RETORIKIDAG

advertisement
Retorik
En praktisk orienterad lära för
hur människan ska tala
Talet på torget, offentligt tal
Utvecklad i antikens Grekland
En början till ett demokratiskt system
Monologisk, offentlig, inriktad på
övertalning
Kristendomen tog över retoriken som
övertalningsmedel
Retoriken spreds i romarriket
Kyrka - skola – vetenskap
Centrala begrepp
Ethos
Pathos
Logos
Genre
Typ av tal som vuxit fram genom historien
och som är funktionellt anpassad till en
viss situation
Genus deliberativum, rådstal
Genus judicale, rättstal
Genus demonstrativum, festtal
Inte bara offentligt
Retoriken är vetenskapen om människans språkliga
förmåga och uttryckssätt. Som sådan omfattar den alla
former av mänsklig kommunikation, från den offentliga
dialogen i medierna till individens samtal med sig själv.
Fast talet är utgångspunkten tar den med lika stort
intresse upp även andra uttrycksformer, som skrift, bild
och symbolisk handling. När retoriken i denna vida
mening undersöker och utvecklar språkets användning
berör den inte bara konsten att kommunicera eller
konsten att övertyga utan också konsten att reflektera,
överväga, förhålla sig till problem och beslut och handla
på ett etiskt försvarbart sätt. (Södertörns högskola,
retorikhemsidan.)
Familjen vid frukostbordet
Retorisk analys kan även tillämpas på
”privat” tal.
Rådstalet – överlägger hur man ska
handla i en viss fråga.
Rättstalet – någon försvarar sig mot
beskyllningar.
Festtalet - själva familjesituationen
konstitueras (eller hyllas), eller tvärtom.
Analysfrågor
Kontexten
Genre
Den retoriska situationen
Publiken
Dispositionen
Syftet
Med vilka medel försöker avsändaren påverka
mottagaren? Ethos, pathos och logos.
Tes och argument
Stil, stilnivå, språk
Retorisk analys
Enskilt tal
Enskild text
Jämföra tal eller texter
Diskussioner
Samtal
Retorik under olika tidsepoker
Sociala kategorier
Organisationer, yrken
Retorik i medier
Film
Reklam
Videoanalys
Vilken är talarens tes?
Vilka bildsymboler används?
Fungerar symbolerna som metaforer?
Kroppsspråk?
Klädsel?
Taltempo?
Bildvinkel?
Bakgrund?
Läs mer om retorik
Södertörns högskola, adressen nedan.
Många utmärkta artiklar om retorik.
sh.se / Utbildning / Ämnen med egna
hemsidor / Retorik
Johannesson, Kurt, 1990: Retorik eller
konsten att övertyga.
Hellspong, Lennart,1992: Konsten att tala.
Övningsbok i praktisk retorik.
Download