Grundläggande kemi, 6 högskolepoäng

advertisement
1(2)
KURSPLAN
Grundläggande kemi, 6 högskolepoäng
Basic Chemistry, 6 credits
Kurskod:
TGKF07
Utbildningsnivå:
Fastställd av:
VD 2016-06-01
Gäller fr.o.m.:
2017-01-01
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och
samhällsvetenskapliga området
(5%)
Version:
1
Ämnesgrupp:
KE1
Fördjupning:
GXX
Diarienummer: JTH 2016/2706-313
Förberedande nivå
Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om atomens struktur samt kemiska bindningar
- ha kännedom om enkla syra-bas reaktioner
- ha förståelse för energiomvandlingar vid kemiska reaktioner
- ha förståelse för oxidations- och reduktionsreaktioner samt några av dess tillämpningar
- ha kännedom om risker vid laboratoriearbete samt kunna söka information om märkning och
hantering av kemikalier
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att hantera enkel kemisk laboratorieutrustning, kunna genomföra experiment
samt att tolka och behandla mätvärden
- visa förmåga att kunna utföra enkla stökiometriska beräkningar
- visa förmåga att kunna utföra enkla pH beräkningar
- visa förmåga att kunna tolka och skriva enkla formler för kemiska föreningar och reaktioner
Innehåll
Kursen behandlar grundläggande kemiska begrepp om materians struktur och funktion,
ämnesomvandlingar vid kemiska reaktioner samt kemins betydelse för individ och samhälle.
Kursen innehåller följande moment:
- Risker vid laboratoriearbete samt märkning och hantering av kemikalier
- Atomstruktur och kemisk bindning
- Kemiska formler och kemiska beräkningar
- Energiomvandlingar vid kemiska reaktioner
- Syror och baser samt pH beräkningar
- Redoxreaktioner och elektrokemi
Undervisningsformer
Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet
TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST [email protected] • www.ju.se
Grundläggande kemi, 6 högskolepoäng
2(2)
Föreläsningar och laborationer.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (eller motsvarande
kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment
Omfattning
Betyg
Tentamen1
4 hp
5/4/3/U
Laborationer och
inlämningsuppgifter
2 hp
U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
Kurslitteratur
Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.
Titel: Kemiboken 1
Författare: Hans Borén m fl
Förlag: Liber 2011
ISBN: 978-91-47-08568-2.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards