Policy rekrytering GhMK och HvMkGh 2015
Bakgrund
Musikkåren har under årens lopp gått upp och ner i antalet medlemmar. Från att i slutet av
70-talet haft en orkester med över 40medlemmar samt en egen ungdomsorkester till att i
dag var ungefär 30 medlemmar vid konserter och ca 15- 25 st. vid repetitionerna.
Musikkåren har atppat medlemmar under lång tid. Anledningarna kan vara flera som att
man flyttar, känner att man inte hinner med eller inte orkar på grund av ålder.
Därför måste hela tiden nyrekryteras i alla instrumentgrupper.
Syfte
Syftet med rekrytering är helt enkelt att kåren skall överleva och utvecklas. Fyller man inte
på i stämmorna, kommer vi snart inte att kunna genomföra konserter och spelningar.
Kommer det att inträffa är det inte långt till att verksamheten läggs ned vilket vore en
katastrof.
Inte bara för musiklivet i stort utan för bygden och de traditioner som där finns. Vad gäller
den miltära verksamheten som Hemvärnsmusikkår skulle Örebro Och Värmlandslän tappa
sin enda musikkår med liten möjlighet att starta en ny.
Mål
Målet är att ha en fullbesatt symfonisk blåsorkester samt en marscherande orkester på 35
man med fulbesatta stämmor och trumkår. Det kan tyckas svårt att nå det målet, men med
noggrann och effektiv rekrytering är det möjligt, även om det kommer att ta lång tid.
Därför kommer rekrytering ske både kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt måste vi
rekrytera till viktiga stämmor som är nödvändiga rent musikaliskt. Tidsperiod för detta 6
månader till 2 år
På lång sikt gäller det att föryngra kåren och bygga upp numerären i alla instrumentgrupper.
Tidsperioden för detta är 3 till 5 år. Fullbesatt symfonisk blåsorkester ligger 5-10 år fram i
tiden.
Genomförande
Genom samarbete mellan styrelse, dirigent och IT- och marknadsföringsgruppen (IMG)
avgörs vilka instrument som behöver rekryteras samt vilka målgrupper man ska bearbeta.
Det kan vara musikskolor, universitet, olika föreningar eller övrig allmänhet m.m. Utifrån
detta tar IMG fram underlag för exponering (affischer, annonser, sociala medier).
Tidplan för kampanj bestäms och avslutas innan man börjar ny
Organisation
Det är viktigt att man har en plan för vad man vill rekrytera, Hur man vill rekrytera och när
man vill det för att sedan följa upp det ordentligt. När man får svar från intresserade är det
mycket viktigt med omedelbar kontakt och välkomnande. Har man inte ett bra mottagande
är det stor risk att man tappar nya som är intresserade. Rekryteringsprocessen sker enligt
följande:
Fadder
För att den intresserade skall känna sig välkommen ska det finnas en Fadder i varje
instrumentgrupp.
Det bör vara en frivillig som inser vikten av att få nya medlemmar till kåren och hur viktigt
det är att känna sig välkommen när man är ny. Det gäller särskilt ungdomar som tar ett
stort steg när de kontaktar oss.
I fadders uppgifter ingår:

Kontakta intresserad snabbt och presentera sig och svara på frågor. Bjuda in till
repetition.

Möta upp och hålla nära kontakt med intresserade under de första repetitionerna

Ta uppgifter som adress, mobil, mejl m.m.

Kontakta intresserad och följa upp efter första och andra rep.

Meddela styrelsen om den intresserade håller musikaliskt och/eller har möjlighet till
utveckling. Detta för att kunna bli medlem i orkestern.
Flödesschema rekrytering och vem som gör vad

Någon i musikkåren blir ansvarig för att kontinuerligt (varje dag) följa upp
kontaktformulär på hemsidan. Lämpligt är person i IT- och Marknadsföringsgruppen.

Snabbt svara den intresserade, tacka för intresse och önska välkommen
(standardtext).

Vill den intresserade komma på repetition. Meddela om tider och plats samt eventuell
transport.

Meddela fadder för instrumentgruppen så den genast kan ta kontakt och presentera
sig. Meddelar dirigenten att ny kommer med namn och instrument

Fadder möter upp på rep och håller kontakt med den intresserade hela kvällen och
följande rep.

Fadder tar alla kontaktuppgifter under repet. Adresser, mobil mejl. m.m.(mall ska
finnas för det)

Fadder tar kontakt under kommande vecka och hör sig för vad den intresserade
tyckte och ser till att denne känner sig välkommen på fler rep.

Meddela styrelsen om personen är lämplig att bli medlem
Verktyg rekrytering marknadsföring
Styrelsen samt IT– och marknadsföringsgruppen har tagit fram underlag för rekrytering.
Basen kommer att vara våra socialmedier som hemsidor och facebook.
Guldsmedshyttans Musikkår

www.ghmk.se

https://www.facebook.com/guldsmedshyttansmusikkar?fref=ts
Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan

www.hemvarnet.se/206

https://www.facebook.com/hvmkguldsmedshyttan
Vid sidan av det kommer det att finnas trycksaker och PR-materiel för marknadsföring och
rekrytering.

Kontaktkort med adresser till sociala medier för båda kårerna (vändbart kort i
vistkortsstorlek)

Affischer för rekrytering

Beachflaggor
Uppföljning
Varje rekryterings och marknadsföringsåtgärd ska följas upp. Det för att vi hela tiden ska bli
bättre på att föra ut ett budskap. Frågor som bör ställas är:

Vad gick bra?

Vad kan vi göra bättre?

Vad missade vi?

Hur följer vi upp detta inför nästa kampanj?
Örebro 2015-08-21