Visionsfrågor - Älmhults kommun

advertisement
Utbildningsförvaltningen
Datum
2012-01-22
1 (1)
Handläggare
Stefan Jönsson
Datorer januari 2012
Totalt har utbildningsförvaltningen i januari 2012 tillgång till cirka 1500 datorer i UTB-nätet.
Gymnasieskolans cirka 700 datorer är nästan uteslutande leasade. Förskolans och grundskolans
barn/elever och personal har tillgång till cirka 800 datorer. Av dessa hyrs 232 datorer för
personalbruk och 45 datorer till Internationella skolans äldre elever. Detta innebär att förvaltningen
äger drygt 500 datorer. Av dessa 500 datorer är cirka 300 från 2008 eller tidigare. Av de
kvarvarande cirka 200 datorerna är cirka hälften inköpta med Windows7-licens.
Historiskt sett har större inköp av datorer till förskola/grundskola skett i slutet av budgetår när det
funnits ”pengar över”. Eftersom 2011 inte var ett sådant år köptes totalt endast ett 50-tal datorer
under året. Förutom att Klöxhultsskolan köpt in datorer som ersättning för stulna maskiner är det
främst förskolorna som handlat.
Under 2012 kommer Älmhults kommun att avsluta den övergång från Windows XP till Windows 7
som påbörjades under 2011. Detta kommer att innebära att förskolan och grundskolan är i behov
av att snarast ersätta cirka 400 datorer för att bibehålla nuvarande datortäthet. Till detta kommer
ett behov av ökad tillgång till datorer som föranleds av höjda krav i nya läro- och kursplaner.
Download