Ladda ner projektplanen här.

advertisement
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
1
Skolan som arena för främjande av psykisk hälsa
Sammanfattning
Syfte
Förbättra skolans hantering av psykisk hälsa genom förbättringsarbetet tillsammans med eleverna i
20 skolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner och sprida erfarenheterna i länet och nationellt.
Mål
1. Genomföra förbättringar i skolan avseende psykisk hälsa
2. Få förslag på förbättringar från elever till elevhälsoteam
3. Träna elever att presentera och argumentera för sina initiativ
4. Förbättra skolnärvaro och skolresultat genom förbättrade förutsättningar för psykisk hälsa
5. Ta fram arbetsgång för att utnyttja av elevers synpunkter
6. Ta med eleverna som sakkunniga i elevhälsans kontinuerliga förbättringsarbete.
Målgrupp
Målgrupp är elever och elevhälsoteam, samt de professionella inom landsting och kommun som bistår
elevhälsan kring elevers psykiska hälsa. Brukarföreningarna. Föräldrarna är representerade i
referensgrupper.
Tillvägagångssätt/metod
Projektet vill visa med praktiska exempel på vilket sätt initiativ och synpunkter från elever kan leda till
förbättring av skolan som arena för psykisk hälsa.
Verksamhetens fortsättning efter projektets slut
Projektets resultat fortbestår med hjälp av deltagarnas nya kompetens och dokumenterad arbetsgång
för elevinflytande. Den dokumenterade arbetsgången består av en lokalt anpassad modell för
framtagning av elevers förslag på förbättring av psykisk hälsa samt en lokalt anpassad modell för
genomförande av förbättring, där elevers förslag ingår.
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
2
Projektbeskrivning
Bakgrund
Landstinget i Uppsala län och länets kommuner har gjort en kartläggning vilka verksamheter som ger
insatser för ungas psykiska hälsa, vilka insatser de erbjuder, hur många individer som fått insatser
och i vilken omfattning ungdomarna blivit hjälpta 1. I länet finns 45 verksamheter som hjälper barn och
unga vid psykisk ohälsa. I Uppsala län söker årligen cirka 22 000 barn och ungdomar (31 %) stöd för
psykisk ohälsa. Kartläggningen säger ingenting om de barn som inte söker stöd fast de har problem
med sin psykiska hälsa.
Det finns två skäl att arbeta med skolan som arena för psykisk hälsa:
1. Då mer än en fjärdedel av insatser ges inom skolan, är skolan är den viktigaste arenan för
stöd för elevernas psykiska hälsa
2. De barn som inte söker stöd finns också i skolan och kan där identifieras av de professionella
och stöd erbjudas.
Syfte och mål
Att främja psykisk hälsa i skolan utgående från initiativ från elever. Att öppna en kanal från
elevhälsan till eleverna för att systematiskt ta in elevers synpunkter och initiativ för bättre
förutsättningar för psykisk hälsa.
Mätbara mål
1. Antal initiativ från elever till elevhälsoteam
2. Antal presentationer på webbplats och på workshops för att argumentera för dessa initiativ
3. Antal förändringar genomförda på basen av elevers initiativ
4. Dessa förändringars effekter på elevers och elevhälsopersonalens syn på skolan som arena
för främjande av psykisk hälsa
5. Dessa förändringars effekter på skolnärvaro och skolresultat
6. Antal skolor som har dokumenterad kanal, det vill säga arbetsgång för att erhålla elevers
synpunkter som en av utgångspunkterna för elevhälsans kontinuerliga förbättringsarbete
7. Antal dokumenterade rutiner för de förbättringar som genomförts.
Målgrupp
Målgrupp är elever och elevhälsoteam, samt de professionella inom landsting och kommun som bistår
elevhälsan kring elevers psykiska hälsa. Brukarföreningarna. Föräldrarna är representerade i
referensgrupper.
De aktiva elevhälsoteamen består i regel av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och
specialpedagog. Teamen arbetar på rektors uppdrag.
I de deltagande skolorna finns ca 6 000 elever. I de anmälda 20 skolorna finns 83
elevhälsomedarbetare.
1
http://www.forstalinjen.com/uploads/1/5/9/6/15966466/rapport_forstalinjen_uppsala_lan141117.pdf
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
3
Föräldrarepresentationen sker genom utsedda referensgrupper som rekryteras genom
brukarföreningar.
Vi beräknar nå ca 200 deltagare inom elevhälsoteamen och deras samverkanspartners. Av dessa
deltar 40 aktivt i projektet. De övriga 160 får information om arbetssätt som projektet tar fram.
Brukarföreningarna utser representanter till projektgrupperna och styrgruppen.
Eleverna deltar i klasser genom utsedda representanter. De föreslår förbättringar och tar ställning till
huruvida de genomförda förändringarna har lett till förbättring. Minst en photovoice-analys per kvartal
under projekttiden innebär att 12 photovoice-analyser genomförs på de deltagande skolorna. Antalet
aktiva elever i dessa beräknas till 72. Dessa beräknas kommunicera med tre elever var kring temat de
bearbetar. Detta ger sammanlag ca 200 elever som deltar i bearbetning. De övriga tar del av
analyserna och resultaten genom skolvisa dragningar och projektets webbplats.
De övriga kommunerna i länet och deras skolor tar del av projektinnehållet via webbplatsen. De fyra
workshoparna per år är öppna för alla intresserade.
Metod för att nå målen och aktiviteter som planeras
Projektet vill visa med praktiska exempel på vilket sätt initiativ och synpunkter från elever kan leda till
förbättring av skolan som arena för psykisk hälsa.
Metoden photovoice kan användas för att stimulera elevers delaktighet. Även andra metoder för
elevinflytande kan användas.
Så kan barnen/ungdomarna använda sig av modellen.
Elever i tolv skolor får lära sig metoden photovoice genom handledning. Vi vill använda metoden för
att stimulera elevers engagemang i främjande av psykisk hälsa i skolan. Folkhälsomyndigheten har
gett ut en handbok i metoden. Handboken presenterar en grundmodell i metoden på följande sätt: 2
1. Deltagarna får i grupper fotografera sin miljö utgående från vald utvecklingsfråga.
2. De diskuterar valda fotografier under ledning av lärare eller annan handledare.
3. Därefter prioriteras valda teman och förbättringsförslag formuleras.
4. Deltagarna får handledning för att identifiera beslutsfattare som kan bidra till genomförande av
förslagen.
5. Eleverna presenterar sina förslag till beslutsfattare.
I detta projekt vill vi vidareutveckla metoden på följande sätt:
1. Elever får i uppdrag av elevhälsoteam att utföra photovoice-bearbetning kring ett identifierat
förbättringsområde som har med psykisk hälsa att göra.
2. De får under handledning formulera förslag kring temat.
3. De sammanställer en tio minuters presentation eller tre minuters video bestående av stillbild
och berättarröst som argumenterar för deras förslag.
4. Presentationerna publiceras på projektets hemsida och delas till alla projektdeltagare.
5. Elevhälsoteamen förankrar förslagen hos respektive rektor.
6. Elevers videor och presentationer ingår i elevhälsoteamens nästkommande workshop.
7. Elever får feedback om sina förslag.
2
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/barn-unga/foraldrastod/material/med-varaogon2-metodbok-photovoice.pdf
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
4
Vår variant är en vidareutveckling av photovoice på tre sätt.
1. I vår variant av metoden kan alla deltagare ta del av allas material och inspireras av
varandras förslag genom att presentationerna publiceras på projektets hemsida. Detta
förväntas bidra till snabbare spridning av idéer.
2. Skolledningen efterfrågar elevernas förslag på förbättringar. Förslagen är ”beställda” och har
på grund av detta större möjlighet att bli positivt mottagna.
3. Eleverna får veta vilka åtgärder som vidtogs som följd av deras förslag. Detta ökar deras
delaktighet i förbättring av skolan och uppmuntrar till nya initiativ på olika sätt.
Vi sprider det nya sättet genom videopresentationer på projektets webbplats.
Spridning lokalt:
Elevhälsan analyserar av utvecklingsbehov och prioriterar ett antal områden som ska förbättras.
Elevhälsan hämtar in elevers åtgärdsförslag för dessa. Elevhälsan förankrar förslagen hos rektorn och
genomför förändringen. Elever, lärare och elevhälsa får i enkäter eller fokusgruppsintervjuer värdera
resultatet av genomförda förbättringar. (Vid behov ytterligare förbättring.) Säkerställda förbättringar
sprids inom kommunen.
Spridning i länet och nationellt:
Erfarenhet av förbättringsmetoden dokumenteras och sprids i länet.
Projektet vill visa med praktiska exempel på vilket sätt initiativ från elever leder till förbättring av skolan
som arena för psykisk hälsa.
Projektplanen och projektbudgeten baseras på Grundmodellen för elevinflytande och
grundmodellen för stöd för förbättring. Skolorna har möjlighet att anpassa dessa för sina lokala behov.
De deltagande elevhälsoteamen samlas till gemensamma workshopar (WS) tillsammans med
elevrepresentanter fyra gånger per år.
De handlar om teman som eleverna och elevhälsorna identifierat som lokala utvecklingsområden.
Elevinflytande uttrycks i möjligheten att identifiera förbättringsbehov och ta fram förslag till förbättring i
samarbete med elevhälsan. Ett exempel på detta är det initiala arbetet vid planering av projektet: De
deltagande elevhälsoteamen har i anslutning till WS 1 2015-04-09 intervjuat valda klasser för att få
elevers syn på faktorer som kan påverka elevernas psykiska hälsa positivt i skolsammanhang.
Projektkoordinatorn besökte två klasser en åk 4 och en åk 8 för att höra deras synpunkter på
förbättringsmöjligheter generellt och angående de utvecklingsbehoven elevhälsoteamen identifierat.
Resultat: centralt tema för elevers medverkan i tidig upptäck av problem med psykisk hälsa är elevers
förtroende för de vuxna.
Frågan om förtroendet från elever till vuxna utgör temat på WS 2 2015-08-21. Valda skolor får
presentation av photovoice-metoden. Presentation av metoden publiceras även på projektets
hemsida.
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
Grundmodell för elevinflytande för förbättring för psykisk hälsa i skola
 EHT väljer ett antal prioriterade utvecklingsområden. EHT väljer sex intresserade
elever att bearbeta temat med photovoice. De får låna läsplattor för fotografering.
 Elevgruppen presenterar sitt förslag till EHT.
 EHT vidareutvecklar förslaget och förankrar detta hos rektorn.
 Rektorn ger EHT i uppdrag att genomföra förbättringen.
 EHT genomför förbättringen.
 EHT presenterar förbättringen för elevgruppen.
 EHT och elevgruppen presenterar den genomförda förbättringen på en workshop och
på webbplatsen.
 Projektgruppen assisterar i genomförandet och dokumenterar förbättringsarbetet som
helhet.
5
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
6
______________________________________________________________________________________
Grundmodell för stöd för förbättring ”de aktiva först – andra följer”
De lokala elevhälsoteamen arbetar utgående från lokala rutiner för kvalitetsutveckling. De
analyserar det lokala utvecklingsbehovet kontinuerligt. Analysen dokumenteras i “önskelista”
fyra gånger per år. Elevhälsoteamet begär elevernas förslag på valda teman.
Under projekttiden som är 3 år finns 12 tillfällen - två per termin - att utföra en handledd
photoshop-bearbetning av valda teman. Dessa beräknas nå hälften av de anmälda skolorna.
Elevhälsoteamen får boka in handledningar i det tempo som passar. Den skola som bokar
först blir skola nr 1. Det lokala arbetet i skola 1 dokumenteras. Parallellt begärs
föräldragruppens synpunkter på samma teman. Elevgruppens förslag presenteras på
workshop så att de övriga skolorna inspireras att lära sig av den genomförda presentationen.
De nämnda temana utgör programinnehållet på nästkommande workshop. Projektgruppen
förbereder korta föreläsningar kring teman för workshopens förmiddag. Eftermiddagen
används till föreberedelse av genomförande av vald förbättring, metoddiskussion och
erfarenheter kring liknande arbeten. Det aktiva elevhälsoteamet (assisterad av
projektgruppen) gör en skiss: vad, för vem, varför, hur, av vem, när klart och vad behövs för
genomförande, samt nästa steg.
Underlättande av förbättringen och fördjupning av teman sker lokalt genom att
kompetensresurser, till exempel föreläsning eller handledning, erbjuds det lokala
elevhälsoteamet för att underlätta det valda förbättringsarbetet. Även andra skolor än den för
tillfället aktiva skolan kan boka in dessa.
Följande problem och utvecklingsönskemål har till och med 2014-04-09 identifierats: risk för psykisk
ohälsa hos nyanlända, droger, långtidsfrånvaro (hemmasitteri), för mycket spel på nätet, avhopp från
gymnasiet, hedersproblematik, trakasserier på nätet, få ungdomarna att våga söka stöd, lång tid från
upptäckt av problem till insats, snabbare hjälp för elever med problem även från aktörer som stödjer
elevhälsan med specialistkompetens, samverkan socialtjänst – elevhälsa, mentorsutveckling,
föreläsningar och samtal om olika sorters psykisk ohälsa (Attitydambassadörer) samt stress, som
förorsakar oro och nedstämdhet.
I projektet vill vi visa med praktiska exempel på vilket sätt elevers förslag kan tas fram och användas i
förbättringsarbetet för en hälsofrämjande skola.
Aktiviteter i projektet hittills
Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset (BUP) inbjöd länets elevhälsor till en temadag
om vägledning för elevhälsan i november 2014. Alla kommuner var representerade bland de nästan
400 deltagare. BUP inbjöd – som utökning av och en ny form för sitt preventiva arbete – elevhälsorna
att delta projektet Skolan som arena för psykisk hälsa. Initialt ville elevhälsor från fyra kommuner
delta. I dagsläger 2015-04-13 är det de centrala kommunala elevhälsorna i Enköping och Älvkarleby
samt tre fristående skolor i dessa kommuner önskar att delta i projektet med sammanlagt 20 skolor
med ca 6 000 elever.
Projektgruppen bestående av brukarföreningen Attention Uppsala och BUP har formats och påbörjat
planeringen. Ansökan sändes till Allmänna Arvfonden i januari 2015. Arvsfondens handläggare har
gett feedback på vår ansökan. De påpekade vikten av målgruppens delaktighet i planeringen och
behovet att påvisa det innovativa i metoden och nyttan för eleverna. De frågade också hur
projektgruppen menar att de föreslagna förbättringarna ligger utanför organisationernas ordinarie
verksamhet. Dessutom menar handläggarna att deltagande från flera föreningar är till fördel.
Eleverna i ett urval av skolor har intervjuats dels av elevhälsopersonal och dels av projektgruppen.
Intervjun har utgått från frågan vad kan förbättras för att barnen inte ska må dåligt i skolan. Förtroende
kommer fram som centralt tema.
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
7
______________________________________________________________________________________
De anmälda elevhälsorna har identifierat sina prioriterade utvecklingsområden och valt med vilken
fråga de ska gå till sina elever för att få förbättringsförslag för bättre förutsättningar för psykisk hälsa.
Två av dessa handlar om förtroende och mentorskap. Den tredje handlar om oro kring elever.
Samtliga i länet verksamma brukarföreningar samt projekt Brukarforum har fått information om
projektet och inbjudan att delta. Föreningarna Attention Uppsala, Attention i Älvkarleby, Föreningen
Hjärnkoll och nätverket NSPH önskar delta i projektet. Projekt Brukarforum har ännu inte startat men
erbjuder samarbete efter att de hunnit starta i maj 2015.
De anmälda elevhälsoteamen har deltagit i planeringsdag (workshop 1) och fått presentationer av
teman Elevhälsan, En väg in, Andra chansen mot avhopp från gymnasiet, Åtgärder mot spelmissbruk,
Hemmasittarprogram samt Attitydambassadörers repertoar av föreläsningar. Eftermiddagen användes
till förberedelse av höstens arbete samt granskning av de grundmodeller för elevinflytande som
projektgruppen tagit fram. De centrala budskapen videofilmades och publicerades på hemsidan.
Deb 23 april besökte projketkoordinatorn en klass fem i Ålvboda friskola. De gav förslag på vad som
kan göras bättre för att öka möjligheterna till psykisk hälsa. Framkom bland annat att de nationella
proven kunde spridan bättre. Ett möte med elevrådet bokades till 6 maj för presentation av modellen
för elevinflytande inklusive photovpoice. Avsikten är att då välja de elever som deltar i WS 21 augusti.
Den 24 april förankrades projektet hos Anders Härdevik, den nytillträdda verksamhetschefen för
grundskolan i Enköping. Intervju finns på hemsidan.3
Samma dag gav representanterna för Attention Enköping-Håbo en intervju om projketets betydelse för
föreningens medlemmar. Intervjun finns på hemsidan.4
Verksamhetens fortsättning efter projektets slut
Projektets resultat består som kanal för elevernas åsikter angående utveckling av skolan som arena
för psykisk hälsa, samt med hjälp av deltagarnas nya kompetens och dokumenterad arbetsgång för
elevinflytande.
Den dokumenterade arbetsgången består av en lokalt anpassad modell för framtagning av elevers
förslag för förbättring av psykisk hälsa samt en lokalt anpassad modell för genomförande av
förbättring, där elevers förslag ingår.
Dokumenterade rutiner för samverkan internt men även över huvudmannagränser underlättar att de
genomförda förbättringarna består.
Förväntade effekter
Ny metod för stödjande elevinflytande för psykisk hälsa. Träning i förbättringsarbete tillsammans med
elever. Praktiska exempel på vilket sätt initiativ och synpunkter från elever kan leda till förbättring av
skolan som arena för psykisk hälsa.
Projektorganisation
Projektet har en styrgrupp och en referensgrupp bestående av föräldrar för varje kommun. Politiker
som är intresserade av barnens psykiska hälsa inbjuds att delta i styrgruppen.
3
4
http://skolansomarena.weebly.com/nyheter.html
ibid
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
______________________________________________________________________________________
Barnpsykiatrins biträdande verksamhetschef fungerar som projektledare. Projektledaren engagerar
projektmedarbetare som organiserar sig i en projektgrupp per kommun. De kommunvisa
projektgrupperna har bildats. De består av chef för elevhälsa, utsedda representanter för övrig
elevhälsopersonal samt projektkoordinatorn.
Nyskapande och utvecklande
I detta projekt söker vi efter en ny modell för elevinflytande. Vi tar in eleverna som sakkunniga på sin
egen miljö i skolan vad beträffar förutsättningar för psykisk hälsa.
Att använda video som kommunikationsmedel för detta ändamål är också en ny metod. I ett tidigare
projekt har vi testat användningen av video och då fått erfarenheten att det finns en tröskel för att
producera video själv och att filmer måste vara korta.
Nu tar vi in metoden photovoice för att ge struktur för framtagning av elevers förslag. Vi förbättrar
metoden ifråga om dess möjligheter att leda till förbättringar och feedback till eleverna. Detta genom
att elevhälsoteamen ber om elevers synpunker och efter genomfört förbättringsarbetet ger feedback
på ett på förhand bestämt sätt.
Vi tar med brukarföreningarna i planering och genomförande.
Så har företrädare för målgruppen deltagit i projektplaneringen och vilken roll de har under
projektets gång
Elevhälsopersonal har intervjuat elever.
Projektgruppen har besökt två klasser.
Eleverna kommer att ta fram förslag till förbättringar för psykisk hälsa kring förbättringsområden som
elevhälsoteamen identifierat. De tar även egna initiativ till förbättringar.
Så kommer erfarenheterna av projektet att dokumenteras och spridas
Erfarenheterna av projektet dokumenteras och publiceras på projektets webbplats fortlöpande.
Erfarenheterna förmedlas via video som distribueras via samma webbplats och sänds till alla
verksamma inom skola, vård och socialtjänst inom länet via deras interna kanaler.
Nationell spridning sker via Allmänna Arvsfonden och via nätverket av medarbetare i SKL:s
psynkprojekt5.
Så ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut
De framtagna lokala modellerna för elevinflytande för psykisk hälsa kan ingå medarbetarnas sätt att
arbeta vid alla elevhälsoteam.
Vårt projekt är nyskapande i förhållande till vad som gjorts tidigare
Vi bygger en kanal för elevernas röster i förbättring av skolan som arena för psykisk hälsa. Vi
använder video på ett nytt sätt i spridning av elevers förslag till andra skolor, samtidigt spridning av
metoden. Landstings- och kommunverksamheterna tar fram förbättringar tillsammans över
huvudmannagränser på ett sätt som inte ingår i deras sedvanliga verksamhet.
5
www.psynk.se
8
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
9
______________________________________________________________________________________
Projektet är nyskapande på följande sätt:
- Elevhälsoteamen anlitar eleverna som sakkunniga förslagsgivare i förbättringsarbetet.
- Projektet hjälper elevhälsoteamen att forma och dokumentera denna arbetsgång så att den
kan spridas.
- Projektet hjälper elevhälsoteamen att genomdriva och dokumentera de förbättringar som
eleverna gett förslag till.
- I fall förbättringarna inkluderar samverkan över huvudmannagränser dokumenteras denna
samverkan.
- Metod och resultat av förbättringsarbetet dokumenteras på video för spridning inom projektets
20 skolor och även till de övriga skolorna i länet som inte deltar i projektet.
- Projektet använder metoden photovoice för att på ett nytt sätt stimulera elevers engagemang i
främjande av psykisk hälsa i skolan, på ett nytt sätt i en ny kontext.
Sökande organisation
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid
Akademiska sjuhuset
Adress
Box 6363
Postnummer och ortnamn
751 35 Uppsala
Kontaktperson
Anja Kivimäki
Organisationsnummer
232100-0024
Telefon
076 721 9258
Telefon
076 721 9258
Länsbokstav
c
E-post
[email protected]
miska.se
Projektets namn
Skolan som arena för psykisk hälsa
Namn på medsökande organisation/-er, samt kontaktperson, telefon och adress (Medsökande organisation =
organisation som aktivt deltagit i utformningen av ansökan och kommer att delta i styrningen av projektet.)
Attention Uppsala: Cecilia Ingard, 0725-212107, Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, 75148
Uppsala
Attention Enköping – Håbo: Katri Atti, 076-1222464, Sänskabogatan 41, 74533 Enköping
Attention Tierp – Älvkarleby: Carina Pettersson, 070-556 77 52, Båtsmansvägen 6, 814 95 Älvkarleby
Föreningen Hjärnkoll Uppsala län: Anna-Maria Lundberg, 076-3093712, Alsikegatan 6, 75323
Uppsala
Nätverket NSPH Uppsala län: Anna-Karin Söderberg, 070-2515392, Alsikegatan 6, 75323 Uppsala
Huvudsaklig målgrupp för det planerade projektet
x▢barn 0-11 år (med el. utan funktionsnedsättning)
x▢ungdomar 12-25 år (med el. utan funktionsnedsättning)
▢personer över 25 år med funktionsnedsättning
Hur lång tid beräknas projektet pågå?
3 år
Samarbetsorganisationer för projektet; kontaktperson, telefon och adress (Samarbetsorganisation =
organisation som aktivt och löpande samverkar med projektet.)
Enköpings: Katarina Lyckstedt, 070-289 89 20, Skolkontoret, Kungsg.42, 745 80 Enköping
Älvkarleby: GunnMari Nordström, Kommunhuset, 070-568 96 81, Centralgatan 3, 814 21 Skutskär
Forum för brukarinflytande: Anna-Maria Lundberg, 076-3093712, Alsikegatan 6, 75323 Uppsala
x▢ Vi har tagit del av den information om Arvsfondens community som finns på
www.arvsfonden.se/community och om vårt projekt beviljas stöd kommer vi att deltaga aktivt.
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
______________________________________________________________________________________
Underskrift och namnförtydligande av sökande och medsökande organisationernas firmatecknare
För Akademiska sjukhuset, VO Barn- och ungdomspsykiatri,
Staffan Lundqvist, biträdande verksamhetschef
För Attention Uppsala,
Ewa Wikander, ordförande
För Attention Enköping Håbo
Katri Atti, viceordförande, Jessica Stigsdotter Axberg, ordf.
För Attention Tierp Älvkarleby
Carina Pettersson, ordförnade
För Föreningen Hjärnkoll Uppsala län
Anna-Maria Lundberg, ordförande
För Nätverket NSPH Uppsala län
Anna- Karin Söderberg, ordförande i arbetsutskottet
--Föreningarna bifogar:
- stadgar
- protokollsutdrag som visars styrelsens sammansättning inklusive firmateckanre
- senaste årsredovisning (verksamhets- och ekonomisk berättelse)
10
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt
BUP Akademiska sjukhuset och Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, Hjärnkoll och NSPH
2015-0033-B
______________________________________________________________________________________
11
Download