PBR:s avgörande - Patentbesvärsrättens

advertisement
1 (5)
Mål nr 15-063
PATENTBESVÄRSRÄTTENS
DOM
meddelad i Stockholm den 10 mars 2016
PARTER
Klagande
Sunkost AS
Postboks 693 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Ombud: Line M. Foss
Advokatfirmaet SGB Storløkken AS,
Postboks 2913 Solli, NO-0230 Oslo, Norge
Motpart
Sunkist Growers, Inc.
14130 Riverside Drive, Sherman Oaks, CA 91423, USA
Ombud: Pär Leander
Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm
SAKEN
Upphävande av varumärkesregistreringen SUNKOST i figur
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 mars 2015
angående varumärkesregistrering nr 513.148, se bilaga 1
DOMSLUT
Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.
EE
Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm
Besöksadress
Karlavägen 108
Telefon
08-450 39 00
Fax
08-783 76 37
Org.nr
202100-3971
PATENTBESVÄRSRÄTTEN
Mål nr 15-063
2 (5)
YRKANDEN M.M.
Sunkost AS har yrkat att registreringen av varumärket SUNKOST i
figur ska bestå.
Sunkist Growers, Inc. har bestritt ändring.
Sunkost har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket
SUNKOST i figur inte är förväxlingsbart med något av de motanförda
varumärkena innehållande eller bestående av varumärket SUNKIST.
Sunkist Growers har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.
Sunkost har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande. PRV har inte bedömt betydelsen av hela varumärket SUNKIST utan bara den första stavelsen SUN. Motsvarande
gäller för varumärket SUNKOST i figur där tillägget av det figurativa
äpplet medför att bolagets varumärke är ett kombinerat ord- och figurmärke i motsats till varumärket SUNKIST. När det gäller orddelen SUN
hänvisas endast till den engelskspråkiga betydelsen av ordet. PRV har
inte heller behandlat frågan att de motstående varumärkena används
inom olika segment av marknaden. Varor under märket SUNKIST levereras till dagligvarubutiker medan bolagets varor säljs genom hälsokostaffärer. En genomsnittskonsument kommer således inte i en köpsituation
att förväxla varumärkena eller deras kommersiella ursprung. Det finns
för övrigt ingen dokumentation på att förväxling faktiskt skett.
Även om det endast är den femte bokstaven som skiljer märkena åt
ligger märkena fonetiskt, visuellt och konceptuellt långt från varandra.
EU-domstolen har för övrigt ingen fast norm som går ut på att märkets
inledning ska tillmätas störst betydelse. I Skandinavien är det normalt
att ta en skandinavisk språklig förståelse som utgångspunkt vid bedömningen av ordelement. I detta fall blir det därför fel att bara hänvisa till
den engelskspråkiga betydelsen av ordet ”sun”. Vidare blir det fel att
inte se på sammansättningen i sin helhet. Vidare har PRV inte beaktat
PATENTBESVÄRSRÄTTEN
Mål nr 15-063
3 (5)
avgörandet från Patentstyret i Norge trots den enhetlighet som eftersträvas inom EU-rätten.
Sunkist Growers har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i
PRV, anfört i huvudsak följande. De motstående varumärkena omfattar
identiska varor. Sunkosts påstående att parterna skulle vara verksamma
inom olika marknadssegment bestrids. De motstående varumärkena riktar sig till den breda allmänheten men även till professionella aktörer
som grossister och näringsidkare. Vid dessa förhållande och med hänvisning till den s.k. produktregeln krävs inte någon högre grad av märkeslikhet i det här fallet för att konstatera att förväxlingsrisk föreligger.
Märkena SUNKOST och SUNKIST är höggradigt lika såväl uttalsmässigt, visuellt som konceptuellt. Den dominerande delen i det yngre
varumärket utgörs av ordet SUNKOST. Äppelfiguren förmår inte skilja
märkena åt.
Betydelsen av de från Norge åberopade avgörandena är av ytterst begränsad betydelse för Patentbesvärsrättens bedömning. Vid en närmare
granskning framgår att skälen till att de norska myndigheterna kommit
fram till att det inte föreligger någon förväxlingsrisk kan härledas till
språkliga skillnader i norskt uttal mellan de båda märkena. Även om det
finns likheter mellan de skandinaviska språken föreligger även tydliga
språkliga olikheter.
Sunkost har gett in viss utredning i målet.
DOMSKÄL
Som PRV anfört föreligger det identitet mellan de varor och de tjänster
som omfattas av det yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre
gemenskapsvarumärket SUNKIST (nr 006743314). Förväxlingsbedömningen ska därför ske med utgångspunkt i det senare märket.
Omsättningkretsen för de motstående varumärkena utgörs som PRV anfört av både konsumenter i allmänhet och professionella aktörer. Eftersom de varor och tjänster som de motstående varumärkena omfattar kan
PATENTBESVÄRSRÄTTEN
Mål nr 15-063
4 (5)
tillhandahållas på samma ställen innebär inte den omständigheten att
varorna och tjänsterna i dagsläget faktisk finns att tillgå på olika ställen
att omsättningskretsen begränsas.
Förväxlingsbedömningen ska vidare ha sin utgångspunkt i hur en svensk
konsument uppfattar ett varumärke, oavsett vilket språk det är utformat
på.
Det äldre märket SUNKIST framstår för en svensk konsument som ett
fantasiord som läses i sin helhet och där bokstaven u uttalas på svenska.
För en svensk konsument ligger det närmast till hands att märkesordet
SUNKOST, med hänsyn till äppelfiguren i märket, syftar på kost och att
märkesordet läses i sin helhet på svenska med ett uttal av bokstaven u
som motsvarar uttalet i det äldre märket. Patentbesvärsrätten finner det
osannolikt att en svensk konsument skulle uppfatta förledet SUN som en
avsiktlig felstavning av ordet sund eller det norska ordet sunn eller att
ordkombinationen skulle utgöra en sammansättning av ett engelskt och
ett svenskt ord.
Med hänsyn till det anförda föreligger det en betydande visuell och fonetisk likhet mellan märkesorden. Det figurativa elementet i det yngre
märket medför ingen annan bedömning. Begreppsmässigt ger det yngre
märket vissa associationer till kost medan det äldre märket, som nämnts,
uppfattas som ett fantasiord.
Vid en helhetsbedömning, med beaktande av att det äldre varumärket
besitter normal särskiljningsförmåga för de varor och tjänster det avser,
finner Patentbesvärsrätten att det finns en risk för förväxling mellan det
yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre varumärket SUNKIST.
Överklagandet ska därför inte bifallas.
Vid denna bedömning prövar Patentbesvärsrätten inte om varumärket
SUNKOST i figur även är förväxlingsbart med övriga motanförda varumärken innehållande märkesordet SUNKIST.
PATENTBESVÄRSRÄTTEN
Mål nr 15-063
5 (5)
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)
I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande
och referent, och Anders Brinkman samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhälligt.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards