Malin Hansson, Elkraftringen

KAN
Kunskapshöjande Aktiviteter
kring nya Nättekniker
Balingsholm 2015-09-30
Malin Hansson
OM POWER CIRCLE
PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER
Projektet – bakgrund
Övervägt att använda sig av smart
teknik
Kännedom om smart teknik
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Projektet – AP 1
Målgrupp: Nätägare
•
Vad finns inom smarta tekniker för elnät?
•
Regelverk och affärsmodeller
•
Vad görs i Sverige?
•
Exempel från utlandet
Projektet – AP 2
Målgrupp: Allmänheten
•
Svenska elsystemet
•
Balansen i näten och förnybar energi
•
Smarta elnät
•
Hur påverkas kunden av smarta elnät?
•
Hur kan kunden påverka smarta elnät?
Referensgrupp
•
•
•
•
•
•
•
•
Anders Richert, Svensk Energi (deltog enbart i början pga jobbyte)
Angelos Tizzano, Landskrona Energi
David Nord, Svensk Energi
Hans Reidemar, Sandviken Energi
Jakub Gubanski, ABB
Lina Bertling Tjernberg, KTH
Per Hermeren, Teknikföretagen
Thomas Tillman, Gävle Energi
Arbetspaket 1
Seminarier baserade på de tre incitamenten i elnätsregleringen:
1. Leveranskvalité och spänningsgodhet
2. Elförluster
3. Effektivt utnyttjande av elnäten
Föredrag av:
Presentationer av lösningar, ex av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
STRI
Park & Charge
Vattenfall Eldistribution
Fortum Elnät
ABB
dLaboratory
Sweco
Elinorr
Uppsala Universitet
Diskussioner om elnätsregleringen
1. Leveranskvalité och spänningsgodhet
• Byte av elmätare
• Industrier borde ha chans att betala extra för högre elkvalité
2. Elförluster
• Stora mängder förnybart energi kan öka förlusterna
3. Effektivt användande av elnäten
• Hur ska balansering ske? Kapacitetsmarknader?
• Dynamiska tariffer
Diskussioner om ny teknik
Tekniken finns
• Transformatorer som uppfyller eko-designdirektivet
• Dynamic Line Rating styr vindkraften i realtid
Tekniken kan användas mer
• Vindkraftverk kan bidra med nätnytta
• Vilken FoU ska nätföretagen göra?
Utvärdering: Syftet med deltagandet
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
Forum 1: Jönköping
Forum 1: Arlanda
30,00%
Forum 2: Arlanda & Jönköping
20,00%
10,00%
0,00%
Lära mig om nya
Lära mig om
Lära mig mer om
Få chans att
lösningar för elnät tekniska lösningar elnätsregleringens
diskutera
för elnät
incitament
elnätsregleringen
med andra
Träffa andra
personer inom
branschen
Utvärdering: Nöjdhet
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Temat kändes aktuellt Jag fick god insikt i
Casen visade på
Det var lätt att förstå Jag fick gott om tid Jag lärde mig något
incitamenten i
exempel som jag
det som
för att nätverka med
nytt
förhandsregleringen kommer ha nytta av i
presenterades
de andra deltagarna
mitt jobb
Seminariet
motsvarade mina
förväntingar
Summering AP1
100 % tyckte att det bör arrangeras fler forum likt detta med
teman som är aktuella för tillfället.
Kännedom om smart teknik
70%
60%
50%
40%
2013
30%
2015
20%
10%
0%
Aktiva filter
Dynamisk
märkeffekt (DLR)
Energilager
Frånkopplingsbar
last
Laststyrning
Nej
Vet ej
Övervägt att använda sig av
smart teknik
70%
60%
50%
40%
2013
30%
2015
20%
10%
0%
Aktiva filter
Dynamisk
märkeffekt (DLR)
Energilager
Frånkopplingsbar
last
Laststyrning
Nej
Vet ej
Arbetspaket 2
Filmen inspelad på Framtidsgränd (Mälarenergi och Mimer)
Ca 500 visningar efter 2 veckor.
Flera energibolag vill använda sig av filmen på kundevent eller
hemsida.
Filmen om smarta elnät