Saniona medverkar i bolagsbildningen av

advertisement
PRESSMEDDELANDE
3 MAJ, 2017
Saniona medverkar i bolagsbildningen av Scandion Oncology
och knoppar av kliniskt program och relaterad
jonkanalsplattform
Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har medverkat i
bildandet av Scandion Oncology A/S, ett företag som fokuserar på att utveckla läkemedel för
behandling av cancer. Saniona AB äger 51 % av Scandion Oncology, som sedan bildandet har
förvärvat en klinisk kandidat och relaterad plattform från Saniona A/S. Scandion Oncologys ledning
och Saniona överväger nu olika alternativ för att finansiera bolaget, inklusive en private placement
eller en publik notering, vilket eventuellt kan innefatta utdelning av Sanionas aktier i Scandion
Oncology till Sanionas aktieägare enligt Lex ASEA enligt den svenska inkomstskattelagen.
"Scandion Oncologys grundare har upptäckt att en av Sanionas substanser (benämnd SCO101) kan hämma
cancertillväxten genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en ny verkningsmekanism. Scandion
Oncologys grundare och Saniona har lämnat in en patentansökan som täcker denna uppfinning. Genom att
kombinera uppfinningen med grundarnas kunskap samt Sanionas teknologi kan vi skapa ett nytt intressant
bolag till fördel för cancerpatienter och Sanionas aktieägare”, säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.
"Scandion Oncology kommer att kunna initiera kliniska studier i fas 2 inom en relativt kort tid och därmed ta
fram proof-of-concept för tekniken som behandlar ett av de viktigaste problemen i modern onkologi. Med
cirka 14 miljoner nya cancerfall över hela världen årligen förväntas affärspotentialen för ett effektivt nytt
läkemedel som förbättrar effekten av standardkemoterapi att bli en blockbuster”, säger Kim Arvid Nielsen, VD
för Scandion Oncology.
Programmet, som Scandion Oncology förvärvat från Saniona, omfattar en substans (SCO101) som har
utvärderats i fas 1-studier samt en teknologiplattform som omfattar en stor serie av kemiska analoger och
tillhörande knowhow. Saniona förvärvade dessa tillgångar från NeuroSearch 2012. Saniona har inte planerat
att utveckla dessa tillgångar internt då ett kliniskt program med en annan terapeutisk indikation tidigare
misslyckats. 2015 beviljade Saniona forskare och Köpenhamns universitet rätt att testa några av
substanserna i sina screeningsystem, vilket ledde till upptäckten att substanser med denna mekanism ökar
effekten av standardkemoterapi. Parterna lämnade in patentansökan och har därefter fått bidrag från
Innovation Fund Denmark. Förutom att nämna stipendiet i ett pressmeddelande den 5 juli 2016 har Saniona
inte diskuterat dessa tillgångar offentligt tidigare.
Grundarna, ledningen och övriga aktieägare i Scandion Oncology är oberoende av Sanionas styrelse, ledning
och större aktieägare i Saniona.
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: [email protected]
Kim Arvid Nielsen, CEO, Scandion Oncology, Mobil: +45 2143 1017, E-mail: [email protected]
Saniona AB (publ), Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Denmark
Web: saniona.com Email: [email protected]
Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:00 CET.
Om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala
nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande
portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler
som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas
membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de
S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög
internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto
Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på
www.saniona.com.
Om Scandion Oncology
Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikbolag baserat i Köpenhamn, Danmark. Företaget kommer att
utveckla läkemedel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet för
cancerpatienter och samtidigt säkerställa att kostnader som används av vårdgivare för cancerbehandling
används på det mest rationella sättet. Scandion Oncology kommer att föra SCO101 och andra potentiella
läkemedel för behandling av cancer från sitt egenutvecklade kemiska substansbibliotek av
jonkanalshämmare tillsammans med prediktiva biomarkörer genom prekliniska och kliniska valideringsstudier
och söka partnerskap med andra läkemedelsbolag för att få godkännande av FDA och EMEA följt av en
introduktion till marknaden.
Scandion Oncologys ledning
Kim Arvid Nielsen, PhD, grundare och CEO
Utbildad läkare vid Köpenhamns universitet med E*MBA från SIMI. Kim Arvid Nielsen har de senaste 25 åren
arbetat inom läkemedels- och bioteknikindustrin. De senaste 15 åren har han arbetat som VD på
bioteknibolag både nationellt och internationellt.
Jan Stenvang, PhD, grundare och CSO
Docent sedan 2013 vid Köpenhamns universitet och tog sin MSc vid Syddansk universitet. Jan Stenvang har
en PhD från Köpenhamns universitet, som utfördes hos Danish Cancer Society gällande genreglering och
antiöstrogenresistent bröstcancer. Han är författare till 65 publikationer, varav de flesta rör translationell
cancerforskning, biomarkörer och läkemedelsresistens.
Nils Brünner MD. PhD, Professor, grundare och CMO
Professor sedan 2002 vid Köpenhamns universitet. Chef för enheten för translationell cancerforskning vid
Danish Cancer Society sedan 2013. Han är författare till mer än 350 publikationer, varav de flesta rör
translationell cancerforskning om bröstcancer eller kolorektal cancer. Nils Brünner har mer än 10 års
erfarenhet som VD och CMO (WntResearch AB), CSO (Oncology Venture A/S där han är grundare) och
styrelsemedlem i flera bioteknikbolag.
Saniona AB, Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Denmark
Web: saniona.com Email: [email protected]
Download