Frågor och svar: I vilka områden på Norrbyskär

advertisement
Frågor och svar:
I vilka områden på Norrbyskär finns det föroreningar?
De högsta halterna finns inom sågverksområdet/Lilla Norrbyskär och på kubbhusområdena vid
Långgrundets brädgård. Dessutom finns förhöjda halter på Tannskärs spånområde och på Stuguskärs
brädgård och spånområde.
Vilka föroreningar/kemiska ämnen rör det sig om?
Problemet är förekomst av dioxiner från bekämpningsmedel som har använts som skydd mot
blånadssvamp. Dioxiner är ett samlingsnamn för en större grupp ämnen som är svårnedbrytbara,
mycket giftiga och som också ackumuleras i näringskedjan.
Varför är det föroreningar inom dessa områden?
Kemikalierna användes under sågverksepoken på Norrbyskär för att behandla virke mot röt- och
skadedjursangrepp.
Vilka eventuella konsekvenser/vilken inverkan kan föroreningarna ha?
Det är risk för ytlig exponering av dioxin inom sågverksområdet/Lilla Norrbyskär, på kubbhusområdena
vid Långgrundets brädgård, på spånområdena vid Tannskär och på Stuguskärs spånområde.
Vilka eventuella hälsorisker finns det med detta?
Dioxin medför inga akut toxiska effekter. Inom de drabbade områdena kan det vara risk för exponering
av ytligt förekommande dioxin.
Hur länge kommer föroreningarna att finnas kvar?
Dioxin är mycket stabila ämnen i mark och bryts ner mycket långsamt. Dioxinerna binds hårt till
organiskt material i marken, som till exempel förmultnade växtdelar, spån med mera.
Är det hälsofarligt att besöka Norrbyskär?
Nej, eftersom dioxin inte är akut giftigt. Men, det kan vara olämpligt att vistas på områden där dioxin
förekommer ytligt i höga halter, särskilt för små barn som riskerar att få i sig förorenad jord.
Är det hälsofarligt att bo på Norrbyskär längre perioder?
Utredningen visar att användningen av bekämpningsmedel har varit koncentrerad till
sågverksområdet, men att dioxinerna ändå har spridits till olika delar av Norrbyskär, bland annat med
sågat virke och spån. Inget talar för att bekämpningsmedel har hanterats nära bostadshus. Risken att
exponeras för dioxin via förorenad jord är genom damm eller intag av jord. Den risken är relativt liten,
om man inte vistas på de mest förorenade områdena. Dioxiner finns överallt i vår miljö och vi
exponeras ständigt för dessa gifter. Det allra största intaget sker via livsmedel, bland annat
mejeriprodukter och fet fisk från Östersjön och Bottenviken.
Hur kan de som har bott länge på Norrbyskär ha drabbats?
De kan ha utsatts för viss ökad exponering av dioxin.
Kan man dricka grundvattnet på Norrbyskär?
De brunnsvattenprover som har tagits visar inga förhöjda halter i grundvattnet. Grundvatten bör dock
inte tas ut i de mest förorenade områdena.
Kan man äta fisk ur havet vid Norrbyskär?
Inga mätningar har gjorts på fisk vid utredningen. Förhöjda halter av dioxin finns allmänt i fet fisk i
Östersjön och Bottenviken. Livsmedelsverket har mer information om det.
Kan man äta växter/grönsaker odlade på Norrbyskär?
Både ja och nej. Inga undersökningar har skett på de områden där grönsaker odlas i dag. Inget tyder i
dag på att hantering av bekämpningsmedel har förekommit på dessa områden. Man ska inte odla och
äta till exempel morötter och potatis i områden som är utsatta för föroreningar.
Kan jag bada i havet utan hälsorisk?
Ja, bad vid vanliga badplatser är ingen risk.
Hur sprids föroreningarna?
Föroreningarna sprids via luften som partiklar och genom urlakning i mark och vatten. Dioxin binds
hårt till organiskt material, som till exempel förmultnade växtdelar, spån med mera.
Vad kommer att hända nu/efter utredningen?
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, kommer under april att besluta om eventuella skyddsåtgärder
för Lilla Norrbyskär och kubbhusområdena.
Download