näpäytä ja kirjoita otsikko

advertisement
Svar på skriftligt spörsmål SSS 264/2015 rd
Svar på skriftligt spörsmål om könskorrigering med stöd av de
grundläggande och mänskliga rättigheterna
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 264/2015 rd undertecknat av
riksdagsledamot Sanna Marin /sd m.fl.:
Vilka tillsynsorgan för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna
eller vilka personer som övervakar överenskommelserna har lämnat en anmärkning i
anknytning till styrkandet av könstillhörighet i translagen och
när lämnar regeringen en proposition om ändring av lagstiftningen gällande
könskorrigering för att motsvara Finlands grundlag och anmärkningarna från
tillsynsorganen för de internationella konventionerna det vill säga upphäva kravet på
avsaknad fortplantningsförmåga samt tillåta självdefiniering av könstillhörighet i
translagen.
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Bestämmelser om fastställande av transkönade personers könstillhörighet finns i lagen om fastställande
av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002, ”translagen”). En arbetsgrupp som dryftade
reformeringen av translagen ("arbetsgruppen för translagen") arbetade vid social- och
hälsovårdsministeriet under perioden den 6 september 2013 - den 31 december 2014. Arbetsgruppens
uppgift var att formulera förslag gällande upphävandet av kraven i translagen att en person som får sin
könstillhörighet fastställd ska sakna fortplantningsförmåga och vara ogift. Arbetsgruppen skulle dessutom
bedöma eventuella andra behov av ändringar av translagen och lägga fram sina förslag som grund för det
fortsatta arbetet. Regeringen lämnade inte till riksdagen en proposition utgående från arbetsgruppens
arbete gällande hävande av ovan nämnda förutsättningar under 2014.
Bakgrunden till tillsättandet av arbetsgruppen var en rekommendation som Europarådets
kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks lämnade till Finland i rapporten som
publicerades under hans besök i Finland 2012. Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter uppmanade i sin rapport Finland att upphäva kravet på att en person som får sin
könstillhörighet fastställd ska sakna fortplantningsförmåga och vara ogift. Dessutom
rekommenderade expertkommittén som övervakar verkställigheten av konventionen om all
slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) 2014, att Finland ändrar translagen snabbt så att
transkönade personers könstillhörighet kan fastställas utan att de måste samtycka till
sterilisering eller anpassa sig till stereotypa uppfattningar om maskulint och feminint utseende
eller beteende. I slutrapporten från arbetsgruppen för translagen beskrivs rekommendationer och
ställningstaganden gällande translagen från de övriga kontrollorganen för de mänskliga
rättigheterna, som inte är direkt riktade till Finland. Dessa har utfärdats särskilt av organ i
Förenta Nationerna och organisationer.
Svar på skriftligt spörsmål SSS 264/2015 rd
Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 15 oktober 2015 med förslag till vissa
lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen (RP 65/2015 rd), gällande ändring av
äktenskapslagen till könsneutral. Regeringens proposition är att kravet på att inte vara gift
slopas i translagen. Dessutom ska maken eller makan i fortsättningen inte behöva ge sitt
samtycke om paret redan är gifta. För att styrka självbestämmanderätten hos en person som
ansöker om fastställande av könstillhörighet och som lever i ett registrerat partnerskap föreslås
att parten i fortsättningen ger sitt samtycke till ändring av förhållandets juridiska form från
registrerat partnerskap till äktenskap, inte till fastställande av könstillhörighet.
Helsingfors 12.11.2015
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
Download