Inlämningsuppgift aritmetik EST14:ESM14

advertisement
Inlämningsuppgift - Aritmetik
!
Du kan visa att du har kunskap om följande av det centrala innehållet i kursen:!
- Egenskaper hos heltal!
- Olika talbaser!
- Begreppen primtal och delbarhet!
- Beräkningar med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser!
- Strategier för problemlösning!
!
Vid bedömning av uppgiften kommer jag att kolla på hur väl du:!
- Är bekant med begrepp och metoder!
- Löser problem!
- Värderar rimligheten i dina svar!
- Formulerar egna problem!
- Resonerar och redovisar uppgifterna!
!
Uppgiften lämnas in tisdagen den 16 oktober. Då skriver du också ett mindre test med
uppgifter av samma typ som i inlämningsuppgiften. !
Kunskapskraven finns på Marias webb!
Lycka till!!
_______________________________________________________________________!
!
1!
På tallinjen nedan är två tal A och B markerade med ett kryss.!
Ange talen. (Endast svar.)!
!
!
!
!!
!!
2!!
Skriv om talet 0,8 med minst tre andra representationer. (Gärna fler!) !
!!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
Inlämningsuppgift - Aritmetik
!
3!!
!!
Sant eller falskt? Motivera genom ord och beräkningar. Om påståendet är falskt !!
skriver du om det så att det blir sant.!
!!
a) Kvoten kan bli större än täljaren vid en division !
!!
b) Produkten av två tal är alltid negativ om en av faktorerna är negativ. !
!!
c) 0,4 h är 40 minuter.!
!
!
kan skrivas som 3-2.!
!!
d)
!!
e) 0, 0075 kan skrivas som 7,5-3.!
!
!!
!!
4!!
Beräkna!
!
!!
a) 10 – 5 · 3 + 8! !
b) -6 - (-9)! !
!
!!
c) 11 + (-6)!
!
d)
!
!!
e) (-5)·(-8) !
!
f)
!
!
!
!
! !
!
5!!
!!
Placera en parentes i uttrycket i 4a så att uttryckets värde blir så stort som möjligt. !
Ange detta värde.!
6!!
Beräkna och förkorta svaret om det går.!
!!
!!
!
!
!!
a)
7!!
!!
!!
Välj ut två av beräkningarna i uppgift 6. Skriv textuppgifter som passar in på ! !
beräkningarna. (Du får naturligtvis skriva till alla om du vill!) Kommentera ifall du !
anser att du har fått ett rimligt svar och varför.!
!
!
!
!
b)
!
c)
!
d) !
!
!
8!!
!!
Vilket av bråken är störst,
du tänker.!
8
15
eller
3
5
? Visa beräkningar eller förklara hur
Inlämningsuppgift - Aritmetik
!
9
!Skriv som en potens:!
!!
a) 78 · 75!
10!
Beräkna värdet och svara med ett ”vanligt tal”:!!
!!
a) 23 - 32!
11!
Välj ett tal mellan 20 och 50. Skriv det med basen 2. Förklara hur du tänker.!
!
!
!
!
!
!
b) 48 / 44!
c) (23)4!
b) 104 + 102 + 100!
!
!
!
!
12! ! a) Beskriv begreppet delbarhet med ord och minst ett exempel.!
!!
! b) Berätta vad ett primtal är. Ge också exempel på fem tal som är primtal.!
!
! c) Skriv talet 24 med primtalsfaktorer.!
!
!
13!
a) 32 godisbitar kostar 10 kr. Hur många bitar får du för 25 kr?!
!
! b) Kan du komma på ytterligare ett sätt att lösa uppgiften? Visa.!
!
! b) Hitta på ett liknande problem och lös det.!
!!
!
14.! Linda målar ett staket på 4 timmar. För Fredrik tar det 6 timmar att måla samma !!
!
staket. Hur lång tid tar det för dem att måla staketet om de målar samtidigt?!
Download