Material” och ”Metaller”, kemi årskurs 9 Syfte

Lokal pedagogisk planering för avsnittet ”Material” och
”Metaller”, kemi årskurs 9
Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:


Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en
hållbar utveckling.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
Livscykelanalys av några vanliga produkter.
• Olika faktorer som att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan
förhindras.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
Nya Munken – Lokal pedagogisk planering
1
Konkretiserade mål
Du ska:
Kunna hur järn och aluminium framställs (kunna förklara de kemiska processerna), används och
återvinns.
Kunna hur papper framställs (kunna förklara de kemiska processerna), används och återvinns.
Kunna hur plast framställs (kunna förklara de kemiska processerna), används och återvinns.
Känna till hur keramer, glas, kompositmaterial och gummi framställs (kunna förklara de kemiska
processerna), används och återvinns.
Kunna hur kemin (processer, nedbrytning mm)kring materialen kan påverka ett hållbart
samhälle.
Kunna hur våra och andras levnadsvillkor påverkas av vår materialanvändning, både lokalt och
globalt.
Arbetssätt
Genomgångar
Filmer
Enskilt arbete
Bedömning
Du kommer att bedömas utifrån dina kunskaper i att





Redovisa arbetet genom en presentation med begrepp och processer beskrivna.
Föra underbyggda resonemang kring kemiska processer.
Aktivt delta i gemensamma diskussioner.
Använda dig av naturvetenskaplig information och göra egna texter och egen
redovisning.
Värdera dina källor och ange dem i arbetet.
Examination
Deltagande i diskussioner
Redovisning av ditt arbete genom en presentation.
För de olika kunskapsnivåerna gäller följande:
Nya Munken – Lokal pedagogisk planering
2
Ta ställning & motivera
Du kan, med viss
vägledning, formulera
förmåga att samtala om och ställningstaganden
diskutera frågor som rör
med enkla
energi, miljö, hälsa och
motiveringar samt
samhälle och skiljer då fakta beskriver några
från värderingar
tänkbara
konsekvenser.
Du kan formulera
ställningstaganden
med utvecklade
motiveringar samt
beskriver några
tänkbara
konsekvenser.
Du kan formulera
ställningstaganden med
välutvecklade
motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Diskussioner
Dina diskussioner
genomförs på ett sätt
förmåga att ställa frågor samt som till viss del för
framföra och bemöta åsikter dem framåt.
och argument
I diskussioner ställer
Du frågor och
framför och bemöter
åsikter och
argument på ett sätt
på som för dem
framåt.
I diskussionerna ställer
Du frågor och framför
och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som
för diskussionerna framåt
och fördjupar eller
breddar dem
Söka information
Du kan föra
utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas
trovärdighet och
relevans.
Du kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.
förmåga att söka
naturvetenskaplig
information och använda
olika källor
Använda information
förmåga att använda
information i diskussioner,
texter och andra
framställningar
Du kan föra enkla och
till viss del
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.
Du kan använda
Du kan använda
information, på ett i
information på ett
huvudsak, fungerande fungerande sätt i
sätt i diskussioner och diskussioner och för
för att skapa enkla
att skapa utvecklade
texter och andra
texter och andra
framställningar med framställningar med
viss anpassning till
relativt god
syfte och målgrupp. anpassning till syfte
och målgrupp.
Nya Munken – Lokal pedagogisk planering
Du kan använda
information ett väl
fungerande sätt i
diskussioner och för att
skapa välutvecklade
texter och andra
framställningar med god
anpassning till syfte och
målgrupp.
3