspelare för NTSCsystemet. Välj PAL när du ansluter kameran till en TV eller videobandspelare för
PAL-systemet.
Språk(LANG)
Välj bland följande språk för kameramenyer och meddelanden:
De Deutsch
Tyska
Pt Português
Portugisiska
En
Es
Fi
Fr
It
Nl
Pl
Engelska
Spanska
Finska
Franska
Italienska
Nederländska
Polska
Ru
Sv Svenska
Ryska
Svenska
Traditionell kinesiska
Förenklad kinesiska
Japanska
Koreanska
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar kraftkälla, som laddas vid behov när huvudbatteriet sitter
i kameran eller när kameran drivs med EH-5-nätadaptern (säljs separat). Två dagars laddning ger klockan ström i
cirka en månad. Om ikonen
blinkar på kontrollpanelen är klockbatteriet urladdat, och klockan återställs till
2006.01.01.00:00:00. Ställ in rätt datum och tid.
Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn 103
USB
Välj ett USB-alternativ för anslutning till en dator eller PictBridge-skrivare. Välj
MTP/PTP när du ansluter till en PictBridge-skrivare eller använder Camera
Control Pro 2 eller Camera Control Pro (båda säljs separat). I ”Ansluta till en
dator” finns information om hur du väljer ett USB-alternativ för Nikon Transfer
( 67).
Bildkommentar
Lägg till kommentarer till bilder när de tas. Du kan visa kommentarer i ViewNX
(medföljer) eller Capture NX (säljs separat, 123).
• Slutfört: Spara ändringarna och återgå till menyn Setup.
• Ange kommentar: Följande dialogruta visas. Ange en kommentar enligt
beskrivningen nedan.
Bildkommentar
Tangentbordsfält: Markera en bokstav med multiväljaren och välj den med
.
Namnfält: Här visas kommentaren. Om du vill flytta markören trycker du på knappen
och använder multiväljaren.
Kommentarerna kan innehålla högst trettiosex tecken. Alla ytterligare tecken tas bort. Om du vill ta bort tecknet
vid markören trycker du på
. Tryck på OK om du vill spara ändringar och återgå till bildkommentarmenyn,
eller tryck på
om du vill avsluta utan att ändra kommentaren.
• Bifoga komment: Alla bilder som tas när det här alternativet är markerat får en kommentar. Markera det
här alternativet och tryck multiväljaren åt höger för att aktivera eller inaktivera bockmarkeringen.
104 Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn
Mappar
Skapa, byt namn på eller ta bort mappar, eller välj en mapp för lagring av nya
bilder.
• Välj mapp: Välj en mapp för lagring av kommande bilder.
Aktuell mapp
NCD80
(standardmapp)
Andra mappar
(i alfabetisk ordning)
• Ny: Skapa en ny mapp och ge den ett namn enligt beskrivningen i ”Namnge mappar” nedan.
• Byt namn: Välj en mapp i en lista och ge den ett nytt namn enligt beskrivningen i ”Namnge mappar”
nedan.
• Radera: Radera alla tomma mappar på minneskortet.
Namnge mappar
Tangentbordsfält: Markera en bokstav med multiväljaren och välj den med
.
Namnfält: Här visas mappnamnet. Om du vill flytta markören trycker du på knappen
och använder multiväljaren.
Mapparnas namn kan innehålla högst fem tecken. Alla ytterligare tecken tas bort. Om du vill ta bort tecknet vid
markören trycker du på
. Tryck på OK om du vill spara ändringar eller återgå till Setup-menyn, eller tryck på
om du vill avsluta utan att skapa en ny mapp eller ändra mappnamnet.
Mappnamn
På minneskortet föregås mappnamn av ett tresiffrigt mappnummer som tilldelas automatiskt (t.ex. 100NCD80).
Varje mapp kan innehålla upp till 999 bilder. Under fotografering lagras bilderna i mappen som har högst nummer
med det valda namnet. Om en bild tas när den aktuella mappen är full eller innehåller en bild med numret 9999,
skapas automatiskt en ny mapp genom att det aktuella mappnumret ökas med ett (t.ex. 101NCD80). I kameran
behandlas mappar med samma namn men olika mappnummer som samma mapp. Om du till exempel väljer
mappen NIKON för Välj mapp, visas bilder i alla mappar med namnet NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON
o.s.v.) när du väljer Aktuella som Uppspellningsmapp ( 75). Vid namnbyte ändras alla mappar med samma namn,
men mappnumren ändras inte .
Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn 105
Filnummersekvens
Välj hur filer ska namnges i kameran.
• Av (standard): Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts i.
• På Filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny mapp
skapas, när minneskortet formateras eller när ett nytt minneskort sätts i. Om
en bild tas när den aktuella mappen innehåller en bild med nummer 9999
skapas en ny mapp automatiskt, och filnumreringen börjar om från 0001.
• Återställ: Som vid På, utom att filnumreringen återställs till 0001 för nästa bild som tas (om den aktuella mappen redan innehåller bilder skapas en ny mapp).
Filnumrering
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder, eller en bild med nummer 9999, inaktiveras
avtryckaren. Om Filnummersekvens är på stänger du av det och formaterar minneskortet eller sätter i ett annat
minneskort i kameran.
Spegellås
Lås spegeln i uppfällt läge så att du kan inspektera eller rengöra lågpassfiltret
som skyddar bildsensorn ( 125).
Dust Off ref. bild
Skaffa referensdata för alternativet Image Dust Off i Capture NX (säljs separat,
mer information finns i användarhandboken för Capture NX).
På och tryck multiväljaren åt höger. Meddelandet till höger visas,
1 Markera
och ” rEF” visas på kontrollpanelen och i sökaren.
106 Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn
objektivet mot ett väl belyst, enfärgat vitt föremål på tio centimeters avstånd så att det fyl2 Rikta
ler sökaren, och tryck sedan ned avtryckaren till hälften. I autofokusläge kommer fokus automatiskt att ställas in på oändlighet. I manuellt fokuseringsläge måste du ställa in fokus på
oändlighet manuellt.
ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensinformation för Image Dust Off. Monitorn
3 Tryck
stängs av när du trycker på avtryckaren.
Om referensföremålet är för ljust eller för mörkt kanske inte kameran kan
hämta referensinformation för Image Dust Off, och meddelandet till
höger visas. Välj något annat referensföremål, och upprepa processen från
steg 1.
Image Dust Off
Dust Off ref. bild är endast tillgängligt med ett objektiv med inbyggd processor. Ett objektiv med minst 50mm
brännvidd rekommenderas. Om du använder ett zoomobjektiv ska du zooma in helt.
Samma referensbild kan användas för bilder som tas med olika objektiv eller olika bländare. Referensbilder kan inte visas i bildbehandlingsprogram på datorn. När referensbilder granskas på kameran visas ett rutnät.
Batteriinformation
Visa information om det laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL3e som finns i
kameran. (Om kameran drivs med ett MB-D80-batteripack (säljs separat) med
EN-EL3e-batterier visas information om varje batteri för sig. Batteriinformation
kan inte visas när MB-D80 används med AA-batterier).
Alternativ Beskrivning
Batt.mät Aktuell batterinivå i procent av full laddning.
Antalet gånger slutaren har utlösts sedan batteriet laddades senast. Lägg märke till att slutaren ibland
Bildräkn.
kan utlösas utan att någon bild lagras (t.ex. vid mätning av värdet för förinställd vitbalans).
Fem nivåer som visar batteriets ålder, från 0 (nytt) till 4 (visas när batteriet har nått slutet på laddningslivslängden och måste bytas ut). Observera att laddningslivslängden kan minska tillfälligt om batteriet
Laddning
har laddats vid låga temperaturer. Nivån återgår till den normala om batteriet laddas igen vid rumstemperatur.
Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn 107
Firmware Version
Visa den inbyggda programvarans version.
Auto bildrotering
Bilder som tas när På (standardalternativet) har valts innehåller information om
kamerariktningen, vilket gör att det går att rotera bilderna automatiskt vid
visning ( 61) eller vid visning i ViewNX (medföljer) eller Capture NX (säljs
separat, 123). * Följande orienteringar registreras:
Liggande orientering
(på bredden)
Kameran roterad 90°
medsols
Kameran roterad 90°
motsols
* I serietagningsläge ( 36) gäller den orientering som registreras för den första bilden för alla bilder i samma serie,
även om kamerans orientering ändras under fotograferingen.
Kameraorienteringen registreras inte om Av har valts. Välj det här alternativet om du fotograferar med
objektivet riktat uppåt eller nedåt.
108 Meny-guide/Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn
Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn
Alternativen på Retuscheringsmenyn används för att beskära, ändra storlek på
och retuschera bilder på minneskortet. Följande alternativ är tillgängliga (andra
alternativ kan visas om Min meny väljs för alternativet CSM/inställn. på
Setup-menyn; 101). Mer information om hur du använder menyerna finns i
”Använda kamerans menyer” ( 9).
Alternativ
D-lighting
Korrigering röda ögon
Beskär
Enfärgad
Filtereffekter
Liten bild
Bildöverlägg
Beskrivning
Lätta upp mörka eller bakgrundsbelysta motiv.
Ta bort ”röda ögon” som orsakas av blixtljus.
Skapa beskurna kopior av befintliga bilder.
Kopiera bilder i svartvitt, sepia eller blåtoner.
Skapa kopior med färgfiltereffekter.
Skapa små kopior av befintliga bilder.
Kombinera två RAW-bilder till en enda bild.
110
111
111
112
112
112–113
114–115
Förutom vid Bildöverlägg kan bilderna som ska kopieras väljas i helskärmsvisning eller från Retuscheringsmenyn. Så här kopierar du bilder under helskärmsvisning:
1
2
Visa bilden i helskärmsvisning (
61).
3
Visa Retuscheringsmenyn.
4
Markera ett menyalternativ.
*
Visa retuscheringsalternativen.
* Bildöverlägg är inte tillgängligt under helskärmsvisning.
† Om undermenyn visas upprepar du steg 2–3 för att välja alternativ på undermenyn. Tryck på
vill avsluta helskärmsvisningen utan att skapa en ändrad kopia.
†
knappen om du
Retuschera bilder
Kopior som skapas med alternativet Liten bild eller Beskär kan inte ändras ytterligare. D-lighting, röda ögonreducering och filtereffekter kan inte användas på enfärgade kopior. Utöver detta kan alternativen på retuscheringsmenyn användas en gång på varje befintlig kopia, även om detta kan medföra en kvalitetsförsämring.
Bildkvalitet
Liten bild skapar JPEG Fine-kopior (1:4 komprimeringsgrad). Bildöverlägg skapar kopior i den aktuella inställningen för bildkvalitet. Andra alternativ kopierar RAW-bilder till JPEG Fine-bilder: utom där annat anges, kopior skapade av RAW-bilder är i storlek 3 872×2 592 pixlar.
Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn 109
Så här kopierar du bilder från Retuscheringsmenyn:
1
2
Markera ett menyalternativ.
3
Visa valskärmen.
4
Markera bilden.
*
Visa retuscheringsalternativen.
†
* Bilder kan även markeras med hjälp av rattarna: med huvudratten flyttar du markören horisontellt, och med den
sekundära ratten flyttar du markören vertikalt. Håll ned
-knappen om du vill visa den markerade bilden i helskärmsläge.
† Om du vill avsluta bilvisningsläget utan att skapa en ändrad kopia, tryck på
-knappen.
D-lighting
D-lighting gör skuggorna ljusare, vilket gör funktionen idealisk för mörka eller bakgrundsbelysta bilder.
Före
Efter
Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att välja hur mycket bilden ska korrigeras. Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsfönstret. Tryck på OK om du vill
kopiera bilden och återgå till Retuscheringsmenyn eller helskärmsvisning.
Retuschera bilder
Det går kanske inte att använda D80 för att visa eller retuschera bilder som har skapats med andra kameramodeller
eller som har ändrats med en dator eller en annan enhet.
110 Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn
Korrigering röda ögon
Om du väljer det här alternativet visas en förhandsgranskningsbild som nedan. Kontrollera hur korrigeringen av röda ögon har fungerat och skapa en korrigerad kopia enligt beskrivningen i följande
tabell. Observera att korrigering av röda ögon inte alltid ger förväntade resultat och i mycket sällsynta
fall kan påverka delar av bilden där det inte finns några röda ögon. Kontrollera därför förhandsgranskningsbilden noga innan du går vidare. Korrigering av röda ögon kan endast användas tillsammans
med blixtfotografering.
Om du vill
Zooma in och ut
Använd
/
Visa andra områden
i en bild
Beskrivning
Tryck på
om du vill zooma in och på
om du
vill zooma ut. Tryck multiväljaren uppåt, nedåt, åt
vänster eller åt höger medan bilden är inzoomad, om
du vill se delar av bilden som inte syns på monitorn.
Håll ned multiväljaren för att snabbt visa andra delar
av bilden. Navigeringsfönstret visas medan
/ knapparna eller multiväljaren är nedtryckta. Området
som syns i monitorn omges av en gul ram.
Om röda ögon upptäcks i den valda bilden skapas en kopia som bearbetas för
att minska effekterna av röda ögon. Ingen kopia skapas om inga röda ögon
upptäcks.
Skapa kopia
Beskär
Om du väljer det här alternativet visas den valda bilden i helskärmsläge som nedan. Så här skapar du
en beskuren kopia av den valda bilden:
Om du vill
Minska eller öka
storlek på
beskärningen
Visa andra områden
i en bild
Skapa kopia
Använd
/
Beskrivning
Tryck på
för att minska storleken på beskärningen och på
för att öka den. Tryck multiväljaren uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger om du vill
se delar av bilden som inte syns på monitorn.
Spara området som visas på monitorn som en separat fil och återgå till Retuscheringsmenyn eller helskärmsvisning.
Beskär: Bildkvalitet och storlek
Kopior skapade av NEF (RAW) eller NEF (RAW)+JPEG-bilder (NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG Fine, NEF
(RAW)+JPEG Normal, and NEF (RAW)+JPEG Basic) har JPEG Fine-bildkvalitet. Beskurna kopior skapade från
JPEG-bilder (JPEG Fine, JPEG Normal och JPEG Basic) har samma bildkvalitet som originalet. Beroende på storleken på beskärningen kan kopians pixelstorlek vara 2 560×1 920, 1 920×1 440, 1 280×960, 960×720 eller
640×480.
Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn 111
Enfärgad
Välj mellan Svartvitt, Sepia och Cyanotypi (blått och vitt).
Om du väljer Sepia eller Cyanotypi visas en förhandsgranskning av den valda
bilden. Tryck multiväljaren uppåt om du vill öka färgmättnaden, nedåt om du
vill minska den. Tryck på OK om du vill skapa en enfärgad kopia och återgå till
Retuscheringsmenyn eller helskärmsvisning.
Filtereffekter
Välj mellan följande alternativ. När du har ändrat filtereffekterna enligt nedanstående beskrivning trycker du på OK om du vill kopiera bilden och återgå till
Retuscheringsmenyn eller helskärmsvisning.
Alternativ
Beskrivning
Sky light
Ger samma effekt som ett skylightfilter, som gör kopian mindre blåtonad.
Effekten kan förhandsgranskas på monitorn enligt illustrationen till höger.
Varm filter
Skapar en kopia med varma filtereffekter, som ger kopian en ”varm” röd
ton. Effekten kan förhandsgranskas på monitorn.
Färgbalans
Tryck multiväljaren uppåt om du vill öka mängden grönt, åt höger om du
vill öka mängden rött, åt vänster om du vill öka mängden blått eller nedåt
om du vill öka mängden magenta. Effekten visas på monitorn tillsammans med röda, gröna och blå histogram som anger fördelningen av
toner i kopian ( 63).
Liten bild
Skapa en liten kopia av den valda bilden. Du kan välja mellan följande storlekar:
Alternativ
640×480
320×240
160×120
Beskrivning
Lämplig för bildvisning på TV.
Lämplig för visning på webbsidor.
Lämplig för e-post.
Småbildsalternativ kan användas under helskärmsvisning enligt beskrivningen på sidan 109. När du
har valt Liten bild på Retuscheringsmenyn väljer du emellertid inte bilder på samma sätt som i början
av det här avsnittet. I stället för att välja en enda bild och sedan en bildstorlek väljer du först en bildstorlek och sedan en eller flera bilder som ska kopieras med den valda storleken enligt beskrivningen
på följande sida.
112 Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn
Om du väljer Liten bild på Retuscheringsmenyn visas menyn från steg 1. Följ instruktionerna nedan
för att skapa små kopior av flera bilder.
1
2
Markera Välj storlek.
Visa alternativen.
3
4
Markera önskad bildstorlek.
Gör ditt val och återgå till föregående meny.
5
6
Markera Välj bild.
Visa valskärmen.
7
8
Välj bilder (
74). De valda bilderna märks med ikonen
.
9
Bekräftelsedialogrutan visas.
10
Markera Ja.
*
Kopiera bilderna och återgå till Retuscheringsmenyn.
* Om du vill återgå till steg 7 utan att skapa kopior markera Nej och tryck på OK. Tryck på MENY om du vill gå tillbaka till Retuscheringsmenyn utan att skapa kopior.
Visa småbilder
Småbilder markeras med en grå rum under helskärmsvisning. Uppspelningszoom är inte tillgänglig vid visning av
småbilder.
Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn 113
Bildöverlägg
Vid bildöverlägg kombineras två befintliga RAW-bilder till en enda bild som sparas separat från originalen. Den nya bilden sparas med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och storlek. Ange bildkvalitet och storlek innan du skapar ett överlägg ( 33; alla alternativ finns tillgängliga). Om du vill skapa
en RAW-bild väljer du bildkvaliteten NEF (RAW).
Bildöverlägg på Retuscheringsmenyn och tryck multiväljaren åt
1 Markera
höger. Dialogrutan för förhandsgranskning till höger visas med Bild 1
markerad.
2 Tryck på OK. En dialogruta för bildval visas.
den första bilden i överlägget genom att trycka multiväljaren åt
3 Markera
vänster eller höger. Håll ned
-knappen om du vill visa den markerade
bilden i helskärmsläge.
på OK om du vill välja den markerade bilden och återgå till förhands4 Tryck
granskningen. Den valda bilden visas som Bild 1.
exponeringen för överlägget genom att trycka multiväljaren
5 Optimera
uppåt eller nedåt för att välja styrka för bild 1 från 0,1 till 2,0. Standardvärdet är 1.0. Om du väljer 0.5 minskar styrkan med hälften. Om du väljer 2.0
fördubblas styrkan. Effekterna av styrkan visas i kolumnen Granska.
multiväljaren åt vänster eller höger för att markera Bild 2. Upprepa
6 Tryck
steg 2–5 för att välja den andra bilden och justera styrkan.
114 Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn
multiväljaren åt vänster eller höger för att markera kolumnen Gran7 Tryck
ska. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att markera ett av följande
alternativ och tryck på OK.
• Överlä: Förhandsgranska överlägget enligt illustrationen till höger. Spara
den nya bilden genom att trycka på OK. Tryck på
om du vill återgå till
steg 6 och välja nya bilder eller ändra styrkan.
• Spara: Spara överlägget utan att visa en förhandsgranskning.
När ett överlägg har skapats övergår kameran till helskärmsvisning (
den nya bilden visas på monitorn.
61) och
Bildöverlägg
Endast RAW-bilder som skapats med D80 kan användas för bildöverlägg. Andra bilder visas inte på valskärmen.
Dolda bilder visas inte heller på valskärmen och kan inte väljas.
Överlägget har samma fotoinformation (inklusive tagningsdatum, mätning, slutartid, bländare, exponeringsläge,
exponeringskompensation, brännvidd och bildorientering) och värden för vitbalans och bildoptimering som bilden som har valts som Bild 1.
Meny-guide/Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn 115
Teknisk information
Extra tillbehör
En fördel med digitala spegelreflexkameror är det stora urvalet av tillgängliga tillbehör. Besök våra
webbplatser eller läs våra senaste produktkataloger om du vill ha den senaste informationen om tillbehör till D80.
123Blixtenheter
(Speedlight)
Batteripack
Sokartillbehor
Objektiv
Batterier
Natadaptrar
Fjarrkontroll ML-L3
10-stifts
fjarrkontrollstillbehor
Filter
Programvara
Använd bara tillbehör från Nikon
Tillbehör från Nikon, som är specifikt certifierade av Nikon för användning med din Nikon-digitalkamera, är de enda
tillbehör som är konstruerade och testade för att fungera enligt våra drifts- och säkerhetskrav. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.
Bildvinkel och brännvidd
Exponeringsytans storlek i en 35 mm-kamera är
36×24 mm. I D80-kameran är exponeringsytans storlek
däremot 23,6×15,8 mm, vilket innebär att den diagonala bildvinkeln i en 35 mm-kamera är ungefär 1,5
gånger större än i D80. För beräkning av den ungefärliga
brännvidden för objektiv i 35 mm-format för D80 måste
objektivets brännvidd multipliceras med ungefär 1,5.
Bildstorlek (35 mm-format)
(36 mm × 24 mm)
Bilddiagonal
Objektiv
Bildstorlek (D80)
(23,6 mm × 15,8 mm)
Bildvinkel (35-mm format)
Bildvinkel (D80)
Objektivets f/-tal
f/-talen som anges i objektivnamnen är objektivets största bländaröppning.
116 Teknisk information/Extra tillbehör
Objektiv
Objektiv med inbyggd processor (särskilt objektiv av typ G och D) rekommenderas för användning
med D80. Du känner igen ett objektiv med inbyggd processor på processorkontakterna, typ G och Dobjektiv genom en bokstav på objektivhuset. Typ G-objektiv har ingen bländarring.
CPU-objektiv
Bländarring
Typ D-objektiv
Typ G-objektiv
Följande CPU-objektiv kan användas tillsammans med D80. IX-Nikkor CPU-objektiv kan inte användas.
Kamerainställning
Fokus
Inställning
Mätning
Digital Vari-Program,
M
P, S, A
M
Objektiv/tillbehör
M (med elektroAF
nisk
avståndsmätare)
AF Nikkor av typ G eller D 2 ; AF-S, AF-I Nikkor
PC-Micro Nikkor 85mm f/2.8D 3
AF-S/AF-I Telekonverter 5
Andra Nikkor-objektiv (förutom objektiv för F3AF)
AI-P-Nikkor
9
—
96
97
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1.Spotmätning av valt fokusområde.
2.Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv.
3.Kamerans exponeringsmätning och blixtstyrsystem fungerar inte korrekt
när objektivet förskjuts eller lutas eller om bländaren inte är den största.
4.Den elektroniska avståndsmätaren kan inte användas när objektivet
förskjuts eller lutas.
5.Kompatibel med AF-I Nikkor-objektiv och alla AF-S-objektiv utom:
• AF-S: 80–200mm f/2.8D ED, 300mm f/2.8D ED II, 300mm f/2.8D ED,
300mm f/4D ED *, 400mm f/2.8D ED II, 400mm f/2.8D ED, 500mm f/4D
ED II*, 500mm f/4D ED *, 600mm f/4D ED II *, 600mm f/4D ED *
• AF-S VR: 70–200mm f/2.8G ED, 200mm f/2G ED, 200–400mm f/4G
ED, 300mm f/2.8G ED
•AF-S Micro VR: 105mm f/2.8G ED (autofokus stöds ej)
9
94
96
97
98
9
—
9
9
9
,
,
1
9
9
9
9
9
• AF-S NIKKOR VR: 400mm f/2.8G ED, 500mm f/4G ED *, 600mm f/4G
ED *
• AF-I: 300mm f/2.8D ED, 400mm f/2.8D ED, 500mm f/4D ED *,
600mm f/4D ED *
* Autofokus är inte tillgängligt med AF-S Telekonverter TC-17E II/TC20E II.
6. Med största effektiva bländare f/5,6 eller snabbare.
7.Om AF 28–85mm f/3.5–4.5, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ny modell>, AF
35–70mm f/2.8 eller AF 80–200mm f/2.8 zoomas in vid fokusering på
minsta avstånd kanske bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus när
i-fokusindikatorn visas. Fokusera manuellt med hjälp av bilden i sökaren.
8. Med största bländaröppning f/5.6 eller snabbare.
Objektiv utan inbyggd processor
Objektiv utan inbyggd processor kan också användas, men endast när kameran är i läge M. Om du väljer ett annat
läge fungerar inte slutaren. Bländaren måste justeras manuellt med bländarringen på objektivet och kamerans
autofokus, mätsystem, den elektroniska, analoga exponeringsvisningen samt TTL-blixtkontroll kan inte användas.
Om inget annat anges kan den elektroniska avståndsmätaren användas med objektiv som har en största bländaröppning på f/5. 6 eller snabbare.
• Telekonverter av AI-typ *
• AI-, AI-modifierade NIKKOR- eller Nikon Serie E-objektiv
• Medical Nikkor 120mm f/4 (kan endast användas med • Bälg PB-6 (monteras lodrätt, kan användas i vågrätt läge
slutartider längre än 1/60s)
när den är monterad)*
• Reflex Nikkor (elektronisk avståndsmätare kan inte • Automatisk mellanring* PK-11A/12/13, PN-11
användas)
*Den elektroniska sökaren kan användas med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.
• PC Nikkor (elektronisk avståndsmätare kan inte användas
när objektivet förskjuts eller lutas)
Teknisk information/Extra tillbehör 117
Inkompatibla tillbehör och objektiv utan inbyggd processor
Följande tillbehör och objektiv utan inbyggd processor kan INTE användas:
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
• AF-telekonverter TC-16A
• AF-Nikkor-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm
• Objektiv utan AI-funktion
• Objektiv som kräver fokuseringsenheten AU-1 (400mm f/3.5 ED, AF Telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller lägre)
f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fisheyeobjektiv (6mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6) • PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
• Old-model PC 35mm f/3.5
• 2,1cm f/4
• Old-model Reflex 1 000mm f/6.3
• Mellanring K2
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–174127) • Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–200310)
AF-hjälpbelysning och reducering av röda ögon
AF-hjälpbelysning kan inte användas med följande objektiv:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED • AF 80–200 mm f/2.8D ED
• AF-S VR 70–200 mm f/2.8G ED
• AF VR 80–400 mm f/4.5–5.6D ED
• AF-S 80–200 mm f/2.8D ED
• AF-S VR 200 mm f/2G ED
• AF-S VR 200–400 mm f/4G ED
Vid avstånd på mindre än 1m kan följande objektiv skymma AF-hjälpbelysningen och störa autofokusfunktionen i
dåliga ljusförhållanden:
• AF-S DX 12–24 mm f/4G ED
• AF 20–35 mm f/2.8D
• AF-S 28–70 mm f/2.8D ED
• AF-S 17–35 mm f/2.8D ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • AF 28–200 mm f/3.5–5.6G ED
• AF-S DX 17–55 mm f/2.8G ED
• AF-S 24–85 mm f/3.5–4.5G ED
• AF Micro 70–180 mm f/4.5–5.6D ED
• AF 18–35 mm f/3.5–4.5D ED
• AF 24–85 mm f/2.8–4D
• AF-S VR Micro 105 mm f/2.8G ED
• AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G ED • AF-S VR 24–120 mm f/3.5–5.6G ED • AF Micro 200 mm f/4D ED
• AF-S DX VR 18–200 mm f/3.5–5.6G • AF 24–120 mm f/3.5–5.6D
Objektiv som skymmer sikten mellan AF-hjälpbelysningen och motivet kan störa funktionen för reducering av röda ögon.
Den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas tillsammans med alla objektiv med inbyggd processor med brännvidd på 18–
300 mm. Observera att blixten kanske inte kan lysa upp hela motivet om följande objektiv inte används eller över
den minsta räckvidd som anges nedan:
Objektiv
AF-S DX 12–24 mm
f/4G ED
AF-S 17–35mm
f/2.8D ED
Zoomläge
20 mm
24 mm
24 mm
28 mm, 35 mm
Min. räckvidd
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
AF-S DX 17–55 mm
f/2.8G ED
28 mm
1,5 m
35 mm
AF 18–35 mm
24 mm
f/3.5–4.5D ED
AF-S DX 18–70 mm
18 mm
f/3.5–4.5G ED
AF-S DX 18–135 mm
18 mm
f/3.5–5.6G ED
AF-S DX VR 18–200 mm
24 mm, 35 mm
f/3.5–5.6G ED
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
Objektiv
AF 20–35 mm f/2.8D
AF-S NIKKOR 24–
70 mm f/2.8G ED
AF-S VR 24–120 mm
f/3.5–5.6G ED
AF-S 28–70 mm
f/2.8D ED
AF-S VR 200–400 mm
f/4G ED
Zoomläge
20 mm
24 mm
Min. räckvidd
1,5 m
1,0 m
35 mm
1,0 m
24 mm
1,0 m
35 mm
1,5 m
50 mm
1,0 m
200 mm
3,0 m
250 mm,
300 mm
2,5 m
1,0 m
Blixten kan inte lysa upp hela motivet på alla räckvidder när den används med AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED.
Den inbyggda blixten kan även användas med kompatibla objektiv utan inbyggd processor med en brännvidd på
18–200 mm. AI och AI-S 200 mm f/2 ED-objektiv kan inte användas. Begränsningar gäller för följande objektiv:
• AI-S 25–50mm f/4, AI 25–50mm f/4, AI-S 35–70mm f/4: vid 35mm zoomläge, används från 1m eller mer
• AI, AI-modifierad och AI-S ED 50–300mm f/4.5, AI-modifierad 85–250mm f/4: används vid 135mm eller mer
118 Teknisk information/Extra tillbehör
Blixtenheter (säljs separat)
Använd tillbehörsskon för att montera separat inköpta blixtar direkt på
kameran utan synkkabel. Tillbehörsskon är utrustad med ett säkerhetslås
för blixtar med låsstift, t.ex. SB-800, SB-600 och SB-400. Innan du monterar
en separat blixtenhet måste du ta bort skyddet för tillbehörsskon. Observera att den inbyggda blixten inte utlöses när en extern blixt har monterats.
Om du använder D80 tillsammans med en kompatibel blixt, t.ex. SB-800, SB-600 eller den trådlösa
externa blixten SB-R200 (säljs separat), kan du använda alla tillgängliga funktioner i Nikons CLS-system
(Creative Lighting System), inklusive i-TTL-blixtstyrning ( 141), FV-lås (låser blixtnivån;
92), och
automatisk snabb FP-synkronisering (synkroniserar blixten och slutaren vid korta slutartider). När den
inbyggda blixten är i Commander-läge kan D80 användas för att styra fjärrblixtarna SB-800, SB-600 och
SB-R200. Information finns i handboken till blixten.
Blixtarna SB-800, SB-600 och SB-400
Dessa avancerade blixtar har ledtalen 38 (blixthuvudet i 35 mm zoomläge), 30 (blixthuvudet i 35 mm
zoomläge) respektive 21 (m, ISO 100, 20°C). Blixthuvudet kan vinklas upp till 90° uppåt för indirekt blixt
eller närbildsfotografering. SB-800 och SB-600 kan även vinklas 180° åt vänster och 90° åt höger, och
SB-800 kan vinklas 7° under horisontalplanet. SB-800 och SB-600 är utrustade med automatisk motorzoom (24-105 mm resp. 24-85 mm), vilket garanterar att blixtvinkeln justeras i förhållande till objektivets brännvidd, och blixtarna har både en inbyggd vidvinkelskiva, som kan användas för en vinkel på
14 mm (SB-800 stöder även 17 mm), och en lampa, som gör det enklare att göra inställningar i mörker.
Använd bara blixttillbehör från Nikon
Använd bara blixtar från Nikon. Negativ spänning eller spänning över 250V i tillbehörsskon bör inte förhindra normal drift men kan skada synkkretsarna i kameran eller blixten. Innan du använder en blixt från Nikon som inte
nämns i det här avsnittet bör du ta kontakt med en auktoriserad Nikon-representant för att få mer information.
Ledtal
Om du vill beräkna blixtens räckvidd med en ISO-känslighet på 100, delar du ledtalet med bländarvärdet. Till exempel har den inbyggda blixten ledtalet 13m. (ISO 100, 20°C); dess räckvidd med en bländare på f/5.6 är 13÷5,6 eller
ca 2,3 meter. Med ledtalen 38 respektive 30 får SB-800 och SB-600 en räckvidd på cirka 6,8 och 5,4 meter vid f/5.6
(zoomläge 35 mm).
Adapter för tillbehörssko AS-15
När adaptern för tillbehörssko AS-15 (säljs separat) är monterad på kamerans tillbehörssko kan blixttillbehör anslutas via en synkkabel.
Teknisk information/Extra tillbehör 119
Trådlös extern blixt SB-R200
Denna avancerade, trådlösa externa blixt har ledtalet 10 (m, ISO 100, 20°C). Även om den inte kan
monteras direkt på tillbehörsskon fungerar SB-R200 som en fjärrblixt när den inbyggda blixten är i
Commander-läge. Den kan också styras med en trådlös blixtkontrollenhet för SB-800 eller SU-800. Du
kan hålla SB-R200 i handen, placera den på blixtstället AS-20 eller montera den på kamerans objektiv
med hjälp av mellanringen SX-1 för fjärrkontroll och i-TTL-närbildsfotografering.
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:
Advanced Wireless Lightning
Commander
Fjärrstyrd
Blixt
Blixtläge/blixtfunktion
i-TTL 2, 3
AA
Automatisk bländare 2
A
Auto, ej TTL
GN
Manuell räckviddsprioritet
M
manuell
RPT
Repeterande blixt
REAR
Synk med andra ridån
Röda ögon-reducering
Kommunikation av blixtfärginformation
Auto FP High-Speed Sync 6
FV-lås
AF-hjälpbelysning för flerfältsautofokus 2
Automatisk zoom
Automatisk ISO
SB-800 SU-800 1 SB-800
SB-600 SB-R200
SB-800
SB-600
SB-400
9
9
9
9
9
9
9
9
94
94
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
—
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
—
—
—
9
9
9
—
9
—
—
9
95
95
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
96
—
—
9
9
9
—
—
9
9
9
—
—
95
95
—
9
9
9
—
—
9
9
—
—
—
—
—
—
9
9
9
—
—
9
9
—
—
—
—
—
—
9
—
9
—
—
9
9
—
—
—
1.Alternativen som visas är bara tillgängliga när SU-800 4.Använd blixtkontrollerna för att välja blixtläge. Automatisk blixt utan TTL väljs automatiskt när ett objektiv
används för att styra andra blixtenheter.
utan inbyggd processor är monterat.
2.CPU-objektiv krävs.
3.Standard-i-TTL för digitala spegelreflexkameror 5.Automatisk bländare väljs automatiskt när ett objektiv
används med spotmätning eller när det väljs med blixt. utan inbyggd processor är monterat. Automatisk blixt
Annars används balanserad i-TTL-upplättningsblixt för utan TTL väljs automatiskt när ett objektiv utan
inbyggd processor är monterat.
digitala spegelreflexkameror.
6.Använd blixtkontrollerna för att välja blixtläge.
Följande blixtar kan användas i automatiskt läge utan TTL och manuellt läge. Om TTL ställs in kommer
avtryckaren att låsas, och inga fotografier kan tas.
Blixt SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25, SB-24
Blixtläge
9
A
Auto, ej TTL
9
M
manuell
9
RPT Repeterande blixt
9
REAR Synk med andra ridån
SB-50DX, SB-23, SB-29 1
SB-21B 1, SB-29s 1
—
9
—
9
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B, SB-15
9
9
—
9
1.Autofokus är bara tillgängligt tillsammans med AF- 2.När den monteras på D80 ställs blixtläget TTL in autoMicro-objektiv (60mm, 105mm och 70–180mm).
matiskt och avtryckaren inaktiveras. Ställ in blixten på
läge A (automatiskt läge utan TTL).
120 Teknisk information/Extra tillbehör
Anmärkningar om blixtar
Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixten. Om blixten stöder CLS (Creative Lighting System) bör du
läsa avsnittet om CLS-kompatibla digitala spegelreflexkameror. D80 ingår inte i kategorin ”digitala spegelreflexkameror” i handböckerna för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
Om en tillbehörsblixt monteras på kameran i läget Digital Vari-Program avfyras blixten varje gång en bild tas. Du
kan välja mellan följande blixtlägen:
• P, , , , , och lägen: Upplättningsblixt och reducering av röda ögon. Upplättningsblixt väljs automatiskt om blixtläget är inställt på Av eller Auto när en tillvalsblixt monteras. Auto med reducering av röda ögon blir
reducering av röda ögon.
•
läge: Auto långsam synk blir långsam synk, auto långsam synk med reducering av röda ögon blir långsam synk
med reducering av röda ögon och Av blir långsam synk.
Om du väljer AUTO för ISO-känslighet i ett Digital Vari-Program-läge eller På för Custom-inställning 7 (ISO-auto) i
läge P, S, A eller M, justeras ISO-känsligheten för optimal blixt när tillbehörsblixten SB-800, SB-600 eller SB-400 är
monterad. Detta kan leda till att motiv i förgrunden blir underexponerade i bilder som tas med blixt och långa
slutartider, i dagsljus eller mot en ljus bakgrund. Välj då ett annat blixtläge än lång synktid eller använd en större
bländaröppning.
Om automatisk snabb FP-synkronisering används synkroniseras slutaren med en extern blixt vid slutartider på ½00 s
eller längre.
Vid ISO-tal mellan 100 och 1 600 kan i-TTL-blixtstyrning användas. Högre värden ger inte garanterat önskade resultat vid vissa avstånd eller bländarinställningar. Om indikatorn för klar blixt blinkar i ungefär tre sekunder efter att en
bild har tagits, har blixten avfyrats med full effekt och bilden kan vara underexponerad.
Tillvalsblixtarna SB-800 och SB-600 och den trådlösa blixtkontrollenheten SU-800 ger aktiv AF-hjälpbelysning för
följande fokusområden:
•24–34mm AF-objektiv
•24–34mm AF-objektiv
SB-800, SB-600 och SB-400 har även reducering av röda ögon. Med andra blixtar används kamerans AF-hjälpbelysning för AF-hjälpbelysning och reducering av röda ögon.
Den största bländaren (minsta f/-talet) som kan väljas av kameran begränsas i följande lägen av ISO-känsligheten
( 43):
Inställning
,
,
,
125
160
Största bländaröppning vid ISO-motsvarighet
200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600
4
4.2 4. 5 4. 8
5
5. 3 5. 6
6
6. 3 6. 7 7. 1 7. 6
8
5. 6
6
6. 3 6. 7 7. 1 7. 6
8
8. 5
9
9. 5
10
11
11
För varje stegs ökning av ljuskänsligheten (t.ex. från 200 till 400) minskas bländaren med ett halvt f/-steg. Om
objektivets största bländare är mindre än vad som anges ovan blir objektivets största bländare det maximala bländarvärdet.
P,
,
100
,
När någon av synkkablarna i SC-serien 17, 28 eller 29 används för extern blixtfotografering kanske inte korrekt
exponering kan åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer spotmätning för att kunna välja normal iTTL-blixtstyrning. Ta en testbild och granska resultatet i monitorn.
I i-TTL-läge bör du använda blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer blixten. Använd inte andra paneler,
t.ex. diffusorpaneler, eftersom det kan ge fel exponering. Automatisk, kraftfull zoomning är endast tillgänglig med
SB-800- och SB-600-blixtar.
Teknisk information/Extra tillbehör 121
Övriga tillbehör
• Sökarlinser för dioptrijustering: Linser för –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2 och +3 m–1 dioptrier är tillgängliga. Använd bara dioptrijusteringslinser om önskad skärpa inte kan uppnås med den inbyggda
dioptrijusteringsfunktionen (–2,0 till +1,0m–1). Testa dioptrijusteringslinsen innan du köper den för
att kontrollera att önskad skärpa kan uppnås.
• Sökarlupp DK-21M : Ökar sökarförstoringen till cirka 1,10× (50-mm f/1.4-objektiv inställt på oändlighet;
Okulartillbe–1,0m–1).
hör
• Lupp DG-2: Förstora motivet i mitten av sökaren för närbildsfotografering, kopiering, teleobjektiv och
andra uppgifter som kräver hög precision. Okularadapter krävs (säljs separat).
• Okularadapter DK-22: Montera förstoringslinsen DG-2 på D80.
• Vinkelsökare DR-6: DR-6 monteras i rät vinkel mot okularet, vilket innebär att bilden i sökaren kan ses
ovanifrån med kameran i porträttläge.
• Det finns tre olika typer av filter från Nikon: skruvfilter, snäppfilter och utbytesfilter. Använd filter från
Nikon, eftersom andra filter kan påverka autofokusfunktionen och den elektroniska avståndsmätaren.
• D80 kan inte användas med linjära polariseringsfilter. Använd i stället det cirkulära polariseringsfiltret
C-PL.
Filter
• Filtren NC och L37C rekommenderas för skydd av objektivet.
• För att förhindra moaréeffekter bör du inte använda filter när motivet har en bakgrund av starkt ljus
eller när en stark ljuskälla finns i bilden.
• För filter med exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) rekommenderas centrumvägd ljusmätning.
Godkända minneskort
Följande minneskort har testats och godkänts för användning med D80. Alla kort av angett märke och
kapacitet kan användas, oavsett hastighet.
SanDisk 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB *† Panasonic 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB *†
Toshiba 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB *
Lexar 256MB, 512MB, 1GB, 2GB *
* Om du ska använda kortet med en kortläsare eller †SDHC-kompatibel. Om du ska använda korannan utrustning, måste du kontrollera att utrust- tet med kortläsare eller annan utrustning
måste du kontrollera att utrustningen stöder
ningen stöder 2GB- och 4GB-kort.
SDHC.
Korrekt funktion garanteras inte med andra typer av kort. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om ovanstående kort.
Minneskort
• Formatera minneskortet i kameran innan det börjar användas.
• Stäng av kameran innan du sätter in eller tar ut minneskort. Under formatering och medan data sparas, raderas
eller kopieras till en dator får du inte ta ut minneskortet ur kameran, stänga av kameran eller ta ur eller koppla från
strömkällan. Om du inte följer dessa föreskrifter kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortkontakterna med fingrarna eller metallföremål.
• Korthöljet får inte utsättas för våldsam behandling. Kortet kan skadas om du inte följer denna föreskrift.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för kraftiga fysiska stötar.
• Utsätt det inte för hetta, vatten, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
122 Teknisk information/Extra tillbehör
Tillbehör till D80
Vid publiceringstidpunkten var följande tillbehör tillgängliga för D80. Den senaste informationen är
tillgänglig på Nikons webbplatser och i våra senaste produktkataloger.
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL3e: Ytterligare EN-EL3e-batterier finns hos lokala återförsäljare
och Nikons servicerepresentanter. Batterierna EN-EL3a och EN-EL3 kan inte användas.
• Batteripack MB-D80: MB-D80 används med ett eller två laddningsbara
litiumjonbatterier (Nikon EN-EL3e) eller sex AA-batterier (alkaliska,
NiMH-, litium- eller nickelmanganbatterier). Det är utrustat med
avtryckarknapp och huvudratt och sekundär ratt och en AE-L/AF-Lknapp för bättre handhavande vid fotografering i porträttorientering
Ström källor (på höjden). Vid montering av MB-D80 tar du bort kamerabatterilocket. Se illustrationen till höger.
• Nätadapter EH-5: Används för att förse kameran med ström under
längre perioder.
35°
• Fjärrkabel MC-DC1: Förhindrar oskärpa som orsakas av kameraskakningar och har en avtryckarlåsknapp för långa exponeringstider. När
du ansluter MC-DC1 öppnar du locket till fjärrkabelanslutningen och
ansluter kabeln enligt bilden. För att förhindra att det kommer in vatten i kameran bör locket vara stängt när fjärrkabelanslutningen inte
används.
Fjärrstyrd
Kontroll- • Trådlös fjärrkontroll ML-L3: Använd som fjärrutlösare för självporträtt
eller för att förhindra oskärpa på grund av kameraskakningar. ML-L3
and kablar
använder ett 3V CR2505-batteri.
1
2
3
4
5
Kamerahuslock
• Kamerahuslock BF-1A: BF-1A håller spegeln, sökarskivan och lågpassfiltret fria från damm när inget
objektiv är monterat.
• Capture NX: Ett heltäckande fotoredigeringspaket som stöder RAW-bilder. Använd den senaste versionen.
• Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator och spara bilderna direkt på datorns hårddisk.
ProgramObs! D80 stöds också av Camera Control Pro version 1.1.0 och senare. Capture NX och Camera Control
vara
Pro söker automatiskt efter uppdateringar om en Internetanslutning identifieras vid starten.
Uppdatera alltid till den senaste versionen.
Teknisk information/Extra tillbehör 123
Vårda din kamera
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre period stänger du av kameran, sätter tillbaka monitorlocket, avlägsnar batteriet och lagrar batteriet på en kall, torr plats med polskyddet fastsatt. Förhindra
uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en torr, välventilerad plats. Förvara inte kameran
i närheten av lösningsmedel, malmedel eller på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och radioapparater
• utsätts för temperaturen över 50°C (t.ex. nära ett värmeelement eller i ett stängt fordon vid varmt
väder) eller under –10°C
Rengöring
Kamerahus
Objektiv,
spegel och
sökare
Monitor
Blås bort damm och smuts med en blåsbälg och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk.
Om du har använt kameran på stranden eller vid kusten bör du torka bort sand och salt med en
duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och därefter torka den grundligt. Viktigt: Damm eller
främmande ämnen inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av garantin.
Dessa komponenter är tillverkade av glas och skadas lätt. Avlägsna damm och smuts med en
blåsbälg. Om du använder tryckluftssprej måste du hålla burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar genom att fukta en mjuk duk med lite
objektivrengöringsmedel och torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en blåsbälg. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar genom att
torka ytan försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det kan leda till
skador eller dålig funktion.
Monitor
Var försiktig om bildskärmen går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset och undvik att de flytande
kristallerna från bildskärmen kommer i kontakt med ögonen eller munnen.
Kontrollpanel
I sällsynta fall kan statisk elektricitet göra att kontrollpanelen blir ljusare eller mörkare. Detta är inte tecken på något
fel, och det normala utseendet återkommer inom kort.
124 Teknisk information/Vårda din kamera
Lågpassfilter
Bildsensorn som fungerar som kamerans bildalstringselement är utrustad med ett lågpassfilter för att
förhindra moarémönster. Om du misstänker att smuts eller damm på filtret påverkar dina fotografier
kan du rengöra filtret enligt beskrivningen nedan. Lägg dock märke till att filtret är mycket ömtåligt
och lätt skadas. Nikon rekommenderar att filtret endast rengörs av auktoriserad Nikon-servicepersonal.
pålitlig strömkälla när lågpassfiltret kontrolleras eller rengörs. Om batterinivån är
1 Det krävsellerenlängre,
eller om kameran drivs av batteripack MB-D80 (säljs separat) med AA-batterier, stänger du av kameran och sätter i ett fulladdat EN-EL3e-batteri eller ansluter en EH-5-nätadapter (säljs separat).
objektivet och sätt på kameran. Tryck på
-knappen och välj
2 Lossa
Spegellås-menyn på inställningsmenyn. (Observera att det här alterMENU
nativet inte är tillgängligt om batterinivån är
eller lägre, om du
lagrar flera exponeringar eller om du använder batteripack MB-D80
(säljs separat) med AA-batterier). Menyn till höger visas.
på och tryck på . Meddelandet till höger visas i monitorn
3 Markera
samt en rad streck på kontrollpanelen och i sökaren. Om du vill gå tillOK
baka till normalläge utan inspektera lågpassfiltret stänger du av
kameran.
ned avtryckaren helt. Spegeln fälls upp och slutarridån öppnas
4 Tryck
så att lågpassfiltret blir synligt. Sökarbilden försvinner och A visas i
sökaren och raden med streck på kontrollpanelen blinkar.
kameran så att ljuset faller på lågpassfiltret, och kontrollera om
5 Håll
det finns damm eller smuts på filtret. Om det inte finns några främmande föremål går du vidare till steg 7.
damm och smuts från filtret med en blåsbälg. Använd inte
6 Avlägsna
en blåspensel, eftersom penselhåren kan skada filtret. Smuts som inte
kan tas bort med en blåsbälg får bara avlägsnas av auktoriserad
Nikon-servicepersonal. Du får under inga omständigheter vidröra
eller torka av filtret.
Teknisk information/Vårda din kamera 125
av kameran. Spegeln fälls ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivet eller kamera7 Stäng
huslocket.
Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av när spegeln är uppfälld stängs slutarridån automatiskt. Följ de här föreskrifterna för att förhindra skador på slutarridån:
• Stäng inte av kameran, ta inte ur batteriet och koppla inte från strömkällan när spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och AF-hjälpbelysningen blinkar för att varna
om att slutarridån kommer att stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta rengöringen eller
undersökningen genast.
Främmande ämnen på lågpassfiltret
Nikon vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att förhindra att främmande ämnen kommer i kontakt med lågpassfiltret under tillverkning och frakt. D80, är emellertid avsedd för användning med utbytbara objektiv, och främmande ämnen kan komma in i kameran när objektiven tas loss eller byts. När det främmande ämnet har kommit in
i kameran kan det fastna på lågpassfiltret och synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande kamerahuslocket, och avlägsna först
noggrant allt damm och andra främmande ämnen som kan finnas på kamerahuslocket.
Om något främmande ämne fastnar på lågpassfiltret kan du rengöra det enligt anvisningarna ovan eller låta auktoriserad Nikon-servicepersonal rengöra det. Foton som har påverkats av förekomsten av främmande ämnen på lågpassfiltret kan retuscheras med Capture NX (säljs separat; 123) eller med alternativen för bildrengöring i vissa
bildbehandlingsprogram från andra tillverkare.
Service av kameran och tillbehören
D80 är en precisionsenhet som kräver regelbunden service. Nikon rekommenderar genomgång av kameran av
återförsäljaren eller Nikons servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och service vart tredje till femte
år (mot avgift). Regelbunden genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av
kameran. Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller blixtar (säljs separat), bör tas med vid genomgång eller service av kameran.
126 Teknisk information/Vårda din kamera
Vård av kamera och batteri: Varningar
Tappa inte kameran: Funktionen kan försämras om produkten Rengöring: Rengör kamerahuset genom att försiktigt blåsa
utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.
bort damm och smuts med en blåsbälg och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på
Håll kameran torr: Den här produkten är inte vattentät, och
stranden eller vid kusten bör du torka bort sand och salt
funktionen kan försämras om den sänks ned i vatten eller
med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och därefter
utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostorka den grundligt. I sällsynta fall kan statisk elektricitet från
tar kan det orsaka ohjälpliga skador.
en borste eller duk göra LCD-displayerna ljusare eller mörUndvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga förändringar kare. Detta är inte tecken på något fel, och det normala utseav temperaturen, t.ex. när man kommer in i eller går ut från endet återkommer inom kort.
en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka kondens Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och smuts
inuti enheten. Förhindra kondens genom att placera enhe- avlägsnas varsamt med en blåsbälg. Om du använder tryckten i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plöts- luftssprej måste du hålla burken lodrätt för att förhindra
liga temperaturändringar.
utsöndring av vätska. Om du vill ta bort ett fingeravtryck
Undvik kraftiga magnetfält: Använd eller förvara inte den här eller någon annan fläck på objektivet fuktar du en mjuk duk
enheten i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektro- med en liten mängd objektivrengöring och torkar försiktigt
magnetisk strålning eller magnetiska fält. Kraftiga statiska av objektivet.
laddningar eller de magnetfält som alstras av t.ex. radiosän- Information om hur du rengör lågpassfiltret finns i “Lågpassdare kan störa monitorn, skada data som har lagrats på min- filter” ( 125).
neskortet eller påverka produktens interna kretsar.
Förvaring: Förhindra uppkomsten av mögel genom att förLämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet rik- vara kameran på en torr, välventilerad plats. Om du inte ska
tat mot solen eller någon annan stark ljuskälla under en använda produkten under en längre period bör du ta ur batlängre tid. Intensivt ljus kan göra att bildsensorn försämras teriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en
platspåse tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte
eller ge en vit oskärpeeffekt i foton.
kamerafodralet i en plastpåse, eftersom det kan förstöra
Urfrätning: Lodräta vita strimmor kan förekomma i foton av
materialet. Lägg märke till att torkmedlets förmåga att
solen eller andra starka ljuskällor. Det här fenomenet, som
absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas
kallas ”urfrätning”, kan förhindras genom att mängden ljus
ut regelbundet.
som träffar bildsensorn minskas, antingen med hjälp av en
För att förhindra mögel bör kameran tas fram ur förvaringslång slutartid och en liten bländare eller med ett gråfilter.
platsen minst en gång i månaden. Sätt på kameran och
Vidrör inte slutarridån: Slutarridån är mycket tunn och skadas utlös slutaren några gånger innan du lägger undan den.
lätt. Du får under inga omständigheter utsätta ridån för
Förvara batteriet på en sval och torr plats. Sätt på kontakttryck, vidröra den med rengöringsredskap eller utsätta den
skyddet innan batteriet läggs undan.
för kraftiga luftströmmar från en blåsbälg. Sådan behandling
Anmärkningar om monitorn: Monitorn kan innehålla ett fåtal
kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs sönder.
pixlar som alltid lyser eller som aldrig tänds. Detta är en
Hantera alla rörliga delar varsamt: Utsätt inte batterifacket, kortgemensam egenskap för alla TFT-LCD-monitorer och tyder
facket eller kontaktluckorna för våld. Dessa delar är särskilt
inte på något fel. Bilder som tas med produkten påverkas
känsliga för skador.
inte.
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Det kan vara svårt att se bilden på monitorn i starkt ljus.
Koppla inte ur strömkabeln och ta inte ur batteriet när proUtsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skadukten är på eller medan bilder sparas eller raderas. Om du dor eller dålig funktion. Damm och smuts på monitorn kan
stänger av strömmen avsiktligt under dessa omständigheter avlägsnas med en blåsbälg. Ta bort fläckar genom att torka
kan det leda till dataförluster eller skador på produktens ytan försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Var förminne eller interna kretsar. Förhindra oavsiktlig avstängning siktig om bildskärmen går sönder så att du inte skadar dig
av strömmen genom att undvika att flytta produkten på det krossade glaset och undvik att de flytande kristallerna
medan nätadaptern är ansluten.
från bildskärmen kommer i kontakt med ögonen eller munnen.
Objektivkontakter: Se till att objektivets kontakter är rena.
Sätt på monitorlocket när kameran transporteras eller lämnas oövervakad.
Teknisk information/Vårda din kamera 127
Batterier: Smuts på batterikontakterna kan göra att kameran
inte fungerar och tas bort med en mjuk torr trasa innan
kameran används.
Batterier kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Hantera batterierna varsamt och vidta följande försiktighetsåtgärder:
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Batteriet kan bli varmt om det används en längre tid. Hantera batteriet varsamt.
• Använd endast batterier som är godkända för användning
med den här produkten.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Tänk på att sätta på kontaktskyddet när du har tagit ut batteriet ur kameran.
128 Teknisk information/Vårda din kamera
Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid
betydelsefulla tillfällen bör du ha ett extra, fulladdat ENEL3e-batteri till hands. Beroende på var du befinner dig kan
det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet minska. Se till att
batteriet är fulladdat innan du fotograferar utomhus i kallt
väder. Förvara ett reservbatteri på en varm plats och byt ut
batterierna när det behövs. När ett kallt batteri värms upp
kan en del av laddningen återställas.
Om du fortsätter att ladda ett batteriet som redan är fulladdat kan dess prestanda försämras.
Förbrukade batterier är en värdefull resurs. Lämna förbrukade batterier till återanvändning enligt lokala bestämmelser.
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska bör du gå igenom listan över vanliga problem nedan innan
du tar kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-representant. Mer information finns på de sidor som
anges i högra kolumnen.
Problem
Det tar lång tid att sätta på kameran.
Lösning
65, 74,
105
Radera filer eller mappar.
Justera sökarens fokus eller använd en dioptrijusteringslins
17, 122
(säljs separat).
12
Sökaren är mörk.
Sätt i fulladdat batteri.
Välj en längre fördröjning för Custom-inställning 27 (Monitor
98, 99
Monitorn stängs av utan varning.
Av) eller 28 (Automätning - av).
—
Konstiga tecken visas på kontrollpanelen. Se ”Anmärkning om elektroniskt styrda kameror” nedan.
Visningen på kontrollpanelen eller i Svarstider och ljusstyrka för de här skärmarna varierar med
—
sökaren är långsam och otydlig.
temperaturen.
Tunna linjer syns runt det aktiva fokusDessa fenomen är normala för den här typen av sökare och
—
området eller sökarbilden blir röd när
tyder inte på något funktionsfel.
fokusområdet markeras.
101
Menyalternativ visas inte.
Välj Full under CSM-/inställn.meny.
Vrid funktionsratten till en annan inställning eller sätt i ett min107
Menyobjekt kan inte väljas.
neskort. Observera att alternativet Batteriinformation endast
är tillgängligt när kameran drivs av ett EN-EL3e-batteri.
34
Det går inte att ändra bildstorleken.
Bildkvaliteten är inställd på NEF (RAW).
Läget Digital Vari-Program är valt eller också är autoexpone24, 94
Det går inte att ändra ljusmätningen.
ringslåset aktiverat.
Exponeringskompensationen är inte till45
Välj något av lägena P, S eller A.
gänglig.
60
Vitbalansen kan inte mätas.
Motivet är för mörkt eller för ljust.
En bild kan inte väljas som källa för förin82
Bilden har inte skapats med D80.
spelad vitbalans.
• Något av alternativen NEF (RAW) eller NEF+JPEG har valts
34, 59,
för bildkvaliteten.
Vitbalansgaffling är inte tillgängligt.
•
(Välj färgtemperatur) har valts för vitbalans.
84
• Multiexponering pågår.
Sökaren är inte i fokus.
Anmärkning om elektroniskt styrda kameror
I mycket sällsynta fall kan konstiga tecken uppträda på kontrollpanelen och kameran kan sluta fungera. I de flesta fall orsakas det här fenomenet av en stark extern
statisk laddning. Stäng av kameran, ta ur och byt batteriet och sätt på kameran
igen (tänk på att batteriet kan vara varmt), eller koppla ur nätadaptern, anslut den
igen och sätt på kameran. Om problemet kvarstår stänger du av kameran och
trycker på återställningsknappen (se bilden till höger – observera att kameraklockan nollställs). Om de tekniska felen fortsätter bör du ta kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-representant.
Nollställ
Strömknapp
Kontaktskydd
Teknisk information/Felsökning 129
Problem
Lösning
Blixten används. Om På väljs för Custom-inställning 25 (Auto
Alla slutartider är inte tillgängliga.
FP) för lägena P, S, A och M, kan tillvalsblixtarna SB-800, SB-600 98, 119
och SB-R200 användas vid alla slutarhastigheter.
30
• Lås upp fokusområdesväljaren.
87
• Automatisk AF har valts för Custom-inställning 2 (AFomr.läge): välj ett annat läge.
Det går inte att välja ett fokusområde.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs när du vill stänga av moni18
torn eller aktivera exponeringsmätarna.
Använd AE-L/AF-L-knappen om du vill låsa fokus när AF-CFokus låses inte när du trycker ned
autofokusläget används eller när du fotograferar rörliga 29, 94
avtryckaren halvvägs.
objekt i AF-A-läge.
• Vrid fokuslägesväljaren till AF.
• Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd manuell 31, 32
Bilden i sökaren är inte skarp.
fokusering eller fokuslås.
24
• Funktionsratten har vridits till , eller : välj ett annat
läge.
29
• AF-hjälpbelysningen tänds inte för kontinuerlig serverautofokus. Ställ autofokusläget på AF-S.
87
• Custom-inställning 2 (AF-omr.läge) är inställd på Automatisk AF eller Dynamiskt omr.: välj mittersta fokusomAutofokushjälpbelysningen tänds inte.
rådet.
• Välj På för Custom-inställning 4 AF-hjälpljus).
87
• Belysningen har stängts av automatiskt. Belysningen kan bli
—
för varm vid oavbruten användning. Vänta tills lampan kallnar.
15
• Minneskortet är fullt, låst eller inte insatt i kameran.
23
• Blixten laddas.
22
• Kameran är inte i fokus.
• CPU-objektiv med bländarring har monterats utan att blän- 11, 117
daren har låsts vid det högsta f/-talet.
Det går inte att utlösa slutaren.
• Objektiv utan inbyggd processor har monterats: vrid kame50
rans funktionsratt till M.
• Funktionsratten har vridits till S efter att öppen slutare har
48
valts i läget M: välj en annan slutartid.
123
• Byt batterier i fjärrkontrollen.
38
• Välj fjärrkontrollsläge.
23
• Blixten laddas.
Ingen bild tas när fjärrkontrollens
• Tiden som angetts för Custom-inställning 30 (Fjärrstyrning)
99
avtryckare trycks ned.
har löpt ut: välj fjärrkontrollsläget igen.
• Starkt ljus stör fjärrkontrollen.
—
23
Endast en bild tas varje gång du trycker • I lägena P, S, A och M: fäll ned blixten.
• Digital Vari-Program-lägen: stäng av blixten.
40
på avtryckaren i serietagningsläge.
Kameran tar lång tid på sig att lagra bil83
Stäng av brusreducering vid lång exponeringstid.
der.
103
Lagringsdatumet är felaktigt.
Ställ in kameraklockan.
130 Teknisk information/Felsökning
Problem
Lösning
Den färdiga bilden är större än området Sökarens vågräta och lodräta täckning av bildytan är cirka
som visas i sökaren.
95 %.
• Välj ett lägre ISO-tal eller aktivera hög brusreducering.
Slumpmässigt placerade pixlar i klara
• Slutartiden är längre än 8s: använd brusreducering vid lång
färger (”brus”) förekommer i bilder.
exponeringstid.
Röda områden kan förekomma i långtidsexponeringar. Sätt
Röda områden syns i bilderna.
brusreducering på På vid lång exponeringstid för slutartiderna “öppen slutare” och “--”.
Bilderna ser ut att ha fläckar eller är del- • Rengör objektivet.
• Rengör lågpassfiltret.
vis suddiga.
• Välj läge P, S, A eller M och justera vitbalansen efter ljuskällan.
• Välj läge P, S, A eller M och justera inställningarna för OptiFärgerna är onaturliga.
mera bild.
Blinkande områden syns i bilderna.
Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt eller vrid på den sekunFotograferingsdata visas i bilderna.
dära ratten för att välja fotoinformationen som visas.
Ett diagram visas under bildvisning.
En bild i RAW-format kan inte visas.
Fotot har tagits med bildkvaliteten NEF+JPEG.
• Vissa foton visas inte vid bildvisning.
Välj Alla för mappen Uppspelning. Lägg märke till att Aktu• Ett meddelande om att inga bilder är
ella automatiskt väljs när nästa bild tas.
tillgängliga för bildvisning visas.
• Välj På för Rotera hög.
Foton i stående orientering (på höjden) • Auto bildrotering var Av när fotot togs.
visas i liggande orientering (på bred- • Kamerans orientering ändrades medan avtryckaren trycktes ned i bildserieläge.
den).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när bilden togs.
• En del retuscheringsalternativ kan inte användas på kopior.
Det går inte att retuschera bilden.
• Bilden har skapats eller ändrats med en annan enhet.
Det går inte att ta bort fotot.
Fotot är skyddat: ta bort skyddet.
Det går inte att skriva ut en utskriftsbeMinneskortet är fullt eller låst.
ställning.
Bilden har formatet RAW (NEF). Överför till datorn och skriv ut
Det går inte att välja ett foto för utskrift.
med ViewNX (medföljer) eller Capture NX (säljs separat).
Det går inte att skriva ut bilder via direkt
Välj MTP/PTP för USB.
USB-anslutning.
Fotot visas inte på en TV.
Välj rätt videoläge.
Det går inte att kopiera foton till en dator. Välj rätt USB-läge.
• Välj MTP/PTP för USB.
Det går inte att använda Camera Control
• Camera Control Pro: uppdatera programvaran till den senaste
Pro 2 och Camera Control Pro.
versionen.
—
43, 83
83
83
124
125
45, 58
45, 79
62
34
75
75
108
108
108
109
110
65
15, 19
67, 123
67, 104
103
67, 104
67, 104,
123
Teknisk information/Felsökning 131
Felmeddelanden och indikatorer i kameran
I det här avsnittet beskrivs alla varningsindikatorer och felmeddelanden som visas i sökaren, på kontrollpanelen och på monitorn.
Indikator
Kontrollpanel Sökare
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
/
(blinkar)
Problem
Objektivets bländarring är inte låst på
minsta bländare.
• Inget objektiv har monterats.
• Objektiv utan inbyggd processor har
monterats.
(blinkar)
z
(blinkar)
12,
123
• Batteriet är urladdat.
• Ladda batteriet eller byt ut det mot 12,
ett fulladdat reservbatteri.
123
• Ingen batteriinformation är tillgänglig. • Batteriet kan inte användas i kameran.
13
Låg batterinivå.
Ha fulladdade reservbatterier redo.
Kameraklockan är inte inställd.
Ställ in kameraklockan.
103
Inget minneskort.
Sätt i ett minneskort.
15
Det finns inte tillräckligt med minne för
att lagra fler foton med de nuvarande
inställningarna, eller också har fil- eller
mappnumren tagit slut i kameran.
Kameran kan inte fokusera med autofokus.
• Minska bildkvaliteten eller bildstorleken.
• Radera foton.
• Sätt i ett nytt minneskort.
Komponera om bilden eller fokusera
manuellt.
• Välj ett lägre ISO-tal.
• Välj en kortare slutartid.
• Välj en mindre bländare (ett högre f/-tal).
• Använd ett ND-filter (gråfilter) (säljs
separat).
• Välj ett högre ISO-tal.
• Välj en längre slutartid.
• Välj en större bländare (ett mindre f/tal).
• Fäll upp den inbyggda blixten.
• Kontrollera bilden. Om den är underexponerad justerar du inställningarna och provar igen.
33
Motivet är för ljust. Fotot kommer att
bli överexponerat.
Motivet är för mörkt. Fotot kommer att
bli underexponerat.
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
Lösning
Lås bländarringen på den minsta blän11
daren (det högsta f/-talet).
• Montera ett objektiv (utom IX Nikkor). 7, 117
• Välj läge M.
50
• Blixt behövs för rätt exponering.
• blinkar i 3s efter en blixt har avfyrats: blixten har avfyrats med full
kraft.
En extern blixt som inte stöder i-TTLÄndra blixtstyrningsläge för blixten.
blixtstyrning har ställts in på TTL-läge.
”öppen slutare” har valts i läge M och
funktionsratten har vridits till S.
Ändra slutartiden eller välj läge M.
”--” har valts i läge M och funktionsratten har vridits till S.
Tryck ned avtryckaren igen. Om felet
Funktionsfel i kameran.
kvarstår kontaktar du en auktoriserad
Nikon-servicerepresentant.
132 Teknisk information/Felsökning
65, 74
15
22, 32
43
48, 50
49, 50
122
43
48, 50
49, 50
23
26, 61
120,
141
48, 50
—
Monitor
INGET KORT
KORTET ÄR
SKRIVSKYDDAT
KORTET KAN
INTE ANVÄNDAS
KORTET ÄR
INTE FORMATERAT
Formatera
Nej
MAPPEN
INNEHÅLLER
INGA BILDER
ALLA BILDER
ÄR DOLDA
FILEN INNEH.
INGA BILDDATA
KONTROLLERA SKRIVARE
Fortsätt
Avbryta
Indikator
Kontrollpanel
Sökare
Problem
/
/
(blinkar)
(blinkar)
(blinkar)
Inget minneskort.
Lösning
15
Sätt i ett minneskort.
Minneskortet är låst (skrivskyd- Skjut skrivskyddsreglaget
dat).
”skrivläget”.
till
• Problem med att använda • Använd ett kort som är godkänt av Nikon.
minneskortet.
• Kortet kan vara skadat. Kontakta återförsäljaren eller en
Nikon-servicerepresentant.
• Det går inte att skapa någon • Radera oönskade filer eller sätt
ny mapp.
i ett nytt minneskort.
15
122
—
15,
65,
74
Markera Formatera och tryck
Minneskortet har inte formatepå OK för att formatera min- —
rats för användning i D80.
neskortet.
• Minneskortet är tomt.
• Den aktuella mappen är tom.
• Sätt i ett annat kort.
• Ange Alla vid Uppspelningsmapp.
Ange Alla vid UppspelningsAlla foton i den aktuella mappen
mapp eller använd Dölj bild för
är dolda.
att ta fram bilder.
Filen har skapats eller ändrats
med en dator eller en kamera av Radera filen eller formatera om
ett annat märke, eller också är minneskortet.
filen skadad.
15
75
75,
77
16,
65,
74,
102
Byt bläckpatron. Om fel uppstår
Bälcket i skrivaren är slut eller när bläckpatronen finns kvar i
—
håller på att ta slut.
skrivaren måste du kontrollera
skrivarens tillstånd.
Teknisk information/Felsökning 133
Bilaga
I bilagan behandlas följande ämnen:
• Standarder som stöds ........................................................................................................................................................................
• Tillgängliga inställningar och standarder ..................................................................................................................................
• Minneskortskapacitet och bildkvalitet/-storlek.......................................................................................................................
• Exponeringsprogram (läge P)..........................................................................................................................................................
• Gafflingsprogram ................................................................................................................................................................................
• Vitbalans och färgtemperatur ........................................................................................................................................................
• Blixtstyrning .........................................................................................................................................................................................
• Tillgängliga slutartider för inbyggd blixt ...................................................................................................................................
• Bländare, ljuskänslighet och räckvidd.........................................................................................................................................
134
134
138
139
140
140
141
141
141
Standarder som stöds
• DCF version 2.0: DCF (Design Rule for Camera File Systems) är en standard som används mycket inom
digitalkamerabranschen för att åstadkomma kompatibilitet mellan kameror av olika märken.
• DPOF: DPOF (Digital Print Order Format) är en branschstandard som innebär att bilder kan skrivas ut
från utskriftsbeställningar som har lagrats på minneskortet.
• Exif version 2.21: D80 stöder Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) version
2.21, en standard som innebär att information kan lagras tillsammans med foton och användas för
optimal färgåtergivning när bilderna skrivs ut på Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete mellan digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att foton kan skrivas ut direkt på en skrivare utan de först överförs till en
dator.
Tillgängliga inställningar och standarder
I följande tabell visas de inställningar som kan justeras i varje läge.
Fotomeny
P
S
A
9
9
9
Optimera bild
Bildkvalitet 1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Bildstorlek 1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Vitbalans 1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ISO-känslighet 1
Brusreducering
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Hög ISO NR
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Multipla exponeringar 1
Fotograferingsläge 1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
92
92
92
92
92
92
92
9
9
9
Autofokusläge 1
Mätning 1
9
9
9
9
Flexibelt program 1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Automatiskt exponeringslås 1
Exponeringskompensation 1
9
9
9
9
9
9
Gaffling 1
92
9 2 9 2, 3 9 2 9 2, 3 9 2, 3 9 2
9
9
9
Blixtläge 1
Mätning 1
9
9
9
1.Återställ med tvåknappsåterställning ( 44).
3.Endast tillgänglig med externa blixtar.
2.Återställ när funktionsratten vrids till en ny inställning. 4.Återställ med Custom-inställning R (Återställ).
Andra inställningar
134 Teknisk information/Bilaga
M
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Custom-inställningar 4
1: Signal
2: AF-omr.läge
3: Mittersta AF-omr
4: AF-hjälpljus
5: Inget minneskort?
6: Bildvisning
7: ISO-auto
8: Rutnätdisplay
9: Sökarvarning
10: EV-steg
11: Exponeringskomp.
12: Centrumvägd
13: Auto BKT inställd
14: Auto BKT-ordning
15: Manövervreden
16: FUNK-knapp
17: Belysning
18: AE-L/AF-L
19: AE-lås
20: Fokusområde
21: AF-omr bely
22: Inbyggd blixt
23: Blixtvarning
24: Slutartid blixt
25: Auto FP
26: Inställningsblixt
27: Monitor av
28: Automätning – av
29: Självutlösare, fördröjning
30: Fjärrstyrning på tid
31: Exp.inst. fördröjn.
32: MB-D80-batterier
9
92
9
9
9
9
9
92
9
9
9
9
9
92
9
9
92
9
9
92
9
9
9
9
92
9
9
9
9
9
9
9
9
9
92
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
P
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
S
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
A
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
M
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Teknisk information/Bilaga 135
Följande standardinställningar återställs med tvåknappsåterställning:
P
Fotomeny
Andra inställningar
Bildkvalitet
Bildstorlek
Vitbalans
Finjustering
Välj färgtemperatur
ISO-känslighet
Multipla exponeringar
Fotograferingsläge
Fokusområde
Fokuslås
Håll AE-lås
Autofokusläge
Mätning
Flexibelt program
Exponeringskompensation
Gaffling
Blixtläge
S
A
JPEG Normal
L (3 872×2 592)
—
—
—
AUTO
—
—
Mitten
Auto
0
5 000K
100
Av
Enbildstagning
—
Av
Av
AF-A
—
—
Av
—
Blixtkompensation
FV-lås
1.Auto långsam synk
136 Teknisk information/Bilaga
—
Auto
—
—
Matrix
—
Av (0.0)
—
Auto
Mitten
Av (0 bilder)
—
Långs
am 1
Upplättningsblixt
Av (0.0)
Av
M
Följande standardinställningar återställs med Custom-inställning R (Återställ Custom):
P
1: Signal
2: AF-omr.läge
Automatisk AF
Specifikt
På
Dyna- Automatisk
miskt
AF
Normal
—
Inaktivera slutare
På
S
A
M
Specifikt omr.
Egna inställningar
3: Mittersta AF-omr
4: AF-hjälpljus
På
—
På
På
5: Inget minneskort?
6: Bildvisning
7: ISO-auto
—
Av 1
8: Rutnätdisplay
Av
9: Sökarvarning
På
10: EV-steg
1/3-steg
11: Exponeringskomp.
—
Av
12: Centrumvägd
—
∅8mm
13: Auto BKT inställd
—
AE & blixt
14: Auto BKT-ordning
—
MTR>Under>över
15: Manövervreden
—
Av
16: FUNK-knapp
ISO-display
17: Belysning
Av
18: AE-L/AF-L
AE/AF-lås
19: AE-lås
Av
20: Fokusområde
Normal
21: AF-omr bely
Auto
22: Inbyggd blixt
—
TTL
23: Blixtvarning
—
På
24: Slutartid blixt
—
1/60
25: Auto FP
—
Av
26: Inställningsblixt
—
Av
27: Monitor av
20s
28: Automätning – av
6s
29: Självutlösare, fördröjning
10s
30: Fjärrstyrning på tid
1min.
31: Exp.inst. fördröjn.
Av
32: MB-D80-batterier
LR6 (alkaliska AA-batterier)
• Max. känslighet inställd på 800, Min. slutarhastighet inställd på 1/30.
Teknisk information/Bilaga 137
Minneskortskapacitet och bildkvalitet/-storlek
Följande tabell visar ungefär hur många bilder som kan lagras på ett kort med 1GB Panasonic Pro
HIGH SPEED-kort beroende på vilka inställningar för bildkvalitet och bildstorlek som används.
Bildkvalitet
Bildstorlek
Filstorlek (MB) 1
Antal bilder 1
Buffertkapacitet 1, 2
L
17,2
54
6
M
15,1
63
6
S
13,6
72
6
L
14,8
65
6
NEF+JPEG Normal 3
M
13,8
71
6
S
13,0
76
6
L
13,6
72
6
NEF+JPEG
M
13,0
76
6
Grundinställning 3
S
12,7
78
6
NEF (RAW)
—
12,4
82
6
L
4,8
133
23
JPEG Hög
M
2,7
233
100
S
1,2
503
100
L
2,4
260
100
JPEG Normal
M
1,3
446
100
S
0,6
918
100
L
1,2
503
100
JPEG Basic
M
0,7
876
100
S
0,3
1500
100
1.Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar med det fotograferade motivet och märket på minneskortet.
2.Maximalt antal bildrutor som kan tas innan fotograferingen avbryts vid ISO 100. Kapaciteten för minnesbufferten
minskar om brusreducering är aktiverat.
3.Bildstorleken gäller bara för JPEG-bilder. Storleken på NEF (RAW)-bilder går inte att ändra. Filstorleken är den
totala för komprimerade NEF (RAW)-bilder och JPEG-bilder.
NEF+JPEG Hög 3
138 Teknisk information/Bilaga
Exponeringsprogram (läge P)
Exponeringsprogrammet för läge P visas i följande diagram.
F (objektivets brännvidd)≤55mm
135mm≥F>55mm
F>135mm
Bländaröppning
Slutartid
De största och minsta värdena för EV (exponeringsvärdet) varierar med ISO-känsligheten (ISO-motsvarigheten).
I diagrammet ovan förutsätts en ISO känslighet motsvarande ISO 200. Vid matrixmätning minskas värden över
16 1/3EV till 16 1/3EV.
Teknisk information/Bilaga 139
Gafflingsprogram
Antalet bilder och gafflingssteg visas på kontrollpanelen enligt följande:
Antal bilder
Gafflingssteg
Indikator för pågående gaffling
Indikatorn för gafflingssteg och antal bilder
Antal bilder
Förloppsindikator
Beskrivning
3 bilder: oförändrad, negativ, positiv *
2 bilder: oförändrad, negativ *
2 bilder: oförändrad, positiv
* Ordning när Under>MTR>över har valts för Custom-inställning 14 (Auto BKT-ordning) är negativ, oförändrad,
positiv (tre bilder) eller negativ, oförändrad (två bilder).
Gafflingssteg
Autoexponerings- och blixtgaffling
Custom-inställning 10 (EV-steg) inställd Custom-inställning 10 (EV-steg) inställd
på 1/3 EV
på 1/2 EV
Bildskärm
Steg
Bildskärm
Steg
1/3 EV
Vitbalansgaffling
Bildskärm
Steg
½EV
1EV
1½EV
2EV
2/3 EV
1EV
11/3EV
12/3EV
2EV
1
2
3
Vitbalans och färgtemperatur
Nedan anges ungefärliga färgtemperaturer för alla vitbalansinställningar (värdena kan avvika från de
färgtemperaturer som anges av fotofärgmätare):
Vitbalans
Ingen
–3
–2
Finjustering
–1
+1
+2
+3
3 500K–8 000K
Finjustering tillagd till värden som väljs av kameran
Auto
3 000K
3 300K
3 200K
3 100K
2 900K
2 800K
2 700K
Glödlampa
4 200K
7 200K
6 500K
5 000K
3 700K
3 000K
2 700K
Lysrör *
5 200K
5 600K
5 400K
5 300K
5 000K
4 900K
4 800K
Direkt solljus
5 400K
6 000K
5 800K
5 600K
5 200K
5 000K
4 800K
Blixt
6 000K
6 600K
6 400K
6 200K
5 800K
5 600K
5 400K
Moln
8 000K
9 200K
8 800K
8 400K
7 500K
7 100K
6 700K
Skugga
2 500K–9 900K
Välj färgtemperatur
Inte tillgängligt
—
Förinspelad vitbalans
* De stora skillnaderna för lysrör återspeglar de kraftiga variationerna i färgtemperatur för de många olika typerna
av lysrörsljuskällor, från den kalla belysningen på idrottsarenor till kvicksilverlampor med hög färgtemperatur.
140 Teknisk information/Bilaga
Blixtstyrning (
42, 120)
Följande typer av blixtkontroll stöds när ett CPU-objektiv används i kombination med den inbyggda
blixten eller de externa blixtarna SB-800 och SB-600.
• Balanserad i-TTL-upplättningsblixt för digitala spegelreflexkameror: Blixtstyrka justeras för en naturlig balans
mellan huvudobjektivet och bakgrunden.
• Standard-i-TTL-blixt för digitala spegelreflexkameror: Blixtstyrka justeras efter huvudobjektivet. Bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet framhävs
på bekostnad av bakgrundsdetaljerna eller när exponeringskompensation används.
Normal i-TTL-blixtstyrning för digitala spegelreflexkameror används med spotmätning eller med en
extern blixt. I alla andra fall används balanserad i-TTL upplättningsblixt för digitala spegelreflexkameror.
Tillgängliga slutartider för inbyggd blixt
Du kan använda följande slutartider när den inbyggda blixten används.
Inställning
Slutartid
Inställning
Slutartid
, P *, A *
,
½00–1/60 s
½00–1s
S, M
½00–30s
½00–1/125 s
* Längsta slutartid där blixt kan användas väljs med Custom-inställning 24 (Slutartid. blixt). Blixten kan avfyras vid
så långa slutartider som 30s när den ställs in på långsam synk.
Bländare, ljuskänslighet och räckvidd
Blixtens räckvidd varierar med ljuskänsligheten (ISO-motsvarigheten) och bländaren.
100
125
160
200
Bländare vid ISO-motsvarighet
250 320 400 500 640
800
1000 1200 1600
Räckvidd
m
1.4
2
2.8
4
5.6
7
11
16
1.6
2.2
3.2
4.5
6.3
9
13
18
1.8
2.5
3.5
5
7.1
10
14
20
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
2.2
3.2
4.5
6.3
9
13
18
25
4
5. 6
8
11
16
22
32
—
4.5
6. 3
9
13
18
25
—
—
1,0–9,2
0,7–6,5
0,6–4,6
0,6–3,2
0,6–2,3
0,6–1,6
0,6–1,1
0,6–0,8
2.5
3.5
5
7.1
10
14
20
29
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32
3.2
4. 5
6.3
9
13
18
25
—
3.5
5
7.1
10
14
20
29
—
5
7. 1
10
14
20
29
—
—
5.6
8
11
16
22
32
—
—
Vid programautomatik begränsas den största bländaröppningen (lägsta f/-talet) av ISO-känsligheten
när den inbyggda blixten används:
Inställning
P,
,
,
Största bländaröppning vid ISO-motsvarighet
250 320 400 500 640 800
100
125
160
200
4
5.6
4.2
6
4.5
6.3
4.8
6.7
5
7.1
5.3
7.6
5.6
8
6
8.5
6.3
9
6.7
9.5
1000 1250
7.1
10
7.6
11
1600
8
11
För varje stegs ökning av ljuskänsligheten (t.ex. från 200 till 400) minskas bländaren med ett halvt f/steg. Om objektivets största bländare är mindre än vad som anges ovan blir objektivets största bländare det maximala bländarvärdet.
Teknisk information/Bilaga 141
Specifikationer
Typ
Digital spegelreflexkamera
Effektiva pixlar
10,2 miljoner
CCD
Bildstorlek (pixlar)
23,6×15,8mm; totalt: 10,75 miljoner
• 3 872×2 592 (Stor)
• 2 896×1 944 (Mellan)
Objektivfäste
Nikon F-objektivfäste med AF-koppling och AF-kontakter
• 1 936×1 296 (Liten)
Kompatibla objektiv *
Nikkor typ G eller D
PC-Micro Nikkor 85mm f/2.8D
Övriga AF Nikkor †
AI-P-Nikkor
Objektiv utan processor
Alla funktioner stöds
Alla funktioner stöds förutom autofokus och vissa exponeringsmetoder
Alla funktioner stöds utom 3D-färgmatrixmätning II
Alla funktioner stöds utom 3D-färgmatrixmätning II och autofokus
Kan användas i läge M, men exponeringsmätaren fungerar inte; elektronisk avståndsmätare kan användas om största bländaröppning f/5.6 eller snabbare används.
* IX Nikkor-objektiv kan inte användas
†Med undantag för objektiv för F3AF
Bildvinkel
Motsvarigheten i 35 mm (135)-format är cirka 1,5 gånger objektivets brännvidd.
Sökare
Dioptri
Ögonpunkt
Fokuseringsskiva
Bildöverensstämmelse
Förstoring
Optisk med fast pentaprisma i ögonnivå
–2,0 till +1,0m-1
19,5mm (–1,0m-1)
Typ B klar BriteView-mattskiva Mark II med extra fokusområde och stödlinjer som du
kan aktivera eller inaktivera efter behov
Cirka 95 % av objektivet (vertikalt och horisontalt)
Cirka 0,94× (50 mm-objektiv inställt på oändlighet –1,0m-1
Spegel
Snabbt återgående
Bländare
Omedelbart återgående typ med skärpedjupskontroll
Skärpedjupskontroll
Om du använder ett objektiv med processor kan bländaren stoppas med skärpedjupskontrollen ner till ett värde som användaren väljer (A och M läge) eller ett värde som
väljs av kameran (övriga lägen)
Självutlösare
Elektroniskt styrd timer med 2, 5, 10 eller 20s fördröjning
Fokusområdesval
Fokusområde kan väljas bland 11 fokusområden
Objektivservo
• Autofokus (AF): Snabb enkelservoautofokus (AF-S); kontinuerlig servoautofokus (AFC); automatiskt val av AF-S/AF-C; förutsägande fokusspårning aktiveras automatiskt
efter motivets status
• Manuell fokusering (M)
Förvaring
Medium
Filsystem
Kompression
Autofokusering
Observationsintervall
AF-områdesläge
Fokuslås
SD-minneskort (Secure Digital); kameran stödjer SDHC
Kompatibelt med DCF 2.0 (Design Rule for Camera File System) och DPOF (Digital
Print Order Format)
• NEF (RAW): komprimerad, 12-bitars
• JPEG: JPEG baseline-kompatibelt
TTL-fasobservation med Nikon Multi-CAM 1000-autofokussensormodul
–1.0 till +19EV (ISO 100 at 20°C)
Enpunktsautofokus, dynamisk autofokus, automatiskt autofokus
Fokus låses genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (enkelservo-AF) eller genom
att AE-L/AF-L-knappen trycks ned
ISO-känslighet (rekommen- 100–1 600 i steg om upp till 1EV med ytterligare inställningar upp till 1 EV, över 1 600 i
derat exponeringsindex)
steg om 1/3 EV.
142 Teknisk information/Specifikationer
Exponering
Mätning
Matrix
Exponeringsmätsystem TTL (through-the-lens) med tre lägen
3D-färgmatrixmätning II (objektivtyp G och D ); färgmatrixmätning II (övriga CPUobjektiv); mätningen görs med hjälp av en 420-segments RGB-sensor
Centrumvägd
75 % koncentrerad på en 6, 8 eller 10 mm cirkel i mitten av bildytan
Spot
Mäter en cirkel på 3,5 mm (cirka 2,5 % av bildytan) i mitten av det aktiva fokusområdet
Intervall (motsvarande ISO 100, 0–20 EV (3D-färgmatrixmätning eller centrumvägd mätning)
f/1.4-objektiv, 20°C)
2–20 EV (spotmätning)
Ljusmätningskoppling
CPU-koppling
Inställning
Digital Vari-Program ( auto, porträtt, landskap, närbild, sport, nattlandskap,
nattporträtt); programautomatik (P) med flexibla program; bländarautomatik
(S); tidsautomatik (A); manuell (M)
Exponeringskompensation –5 till +5EV i steg om 1/3 eller ½ EV
Gaffling
Exponerings- och/eller blixtgaffling (2–3 exponeringar i steg om 1/3 eller ½ EV)
Exponeringslås
Exponering låses vid påträffat värde med AE-L/AF-L-knappen
Slutare
Hastighet
Elektroniskt styrd, vertikal rörlig fokalplansslutare
30–¼ 000 s i steg om 1/3 eller ½ EV, öppen slutare
Vitbalans
Automatisk (TTL-vitbalans med 420-segments RGB-sensor), sex manuella lägen med
finjustering, färgtemperaturinställning och förinspelad vit
2–3 exponeringar i steg om 1
Gaffling
Inbyggd blixt
Ledtal (m)
Blixt
Synkroniseringskontakt
Blixtstyrning
TTL
Automatisk bländare
Auto, ej TTL
Manuell räckviddsprioritet
Blixtläge
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikons Creative Lighting
System
• , , , : Automatiskt blixt som fälls upp automatiskt
• P, S, A, M: Skjuts ut manuellt och avfyras med hjälp av en knapp
Ca 13/42 vid ISO 100 och 20°C
Endast X-kontakt, blixtsynkronisering vid slutartider på ned till ½00 s
TTL-blixtstyrning med hjälp av en 420-segments RGB-sensor. Digital spegelreflexfotografering med i-TTL avvägd upplättningsblixt alt. normal i-TTL upplättningsblixt i kombination med den inbyggda blixten, SB-800 och SB-600.
Tillgänglig med SB-800 och CPU-objektiv
Tillgängligt med blixttyperna SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 och 22s
Tillgängligt med SB-800
• , , : Auto, auto med reducering av röda ögon; upplättningsblixt och reducering av röda ögon är tillgängligt med extern blixt
• : Auto långsam synk, auto långsam synk med reducering av röda ögon, långsam
synk och långsam synk med reducering av röda ögon är tillgängligt med extern blixt
• , , : Upplättningsblixt och reducering av röda ögon är tillgängligt med extern blixt
• P, A: Upplättningsblixt, långsam synk på bakre ridå, långsam synk, långsam synk med
reducering av röda ögon, reducering av röda ögon
• S, M: Upplättningsblixt, synk på bakre ridå, reducering av röda ögon
Lyser när den inbyggda blixten eller blixtar ur SB-serien, exempelvis 800, 600, 80DX,
28DX, 50DX, 28, 27 eller 22s är fulladdade. Blinkar i cirka tre sekunder efter att blixten
har avfyrats med full blixtstyrka
Tillbehörskontakt enligt ISO-standard med säkerhetslås
Advanced Wireless Lighting stöds tillsammans med SB-800, 600 och R200 (för SB-600
och R200 endast när den används som extern blixt), automatisk snabb FP-synkronisering (Auto FP High-Speed Sync), kommunikation av blixtfärginformation (Flash Color
Information Communication), inställningsblixt och FV-lås.
Monitor
2,5 Polysilikon TFT-LCD-lågtemperatursmonitor, 2,5tum, 230 000 punkter med justering av bakgrundsbelysning
Videoformat
Du kan välja mellan NTSC och PAL
Externt gränssnitt
USB 2.0 Hi-Speed
Stativgänga
¼tum (ISO)
Teknisk information/Specifikationer 143
Uppgradering av inbyggd Den inbyggda programvaran kan uppgraderas av användaren
programvara
Språk som stöds
Kinesiska (förenklad och traditionell), holländska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska
Strömkälla
• Ett laddningsbart Nikon EN-EL3e litiumjonbatteri, spänning (snabbladdare MH-18a):
7,4V DC
• Batteripack MB-D80 (säljs separat) med ett eller två laddningsbara Nikon EN-EL3e litiumjonbatterier eller sex AA-batterier av typen alkaliska LR6-batterier, HR-6 NiMH, FR6 litiumbatterier eller ZR6 nickelmanganbatterier
• EH-5-nätadapter (säljs separat)
Mått (B×D×H)
Ca 132×103×77mm
Vikt
Ca 585g utan batteri, minneskort, kamerhuslock eller LCD-monitorlock
Driftmiljö
Temperatur
0 till +40°C
Luftfuktighet
Mindre än 85 % (utan kondensation)
Om inget annat anges avser siffrorna en kamera med fulladat batteri som används i en miljö med en temperatur
kring 20°C.
Snabbladdare MH-18a
Ineffekt
AC 100–240V, 50/60Hz
Uteffekt
DC 8,4V/900mA
Batterier som kan användas Laddningsbara EN-EL3e-litiumjonbatterier
Laddningstid
Cirka 135 minuter
Driftstemperatur
0 till +40°C
Mått (B×D×H)
Ca 90×35×58mm
Sladdlängd
Ca 1 800mm
Vikt
Ca 80g, exklusive nätkabel
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL3e
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Kapacitet
7,4V/1 500mAh
Mått (B×D×H)
Ca 39,5×56×21mm
Vikt
Ca 80g, exklusive nätkabel
Specifikationer
Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i
den här handboken utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarig för eventuella misstag i denna
handbok.
144 Teknisk information/Specifikationer
18-135 mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor-objektiv (säljs separat)
Typ
Nikkor zoomobjektiv CPU AF-S DX typ G med Nikon-fäste
Kameror som stöds
Nikons digitala kameror med DX-format
Brännvidd
18–135mm
Max bländare
1:3,5–5,6
Konstruktion
15 element i 13 grupper (inklusive ett ED-glaselement och två asfäriska element)
Brännviddsskala
18, 24, 35, 50, 70, 105, 135
Avståndsinformation
Finns på kamerahuset
Zoom
Zoomen justeras genom att vrida zoomringen
Fokus
Autofokus med tystgående motor, manuell fokusering, manuell fokusering stöds när AMväljaren är i läge A eller M. Fokus kan justeras genom att vrida objektivets fokusring efter att
fokus har låsts i enkelservo-AF. Använd inte fokusringen medan kameran fokuserar.
Minsta fokusavstånd
0,45m vid alla zoomlägen
bländaröppning
Sjubladig automatisk bländare
Bländaromfång
f/3.5–22 (vid 18mm); f/5.6–38 (vid 135mm)
Mätning
Största bländaröppning
Filterdiameter
67mm (P=0,75mm)
Mått (B×D×H)
Ca 73,5mm diameter×86,5mm
Vikt
Ca 385g
Motljusskydd
HB-32 (säljs separat; monteras enligt bilden nedan)
1
2
1
2
Följande tillbehör kan inte användas med 18-135mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX: telekonvertrar (alla typer), PK autoadapterringar (alla typer), K-ringar (alla typer), BR-4 auto-ringar, bälgar (alla typer) och SX-1 tillbehörsringar. Det kan
hända att andra tillbehör inte heller passar. Se tillbehörshandboken för närmare detaljer.
Teknisk information/Specifikationer 145
Batteriets livslängd
Hur många bilder som kan tas med ett fulladdat EN-EL3e-batteri (1 500mAh) varierar beroende på batteriets skick,
temperaturen och hur kameran används. Följande mätning utfördes vid en temperatur på 20°C.
Exempel 1: 2,700 bilder
AF-S DX 18–135mm f/3.5–5.6G ED-objektiv; serietagningsläge; kontinuerlig servoautofokus; bildkvalitet JPEG
Grundinställning; bildstorlek M; slutartid ½50 s; avtryckaren trycktes ned halvvägs under tre sekunder och fokus ändrades tre gånger från oändligt till minimum för varje bild, efter sex bilder aktiverades monitorn under fem sekunder
och stängdes sedan av, cykeln upprepades när exponeringsmätarna stängts av.
Exempel 2: 600 bilder
AF-S DX 18–135mm f/3.5–5.6G ED-objektiv; enbildstagning; kontinuerlig servoautofokus; bildkvalitet JPEG Normal;
bildstorlek L; slutartid ½50 s; avtryckaren trycktes ned halvvägs under fem sekunder och fokus ändrades en gång
från oändligt till minimum, monitorn aktiverades under fyra sekunder efter varje bild; den inbyggda blixten avfyrades med full styrka för varje bild, nästa bild togs efter att exponeringsmätarna stängts av.
Följande åtgärder kan reducera batteriets livslängd:
• När du använder monitorn
• N är du trycker ned avtryckaren till h älften.
• När du gör upprepade autofokuseringar
• När du tar RAW (NEF)-foton
• När du använder långa slutartider
Gör så här för att batteriet ska fungera maximalt:
• Se till att batteriets kontakter är rena. Smutsiga kontakter kan minska batteriets prestanda.
• Använd EN-EL3e-batterier omedelbart efter laddningen. Batterierna laddas ur om de inte används.
• Kontrollera batteriernas status regelbundet med alternativet Batteriinformation på Setup-menyn (
Batterinivån som visas i kameran kan variera med temperaturen.
146 Teknisk information/Specifikationer
107).
Index
Bildvisning (Custom-inställAutoexponeringslås, 53. Se
ningar meny), 88
även AE-lås
Bildöverlägg (retuscheAutofokus. Se Fokus
ringsmenyn), 114-115
Automatisk FP (Custom(gafflingsindikator), 56–
inställningar meny), 98
57
Autoläge, 19-23
Blixt
Automatisk AF. Se AFfjärrkontroll, 119
omr.läge
förblixt, 93, 95-97
Auto bildrotering (Setupgaffling, 56-57
menyn), 108
inbyggd, 23, 40-42, 95
Automatisk mätning inaktiintervall, 23, 119, 141
verad, 18, 99
klar-indikator, 23, 93, 121
Automätning - av
kompensation, 55
(Custom-inställningar
nivå, 42, 90, 92
meny), 99
synkhastighet, 42
Automatisk slutarprioritet, 48
säljs separat, 119-121
Av (Blixtläge), 41
Blixtljus. Se Blixt
B
Blixtläge, 40-42
Bakgrundsbelysning, konBlixtvarning (Customtrollpanel, 3, 93
inställningar meny), 98
BASIC. Se Bildkvalitet
Bländare, 49-50, 141
Batteri, 7, 12-13, 19, 123, 127.
A
maximalt, 49, 50, 116, 121
Se även BatteriinformaA. Se Bländarstyrd tidsautominimalt, 45, 49, 50, 132
tion , Klocka, batteri, MBmatik
Bländarstyrd tidsautomatik,
Adobe RGB. Se Färgläge
D80
49
Advanced Wireless Lighting,
EN-EL3e, 7, 12-13, 123
Radera, 26, 65, 74. Se även
120
förvaring, ii, 127
Minneskort, formatering,
livslängd, 146
AE-L/AF-L (Custom-inställSkydda bilder
sätta i, 12-13
ningar meny), 94
alla bilder, 74
AE-lås (Custom-inställningar Batteriinformation (Setupvalda bilder, 74
menyn), 107
meny), 94
visning av enskild bild, 26,
Belysning. Se BakgrundsbeAF-A. Se Fokus, autofokus,
65
lysning, kontrollpanel, AFläge
Brusreducering, 36, 51. Se
hjälpbelysning
AF-C. Se Fokus, autofokus,
även Exp.inst. fördröjn. ,
Belysning (Custom-inställläge
Självutlösare, Fotografeningar meny), 93
AF-hjälpbelysning, 28, 87
ringsläge, fjärrutlösning
Beskärning, 71, 111. Se även
AF-hjälpljus (Custommed fördröjt svar; FotograUtskrift, Beskär
inställningar meny), 87
feringsläge, fjärrutlösning
Beskär (retuscheringsmeAF-omr. bely (Custommed snabbt svar
nyn), 111
inställningar meny), 95
Brusreducering (fotografeBildkommentar (SetupAF-omr.läge (Customringsmeny), 83
menyn), 104
inställningar meny), 87
Buffertstorlek, 36
Bildkvalitet, 34
AF-S. Se Fokus, autofokus,
Bulb. Se LångtidsexponeNEF (RAW), 34, 35, 69, 114läge
ringar
115
Alternativ. Se Tillbehör, säljs
Buller, 43, 51, 83, 88. Se även
Bildkvalitet (fotograferingsseparat
Hög ISO NR ; Brusreducemenyn), 81
Antal återstående exponering
Bildsensor, 34, 46, 106, 125
ringar, 5, 16, 19, 91
dimensioner för, 142
C
Auto (blixtläge), 41
Camera Control Pro, 68, 123
Auto BKT inställ (Custom- Bildspel. Se Bildspel
Bildspel (uppspelningsCapture NX, 106, 123
inställningar meny), 90
menyn), 75-77
Centrumvägd. Se CentrumAuto BKT-ordning
Bildstorlek, 35
vägd , Mätning
(Custom-inställningar
Bildstorlek (fotograferings- Centrumvägd (Custommeny), 91
inställningar meny), 90
menyn), 81
Symboler
3D-färgmatrixmätning II. Se
Mätning
(autoläge), 19–23
(blixt klar-indikator), 23
(blixtkompensation), 55
(exponeringskompensation), 54
(fjärrkontrollindikator), 38–
39
(fotograferingsindikator
serietagning), 36
(FV-lås), 92–93
(landskapsläge), 24–25
(nattlandskapsläge), 24–
25
(nattporträttläge), 24–25
(närbildsläge), 24–25
(porträttläge), 24–25
(självutlösarindikator), 37
(sportläge), 24–25
(”klockan är inte
inställd”-indikator), 103, 132
CLS. Se Creative Lighting System
Creative Lighting System
(CLS), 119, 121
CSM-/inställn.meny
(Setup-meny), 101-102
Custom-inställningar, 86-100
D
Dator, 67-68, 69
Datum, 14, 103. Se även
Klocka; Världstid
DCF. Se Design Rule for
Camera File System
DC-IN, 9
Design Rule for Camera File
System, 134
Digitalsäker. Se Minneskort
Digital Vari-program, 24-25
D-lighting, 110
D-lighting (retuscheringsmenyn), 110
Dioptri, 17, 122. Se även
Sökare
DPOF Se Format för digital
utskriftsbeställning
Dust off ref.bild (Setup
menyn), 106-107
Dynamiskt AF-område. Se
AF-omr.läge
Dölja bilder. Se Dölja bild
Dölj bild (uppspelningsmenyn), 78
E
Elektronisk avståndsmätare.
Se Fokus, manuell
Enkelservoautofokus. Se
Fokus, autofokus, läge
Enpunkts AF. Se AFomr.läge
Enstaka bild, 36
EV-steg (Custom-inställningar meny), 89
Exif version 2.21, 134
Exponering, 52-57, 89. Se
även Bländare, Bländarstyrd
tidsautomatik, Autoexponeringslås, Programautomatik, Slutarstyrd
bländarautomatik, Slutartid, Manuellt läge
elektronisk, analog exponeringsvisning, 50
Teknisk information/Index 147
gaffling, 56-57, 140
kompensation, 54, 55, 89
mätning, 3, 18, 99
program, 139
Exp.inst. fördröjn.
(Custom-inställningar
meny), 99
Exponeringskomp.
(Custom-inställningar
meny), 89
Miniatyrbild. Se Uppspelning,
småbild
Minnesbuffert, 36, 83, 138
Minneskort, 15-16, 122, 138
formatering, 16, 102
godkänt, 122
kapacitet, 138
låsa, 15
Mittersta AF-omr.
L
(Custom-inställningar
L. Se Bildstorlek
meny), 87
F
Landskap. Se (landskapsMonitor, 8, 9, 61, 124
Fil, 33, 35, 77, 106, 138
läge);
(nattlandskapsauto av, 98
formatera, 35, 77, 134
läge)
ljusstyrka för, 103
Filnummersekvens
LCD-ljushet (Setup-menyn),
lock, 8
(Setup-menyn), 106
103
Monitor Av (Custom-inställFilter. Se även Tillbehör, säljs
Lighting. Se Blixt, Vitbalans
ningar meny), 98
separat; Filtereffekter
Ljud/video (AV) kabel, 66
MTP/PTP. Se USB, MTP/PTP
Gråfilter (ND), 122, 132
Ljusstyrka. Se Exponering,
Multipla exponeringar, 84-85
Filtereffekter (retuscheBlixt, nivå; LCD-ljushet ;
G
Multipla exponeringar
ringsmenyn), 112
Monitor, ljusstyrka för
Gaffling, 56-57, 140. Se även
(fotograferingsmenyn), 84FINE. Se Bildkvalitet
Liten bild (retuscheringsExponeringsgaffling; Blixt,
85
Firmware Version (Setupmenyn), 112-113
gaffling
Mätning, 52
menyn), 108
Lågpassfilter, 125-126
Gråfilter. Se Filter, Gråfilter
Mättnad, 80
Fjärrkabel, 123
rengöring, 125-126
(ND)
Fjärrkontroll. Se Tillbehör,
Långsam synk, 41
N
H
säljs separate, FotografeLångtidsexponeringar, 51,
Nattfotografering. Se
Hög ISO NR (fotograferingsringsläge, fjärrkontroll med
123
(nattlandskapsläge);
menyn), 83
fördröjt svar, FotograferingsSpegellås (Setup-menyn),
(nattporträttläge)
Histogram, 63
läge, fjärrkontroll med
106
ND. Se Filter, Gråfilter (ND)
I
snabbt svar
Läge, 45-51. Se även Bländar- NEF (RAW). Se Bildkvalitet,
Inbyggd blixt (CustomFjärrstyrning på tid
styrd tidsautomatik, AutoNEF (RAW)
inställningar meny), 40, 95
läge, Digital Vari-program,
(Custom-inställningar
Nikon Transfer, 67–68
Inbyggd programvara. Se
Programautomatik, Manu- NORMAL. Se Bildkvalitet
meny), 99
Version av inbyggd proellt läge, Slutarstyrd blänFjärrkontroll med snabbt
NTSC. Se Videoläge
gramvara
darautomatik
svar, 36,38
Nyans, 80
Inget minneskort?
Flexibelt program. Se ProNärbild, 24-25
M
(Custom-inställningar
gramautomatik
M. Se Bildstorlek
O
meny), 88
Fokus, 28-32. Se även AFM. Se Manuellt läge
Objektiv, 11, 21, 116-117
Inställningsblixt
(Customomr.läge
Manövervreden (CustomCPU, 117
inställningar meny), 98
autofokus, 28-31
inställningar meny), 91
typ D, 117
ISO-auto (Custom-inställlåsa, 31
Manuellt läge, 45, 50-51
typ G, 117
ningar meny), 88
läge, 29-30
Mapp, 75, 102
utan inbyggd processor,
ISO-känslighet,
43
manuell, 32
inspelning, 105
118
auto, 43, 88
område, 30, 32, 87
uppspelning, 75
Objektiv med inbyggd proISO-känslighet (fotografemitten, 30, 87
Mappar (Setup-menyn), 105 cessor. Se Objektiv, CPU
ringsmenyn), 83
spårning, 24
Markeringar, 63
Objektiv utan inbyggd proi-TTL-blixtstyrning,
96,
119Fokusområde (CustomMasslagring. Se USB, Masscessor. Se Objektiv, ej CPU
121, 141
inställningar meny), 94
lagring
Optimera bild (fotografeFormat för digital utskriftsbe- J
Matrix. Se Mätning
ringsmenyn), 79-81
ställning, 69, 73, 134
JPEG, 33, 35, 69, 138
MB-D80, 100, 107, 123
P
Formatera (Setup-menyn),
MB-D80-batterier
K
P. Se Programautomatik
102
(Custom-inställningar
K. Se Färgtemperatur, Antal
(indikator för flexibelt proFotograferingsläge, 36-39
meny),
100
återstående exponeringar
gram), 47
enstaka bild, 36
Menyer,
74-114.
Se
även
Klocka, 103, 132
PictBridge, 69, 71-73, 78, 134
fjärrkontroll med fördröjt
CSM-/inställn.meny
batteri, 103
Pictmotion, 75-77
svar, 38
använda, 9-10
fjärrkontroll med snabbt
svar, 38
serietagning, 36
självutlösare, 37
Fotograferingsmeny, 79-85
FUNK-knapp (Custominställningar meny), 92-93
FV-lås, 92-93
Färg. Se Färgläge, Filtereffekter ; Nyans, Mättnad, Vitbalans
Färgläge, 80
Färgprofil. Se Färgläge
Färgrymd. Se Färgläge
Färgtemperatur, 58, 59, 140.
Se även Vitbalans
Färgtonskompensation, 80
Fördröjd fjärrutlösning, 36,38
148 Teknisk information/Index
Kontrast, 79-80. Se även
Optimera bild , Färgtonskompensation
Kopior. Se Liten bilder
Korrigering röda ögon
(retuscheringsmenyn), 111
Kvalitet. Se Bildkvalitet
Känslighet Se ISO-känslighet
Picture Transfer Protocol. Se
USB, MTP/PTP
Porträtt. Se (porträttläge);
(nattporträttläge);
Optimera bild
PRE. Se Vitbalans, förinställd
Programautomatik, 47
R
Radera (uppspelningsmeny), 74
RAW. Se Bildkvalitet, NEF
(RAW)
Reducering av röda ögon, 41
Retuscheringsmeny, 109-115
RGB-sensor med 420 segment. Se Mätning; Vitbalans
Rotera bilder, 75, 108
Rotera hög (uppspelningsmenyn), 75
Rutnät, 6. Se även Rutnätsdisplay
Rutnätsdisplay (Custominställningar meny), 89
Rörliga motiv. Se (sportläge), Fokus, autofokus, läge
S
S. Se Bildstorlek
S. Se Slutarstyrd tidsautomatik
(fotograferingsindikator
enstaka bild), 36
SD. Se Minneskort
Sekvens. Se Fotograferingsläge, serietagning
Sepia. Se Svartvitt
Serietagning, 36
Servoautofokus serietagning.
Se Fokus, autofokus, läge
Setup-meny, 101-108
Signal (Custom-inställningar meny), 86
Självporträtt. Se Fjärrkontroll,
Självutlösare
Självutlösare, 36, 99
Självutlösare, fördröjning (Custom-inställningar
meny), 99
Skydda bilder, 65
Skärpedjup, 49
kontroll, 49. Se även
Inställningsblixt
Skärpning, 80
Slutare, 22, 48
hastighet, 48, 50-51. Se
även Exponering
Software Suite, 67
Sommartid, 103. Se även
Världstid
Spegel, 16, 106, 124, 125-126
Spot. Se Mätning
Språk, 14, 103
Språk(LANG) (Setupmenyn), 103
sRGB. Se Färgläge
Standardinställningar, 134137. Se även Återställ , Tvåknappsåterställning
Storlek. Se Bildstorlek
S/V. Se Svartvitt
Svartvitt, 81
Svartvitt, 112. Se även Svartvitt
Svartvitt (retuscheringsmenyn), 112
Synk med bakre ridån, 41
Synk på främre ridå, 42
Sökare, 6, 8, 17, 22, 89, 122. Se
även Sökarvarning
fokus, 17
indikatorer, 6
tillbehör, 122
Sökarvarning (Custominställningar meny), 89
V
Videoenhet, 66
Videoläge (Setup-menyn),
103
VIDEO-UTGÅNG, 66
ViewNX, 34, 69, 108
Visa bilder. Se Uppspelning
Vitbalans, 58-60, 82. Se även
Färgtemperatur
förinställning, 59-60, 82
gaffling, 90
Vitbalans (fotograferingsmenyn), 82
Världstid (Setup-menyn),
103
W
(vitbalansindikator), 58–
60
Å
Återställ. Se Standardinställningar; Återställ ; Tvåknappsåterställning
Återställ (Custom-inställningar meny), 86
Återställning med två knappar, 44
Ö
T
Ögonmussla, 3, 8, 37
Tid, 14, 103. Se även Klocka,
Världstid
Tidsexponering. Se Långtidsexponeringar
Tillbehör. Se även Batterier;
Objektiv, Blixt, säljs separat
medföljer, 7
säljs separat, 116-123
TV, 66
U
Uppspelning, 26, 61-73, 7478
fullstorleksbild, 26, 61
meny, 74-78
småbild, 63
zooma, 64
Uppspelningsmapp (uppspelningsmenyn), 75
USB, 67-68, 70, 104
kabel, 67, 70
Masslagring, 67-68, 70, 104
MTP/PTP, 67-68, 70, 104
USB (Setup-menyn), 104
Utskrift, 69-73. Se även PictBridge; Utskriftsinst.
Utskriftsinst. (uppspelnings-menyn), 78
Teknisk information/Index 149
%52
3E
$ENNA BRUKSANVISNING FÌR EJ REPRODUCERAS I NÌGON FORM VARE SIG HELT ELLER
DELVISUTANSKRIFTLIGTTILLSTÌNDFRÌN.)+/.#/20/2!4)/.
.IKON'UIDETILL$IGITAL&OTOGRAFERING
MED
$IGITALKAMERA
3E
4RYCKTI%UROPA
3","
-"!"
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards