Vad menar vi med “befolkningens behov”

Vad menar vi med
“befolkningens
behov”
Temaseminarium 5 juni 2009
Britt Arrelöv
Övergripande vårdfrågor
Produktionssamordning, LSF
Begreppet behov
1. Individens upplevelse av
behov att bli av med
hälsoproblem, sjukdom
eller att upprätthålla
hälsorelaterad livskvalitet
2. Patientens behov av
kontakt med vården i form
av vård- eller medicinsk
bedömning
3. Vårdens bedömning av
patientens behov av hälsooch sjukvårdens resurser
Definitioner
• En varelse behöver sådant,
som det är illa för den att
undvara (G.H. von Wright)
• Behov är resurser som
behövs för att uppnå ett
önskvärt hälsotillstånd från
ett befintligt läge (Liss)
• Man is an acquisitive
animal whose wants
cannot be satiated
(Thurow)
Grundläggande principer
Man har endast behov av det man har nytta av!
Prioriteringsutredningen
(SOU 1995:5)
1. Människovärdesprincipen
2. Behovs- och
solidaritetsprincipen
3. Kostnadseffektivitetsprincipen
Vems perspektiv
¾Professionens
bedömning
¾Patienter och
brukares efterfrågan
och konsumtion
¾Vården och
omsorgens utbud och
produktion
¾Befolkningens
synpunkter och
förväntningar
eller??????????
BehöGår
verbehov
vi veta
mer
att
om mäta?
behov för att
fördela ekonomiska
och/eller personella
resurser?
Kunskap om olika gruppers behov är
grunden för prioritering av resurser
Smedbys´modell
Behov
Efterfrågan
Konsumtion
Individuella
faktorer
Barriärer
Familj
Avstånd
Nätverk
Avgifter
Information
Liss´modell
•bedömning av aktuellt
hälsotillstånd
•fastställande av hälsomål
•bedömning av lämpliga
åtgärder och resurser
Enligt HSU 2000 är behovsbegreppet centralt för
beställarorganisationen och skall användas som ett
Vem företräder behovsperspektivet
”Beställarens” uppdrag
Att styra hälso- och sjukvården utifrån
befolkningens behov
Finns det kunskap nog att styra sjukvården
efter befolkningens behov?
2009
Hur många är de
Vilka är de
Hur lever de
Vad gör de
Hur mår de
Vad vill de ha?
Vad kan
erbjudas?
Den stora utmaningen
-från kartläggning och sammanställning av
data till en behovsanalys
Systematiskt behovsarbete
Relationen mellan behovsanalys på olika nivåer och politiska ställningstaganden
B
FOKUSGRUPPER
VISION
P
E
O
H
L
VÄRDERINGAR
O
V
T
S
DEMOGRAFI
K
EPIDEMIOLOGI
A
VÅRDKONSUMTION
R
ETC
T
I
INRIKTNINGSMÅL
G
STRATEGIER
BEFOLKNINGSENKÄT
EFFEKTMÅL
E
S
L
STYRNING
I
U
T
N
G
A
B
G
N
S
K
L
Ä
I
RESULTATANALYS
WOWÄntligen klara!
Dags att börja
om igen!
Är frågeställningen besvarad
?
?