Rubrik

advertisement
Pedagogisk planering på ”Kärlek och relationer” År 8
Biologi
Inledning
Duger jag? Hur närmar jag mig någon jag är intresserad av? Hur gör man slut på ett bra sätt? Vad är puberteten för
något? Hur fungerar mensen hos tjejer? Hur blir man gravid och hur fungerar en graviditet? När kan man göra abort?
Hur hanterar man otrohet?
Ja, frågorna är många när det gäller sex och samlevnad. Det är mycket man funderar på i den ålder ni nu är i. Man är
nyfiken och funderar på vad både andra jämnåriga och vuxna tänker och tycker om dessa frågor.
Tolkade och konkretiserade mål.
Du ska














känna till några kroppsliga förändringar som sker under puberteten.
ha kännedom om könsorganens anatomi och veta vilka förutsättningarna är för att graviditet ska uppstå.
känna till de vanligaste preventiva metoderna som kondom, P-piller och pessar samt att veta vad som menas
med avbrutet samlag och s k säkra perioder. Du ska veta något om hur dessa metoder förhindrar befruktning.
känna till de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna (STD), som klamydia, herpes, kondylom och gonorré
och hur man undviker smittspridning.
kunna beskriva olika sexuella läggningar.
kunna redogöra för kroppsliga förändringar och kunna redogöra för de hormoner och körtlar som styr
puberteten.
kunna redogöra för könsorganens byggnad och ha kännedom om de olika delarnas funktion, samt hur de olika
delarna samspelar.
kunna redogöra för ett antal preventivmedels funktion, säkerhet och eventuella biverkningar.
kunna redogöra för flera STD-sjukdomar: symtom, behandling, följdsjukdomar, förlopp mm
kunna redogöra för abortlagen, samt något om hur dessa aborter utförs och kunna föra ett resonemang föremot.
kunna redogöra för menstruationscykelns olika faser.
veta något om sexuella svårigheter i samband med de första samlagen.
känna till betydelsen av vanliga ord i sammanhanget som t ex klimakteriet, onani och petting.
sakligt kunna föra muntliga resonemang och vara muntligt aktiv på lektionerna.
Undervisning
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer,
kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade
graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och
granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges
förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa. Undervisningen ska även bidra till
att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i
samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att
eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med
naturvetenskapligt innehåll.
Undervisningen kommer av naturliga skäl att vara enbart teoretisk. Men ett sätt att jobba är att ta upp hur man ser på
olika frågor, både av etisk och praktisk natur och kan ta ställning till dessa. Vi kommer att arbeta med genomgångar,
arbete i boken och en stor del kommer att bestå av diskussioner om dessa frågor.
Bedömning
Jag bedömer hur du använder dig av de termer och begrepp vi använder i detta område. Jag bedömer hur du kan
diskutera etiska frågor och argumentera för din åsikt. Jag bedömer hur du har inhämtat kunskap om de tolkade och
konkretiserade målen.
Visa kunskaper
Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i diskussioner, att inhämta kunskaper ur boken
och andra källor och att göra muntlig redovisning inför klassen. Vi avslutar avsnittet med ett
prov där du också kan visa vad du har lärt dig.
Läro- och kursplanemål
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet
på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa
frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge
eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av
källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras
argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden
kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa,
naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen,
naturen och samhället.
Kunskapskrav för betyget E:
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar
ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussioner som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter
och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa
enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar
då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Kunskapskrav för betyget C:
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar
ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussioner som rör hälsa ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för
diskussioner framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa
utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Kunskapskrav för betyget A:
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar
ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussioner som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter
och argument på ett sätt som för diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa
välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och
visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards