Informaion om radon

advertisement
INFORMATION
Miljö och hälsoskyddskontoret
Kontrollera radonhalten
i din inomhusmiljö
Denna information vänder sig till fastighetsägare eller verksamhetsutövare
1. för lokaler i offentlig miljö/allmänna ändamål (skolor, förskolor publika lokaler
m.fl.),
2. som bedriver stadigvarande uthyrningsverksamhet med bostäder (enstaka eller
flerbostadshus),
3. som äger småhus.
Radon på Gotland nuläge
Riktvärdet för radon i inomhusluften ändrades 2004-07-09 av Socialstyrelsen till 200 Bq/m3
Denna halvering av riktvärdet medför att det på Gotland i dag finns bostäder som har för
höga värden av radon i inomhusluften. Utöver detta har det visat sig (vilket inte tidigare
konstaterats i kommunen) att man via mätningar 2005 funnit bostäder med radonhalter över
det gällande riktvärdet trots att husen inte är byggda med radonhaltigt stenmaterial (blå
lättbetong m.fl.) Radonet i detta enskilda fall kommer således från marken och läcker in i
husen via otätheter eller genomförningar i husens grundkonstruktion.
Börja planera för radonmätning
Med hänvisning till miljökvalitetsmålen för radon i inomhusmiljön och med anledning av att
förhöjda radonhalter uppmätts i inomhusluften i hus på Gotland orsakat av markradon,
rekommenderar miljö och hälsoskyddskontoret fastighetsägare/nyttjanderättshavare till
fastigheter som nyttjas som allmänna lokaler (ex. förskola, skola.) eller som hyresbostäder
att börja planera för genomförande av mätning av radon.
Byggnader som uppförts, helt eller delvis, i grå eller blågrå lättbetong ska identifieras och
mätas. Likaså rekommenderas mätning av byggnader/bostäder som inte är byggda med
lättbetong men som ligger inom område klassificerat som normalriskområde. Särskilt kan
detta gälla om huset är beläget inom område med kända sprickzooner i kalkstensberget.
I de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen är det fastställt att från och med år
2020 ska byggnader och dess egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det
säkerställas att:
•
Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en
dokumenterat fungerande ventilation,
•
Radonhalten i inomhusluften i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft
och att
•
Radonhalten i inomhusluften i alla bostäder år 2020 ä lägre än 200 Bq/m3 luft.
Miljö och hälsoskyddskontoret, 62181 Visby
Tel: 0498 – 26 93 83 fax: 0498 – 26 99 93
[email protected]
www.gotland.se/mhk
Radon på Gotland – bakgrund
Radon uppmärksammades som ett nationellt problem på 1980-talet.
Radon i olika halter finns naturligt förekommande i mark/bergarter. Alunskiffer är
den bergart som innehåller mest radon. Den gotländska kalkstenen anses innehålla
mycket låga radonhalter.
Radonutredning
Gjorda markundersökningar (radonutredning) i slutet av 1980-talet bekräftade teorierna
om låga radonhalter på Gotland som därmed klassificerades som lågriskområde med
undantag av enstaka spridda områden med isälvsavlagringar av grus vilka klassades som
normalriskområden. Normalriskområden klassas även de områdena med eventuella
sprickbildningar i kalkstenen.
I samband med utbyggnaden av Terra Nova i Visby utfördes 1990 en mer noggrann
mätning inom området. Terra Nova är ett karstområde med uttalad förhöjd risk för
markradon. Utvärderingen visade att det uppmätta området hade låga radonvärden och
kunde därmed klassificeras som lågriskområde.
Radongas i byggmaterialet
Av de cirka 170 mätningar av radon i inomhusluft som miljö och hälsoskyddskontoret
hittills medverkat i har inte i något enda fall påträffats nivåer över tidigare gällande
gränsvärde 400 Bq/m3. Inte heller har något av de cirka 80 utförda mätningarna för
gammastrålning påvisat nivåer över riktvärdet 50 µSv/h.
Miljö och hälsoskyddskontorets information hittills har varit att radonförekomst i hus mest
beror på innehållet av radongas i byggmaterialet medan man i princip kunnat utesluta
något nämnvärt tillskott av markradon vilket baserats på ovanstående gjorda utredningar
och resultat enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
resultaten från radonutredningen med den framtagna markradonriskkartan,
de slutsatser som framkom efter Terra Nova mätningarna,
de relativt låga mätvärden från alla utförda mätningar för radon i inomhusluft,
de relativt låga mätvärden för gammastrålning från byggnadsmaterial som uppmätts,
de låga mätvärden av radon i av SSI slumpvis utvalda dricksvattentäkter.
Nybyggnation
I radonutredningens slutrapport 1992-06-15 konstateras att för byggnader byggda i
enlighet med nybyggnadsreglerna är risken för förhöjda radondotterhalter inomhus liten på
Gotland.
Det rekommenderas dock att inför varje nybyggnation bör markundersökning via
gammamätning rutinmässigt göras och i förekommande fall (vid förhöjt gammavärde)
rekommenderas att utförligare markbesiktning med avseende på markradon görs.
I rapportens sägs även att vatten från bergborrade drickvattentäkter bedöms ha låga
radonhalter.
Gränsvärden/riktvärden
Gränsvärden tillämpas vid
Typ
Gäller för
Operativ myndighet Central myndighet
Gränsvärde
Nybyggda hus
Inomhusluft
BN
Boverket
200 Bq/m3
Arbetsplatser
inomhusluft
Arb.miljöverket
Arb.miljöverket
400 Bq/m3
Dricksvatten
>10m3/d, 50 pe.
MHN
SLV
100 bq/l anm.
1000Bq/l otj.
Riktvärden tillämpas vid
Typ
Gäller för
Operativ myndighet Central myndighet
Riktvärde
Befintliga hus
Inomhusluft
MHN
Socialstyrelsen
200 Bq/m3
Befintliga hus
byggmaterial
MHN
Socialstyrelsen
0,3 µSv/h 1
Dricksvatten
<10m3/d, 50 pe.
MHN
Socialstyrelsen
1000Bq/l
För mer information :
www.gotland.se/mhk
e-post: [email protected]
tel: 0498 – 26 93 82, 26 93 83
Download