Patientinformation-angiogenesstudien

advertisement
PATIENTINFORMATION-ANGIOGENESSTUDIEN
Till dig som skall genomgå operation av tjocktarmen.
Kirurgkliniken i Karlstad bedriver en forskningsstudie rörande förekomst och betydelse av ämnen som
hämmar kärltillväxt hos patienter med cancer i tjocktarmen. Ett antal kontrollpatienter utan cancer
kommer att undersökas på samma vis. Deltagande är frivilligt men av stor betydelse för
genomförandet av studien.
Cancer i tjocktarmen är en av våra vanligaste cancerformer. Ett problem är det ofta dröjer innan
tumören ger sig till känna och det vore önskvärt att kunna på ett enkelt sätt screena för sjukdomen.
Man vet att ämnen som hämmar kärltillväxt kan uppregleras vid olika cancertillstånd och även att de
har en hämmande effekt på tumörtillväxt.
Målsättningen med studien är att få en ökad förståelse för hur dessa ämnen är involverade i
naturalförloppet vid tjocktarmscancer. I förlängningen skulle det kunna bidra till utvecklandet av
metoder att diagnostisera och behandla sjukdomen.
Om du väljer att delta i studien kommer vi att be dig om följande:
- I samband med ordinarie besök på kirurgkliniken tas blodprover enligt ett basprogram. Utöver
ordinarie provtagning önskar vi ta ytterligare blodprov och ett urinprov innan operation och vid
det sedvanliga återbesöket ca 4 veckor postoperativt. Proverna sparas för senare analys av
ämnen som hämmar kärltillväxt och/eller är involverade i tumörtillväxt.
- I samband med operation tas blodprov som sparas för analys enligt ovan. En liten bit vävnad
sparas även för senare analys.
- Att få samla in relevant medicinsk information ur din patientjournal.
All information kommer att kodas och uppgifterna avidentifieras. Sedvanligt sektresskydd gäller. Alla
prover och protokoll som sparas får ett löpnummer. Endast via en inlåst kod kan vi gå tillbaka till namn
och personnummer om vi önskar kontakt med dig eller vill komplettera med ytterligare uppgifter.
De prover som tas i studien kommer att förvaras kodade i en biobank vid Laboratoriemedicin, CSK.
Proverna får endast användas på det sätt som du givit samtycke till. Du har rätt att ta tillbaka ditt
samtycke om sparande av prover och dessa kommer då att kastas eller anonymiseras. Proverna kan bara
bli aktuella för ett nytt forskningsprojekt efter det att du lämnat ett nytt samtycke och/eller ett
godkännande skett av etikprövningsnämnd.
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande
utan att detta påverkar omhändertagandet.
Karlstad
061208
Per Hede
Läkare
Projektansvarig
Kirurgkliniken CSK
Tel: 054-615000
e-mail: Per [email protected]
Tobias Kjellberg
Verksamhetschef
Kirurgkliniken CSK
Tomas Hallgren
Sektionschef
Gastrosektionen
Kirurgkliniken CSK
Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att gratis en gång per år få del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få
eventuella fel rättade. Personuppgiftsansvarig är Värmlands läns landsting och kontaktperson är Per Hede, Kirurgkliniken,
Centralsjukhuset i Karlstad, 651 85 Karlstad, tel 054-615000.
SAMTYCKESBLANKETT - ANGIOGENESSTUDIEN
Härmed intygas att jag kan tänka mig ett deltagande i Angiogenesstudien som drivs av Kirurgkliniken
i Karlstad. Jag har läst informationen gällande projektet och förstått innebörden. Jag samtycker till
personuppgiftshanteringen och att proverna som tas får sparas i biobank för framtida analyser inom
ramen för projektet.
Ort och datum
………………………………………..
Personnummer
……………………………………….
Namn/Namnförtydligande
……………………………………………………………………………….
Samtyckesblanketten sparas och bifogas journalhandlingarna.
Download