Dynglevande skalbaggar

advertisement
Dynglevande
skalbaggar
Ett artrikt samhälle av
nedbrytare, rovdjur
och parasitoider.
Andelen rödlistade
arter är mycket hög,
och andelen nationellt
utdöda saknar
motstycke i någon
insektsgrupp.
1
ÅGP - förvärrar situationen? Lätt att tappa fokus på miljöerna och inrikta
sig på arterna
Artvisa åtgärder
kontra allmännakonflikter?
hänsyn
ÅGP
– skapar
Generalist
(både i skog och betesmark)
ÅGP - förvärrar situationen? Lätt att tappa fokus på miljöerna och inrikta
sig på arterna
Artvisa åtgärder
kontra allmännakonflikter?
hänsyn
ÅGP
– skapar
Öppenmarksgeneralist
2
ÅGP - förvärrar situationen? Lätt att tappa fokus på miljöerna och inrikta
sig på arterna
Artvisa åtgärder
kontra allmännakonflikter?
hänsyn
ÅGP
– skapar
Krävande öppenmarksart
(här hittar vi de rödlistade)
Ekologiska krav hos rödlistade
dyngbaggar
• spillning under reproduktionsperioden
• torr, gärna sandig jordmån
• kort, gles vegetation
• varmt mikroklimat
• vissa arter är näringsspecialister
3
Viktiga gräsmarker
•sandmarker
•alvar
•torrängar
•ljunghedar
Nedbrytare i dynga
heddyngbagge
Aphodius sordidus NT
före 1980
efter 1980
Lever av spillning på
öppen, torr mark
med kort vegetation
4
Nedbrytare i dynga
fläckdyvel
Caccobius schreberi RE
före 1980
Lever av spillning på
öppen, torr mark
med kort vegetation
Nedbrytare i dynga
köldyngbagge
Aphodius arenarius CR
före 1980
efter 1980
Lever av spillning på
öppen, torr mark
med kort vegetation
5
Rovdjur i dynga
I dynga lever också
många arter som
rovdjur med
nedbrytare som
bytesdjur.
humlekortvinge Emus hirtus EN
Exempel bland
skalbaggarna är
stumpbaggar och
kortvingar.
Om flugor och andra nedbrytare
påverkas av kemikalier
(avermektiner mm) så riskerar
habitatspecialisterna bland
rovdjuren att drabbas ännu
hårdare.
Många arter har
minskat dramatiskt.
Rovdjur i dynga
stumpbaggen
Hister funestus
före 1980
efter 1980
Rovdjur i spillning
på öppen, torr mark
med kort vegetation
6
Rovdjur i dynga
stumpbaggen
Margarinotus neglectus
före 1980
efter 1980
Rovdjur i spillning
på öppen, torr mark
med kort vegetation
Rovdjur i dynga
stumpbaggen
Margarinotus purpurascens
före 1980
efter 1980
Rovdjur i spillning
på öppen, torr mark
med kort vegetation
7
Slutsats
• Trenden för de magra, sandiga
betesmarkerna är fortsatt bekymmersam
• Bevarandearbetet försvåras av att
djurhållningen är avhängig faktorer
utanför naturvårdens kontroll
• Miljöersättningen är också ett
trubbigt instrument
8
Download