Incitament för smarta nät i Ei:s elnätsreglering

advertisement
Incitament för smarta nät i Ei:s elnätsreglering
Förslag till studie inom ramen för Forum för smarta elnät
Kort om elnätsregleringen
• Ei bestämmer en intäktsram för varje elnätsföretag – intäktsramen reglerar vad
företaget får ta ut i avgifter av sina kunder
• Intäktsramen gäller för fyra år i taget och ska täcka skäliga kostnader för att
bedriva nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det
kapital som krävs för att bedriva verksamheten
• Syftet med regleringen är att säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris
för elnätstjänsten och ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet
Incitament för smarta
elnät
• När intäktsramen bestäms ska Ei ta
hänsyn till om nätverksamheten bedrivits
effektivt
• Detta kan medföra att intäktsramen ökar
eller minskar beroende på om
nätföretaget har ett effektivt utnyttjande
av elnätet
• Ei får meddela föreskrifter om vad som
avses med ett effektivt utnyttjande av
elnätet
Incitamentet påverkar elnätsföretagens avkastning
Påverkbara
kostnader
Opåverkbara
kostnader
Effektiviserings
‐krav
Kapitalbas
Avskrivningar
Löpande kostnader
Avkastning
(WACC)
Kapitalkostnader
Incitamentet påverkar
endast elnätsföretagens
avkastning på
kapitalbasen. Ett
eventuellt avdrag inte
ska inkräkta på den
skäliga
kostnadstäckningen.
Gällande
incitamentsmodell
• Tillämpas för perioden 2016-2019
• Skapar drivkrafter för nätföretagen att
• sänka sina nätförluster och
• minska kostnaderna för överliggande nät
genom att ha en jämnare belastning på
nätet
• Regleras av Ei:s föreskrifter (EIFS
2015:6)
Nästa steg
• Den nuvarande incitamentsmodellen är ett första steg för att främja ett effektivt
utnyttjande av nätet och därigenom framväxten av smarta elnät
• För att ytterligare främja framväxten av smarta elnät avser Ei utvärdera och vid
behov vidareutveckla incitamentsregleringen inför kommande tillsynsperiod
(2020-2023)
• Som en del i detta arbete finns behov av att utvärdera den befintliga
incitamentsmodellen och sammanställa ny kunskap och nya erfarenheter inom
området
Förslag till studie avseende incitament för smarta elnät
• Tre delar
• Omvärldsanalys: Sammanställning av internationella erfarenheter och rådande forskning avseende
incitament för effektivt nätutnyttjande/smarta elnät.
• Incitament och teknisk utveckling: Analys av hur den befintliga incitamentsmodellen förhåller sig till
rådande teknisk utveckling och utvecklingen av energisystemet i stort. Hur förhåller sig incitamenten till
en utveckling av elsystemet med en ökad andel intermittent förnybar energi? Hur påverkar
teknikutvecklingen behovet och valet av incitament framöver?
• Med utgångpunkt i ovanstående analyser identifiera andra möjliga incitament utöver de som tillämpas
idag och dess konsekvenser.
• Resultatet av studien blir underlag för Ei:s arbete med nya föreskrifter på
området inför tillsynsperioden 2020-2023
Download