BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 1 (1) BILAGA 2 10.10.2013 Dnr 640

advertisement
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE
1 (1)
BILAGA 2
10.10.2013
Dnr
640/03.01.01/2013
FRÅGOR TILL INSITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD
-
-
-
-
På vilket sätt har förekomsten och incidensen av HIV, hepatit B och hepatit C utvecklats i
Finland under de senaste tio åren?
Vilken är förekomsten och incidensen av HIV, hepatit B och hepatit C för tillfället i Finland hos
den befolkningsgrupp som har sålt sexuella tjänster?
Vilken är förekomsten och incidensen av HIV, hepatit B och hepatit C för tillfället i Finland hos
den befolkningsgrupp som har köpt sexuella tjänster?
Vilken är förekomsten och incidensen av HIV, hepatit B och hepatit C för tillfället hos MSMbefolkningsgruppen (män som haft sexuellt umgänge med andra män) i Finland?
Hur stor andel av de konstaterade nya fallen av HIV-smitta som anmäls i Finland varje år har
anslutit sig till sexuellt umgänge mellan män under de senaste tio åren?
Hur stor andel av de nya konstaterade fallen av HIV-smitta som anmäls i Finland varje år har
anslutit sig till försäljningen av sexuella tjänster under de senaste tio åren?
På vilka grunder borde försäljningen av sexuella tjänster fastställas som en tillfällig grund för
förbud mot blodgivning (t.ex. sex eller tolv månaders tillfälligt förbud mot blodgivning) i
Finland? / På vilka grunder borde försäljning av sexuella tjänster fastställas som en grund för
ett permanent förbud mot blodgivning i Finland?
På vilka grunder borde köp av sexuella tjänster fastställas som en tillfällig grund för förbud mot
blodgivning (t.ex. sex eller tolv månaders tillfälligt förbud mot blodgivning) i Finland? / På vilka
grunder borde köp av sexuella tjänster fastställas som en grund för ett permanent förbud mot
blodgivning i Finland?
På vilka grunder borde sexuellt umgänge mellan män fastställas som en tillfällig grund för
förbud mot blodgivning (t.ex. sex eller tolv månaders tillfälligt förbud mot blodgivning) i
Finland? / På vilka grunder borde sexuellt umgänge mellan män fastställas som en grund för
permanent förbud mot blodgivning i Finland?
Finns det på basis av befintlig epidemiologisk information ett behov av att fastställa andra
personer eller befolkningsgrupper som på grund av sitt sexuella beteende eller umgänge löper
risk eller stor risk för att få allvarliga smittosamma sjukdomar som kan spridas via blodet?
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet | Finnish Medicines Agency
PB 55, 00034 FIMEA | Tfn 029 522 3341 | [email protected] | www.fimea.fi | FO-nummer 0921536-6
Download