Mötesprotokoll fört vid föräldraråd på

advertisement
Protokoll från Vifolkaskolan föräldraråd 2014-10-01, utgåva 2014-10-12
Sid 1
Mötesprotokoll fört vid föräldraråd på Vifolkaskolan F-6.
Plats:
Datum:
Vifolkaskolans personalrum
2014-10-01, kl 18.00
Mötesdeltagare:
Eva-Lott Petersson, Rektor
Malin Ekdahl, Lärare
Sara Junekind, Fritidspedagog
Sofia Gripenbäck, Förälder FSK
Angelica Spångberg, Förälder åk 1
Ylva Olofsson, Förälder åk 6
Therese Holgersson, Förälder åk 4B
Maria Pettersson, Förälder åk 5B
Karolina Hedlund, Förälder åk 4A
Nils Olsson, Förälder åk 3
Ehlin Lindholm, Förälder FSK
Christer Gustafsson, Förälder åk 3
Fadia Rolandsson, Förälder åk 2
1.
Godkänande av dagordningen samt val av justerare.
Efter en kort presentation från samtliga deltagare (se närvarolistan) så valdes Eva-Lott Petersson till mötets
ordförande, Christer Gustafsson till mötessekreterare samt Nils Olsson till justerare av mötesprotokollet.
2.
Föregående mötesprotokoll.
Eva-Lott gick igenom föregående mötesprotokoll med dessa notat:
-
Landskapsarkitekt och fastighetsförvaltare kommer till elevrådet åk 4-6 för att diskutera skolgården då även F-3:s
önskemål finns med.
3.
-
Det blir ingen talangjakt p.g.a. för dåligt intresse.
-
Storfritids utnyttjar nu fler lokaler i skogslängan.
-
Trädet i pulkabacken sågas ej ned, dock har man lagt ut mer jord och jämnat till där.
Rapport från verksamheterna.
Malin Ekdahl rapporterade följande för lärarnas verksamhet:
-
Åk 5a har sina lokaler på högstadiebyggnaden för att fritids ej skall behöva ha lokaler där.
-
Det är nu många som har gått i pension och en lärare har sagt upp sig, därför finns det nu 7 nyanställningar.
-
Gemensamma aktiviteter har genomförts med b.la Vattentornet (3 dagar) med samarbetsövningar mellan
klasserna, skoljoggen, lilla vifdagen (där barnen får gå i skogen i blandade gruppen och de äldre barnen har hand
om de yngre), värdegrundsdag för åk 3-6 (genomfördes som del i lärarnas kurs för värdegrund) med 4 stationer
som har med värdegrund på skolan.
Sida 1 av 5
Protokoll från Vifolkaskolan föräldraråd 2014-10-01, utgåva 2014-10-12
-
Sid 2
Alla klasser har nu redan haft föräldramöte och alla går nu igenom utvecklingssamtal (en del är redan klara med
detta).
Efter dragningen kom följande frågor och svar upp:
Fråga:
Hur förhåller sig Mjölby kommuns värdegrund med Vifolka skolans värdegrund?
Svar:
Skolan tar fram sin egen värdegrund som sträcker sig över skolans verksamhet och då inte blir lika bred som
den värdegrund som finns för hela Mjölby kommun, däremot så liknar de ju varandra då kommunens
värdegrund influerar skolans. Mer om detta i punkt 4.
Fråga:
Nyanställs det för den läraren som slutar i höst?
Svar:
En (1) annons finns ute nu och det kommer tas in en (1) person på intervju för denna tjänst. Det är mycket
svårt att rekrytera till tjänster just nu (hösttermin och ont om folk). Tjänsten (idrott) kan dock täckas upp av
fritidspedagoger tillfälligt.
Sara Junekind rapporterade följande för fritidspedagogernas verksamhet:
-
Äntligen har verksamheten landat och blivit mer stabil i de tre verksamhetsgrupperna lillfritids, mellanfritids samt
storfritids:
o
Lillfritids utnyttjar skogen en (1) gång i veckan. Må/ons är det pyssel och läsgrupp, gympasal, torsdagar
(halvgrupp) samt fredagar (fredagskul).
o
Mellanfritids får välja själva, på onsdagar är hela gruppen i skogen (gruppen får gå själva men personal
finna alltid i närheten på plats).
o
Storfritids har nu en bra lugn grupp. Denna grupp utnyttjar hemkunskap, är i gympasalen och också i
skogen (1 dag per vecka).
-
Det har bara varit en (1) vikarie med kontinuitet.
-
Stora aktiviteter inkluderar: bad i vadstena (åk 2-6) och bio i mjölby (f-1).
Fråga:
Är det lugnt på mellanfritids?
Svar:
Ja, det upplevs bra. Dessutom har lillfritids kommit igång bra. Det har varit ordinarie personal men tillägg av
en (1) vikarie.
4.
Rektorns punkt.
1.
Värdegrund
Eva-Lott drar skolans nya värdegrund:
Sida 2 av 5
Protokoll från Vifolkaskolan föräldraråd 2014-10-01, utgåva 2014-10-12
Sid 3
Förändrat sedan förra året är tillägget alla, alltså inte bara fokus på eleverna.
Fråga:
Skoltrötthet? Fundering ihop med värdegrund om stimulans. Hur ser arbetet ut för att eleverna skall få
stimulans?
Svar:
Detta ligger i värdegrunden och i läroplanen, och gäller alla vare sig man har svårt eller lätt för sig. Får man
inte stimulans måste detta uppmärksammas av verksamheten och/eller vårdnadshavare. Grupperna
stimuleras mer genom att lära av varandra.
Fråga:
(Efter diskussion om elevens val). Varför kalla det för elevens val när de inte får välja helt själva?
Svar:
De får välja fritt från 3 olika valmöjligheter. Tyvärr tillåter läroplanen inte ett annat namn men det framgick
av texten till elevens val hur tänket är med denna aktivitet. Timplanen innehåller denna aktivitet samt
riktlinjer för den. Skolinspektionen har tidigare haft påpekande om att aktiviteten skall vara regelbunden
och ge stöd i lärandet.
Fråga:
Hur ser fortsatta aktiviteter ut för värdegrunden?
Svar:
Det jobbas kontinuerligt med värdegrunden. T.ex. plan för kränkande beteende jobbas in i värdegrunden.
2.
Ordningsregler
Eva-Lott drar de nya ordningsreglerna som precis är utgivna:
Vi har nu skrivit jag istället för vi för att belysa att ansvaret ligger på alla. Dessa regler har tillkommit:

Jag följer klassens regler.

Jag respekterar när någon säger sluta.

Jag ansvarar för att plocka in det jag tagit ut.
Lärarna skall jobba med dessa ordningsregler i klassen. Reglerna tas upp i klassrådet och i värdegrundsarbeten. Det är
bra om det tas upp med hemmet.
3.
Kartläggning inför Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling
Deltagarna får först göra en gruppövning som eleverna också har fått göra inom värdegrund. Övningen går ut på att
grupperna skall markera med tre olika färger trygga och otrygga områden på tre (3) kartor över skolområde (delarna
där eleverna uppehåller sig eller transporterar sig). Rött för otryggt, gult för mellan och grönt för tryggt.
Eva-Lott berättar att detta kommer in planen för kränkande behandling.
4.
Nästa mötesdatum
Sida 3 av 5
Protokoll från Vifolkaskolan föräldraråd 2014-10-01, utgåva 2014-10-12
Sid 4
Nytt möte bestämdes till den 17/11 (Måndag) kl. 18.00. Sammankallande blir Eva-Lott.
5.
Övriga frågor.
1.
Fritidslokalen (skogslängans lokaler)
Eva-Lott berättar att Robert Narbrink och Pär Holgersson också kommer på mötet med kommun och
fritidsförvaltningen och de har ett upplägg för tisdagsmötet. Alla var överens om att de är bra om de går! Det är saker
på G och påtryckningar ger resultat. Sylarna är nu bytta överallt men det luktar ändå. WSP har gjort en utredning
lokalerna innan sylarna byttes – inga alarmerande saker kom fram då.
Eva-Lott meddelar att Thomas Kinell och fastighetsförvaltaren kommer på tisdagens möte om lokalerna och att de då
kommer att ta upp:
2.

Buller (för många elever i de lokalerna  hög bullernivå)

1-3’ans fönster ligger i söderläge  för varmt sommartid

Inte bara sylbyte gjort utan all miljö tas upp.
Skolinspektionens beslut
Eva-Lott går igenom de brev som inspektionen skickat ut allmänt. Den kritik som framkommit gäller särskilt stöd. Gick
till hela kommunen att det finns på Infomentor. Under hösten har nya allmänna råd från skolverket kommit angående
åtgärdsprogram. Extra anpassning skrivs in i IUP’n vilket blir en åtgärd innan åtgärdsprogrammet vilket gör att färre
åtgärdsprogram kommer att skrivas. En utredning görs alltid innan ett åtgärdsprogram.
Utöver detta så tyckte inspektionen att signaler om kränkninger inte behandlas tillräckligt skyndsamt.
Det sista som anmärkts var betygsättningen: Mer stöd till lärarna för att bli förtrogna i regelverket som gäller
betygssättning. Med anledning av denna anmärkning kommer skolan att anordna en studiedag om bedömning och
genomgång vad som gäller vid betygssättning. Ta upp regler om när man skall sätta betyg eller inte.
Vifolkaskolans värdegrund:
 Alla i skolan känner trygghet. Jag är sedd i ord och handling och har någon att vända mig
till.
 Alla i skolan känner sig respekterade och visar respekt mot varandra. Jag lyssnar på andra,
jag är en schysst kamrat, jag använder ett vårdat språk och jag accepterar att vi alla är
olika.
 Alla i skolan känner arbetsglädje. Jag stimuleras till att bli nyfiken och får lust att lära.
 Alla i skolan känner en god arbetsmiljö. Jag följer skolans gemensamma ordningsregler.
 Alla i skolan ges möjlighet till att utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende.
Jag får uppskattning för den jag är och det positiva jag gör.
Sida 4 av 5
Protokoll från Vifolkaskolan föräldraråd 2014-10-01, utgåva 2014-10-12
Sid 5
Vifolka F-6 skola och fritidshems ordningsregler
 Jag är rädd om min skola och
skolgård och håller den ren och
snygg.
 Jag håller ordning på mina egna
saker och låter andras saker vara
ifred.
 Jag är snäll och hjälpsam mot alla
på skolan.
 Jag använder ett vårdat språk.
 Jag är noga med att komma i tid.
 Jag låter alla få arbetsro.
 Jag tar ansvar för mitt eget arbete.
 Jag är ute på rasterna.
 Jag låter alla få matro och använder
ett fint bordsskick.
 Jag låter alla vara med i leken.
 Jag håller reglerna i leken.
 Jag följer klassens regler.
 Jag respekterar när någon säger
sluta.
 Jag ansvarar för att plocka in det
jag tagit ut.
Sida 5 av 5
Download