Klamydia

advertisement
Den här broschyren ger svar på de
29
29 frågor och svar om klamydia.
vanligaste frågorna kring klamydiainfektion.
En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU.
Bakgrund
Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat
under de senaste åren. De flesta unga människor har hört
talas om klamydia och många känner någon som haft en
klamydiainfektion. Däremot är det inte lika många som vet hur
allvarlig en klamydiainfektion kan vara och vilka följderna kan
bli. Genom att sprida denna kunskap är vår förhoppning att
antalet klamydiafall ska minska. Detta går att uppnå bl.a.
genom en ökad och korrekt kondomanvändning.
Av den anledningen har Statens folkhälsoinstitut och RFSU
tillsammans arbetat fram denna informationsbroschyr som
ger svar på några av de vanligaste frågorna om klamydia och
dess konsekvenser. Broschyren har uppdaterats 2007 av
Socialstyrelsen.
Venereolog Arne Wikström vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna och gynekolog Carina Bjartling, vid Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, har varit experter i
arbetet med denna informationsskrift.
Vår förhoppning är att broschyren ska bidra till ökad
kunskap och därigenom till insikten om hur man själv kan
undvika att bli smittad.
Med vetskap om att antalet klamydiainfektioner bland
tonåringar och unga vuxna ökat de senaste åren vill RFSU
och Socialstyrelsen informera och öka kunskapen om
klamydia och dess konsekvenser.
Socialstyrelsen har tagit över informationsuppdraget om
hiv och STI fr.o.m. 2007.
SOCIALSTYRELSEN
ANN-BRITT THÖRN
RFSU
CHRISTINA ROGALA
Inledning
Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda bakteriella
infektionen i Sverige och i världen. De senaste åren har antalet
klamydiainfektioner ökat kraftigt. Klamydia är en bakterie som
smittar sexuellt och orsakar infektion i underlivet. Den kan
sprida sig till livmodern och äggledarna. Infektionen ger oftast
inga symtom. Trots det kan klamydiainfektion leda till allvarliga
komplikationer som t.ex. infertilitet och utomkvedshavandeskap, d.v.s. en graviditet som växer utanför livmodern, oftast
i äggledaren.
Kunskapen om klamydia och dess komplikationer ökade
under 1980-talet då provtagning startade i större omfattning.
Fortfarande pågår forskning för att öka kunskaperna om
följderna efter en klamydiainfektion. Klamydiainfektion är
den vanligaste kända orsaken till infertilitet och utomkvedshavandeskap.
Kondom skyddar mot klamydia.
VAD ÄR KLAMYDIA?
Vad är klamydia?
Klamydia är en bakterie som kan smitta och ge infektion när man har sex med någon som har klamydiainfektion.
Hur vanligt är det med klamydia?
Klamydiainfektion är numera mycket vanlig bland sexuellt aktiva personer. De allra flesta klamydiainfektioner
finner man i åldersgruppen 15–29 år. Risken för att
smittas har så vitt vi känner till aldrig varit större än nu.
Av alla som testar sig för klamydia 2007 beräknas över
40 000 få ett positivt svar. Risken att bli smittad är därför
mycket hög om man har oskyddat sex.
Kan man ha flera
könssjukdomar samtidigt?
Ja, det kan man. Det är inte ovanligt att man har flera
infektioner samtidigt. Har du redan en infektion är det
också lättare att du blir smittad med ytterligare en sexuellt
överförd infektion t.ex. hiv-infektion.
Kan man få klamydia
mer än en gång?
Ja, det kan man. En genomgången infektion ger inget
skydd mot ny smitta. Kondom skyddar.
OM PROVTAGNING
Hur går det till att ta ett
klamydiaprov?
Män får vanligtvis lämna ett urinprov. Samma sak gäller
för kvinnor men då tar man oftast också ett prov med en
liten bomullspinne från livmodertappen eller slidan.
Kan man få svar på
om man har andra infektioner
och är proven säkra?
Provtagningstekniken har utvecklats och numera är
proven mycket säkra.
Klamydiaprovet är ett specifikt prov som enbart ger svar
på om man hittat klamydiabakterier i provet. Klamydiaprovet är liksom behandlingen gratis.
Var kan jag testa mig för klamydia?
Det finns möjlighet att testa sig för klamydiainfektion
på många olika ställen t.ex. ungdomsmottagning, sexoch samlevnadsmottagning, venereologisk mottagning,
gynekologisk mottagning, vårdcentral, barnmorskemottagning och RFSU-kliniken. Du kan alltid ringa
landstingets informationscentral och fråga.
Hur snabbt efter att man haft
oskyddat sex kan man ta ett prov
för att hitta klamydiabakterien?
Det måste ha gått minst en vecka efter det eventuella
smittotillfället innan ett prov kan visa om man smittats
eller inte.
SYMTOM
Kan man märka att man fått
klamydiainfektion?
De flesta har inte några besvär eller symtom alls trots
att man har blivit smittad.
Har du haft oskyddat sex bör du testa dig oavsett om
du har besvär eller inte!
Om man har besvär,
hur brukar de yttra sig för män?
Sveda/klåda när man kissar, flytning från urinröret och
ibland ont i pungen.
Hur brukar besvären av klamydia
yttra sig för kvinnor?
Förändrad flytning, sveda när man kissar och ibland
blödningar mellan menstruationerna. Smärtor i nedre
delen av buken kan vara ett symtom på inflammation
i livmodertappen eller äggledarna.
Hur länge kan jag bära på klamydia
utan att märka det?
Infektionen kan troligen finnas i kroppen i månader,
upp till år. Hos de flesta ger infektionen inte upphov till
några besvär alls, medan den hos andra ger symtom
ganska snart efter smittotillfället.
Hur lång tid har man på sig att bota
sjukdomen innan man blir steril?
Risken för komplikationer minskar ju tidigare man får
behandlingen. Har du haft oskyddat sex är det bäst att
ta ett klamydiatest.
SMITTVÄGAR
Kan klamydia smitta på annat sätt
än via sex, t.ex. via handdukar,
bubbelpool, toalettbesök eller
om man sover i samma säng som
någon som har klamydia?
Klamydia är till största delen en sexuellt överförd
infektion och smittar inte via sängkläder, pool eller
toalettbesök.
Bakterierna finns i sädesvätska och slidsekret. För att
bli smittad krävs att någon av dessa kroppsvätskor
kommer i kontakt med slemhinnor vid oskyddat sex,
såväl vid vaginalsex som analsex och oralsex, eller via
t.ex. fingrar eller sexleksaker.
Kan man få klamydia i ögonen?
Ja, klamydia kan överföras till ögonen t.ex. om man har
sekret från underlivet på fingrar och händer.
Smittar klamydia vid oralsex?
Ja, klamydia kan smitta genom oralsex. Ofta ger dock
infektionen inte några märkbara symtom om man har
den i svalget. Det är okänt hur stor smittsamheten är
och hur länge man kan bära på infektionen om man har
klamydia i svalget. För att undvika att smittas genom
oralsex måste man använda kondom.
Kan jag ha sex under tiden som
jag behandlas för klamydia?
Du ska vänta med alla varianter av sexuellt umgänge
tills behandlingen är avslutad. Anledningen till att man
inte ska ha sex under behandlingstiden är att man inte
ska föra infektionen vidare till en partner.
Kan man få klamydia om man bara
haft analsex? Vilka besvär kan
man få i så fall?
Ja, det kan man. Smittorisken är större än vid vaginalt
samlag. Symtomen kan vara klåda, sveda och flytning i
ändtarmen och ändtarmsöppningen. Ofta inga besvär
alls.
Hur undviker jag att få klamydia?
Kondom använd på rätt sätt, d.v.s. från förspelet och
sedan under hela samlaget, är ett bra skydd mot
klamydia och alla sexuellt överförbara infektioner.
Vad händer om jag är gravid och
har en klamydiainfektion?
Behandling sker på vanligt sätt med antibiotika.
För den gravida kvinnan kan obehandlad klamydiainfektion vara en orsak till för tidig vattenavgång och därmed
för tidig förlossning. Även fostrets viktutveckling kan
påverkas negativt av klamydiainfektionen.
I samband med förlossningen finns det risk för att
klamydiabakterien överförs till barnet om modern har
en obehandlad klamydiainfektion. Barnet kan då drabbas av ögoninflammation och/eller lunginflammation.
Risken för smittoöverföring till barnet är ca 20–50
procent för ögoninflammation och 10–20 procent för
lunginflammation.
INFERTILITET
Kan man bli steril av klamydia?
Hur lång tid tar det i så fall?
Ja, tyvärr. En genomgången klamydiainfektion kan leda till
svårighet att få barn i framtiden. Om det blivit så kan man
egentligen inte veta förrän man försökt att bli gravid.
Infertilitet d.v.s. ofruktsamhet är ofta orsakad av en genomgången
klamydiainfektion. Mer än hälften av all kvinnlig infertilitet
orsakas av klamydiainfektioner. Mellan 2–10 procent av de
kvinnor som har en klamydiainfektion får en inflammation i
äggledarna. Skador efter en äggledarinflammation kan längre
fram orsaka både utomkvedshavandeskap och infertilitet.
Utomkvedshavandeskap är en graviditet som växer utanför
livmodern, oftast i äggledaren. Detta kan vara ett livshotande
tillstånd om man inte får läkarhjälp.
Även män kan få infektioner i underlivet med bitestikelinflammation som följd. Troligen kan även mannens fruktsamhet påverkas.
Komplikationer hos män är ännu inte så noggrant studerade.
Ökar risken för komplikationer om
jag får infektionen mer än en gång?
Ja, risken för nedsatt fruktsamhet ökar om du får klamydiainfektion mer än en gång.
Forskning har visat att risken för infertilitet ökar med antalet
gånger man haft äggledarinflammation.
Antal gånger
Risk för infertilitet jämfört med de som
äggledarinflammation
inte haft äggledarinflammation
1
5 gånger högre
2
11 gånger högre
3
20 gånger högre
Även risken att få ett utomkvedshavandeskap är hög efter
genomgången äggledarinflammation. Studier har visat att
cirka 10 procent av de kvinnor som haft en äggledarinflammation får utomkvedshavandeskap.
ANDRA FÖLJDSJUKDOMAR
Kan jag få andra följdsjukdomar
av klamydia?
Ja. Infektionen kan drabba leder, hud och ögon. Mellan
1–3 procent av personer som infekterats med klamydia
får besvär av smärta i de stora lederna som t.ex. knä,
höfter, armbågar (postvenerisk reaktiv artrit). Förutom
ledbesvär kan det ingå ögoninflammationer, hudutslag
och skador på munslemhinnan. Besvären kan finnas
kvar länge, hos cirka 20 procent i ett år eller längre.
Kan klamydia påverka sexlivet?
För kvinnor är det inte ovanligt att en genomgången
klamydiainfektion med äggledarinflammation som följd
kan leda till kroniska smärtor i nedre delen av buken.
Dessa smärtor brukar ge sig till känna som djupa
samlagssmärtor.
SMITTSPÅRNING
Måste man gå och testa sig när man
fått en kallelse för klamydiaprov?
Ja det måste man göra enligt smittskyddslagen. Dels för sin egen
skull så att man kan få behandling och dels för att inte föra infektionen vidare. Eftersom klamydia lyder under smittskyddslagen
ska så kallad smittspårning göras. Den person som har fått veta
att han/hon har en klamydiainfektion ska uppge namn m.m. på de
personer som han/hon haft sex med. Man går minst sex månader
bakåt i tiden. När man uppger namnet på sina partners är man
skyddad av sekretesslagen. Det betyder att den som blir kallad till
ett klamydiaprov aldrig får veta vem som uppgett hans/hennes
namn.
Den som har klamydia har enligt smittskyddslagen rätt till gratis
provtagning och behandling, samt skyldighet att medverka i
smittspårningen.
BEHANDLING
Hur går klamydiabehandling till?
Klamydiainfektion behandlas med antibiotika anpassad
för klamydiabakterien och är gratis.
Måste man behandla klamydia eller
kan det gå över av sig själv?
Man ska alltid behandla klamydiainfektion. Klamydia
kan läka ut av sig själv men risken för följdsjukdomar
ökar. Dessutom är man smittsam så länge man är
infekterad och obehandlad, även om man inte har några
symtom.
Hur länge är man smittsam?
Tills behandlingen är avslutad.
Man är smittsam i cirka 10 dagar d.v.s. tills antibiotikabehandlingen har tagit bort bakterierna. Ibland rekommenderas kontrollprov 2–4 veckor efter avslutad
behandling men oftast behövs detta inte då behandlingen
ger god läkning.
Ibland kan man efter behandlingen ha obehag i några
veckor som ett resttillstånd efter infektionen. Det är
också möjligt att du kan ha smittats med en annan
bakterie samtidigt. Om besvären finns kvar efter några
veckor bör du söka läkare.
Har man haft klamydiainfektion en gång så är risken
ofta ökad att man får det igen.
När får jag börja ha sex igen
efter behandlingen?
Det beror på vilken medicin du fått. Har du ätit en
tablettkur under 9–10 dagar går det bra direkt efteråt,
såvida du inte fått instruktion om något annat. Om du
däremot fått svälja tabletter i engångsdos ska det gå
1 vecka sedan du tagit tabletterna.
Kom ihåg att klamydia är en infektion som är vanlig.
Var noggrann med kondomanvändning i fortsättningen.
Kondom skyddar mot klamydia och andra sexuellt
överförbara infektioner.
Underlaget till frågorna är taget dels från den kliniska
vardagen vid bl.a. RFSU-kliniken samt från RFSU:s frågelåda
på nätet.
Frågorna har sammanställts av Christina Rogala, f.d. verksamhetschef vid RFSU-kliniken och besvarats och bearbetats
i samarbete med Margareta Pettersson, utredare, Statens
folkhälsoinstitut, venereolog Arne Wikström, Karolinska
Universitetssjukhuset och gynekolog Carina Bjartling,
Universitetssjukhuset Malmö Allmänna sjukhus.
Texten har också granskats av Svenska Läkarsällskapets
arbetsgrupper inom venereologi och tonårsgynekologi,
smittskyddsläkarföreningen och experter vid Socialstyrelsen.
Artikelnummer: 2007-114-58
ISBN 978-91-85483-27-3
Bilder och produktion: Yann Robardey/AB Typoform
Tryck: Edita Västra Aros, juni 2007
Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från:
Socialstyrelsen
Kundtjänst
120 88 Stockholm
Fax: 08-779 96 67
E-post: [email protected]
Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat
Broschyren kan även laddas ner från Socialstyrelsens
webbplats www.socialstyrelsen.se
Den här broschyren ger svar på de
29
29 frågor och svar om klamydia.
vanligaste frågorna kring klamydiainfektion.
En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU.
Download